,רבד לכל ינגרוא לבז - הרדח ןוכמ לש הצובה
ץובהמ הצובה תא איצונ דציכ :וא
ןנור לט :תאמ
.41,27-26 םידומע ,(2000 ילוי) 405 ןויליג ,היקשהו םימ  :רוקמ
     

הרדח ןוכמ לש הצובה
דוכלימ אוה רוהיטה ןוכממ הצובה יוניפ

ןושאר דוכלימ
ירתאל רוהיט ינוכממ תוצוב תונפל רוסיא לח הביבסה תוכיאל דרשמה תונקת יפ-לע
.יאלקח שומישל תויואר ןהו הדימב ,הפשא
יאלקחהו ,תואלקחל הבוט הצובה יכ ,םיענכושמ םניא םייאלקחה םיצעויהמ קלח ךא
.הצובה תא לבקל בייח ונניא
ינש דוכלימ
םיעבונה ,םיבובזהו חירה יעגפמ אשונ תא הבר החלצהב ףכוא הביבסה תוכיאל דרשמה
םיבובזו חיר יעגפמ אשונל הפיכא ללכ תמייק אל ,תאז תמועל ,ךא ;רוהיט ינוכמ תוצובמ
.תורפ לבז וא תופוע לבז ןוגכ ,תויאלקח תוצובמ

הסיסבבש ,תוינידמ הרדח ןוכמ להנמ ,תואלקחל הצובה יוניפ אשונ םע דדומתהל תנמ-לע
רמ .חירו םיבובז יעגפמ לע חוקיפה אשונ לע הרתי הדפקהו יאלקחה לש םיכרצה תנבה
ידכ םיאלקחה םע ףוצרו ישיא רשק לע רמוש ,םוקמב הקזחאה להנמ ,שטנו יחימע
.םינתשמה םיכרצה ירחא בוקעל
חותיפ םתור תרבח תוביוחמ )96 רבמבונ( הרדח ןוכמ לש ותלעפה זאמ ,םינשה ךלהמב
.לועפתה הזוח יפ-לע הצובה תא תונפל )םויכ( מ"עב םימ טסיר תרבחו )רבעב( ןיינבו

ינשל םיליבקמה ,יאלקחה רוזיפה אשונב םיינורקע םיישק ינשב ונלקתנ הלא םינשב
:ליעל ולעוהש םידוכלימה
.ורשפוהש םייאלקח םיחטשב עקרק-תודומצ תונוכש תונבנו תוכלוה - זכרמה רוזיאב .א
תוסלכואמ ןהו רוזאב ורתונש םייאלקחה םירוזאה תא תופיקמ הלא תונוכש
.חיר דרטמ םרובע הווהמ ינגרוא לבז לכש ,"םיינוריע"בהעפשהמו ,דחמ ,םילודיגה לע הצובה תעפשהמ םיששוח םייאלקחה םיצעויהמ קלח .ב
תצוב תחקל םיאלקחה תא םידדועמ םניא ,ךכש ןוויכמ .ךדיאמ ,עקרקה לע תרבטצמ
.םינוכמ
םייאלקחה םיצעויה ששחש דועב ,םינשה םע חתפתמו ךלוה תושדחה תונוכשה סולכיא
.תחופו ךלוה הרדח ןוכמ תצובמ
.ץראב רתויב הלודגה איה הרדח ןוכמב הצוב בוצייל םייבוריאנאה םירוטקאירה תלוביק
השירדה .םימי 40 איה ,סויסלצ תולעמ 35 -ל םיממוחמה ,םירוטקאירב הייהשה ןמז
.דבלב הז ךרעל םיננכותמ םינוכמה בורו ,םימי 20 לש הייהש איה ןקתב
.דחוימב ךורא לופיט רחאל ןוכמהמ הנופמ הרדחב ןוכמה תצוב
,ינייפוא חיר ךילהתה םותב רתונ ,תיבוריאנא ךרדב בטיה תבצוימה ,ןוכמה תצובל
.תורפ לבז וא תופוע לבז חירמ רתוי רומח עגפמ הווהמ ונניאש
.רחא ינגרוא לבז לכל המודב ,ינייפוא חיר הל ןיאש הצוב תמייק אל
תובר םימעפ .עגפמה תקידבל םיתווצ םיאצוי ,חיר יעגפמ לע םיבשות תונולתל הבוגתכ
זאו ,םילולמו תותפרמ אלא רוהיטה ןוכממ הנניאש ,הצובב ורוקמ חירה עגפמש ,רבתסמ
.הפיכאה יפוג לכ דיימ םיעגרנ
.לבוקמו ריבס ,יעבט אוה ךא - יוצר ונניא ,םיבשותה םישיגרמ ותוא ,חירה עגפמ
ההז וא ,הכומנ ותמצוע אהת - רוהיטה ןוכמ תצובב ורוקמ חירה עגפמש ,הלגתמ םא
- הצובה תמרע יוניפל תידיימ השירד הנשי - םירחאה םיינגרואה םילבזה תמצועל
.'וכו םינותיעב תובתכ ,תויושרה לכל היינפ ,רוהיטה ןוכמל הנולת תשגומו
יאלקחה הנופ ,היטרקוריבה תודרטמו הכובמהמ ענמיהל תנמ לע - הז גוסמ עוריא רחאל
ןוכמה תצובש תורמל ,ולש דוכלימב "עוקת" ןוכמהו ,תורפ לבזב וא תופוע לבזב שומישל
.הנוטל ח"ש 20 דע יאלקחל תולוע תויאלקח תוצובו הקלחה שארל םניח תקפוסמ
תישענ ,םיבשותה לש םייחה תוכיאל ןתובייחתהב דומעל תויושרה ישנאל עייסל ידכ
:ידכ ,תפתושמ הדובע
.םירוגמ תונוכשמ ,ןתינש המכ דע ,םיקחורמ ויהיש ,הצובל רוזיפה יחטש תא רוחבל .1
.םיבובז דגנכ ןסוסירו תומרעה םוקימ תא תויושרה םע םאתל .2

