תואלקחב םיכפש תצובב שומישל תופולח
ןייפ סחנפ :תאמ
.41-28 םידומע ,(2000 ילוי) ,405 ןויליג ,היקשהו םימ  :רוקמ
     

תואלקחב םיכפש תצובב שומישל תופולח
ריצקת
.הביבסה תוכיאלו ינוריעה רזגמל ,יאלקחל ליעוי ןוכנה ולוצינש באשמ איה םיכפש תצוב
,םיירשפא םיקזנ עונמל ידכ יאלקחה קשממה לעו הצובה לש הבוט תוכיא לע דיפקהל שי
.תודבכ תוכתמו ןחרז לש תורבטצהמו סמומ ינאגרוא רמוחו ןקנח יפדועמ רקיעב

:םיאבה םיטביהב תוקול תוצובב יאלקח שומישל "םימה תונקת"
תוחפו םנוד/השבי הצוב ןוט 1.5 לש הצלמהה :ןקנח תונימז ,םושייל תרתומ תומכ .1
.('ג גוס הצוב) ללכ תבצוימ-יתלב תרוואמ-תינוינש הצובל קר המיאתמ 'ד/N ג"ק 50 -מ
ןתינ .('א גוס) הצוב טסופמוקל וא ('ב גוס) תלכועמ הצובל המיאתמ הניא הצלמהה
ןקנח תקפסא רשוכ יכ אצמנ ,ןחוב חמצכ לובי-תריתע הטיח םע םירקובמ םייוסינב
לידגהל ןתינ .המאתהב ,שבי לבז ןוט/ןקנח ג"ק 1.8 -ו ,8 ,14 היה ולאכ תוצובמ יברמ
.לודיגה תכורצת יפל תלכועמ הצוב לש סמועה תא

תנועל ןחרז וקפסי 'או 'ב גוס תוצוב 'ד/ןוט 1.5 :ןחרז תונימז ,םושייל תרתומ תומכ .2
לכב ןימז ןחרז לש לודג ףדוע םורגת תלכועמ-אל הצוב לש תאז הנמ .תחא לודיג
המרל הנשמ תוחפ ךות דרת תונימזה ,רתוי תויתיסרחו תויריג תועקרקב .תועקרקה
.(תורחאה תוצובב ומכ) הניקת

לש הלבגמ התואב תובצוימ אל תוצוב םושיי ריתהל ןתינ :הצובב שומיש לע תולבגה .3
קרפ ךות עקרקב הענצה ,רמולכ (תובצוימ-יתלב לעופב ןנהש) תוילזונ תוצוב םושיי
,הינומא) תוחיר יענומ םירמוח ףיסוהל הצובה ןרצי תא בייחל שי ,ןיפולחל .בוצק ןמז
.םיבובזו (םידיפלוס

תולבגמב תבצוימ-אל הצובב שומיש םג (תואיצמל המאתהב) ריתהל יואר :הצוב יגוס .4
.תיסחי הובג יאלקח ךרע שי ולאכ תוצובל .תומיאתמ

לובי ףיסאל הצובה םושיי ןיב םוי 30 לש הדרפה תביוחמ :הצובב םינגותאפמ תוריהז .5
ןירפלה תדעו י"ע העצוהש וזל המודב ,"םימסח" תטיש ןוחבל יואר .חטשב הערמ וא
.הברהב תכשוממ ףסאנ לובי לש הרקמב הדרפהה ,הרקמ לכב .םיחלוק-ימב היקשהל

םגה .םירחא םילבזו תוצובה קוליסל רתוהו קיפסמ ץראב םיחטשהו םילודיגה עציה
הארנ (בגנה ברעמ-ןופצ ןוגכ) תיסחי םיחוטב םירוזאב הצובב יאלקחה שומישהש
ךוראה חווטל החלצהה ,םוהת-ימ רדעיהו ןבכרהו תועקרקה תונימז תניחבמ ריבס
ףסונב .התואנ (הנזה תודוסי לוצינו) םילובי תמר םויקל םימ תונימזב תינתומ
הנבמ לע העפשה ןוגכ ,םיפסונ םיטביה םיקדבנ חמצה תנזה לע תוצוב תעפשהל
.עקרק-תונכוש תולחמ לעו תוילוש תועקרק

אובמ
איה הצובה תיברמ .םיכפשב לופיטה ךלהמב תרצונה ,הקצומה הזאפה איה הצוב
תומכ .םיכפשב ינגרואה רמוחה קוריפמ האצותכ תרצונ רשא תילאיבורקימה הסאמה
.םיכפשב ינגרואה סמועבו םיכפשב לופיט ינקתמל העיגמה בויבה תומכב היולת הצובה
וא הנשל ןוט 200,000 -כ איה 2020 תנשב ץראב השבי הצוב לש תילאיצנטופה תומכה
שוג יכפש לעפמב הצובה תומכ ,האוושהל .(80% -כ לש תוביטרב) חל רמוח ןוט ןוילימכ
תונורתפה .(שבי רמוח) ןוט 50,000 -כ איה ,לארשיב לודגה לופיטה ןקתמ ,(ן"דפש) ןד
תוצראב .הנמטהו םייאלקח קוליסו שומיש ,םיל קוליס םה ץראב םיטוקנה םיירקיעה
.הפירשו יאלקח שומיש תבוטל רקיעב ,תחופו ךלוה אוהו ,רוסא םיל קוליסה תוחתופמה
שי ,םיל םיכפש תוצוב קלסל ןיא ןהיפל תוימואלניב תונמאל תביוחמה ,לארשיב םג
.הצובה תויומכ לכל םייתשבי תונורתפ תאיצמל תוכרעיה

םינקתמו ןוצמיח תוכירב ,םיכפשב לופיט ינקתמ לש םיירקיע םיגוס ינש םנשי
שורדה ןצמחהו ,יטיא לופיטה ךילהת ,ןושארב .(ב"ממ) םייגולויב-םיינכמ
דבורב תונכושה ,תוצא לש העמטהה ךילהתמ קפוסמ םיקרפמה םימזינגרואורקימל
ןצמחה לש תינאכמ הקפסה ללגב ןה ,דאמ ץאומ ב"ממב לופיטה ךילהת .םימה לש ןוילעה
.(םיקרפמ םימזינגרואורקימ) תיפוסה הצובהמ קלחב ימלוגה בויבה לש הקבדה ללגב ןהו
,ב"ממב תרצונה הצובה ףדוע ."תלעפושמ הצוב" ינקתמ ללוכ םשב םג םיארקנ ב"ממ ןכל
הז הצוב ףדוע לש קוליסה .תופיצרב ןקתמהמ קחרומ ,ךילהתה לועפישל שמשמ וניאש
.יחכונה ןוידה אושנ םה הלא םיירשפא תונורתפו ,ףוחד ןורתפ שרוד

 
םיכפשב לופיטה ךילהתב תולתכ הינתנ יכפש בכרהב יונישל המגוד .1 'סמ הלבט
(1)היצטסופמוקבו
הצוב גוס
(2)תודיחי
הצוב לקשמל תיסחי)
(השבי
דדמ
'א גוס הצוב
'ב גוס הצוב
'ג גוס הצוב


41.5
65.5
79
%
ינגרוא רמוח
1.38
28
399
13.8
1,656
5.6
2.83
1,726
0
30
3,600
12
6.75
7,056
0
73
14,600
50
%
ג"ק/ג"מ
ג"ק/ג"מ
הצוב תונוט/ג"ק
הצובה לכב ןוט
ח"ש ינוילימב N
ינגרוא ןקנח
NH-4N
NO-3N
:N כ"הס
15.9
10.0
7.0

Corg/Norg
1.50
15
1,800
17.7
1.01
10.1
1212
9.4
41.4
41.4
8280
64.5
%
הצוב תונוט ג"ק
הצובה לכב תונוט
ח"ש ינוילימב P

יללכ (p) ןחרז
1.09
10.9
1308
2.4
1.06
10.6
1272
2.3
1.06
10.6
2120
3.85
%
הצוב תונוט/ג"ק
הצובה לכב ןוט
ח"ש ינוילימב P

ןגלשא
26
24
118
ח"ש ינוילימ
NPK -ל ךרע
1.52
0.61
0.24
%
לזרב
1,317
2497
1183
ג"ק/ג"מ
ץבא
264
71
49
ג"ק/ג"מ
ןגנמ
197
375
153
ג"ק/ג"מ
תשוחנ
3.6
7.2
6.7
ג"ק/ג"מ
ןדבילומ
23.6


ג"ק/ג"מ
ןורוב
21.5
18.5
53.5
(1:1 םימב יוצימ) 'מ/ס"ד
תילמשח תוכילומ
6.8
7.0
6.3
1:5 סחיב KCL -ב יוצימ
pH


'ב גוס הצוב ,הינתנב לופיטה ןקתממ לוכיע אלל תרוואמ תינוינש הצוב - 'ג גוס הצוב
- 'א גוס הצוב ,הינתנב לופיטה ןקתיממ ינריווא-לא לוכיעמ תינושאר הצוב -
.הינתנב לופיטה ןקתיממ תרוואמה תינוינשה הצובה טסופמוק
.שבי רמוח תונוט 200,000 היהת 2020 תנשב הצובה לש תללוכה תומכה ,הכרעה יפל
ריחמ יפל אוה ח"ש ןוילימב ךרעה .תוחפל 38% -ב תתחופ לוכיע רחאל הצובה תומכ
ח"ש 1.5 P2O2, ג"קלו N ג"קל ח"ש 3.4) קושב יוצמה קצומ ןשד לש ירעזמ הריכמ
.K2O ג"קל
3. 'סמ הלבט ינותנ ינפל בשחל ןתינ חמצל םינימזה םיביכרה ךרע תא

הצובב לופיט יכילהת .2
עוקישמ תולבקתמה - "תוינושאר" (א) :תוירקיע תוצובק יתשל תוקלחתמ ב"ממ תוצוב
יגלויבה לופיטה לש רצות ןהש ,"תוינוינש" (ב) ,ימלוגה בויבבש םיקצומה לש
הצוב .ומצע ךילהתב תרצונש ,תילאיבורקימה הסאמה ןלוככ ןבור ןהו ,םיכפשה-ימב
םיאנתב ,ילאיבורקימ (םיפידנ םיינגרוא םירמוח תתחפה) בוצייו לוכיע רובעל הלוכי
כ"דב תרבוע תינושאר הצוב .("יבוריאנא לוכיע") םיינריווא-לא וא (םייבוריא) םיינריווא
בכרהב לודג לדבה שי .תינוינש הצובל התוא ףא ךפוהה ךשוממ ילאיבורקימ לוכיע
תובצוימ-יתלב תוצוב ןיב תיתביבסה העפשהבו תיאלקחהו תיסדנהה תוכיאב ,ימיכה
בכרה ,ךכיפל .ינריווא-לא בוציימ הצובל ינריווא בוציימ הצוב ןיבו ,תובצוימ תוצובל
הלוכי הצוב .לופיטה ךילהתבו םיימלוגה םיכפשה בכרהב םייולת היתונוכתו הצובה
ימלוגה בויבה בכרהב ינוש בקע ,ןמז ךרואל ןקתמ ותואב םגו םינוש ב"ממב הנוש תויהל
.םיילועפת םינייפוא ללגבו
:םיאבה םיבלשה תא ,רתיה ןיב ,ללוכ הצובה ףדועב לופיטה