ינגרוא לבז = םיונכמ תצוב
תיתאוושה הקידב התשענ ,רבד לכל ינגרוא לבז איה הרדח תצוב יכ ,חיכוהל תנמ לע
הצובלו םינוש תורוקממ םיינגרוא םילבזל - ןגלשאו ןחרז ,ןקנח ,תדובכ תוכתמ אשונב
.םירחא םינוכממ
.םירחא םינוכמל תומיאתמ ןניא הלא תואצותש ,שיגדהל בושח
רשא ,לעפמ ףא ןיא ,ןוכמה לפטמ ןהב ,תויושרה עבש לכבש ,ךכב אוה הרדחב דוחייה
.תודבכ תוכתמ ןנשי ויכפשב
תוחכונ תניחבמ ,תורפ לבז ינפ-לע הפידע הרדח ןוכמ תצוב המכ דע דומלל ןתינ הלבטהמ
תומכ תא עבוקש אוה הז דוסי זוכיר ךא ,רתוי םיכומנ ןקנחה יזוכיר .תודבכ תוכתמ
.םנודל ןקנח ג"ק 25 לש השירדה יפל ,םנודל רוזיפה

הצוב
תורצח
םיידוה
רקב
תפר
דוסי ןמיס
דוסיה םש
1.24
2.37
2.7
2.0
1.83
TKN
(%) לדליק ןקנח
35
29.9
24.3
38.1
49.8

(%) רפא
75
67.9
71.1
52.2
52.2

(%) תוביטר
393.14
340.29
506.17
348.16
360.09
*Zn
(ג"ק/ג"מ) ץבא
1041.46
4326.51
813.97
4976.28
5564.74
AL
(ג"ק/ג"מ) םוינימולא
5.51
<0.04
<0.04
<0.04
<0.04
Sb
(ג"ק/ג"מ) ןומיטנא
<0.030
<0.030
<0.030
<0.030
<0.030
As
(ג"ק/ג"מ) ןסרא
0.025%
1.23%
1.12%
2.12%
1.26%
K
(%) ןגלשא
7.30
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
Sn
(ג"ק/ג"מ) לידב
13.09
36.57
43.91
46.09
44.39
B
(ג"ק/ג"מ) ןורוב
1161.7
4332.28
932.61
2560.16
3349.94
Fe
(ג"ק/ג"מ) לזרב
48.93
76.25
46.56
79.72
81.72
Ba
םוירב
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
Be
םוילירב
2028.07
5082.71
5829.69
6484.78
4964.58
S
תירפוג
4.91
24.89
36.45
<0.005
32.21
V
םוידנו
5361.12
9273.34
6884.20
9918.94
8406.14
P
ןחרז
39.34
170.56
26.80
95.29
69.82
Ti
םוינטיט
8.89
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
Ag
ףסכ
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
*Hg
תיפסכ
6.48
30.43
31.44
28.00
40.14
*Cr
םורכ
<0.004
<0.004
<0.004
<0.004
<0.004
Li
םויתיל
0.21%
1.02%
1.14%
1.27%
1.44%
Mg
(%) םויזנגמ
3.72
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
Mo
ןדבילומ
20.48
298.35
618.19
199.68
256.59
Mn
ןגנמ
44.45
56.10
210.92
61.41
1067.91
*Cu
תשוחנ
5.88
15.22
26.64
17.36
21.78
*Ni
לקינ
72.13
2115.01
2385.59
7230.13
5865.80
Na
ןרתנ
35.79
110.63
46.72
103.16
131.54
Sr
םויצנורטס
1.29%
3.47%
6.22%
6.17%
8.72%
Ca
(%) ןדיס
784.40
86.75
191.68
361.41
115.88
Si
ןוקיליס
9.94
<0.030
<0.030
<0.030
<0.030
Se
םוינלס
<0.04
<0.04
<0.04
<0.04
<0.04
*Pb
תרפוע
<0.004
<0.004
<0.004
<0.004
<0.004
*Cd
םוימדק
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
<0.010
Co
טלבוק