.ינויצטיברג עוקישב ללכ ךרדב ,הצובה תכמסה - (thickening) הכמסה .1

(38% -מ רתוי) ינגרואה רמוחהמ רכינ קלח לש ילאיבורקימ קוריפ - (digestion) לוכיע .2
.םייבוריא וא/ו םייבוריאנא םיאנתב השענה ,םיכפשב לופיטה ךלהמב
םוקאוב וא (belt press) ץחל ןוניס ומכ תונוש ןוניס תוטישב - (dewatering) םימ תאצוה .3
.("הגוע ןוניס") רטליפ -

םע בלושמ תויהל לוכי םומיח .םומיחב וא םיחותפ שוביי תודשב - (drying) שוביי .4
.הצובה לש ץחלב תותפיכו רוטסיפ

(היצטסופמוק ןוגכ) ילאיבורקימ ךילהת - (stabilization, pasteurization) רוטסיפו בוציי .5
בוצייה .דועו (ליעל ,תותפיכ) םומיחב וא (יח דיסב הקזח הססבה ,ןוגכ) ימיכ וא
ילרנימו ינגרוא ןקנח ,ינגרוא רמוח לש םיזוכירה תא ןיטקמו תוביטרה תא תיחפמ
.(1 הלבט) הצובב רפאה זוכיר תא לידגמו ,יללכ ןחרזו

קוריפ -רב ינגרוא רמוחב תיסחי תורישע יקלח ינריווא בוציי רחאל וא בוציי אלל תוצוב
דאמ תוחירסמ הלאכ תוצוב .רתוי תוילזונ תויהל תוטונ ןהו ,(ןחרזו ןקנח) הנזה תודוסיבו
שומישל תושרומ ןניאו "ג גוס"כ תרדגומ הלאכ תוצוב .םיבובז תוברתהל דקומ ןהו
תא ןיטולחל טעמכ לטבמו םיער תוחיר דאמ תיחפמ תוצוב לש ינריווא-לא בוציי .יאלקח
התענצהל דע חטשב הצובב לפטלו ,ןסחאל ,ליבוהל רשפאמ הזכ בוציי .םיבובזל ןתכישמ
,"ב גוס תוצוב"כ תורדגומ םינגותאפ תתחפהל ולפוט אל ךא לוכיע ורבעש תוצוב .עקרקב
לופיט םג ורבעש תוצוב .(1999 ,3/99 םימה תונקת) תמיוסמ הדימב לבגומ ןהב שומישהו
,"א גוס תוצוב"כ תורדגומ (םיליפט יציבו םייעמ יפיגנ ,םיקדייח) םינגותאפ תתחפהל
לש רוטסיפ .חטש תדיחיל ללוכ ןקנח סמוע תניחבמ קר לבגומ ןהב יאלקחה שומישהש
לוכיעב וא היצטסופמוקב גשומ תויהל לוכי רוטסיפ ."א גוס"כ התרדגה רשפאמ הצובה
םומיחב ,(המאתהב ,תוחפל םימי 15 וא 10 ךשמל צ"מ 50 וא 55 לעמ) םוחב רחא יבוריא
.הקזח תיסיסב הבוגתב וא ,יביטקא

 
1998 דע 1995 םינשב ן"דפשה תצובב טרוק תודוסיו תודבכ תוכתמ זוכיר .2 'סמ הלבט
יברמ זוכיר
(ןקתל הצלמה)
(עצוממ) הקידבה תנש
ץבא
רמוח ג"ק/ג"מ)
(שבי

1998
1997
1996
1995

2500
1235
1215
1357
1541
ץבא

1.2
1.2
1.1
>0.9
ןסרא

2834
3246
3730
3123
לזרב

223
284
278
328
םוירב
5
1.5
1.7
1.5
1.9
תיפסכ
400
230
260.8
278
314
םורכ

4.5
4.53
5.9
6.2
ןדבילומ

78.3
92.9
106
70.1
ןגנמ
600
479
551.3
524
572
תשוחנ
90
71.7
61.2
68.1
66.3
לקינ

0.9
>0.3
>0.6
>0.5
ןלס
300
43.4
50.3
46.1
41.6
תרפוע
20
6.0
7.8
10.2
10
םוימדק
.הפיח "םיצעוי םיסדנהמ ,ןולי-השלב" תובידאב ולבקתנ םינותנה

תוצוב לש היצטסופומקו בוציי .3
לדג הלבוהה קחרמש לככ ,ךכיפל .רשפאה לככ תויולע ןיטקהל איה הצובה ינרצי תפיאש
וא/ו הצובה בוצייב עיקשהל (ךרוצה םג ילואו) תונוכנה הנטק ,(בגנל זכרמהמ ןוגכ)
,ינונטק םיתיעל אוה הזכ ןוכסיח .(הצובה לבקמל םלשל רמולכ) עקרקל הלש םושייב
לעו הצובה תוכיא לע והשלכ ןרצי לש הדפקה רדעיה .םמצע הצובה ינרציב הכמ אוהו
םימלש םירוזא לש הריגסלו ,חטשב תויעבל תמרוג ,עקרקב התענצה לש התואנ תופיכת
סיסב לע קר דקפתל הלוכי ,ןמז ךרואל תלעופה ,תיארחא תכרעמ .םינרציה לכ ינפב
,הצובה לבקמ דצה ללוכ ,םידדצה ינש לש תיקסעה תויאדכבו םיסרטניאב תובשחתה
עיקשהל תונוכנה ןיבל הלבוהה תוילע ןיב trade off -ה .רצומה "תוכיא תחטבא" ךותו
ונתיש ,היצטסופמוק וא/ו הטיחס ,םדקתמ לוכיע ידי-לע הצופמ תויהל לוכי הצובב
חווטל יאלקח םושיי רשפאת ("א גוס") תרטסופמו תבצוימ הצוב .ההובג תוכיאב םירצומ
לקשמב הדיריה ללגב הלבוהה תויולעב ךוסחל םג יושע טסופמוק .תולקת אלל ךורא
.(שבי רמוחו םימ דוביא) רמוחה חפנבו
ןדיסה תמימ-לא םע הבגהב וא תיגולויב היצטסופמוקב לבקל ןתינ "א גוס" תוצוב
ובש ,N-Viro Soil )NVS( ךילהתב ןוגכ (lime - Ca(OH)2) ןדיסה תמימ וא (Calcium oxide - CaO)
,תויתפוכ רוציל םג ןתינ .(Cement Kiln Dust, CKD טלמ ינשבכ קבא םע הצוב םיבברעמ
ךכב אוה הצובב לופיטב רתוי ההובג העקשה לע יקלח יוציפ .םימיאתמ ץחלו םוחב
.יבויח קוש ךרע םע תיללכ השירד תויהל היושע ההובג תוכיאב רמגומ רצומלש
רכומ רצומה ,טושפ ךילהתה איה היצטסופמוק :תונורסחו תונורתי ,הצוב בוציי יכילהת
ףיסוהל ךרוצה םה תונורסחה .הובג יבויח קוש ךרע ול שיו ,ןוניגבו תואלקחב בטיה
בצמב יולתש (םישדוח) ךורא הנכהה ךשמ ,ץלואמ רורוויא וא/ו רקי bulking agent
תויהל לולע טסופמוקב ןקנחה .(תוביטרהו ,לוכיעה גוסו תדימ) הצובה לש יתלחתהה
ךופיה דויצ םע היצטסופמוקה ךשמ תא רצקל ןתינ .חמצל רוסחמ תריצי דע רתיב-בצוימ
.םימיאתמ לוברע וא
.ותוכיא תכרעהב בושח דדמ והזו ,ולש היצזילרנימה רשוכ תא תעבוק טסופמוקה תולשב
היצקיפירטינדו הפיטשו ,הקנחכ םה יללכה ןקנחהמ 15%-10% -כ ,דואמ לשב טסופמוקב
טסופמוקב ינגרואה ןקנחה לש היצזילרנימה בצק .הנממ קלח דוביאל םורגל תולולע
טסופמוקה לע םיססבתמ םא ,לודיגל ןקנח רוסחמ תויהל לולעש ךכ ,ללכ ךרדב יטיא
םרגיהל לוכי הצוב טסופמוק ילופיטב ילרנימ ןקנחב רוסחמהמ קלח .ידבלב ןקנח רוקמכ
-ה) ץעה םזג ירייש לש תוקרפתהה ךשמה בקע (וטנ היצזיליבומיא) עקרקב ותרישקמ
.טסופמוקב ורתונש (bulking agent
הצוב גוס לכב שומיש תורשפא (ב) .(תועש 24 ךות) הריהמ הנכה (א) םה NVS -ה תונורתי
דרוי אוהו (12 לעמ) דאמ הובג NVS -ה לש pH -ה (ג) .םימ תולוכת לש בחר חווטבו ,טעמכ
.םידיסקואכו םיטנוברקכ תודבכה תוכתמה תיברמ לש עוביק ידכ ךות ,(curing) ןמזה םע
תולוכי היצזילרנימל ינגרואה ןקנחהו ינגרואה רמוחה תונימז ,הובגה pH -ה תורמל (ד)
תפסותמ רקיעב) טרוק תודוסיו ןחרזה תוסיסמו תונימז םג .הצובב תולתכ ,תוהובג תויהל
תולחמו הייבשע ריבדמ NVS -ש ךכל תויצקידניא שי (ה) .תוהובג תורתונ (ןשד
רמוחל הבר השירד היהת יכ ריבס ,תמאתי רבדה םא .(2000 ,'בוחו ןייפ) עקרק-תונכוש
ךכבו ךילהתה לש תינכטה תובכרומב אוה NVS -ה לש ןורסחה .("דימורב-ליתמ ףילחת")
רמוחה לש ימונורגאה ךרעה לע עדימ יד ונל ןיא ,ןכ ומכ .ץראב וייד רכומ וניא רצותהש
.ןוסחא יאנתב ולש ינגרואה רמוחה תוביצי לעו
המ רורב אל ,םלוא .םירחאל האוושהב שמתשמל דאמ יתודידי רצומ ןתונ תותפיכ
.ןוסחא יאנתב רקיעב ,ןיטולחל תבצוימ הניאש הצובמ תויתפוכ לש תונוכתה הנייהת
תדימ היהת המ רורב אל ןכ לעו (הצובה לש םימה תלוכתב תולתכ) רתוי רקי ךילהתה
ליאוה .הצובמ תויתפוכ םע ץראב ןויסינ ןיא .ותוא קודבל היישעתה לש תונוכנה
היהי לודיגה לע הלש טקפאה יכ הארנ ,תשבוימו הסוחד הצוב הניהת הלאכ תויתפוכו
לש ןורתיה .(םנוד/שבי רמוח יפל) המוד םושיי סמועב ,המצע הצובה לש טקפאה ומכ
(הליגר תנשדמב שומיש) רוזיפהו ןוסחאה תוחונב היהי תימלוג הצוב לע תויתפוכ
.חטשב רוזיפה תודיחאבו