תיתועמשמ הרוצב םיכומנ םיזוכיר הליכמ הרדח תצובש ,ךכ לע תודיעמ הלבטה תואצות
,ןרתנ ,לקינ ,תשוחנ ,ןגנמ ,םורכ ,םוינטיט ,םוידנו ,לזרב ,ןורוב ,םוינימולא תוכתמל
םוינלסו ןדבילומ ,ףסכ ,לידב תוכתמה ,ןתמועל .(תכתמ הניאש) תירפוגו ןדיס ,םויצנורטס
הארמה ,ןוקיליסו ,תויאלקח תוצובב ןמויק-יא תמועל ,דואמ םיכומנ םיזוכיר תוארמ
תמישרב תואצמנ ןניא ,רתוי םיהובג םיכרע תוארמה ,תוכתמה לכ .רתוי הובג ךרע
ףס-ךרע ןהל רדגומש ,תוכתמה) .הביבסה תוכיאל דרשמה תונקתב תולבגומה תוכתמה
.(תיבכוכב הלבטב תונמוסמ ,הביבסה תוכיאל דרשמה תונקתב
רוזיפל הבוט הרדח תצוב יכ ,םהיצעוימו םיאלקחהמ קלח טלחהב הענכש וז הלבט
רוזיפה ,זכרמה רוזאב תוחפל יכ ,הארנ חטשב וננויסינמש ,ןוויכמ .תואלקחה יחטשב
םישענ ,תואבה םינשב םיאתמ ןורתפ הווהי אל תיחכונה ותנוכתמב תוצובה לש יאלקחה
:ןלהלדכ ,םינוש םייוסינ ןוכמב

.לוכיע ינפל הצובו תלכועמ הצוב לע םינשבכ רפאמ N-VIRO תמדא תנכה .א
.ינקלוו ןוכמב םירקובמ םייאלקח םייוסינל החלשנ הנכוהש N-VIRO תמדא

.1999 תנשב ועצוב תידיימ הענצהו תילזונ הצוב רוזיפב םייוסינ .ב
,הילגנאב SEVEN TRENT WATER ינוכממ קלחב ,עבק ךרד ,השענ תילזונ הצוב רוזיפ
.רוהיטה ינוכמ תחוורלו םיאלקחה תחוורל
.תומרעב םיבובז תריגד ענומ ידיימ ךופיהו דיחא אוה הצובה רוזיפ

ןוכנה ןורתפה ,ונתעדל .יאלקחה רוזיפה ןורתפל ןיידע םיסחייתמ ל"נה םייוסינה ינש
היינבה יחטשו ,תמצמטצמו תכלוהה ,תואלקחה לע ססבתהל לוכי וניא ךורא חווטל
.הלדגו תכלוהה ,"תירפכ"ה
.ןיטולחל הצובה "תמלעה" לש ןוויכב תויהל ךירצ ,ונתעדל ,ןורתפה
.דיתעב תפסונ הבתכב - היתונורתיו הטישה ,ןורתפה רואת


.מ"עב םימ טסיר - ןנור לט :רמאמה רבחמ תודוא


2000 ילוי * 405 ןויליג * היקשהו םימ
.םימה ידבוע ןוגראל תורומש תויוכזה לכ ©הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