ןהלש םיטסופמוקבו םיכפש תוצובב יאלקח שומיש .4

עקר
ללוכ) םייאלקח םישומישל םיאתמ ץראב םיינוריע םיכפשב לופיט ינקתמב תוצוב בכרה
תונקת) ס"היאל דרשמה לש ןקתל העצהב כ"דב תודמוע ב"ממ לש תוצוב (הערמו רעי
שי תונורחאה םינשב .יאקירמאה ןקתל האוושהב דאמ רימחמ אוהש ,(1999 ,3/99 םימה
2 הלבטב םגדומ רבדהו ,תוצובב םירחא טרוק תודוסיו תודבכ תוכתמ יזוכירב הדירי
תוכזל ףקזיהל הלוכי ן"דפש תצובב תודבכ תוכתמ יזוכירב הדיריה .ן"דפשה תצוב יבגל
,רוקמב םייתיישעת םיכפשב לופיטה תפיכא לע הדפקהלו ,(ס"היאל דרשמה) תויושרה
המ ,םיטנגרטדב ןורובב שומיש תתחפהל המגמ םג שי .ינוריעה בויבל םתמרזה תעינמו
.קוחר-אלה דיתעב (םיחלוק-ימבו) תוצובב ותלוכת תא תיתועמשמ הדימב תיחפיש
,עקרקל ,םדאל ירשפא ןוכיס םיענומש םיאנתב תויהל ךירצ תיאלקח עקרקב הצוב םושיי
.הביבסה םוהיזל םיירשפאה תורוקמה לכ תא ןובשחב תחקל שי .םימה תורוקמלו לודיגל
תוכיאב ,הצובה תונוכתב בשחתהל שי םידוביעה קשממו הצובה יסמוע תעיבקב
ימרוג .(1997 ,ןדו ןייפ) םייעקרק-םייפרגואיגה םיאנתבו יאלקחה לודיגב ,היקשהה-ימ
חווטב .םיחלמו סמומ ינגרוא רמוח ,ןקנח יפדוע םה םוהת-ימ תוכיאל םיירקיעה ןוכיסה
.עקרקב תודבכ תוכתמו ןחרז יפדוע תורבטצה לש תורשפאב בשחתהל שי ךוראה

הצובב יאלקח שומישל תונקת
.תוכיאה ינקתב ודמעי ןה יכ איה םיכפש תוצובב יאלקח שומישב החנהה
,רומאכ םלוא ,הצובבש םימהזמה רתימ רתוי יתייעבל בשחנ הז אשונ :תודבכ תוכתמ
רמוח דוביאל םרוג הצובה לוכיע .תודבכ תוכתמל ןקתב תודמוע ץראב ב"ממ תוצוב
הצובב ראשית תודבכה תוכתמה לש הלוכתה לכ םא .רפאה תלוכתב היילעלו ףידנ ינגרוא
תדיחיל) רפאה תלוכתב היילעה ללגב תופצל שי ,(םיחלוקה-ימל ורבעי אל תוכתמו) המצע
תוצובב םיזוכירה ,ליעל רומאה תורמל .תודבכה תוכתמה זוכיר םג הלעי (הצוב לקשמ
(1999 ,3/99 םימה תונקת) תונכוסמכ תונקתב תורדגומה תוכתמה לש ץראב ב"ממ
יפל) ןקתהמ 20%-10 לש הגירח תרתומ הרקמ לכבו ,(2 הלבט) ןקתל תיסחי םיכומנ
.(תכתמה
,ןייפ) חמצל ןימז יתלב בצמב אצמנ הצובב היוצמה תכתמ לש יראה קלח יכ ,ןייצל יואר
Feigin et al., 1991 לצא ןויד) עקרקב הייהשה ךלהמב ןמזה םע תתחופ ףא תונימזהו ,(1999
הנזה תודוסי םצעב אוה "תודבכ תוכתמ" ארקנש הממ קלח ,ףסונב .(ךליאו 88 'מע
לכב .(םירחא תודוסיו לקינ ןכו ןדבילומ ,תשוחנ ,ןגנמ ,ץבא ,לזרב) חמצל םיצוחנה
לש ןווגמבו םיגירח טסופמוק וא הצוב יסמועב ללוכ ,ונעציבש םייוסינה לכב ,הרקמ
יקלחב תודבכ תוכתמ לש םיגירח םיזוכיר ונאצמ אל ןיידע ,(הטיח ,הסח ,א"ופת) םילודיג
.םילכאנ-יתלב וא םילכאנ םייעקרק-לע חמצ
תללדמ היצטסופמוק יכ בל םישל שי ,the solution for pollution is dilution םיתיעלו ליאוה
:הצוב סחיב) תוכתמב לד אוהש ,ץע םזג תפסות בקע םא ןיב .יתועמשמ ןפואב הצובה לש
םיפסותב המוד לולידב ךורכה ,N-Viro Soil -כ הצוב בוציי ל"נכ ,(2:1 דע 1:1 םזג
תודבכה תוכתמה תיברמ עוביקל םרוג אוהש ןורתיה םג שי NVS -ל .תוכתמ-ילד
.םידיסקואכו םיטנוברקכ

,הנש/םנוד/שבי רמוח ןוט 1.5 דע םשייל רתומ תונקתה יפל :םושייל תרתומ הצוב תומכ
תאזכ הלבגהל תיתביבסו תיאלקח הקדצה שי ,יתעדל .הנש /םנוד/יללכ ןקנח ג"ק 50 דעו
עקרקל) תדחוימ תושיגר םע םירוזאב רקיעב זא םגו ,"ג גוס" הצובב אוה שומישהשכ קר
והז !תיאלקח הניחבמ הנוכנ תויהל הכירצ עקרקב תמשוימה הצובה תומכ .(רפיווקאל וא
תדרוי הפילדלו חמצל ןקנחה תונימז .ופוגל הרקמ לכב התוא עובקל שי .יתימאה ןחבמה
לולע טסופמוקהש ךכ ידכ דע היצטסופמקו בוציי יכילהתמ האצותכ תיטסרד הרוצב
םע ,("א גוס") הצוב טסופמוק םע םייוסינב .חמצב הרחתמה ילרנימ ןקנחל עלבמ תווהל
הרבעש ,תינריווא-תינוינש הצוב םעו ("ב גוס") ינריווא-לא לוכיע הרבעש תינושאר הצוב
ויהש הצוב יסמועב םג םיהובג הטיח ילוביו ןקנחל הבוגת ונלביק ,("ג גוס") יקלח בוציי
ויה עקרקב תוקנחה יפדוע .םנודל שבי רמוח ןוט 2.5 -ו 5 ,18 -ל ,המאתהב ,םיטנלויווקא
.לודיגה לש לוצינה תלוכיל תחתמו ,םיירעזמ

'ב גוס הצובב ןושיד תוענומ "םימה תונקת" ,ליעל םסחל ףסונב :םימ תורוקמ לע הרימש
ןטק םוהתה-ימ קמועשכ וא םייליע םימ רוקממ 'מ 50 -מ ןטק קחרמב תילזונ הצובב וא
.עקרקה ינפמ 'מ 5

םימזינגרואורקימל תסחייתמ האורבת יאשונב הניקתה :םינגותאפ תוחכונ בקע תולבגה
ןיא ,תיאורבת הינחבמ .ליעל הרכזוה םירחא הלחמ יללוחמו םינגותאפ וא םירוטקידניא
איה הדיחיה הלבגהה ,'ב גוס הצוב יבגל םג .םילודיגה לכב 'א גוס הצובב שומישב היעב
יכ יל הארנ .הצובה םושיימ םוי 30 רחאל אלא לובי ףוסאל וא הערמ סינכהל ןיאש
םילוכי (םיליפט יציב דוחייבו) םלוכ םינגותאפהו ליאוה ידימ הלקמ תאז הלבגה
.הכותב וא עקרקה ינפ לע םא ןיב ,הצוב לש שוג ךותב הכורא הפוקת ךשמב רמתשהל
םינש 5 רחאל אלא הצוב וב המשויש חטשב א"ופת לדגל ןיא ,המגודל ,הילרטסואב
.ידימ רתוי הברה הרימחמ יל תיארנ תאז השיג .(Matthews, 1996)
ירתיה יפל הווש הריזג רוזגל עיצמ יתייה 'ב גוס הצוב םושייל םירתומה םילודיג יבגל
י"ע הנורחאל הגצוהש ,םימסחה תשיג לש הלחה ךות (ףלש תדעו) םיחלוק-ימב היקשה
,הצובה םושיימ םוי 30 רחאל ףיסא ירק ,ליעל הלבגהה תא .םיחלוק-ימל "ןירפלה תדעו"
,םיזוגא ,םירדה ןוגכ ,הפילק ילעב תוריפ) תורישי םילכאנ םניאש םילודיג לע ליחהל ןתינ
(הנתוכ) היישעת ילודיג ,רעי יצע ןוגכ ,םדא לכאמל םניאש םילודיג וא (ודקובאו תוננב
.("ףלש תדעו" יפל ,'ב -ו 'א םילודיג תוצובק) (ץימחתל היקב ,סרית ,הטיח) אופסמו

 
ךילהתב תולתכ הצוב תונוט 1.5 לש הנממ הנזה תודוסי תקפסא לש תיזחת .3 'סמ הלבט
היצטסופמוקבו הינתנב לופיטה ןקתימב םיכפשב לופיטה
(1)הצוב גוס
(2)תודיחי
דדמ
'א גוס הצוב
'ב גוס הצוב
'ג גוס הצוב


25-0·
5-0·
17-0·
30·
15·
50·
70-60·
50-30·
170-100·
%·
היצזילרנימ
N ג"ק·
הנמהמ %·

ןקנח לש היצזירלנימ
ינגרוא
ג"ק 2.7 דע·
10% דע·
2.6·
3.5·
10.7·
36·
ג"ק·
הנמהמ %·

ילרנימ ןקנח
7.5 דע·
25% דע·
18·
74·
60-40·
200·
ג"ק·
הנמהמ %·

ןימזה ןקנחה כ"הס
2.7·
12·
21·
ג"ק·
יוסינב ןימז ןקנח כ"הס
(3)הטיחה
18·
4.1·
100·
22·
3.5·
0.9·
68·
40·
100·
תונימז %·
P ג"ק·
הנמהמ %·

(4)ןימז ןחרז
16.4·
41·
15.9·
40·
15.9·
40·
ג"ק·
הנמהמ %·

יללכ ןגלשא

תינושאר הצוב :"'ב גוס הצוב" ,תלועמ-יתלב תרוואמ - תינוינש הצוב :'ג גוס הצוב"
.תרוואמה תינוינשה הצובה לש טסופמוק :"'א גוס הצוב" ,ינריווא-לא לוכיע רחאל
30 :ןקנח :אופסמ סרית וא (1974 ,יולהו יפכפכ) לובי תריתע הטיח יפל :הנמהמ %
./ג"ק 40 :ןגלשא ,/ג"ק 4 :ןחרז ,/ג"ק
םימב היקשהב ,רטיל 60 לש םילכימב ,הממחב ("ןולייא") אופסמל הטיח לודיג יוסינ
םילוקש ויה עקרקב 'ב גוסו 'ג גוס תוצוב יסמוע .הפיטש אללו הליקש יפל םינוי ירסח
אוה בושיחה .םנוד/ןוט 18 -ו 12 ,6 היה טסופמוקה סמוע ,םנוד/תונוט 5 -ו 2.5 ,1.5 -ל
.(ףונ + םירגרג יברמה ןקנחה לובי תא ןתנש לופיטה יפל
חקול וניאו ,ןמצע תוצובה לש יוצימ יפל אוה תונימז % ;יתמחפ-וד ןרתנב יוצימ יפל
.עקרקב םיכילהת ןובשחב

סרית ללוכ) לושיב רחאל םילכאנה תוקריו םירומישל תוקרי ,םירישנ ירפ יצע לוביז
םאתהב היהי ("ףלש תדעו" ,'ג םילודיג תצובק) םיירוביצ םינגו ,(חמקל הטיחו קותמ
.ןמזב וא תיזיפ היהת הצובה ןיבל ףסאנה לוביה ןיב הדרפהה ,רמולכ .םימסחה תשיגל
לורטינל ןמז יד היהיו ,ירפה ףיטק רחאל םיצעה ןיב הצוב רזפל ןתינ ,המגודל ךכ
,רבומה חטשב היהי רוזיפה ,ןיחלשו החלפ ותויהב יחטשב .אבה ףיטקל דע םינגותאפה
עקרקב ענצות הצובה .א"ופת ףיסא וא הטיחה ריצק רחאל ןוגכ ,לוביה תאצוה רחאל
.שמשה תנירקל הפישח רחאל ,םישדוח רפסמ רחאל וא אבה םילודיגה רוזחמ תארקל
הרקמב .ןכמ רחאלש הנשב ץיקב וא ביבאב קר םה אבה םיטיחה ריצק וא א"ופת ףיסא
ןיב דאמ ךורא ןמז רעפו עקרקב הענצה ,UV תנירקל הפישח :שלושמ אוה םסחה הזכ
.ףיסאל רוזיפה
הארנ .'א גוס תוצובל 'ב גוס תוצוב לש הכיפהל ,השעמל ,םרוג עצומה יאלקחה קשממה
אלל תויהל לכוי םיחטשב שומישה ,הלא םיאנתבו ,רוזיפה ןמל הזכ ןמז קרפ רחאל יכ
.תיתוהמ אל ךא תיטתסא היהת הדיחיה הלבגמה .הלבגה

תוצוב לש יאלקח םושייב תונורתי
ןיטקיו (טרוק תודוסיו ןגלשא ,ןחרז ,ןקנח) םינשד תמושת ךוסחי הצובב יאלקח שומיש
תזיחאת :ןוגכ עקרקה לש תובושח תוילקיזיפ תונוכת רפשל םג היושע הצוב .תואצוה
לככ .םיבובקנה לדוג תוגלפתהו םימלו םיזגל תוכילומו תורידח ,םידיכלת תוביצי ,םימ
הנזהה תודוסי תומכ ,הצובה תומכ תותחופ ,הצובה לש בוצייהו לוכיעה תדימ הלועש
תודוסי לש ילכלכה ךרעהו תומכה לאיצנטופ תא בשחל ןתינ . (1 הלבט) חמצל םתונימזו
תא ןובשחב חוקל וניא הז בושיח .(1 הלבט) בוצייה תגרדב תולתכ הצובב הנזהה
.חמצל תונימזה

תבצוימ יתלב הצובב ןקנחה תלוכת .ןשד ףילחתכ יאלקחה הכרע לע עיפשמ הצובה בוציי
רחאל) חמצל ןקנחה תונימז .(1 הלבט) הלש שביה לקשמהמ 7%-6% -כל עיגהל הלוכי
רחאל הנושארה הנשב ינגרואה ןקנחה ללכמ 70%-50% -כ תויהל הלוכי (היצזילרנימ
רועישב ,תבקוע הנש לכב הקרפתה אלש תומכהמ םיפסונ 20%-2% -ו ,עקרקב הענצהה
האצותכ הבר הדימב תותחופ חמצל ןקנחה תונימזו תיללכה ןקנחה תומכ .הנש לכב תחופ
,יללכ ןקנח 3%-1.5% -כ לש הלוכת דע ;היצטסופמוק וא/ו יבוריאנא לוכיעב בוציימ
תיללכה הלוכתה .(3 הלבט) הנושארה הנשב רבכ (!) ספא דע ונממ 10% -כ לש תונימזו
.היצטסופמוק וא ינריווא-לא לוכיעמ האצותכ םימוד םירועישב תתחופ הצובב ןחרז לש

תוצוב לש יאלקח םושייב תונורסח
,לודיגל ,םדאל ירשפא קזנ תעינמל תוריהז בייחמ תויאלקח תועקרקב תוצוב םושיי
,סמומ ינגרוא רמוח לש םיפדועו ,םדאל םינגותאפ הליכמ הצוב .םימה תורוקמלו עקרקל
תוכתמו ןחרז לש םילודג םיפדוע עקרקב רבטצהל םילולע ,ךורא חווטל .ןחרזו ןקנח
המושייב הכורכה תויתייעבה הלדג ,תבצוימ תוחפ הצובהש לככ ,יללכ ןפואב .תודבכ
החלפ ,עטמ ילודיג יכ ,הנזהה תודוסי לש המושתה ללכ ןובשחב תחקל שי .עקרקב
תודוסי םיליכמה ,םיחלוק-ימב רקיעב וקשוי הירצומב וא םיכפש תצובב ולבוזיש ןיחלשו
.הנזה
בצמה .(1997 ,ןדו ןייפ) םיימוקמ ןוכיס ימרוגב בשחתהל ךירצ הצוב לש תואנ םושיי
וא/ו תולק תועקרקב ,תובצוימ-יתלב םיכפש תצוב םושייב אוה םוהיזל רתויב שיגרה
תוקנח לש תרקובמ-אל הפילד םה םיירקיעה ןוכיסה ימרוג .ליעפ רפיווקא לעמ תודודר
.עקרקב ןחרז יפדוע תורבטצהו (מ"אח) סמומ ינגרוא רמוחו
םורגל לולעש ,סמומ ינגרוא רמוח לש ההובג תונימז שי תבצוימ-יתלב הצובב ,המגודל
.עקרקב רוזיח יכילהתלו הב ןצמחה זוכיר תדיריל ,עקרקב המישנ יכילהת זוריזל
,החלמהלו חמצל ןומא תוליערל םורגל הלולע ינגרוא ןקנח לש תצרמנ היצזילרנימ
שובישל וא טרוק תודוסי תטילקב שובישל םורגיש ,ןימז ןחרז לש ףדוע תורצוויהלו
תסימת לש pH תדיריל םורגת םוינומאה לש היצקפירטינ .חמצב םייגולויסיפ םיכילהת
.םוהת-ימל ףולדל תולולעה ,תוקנח תורבטצהל םורגתו עקרקה
שיו ,םינוכיסה תא לידגהל לולע תובצוימ-אל וא תוילזונ תוצוב לש יאלקח םושיי ,ךכיפל
תוילזונ תוצוב לש יאלקח םושיי ,תאז תמועל .ההובג תושיגר םע םירוזאב תאז םצמצל
וליפא תויהל םילוכי ,חטש תדיחיל רתוי םילודג הצוב יסמוע לש וא תובצוימ-אל וא
רפיווקא לעמ תויוצמ ןניאש ,יוקל הנבמ תולעב וא תולד תועקרק םע םירוזאב םייוצר
,רומאכ .(1997 ,ןדו ןייפ ;'דכו בגנה ןופצו זכרמ ,ןדריה תעקב ,ןאש-תיב קמע ,ןוגכ)
תוכתמה תונימז תא וניטקי ,(CKD -ה ןוגכ) טסופמוקל וא הצובל םימיאתמ םיפסות
.ןחרזה יפדוע תאו תודבכה
חיר לש םישק םידרטמב אטבתיש ,יתביבס עגפמ רוציל הלולע הייד תלכועמ-אל הצוב
םיעתרנ (היצטסופמוק ילעפמ ,לבז ירזפמ ,םיאלקח) םיענכושמ םישמתשמ םג .םיבובזו
ןורתי שי ,ןכל .םינכשהמו תויושרהמ ששחה ללגבו ,תאז ללגב הצובב שומישמ תחא אל
.(תויתפוכ ,NVS ,טסופמוק) תבצוימ הצוב לש םירצומל וא בטיה תלכועמ הצובל לודג

םיטסופמוקו תוצוב לש יאלקח םושייב םייטנוולר םילוקיש

היהי ןקנח ,יאלקחה לודיגל םישורדה הנזהה תודוסי לכל רוקמה אוה לבזה רשאכ
תונימז יבגל תוכרעה תוגצומ הב 3 הלבטב םגדומ רבדה .החימצ ליבגיש ירקיעה םרוגה
תוכרעה ןכדעמ ןאכ םוכיסה .ןהלש בוצייה תגרדב תולתכ תוצובמ ןגלשאו ןחרז ,ןקנח
.(1998 ןייפ ,ןוגכ) תומדוק

ששח שי םא .ןקנחה לש יוזחה תונימזה רועישל הנמה תא םיאתהל שי :ןקנח תקפסא
ךכ הצובה תנמ תא םיאתהל ךירצ ,לודיגה לע תילילש העפשה וא םוהת-ימ ,עקרק םוהיזל
לכ תא ןובשחב תחקל שי .לודיגל השורדה ילרנימה ןקנחה תומכ תא םילשת איהש
תנמ .עקרקה לש ינגרוא רמוח לש היצזילרנימ ,םיחלוק-ימ ,ןשד תויראש :תורוקמה
ילרנימ ןקנח ידוביאב יולתה ,תוליעי םדקמ + לודיגה תכורצתמ תבכרומ השורדה ןקנחה
תומכו בצק תא דומאל שי לודיגה תנוע ךלהמב (הפיטשבו היצקיפירטנידב ,ןומא ףודינב)
.(1999 ,ןייפ) הדשב םמושיי יפל טסופמוקה וא הצובהמ ןחרזהו ןקנחה רורחש
יפל הצובה לש בוצייה תגרדב תולתכ חמצל ןחרזהו ןקנחה תונימז תא ךירעהל הסננ ןלהל
תרתומה הנמב .רטיל 60 לש חפנב םילכמב הממחב הטיח לודיגב םייוסינו הדבעמ ייוסינ
תרוואמ-תינוינש הצוב ,המגודל) "ג גוס הצוב" ,(םנודל השבי הצוב ןוט 1.5)
-כו ילרנימ ןקנח 0.7 -כ (א) :יפל (3 הלבט) ףורצ ןקנח ג"ק 60-40 קפסת (תלכועמ-יתלב
ןקנח ידוביא 50%-30% (ג) ;ונממ 60% לש היצזירלנימ (ב) ;שביה רמוחב ינגרוא ןקנח 7%
ןקנחה לש היצזילרנימה רועישש דועב .(הפיטש ,היצקיפירטניד ,ןומא ףודינ) ילרנימ
לוכי ,ילרנימה ןקנחה ידוביא רועיש ,הצובה םושיי סמועמ עפשומ וניא טעמכ ינגרואה
.(Fine et al., 1989 ;1985 ,ןייפ) םושייה סמועב היילעה םע לודגל טלחהב
ןוט 1.5/ףורצ ןקנח ג"ק 18 -כ קפסת (ינריווא-לא לוכיעמ-תינושאר הצוב) "ב גוס" ,המודב
30% לש היצזילרנימ (ב) ,שביה רמוחב ינגרוא ןקנח 3% (א) :יפל (3 הלבט) שבי רמוח
ריתוי רבגומ לוכיע .הצובב ילרנימ ןקנח 0.2% -כ (ד) ,ילרנימ ןקנח ידוביא 25% (ג) ,ונממ
תומכ תא ךכב ןיטקיו ,היצזילרנימ ךשמהל רתוי ביצי היהיש ,הצובב ינגרוא ןקנח תוחפ
אוה תאז המגמ לש אלמה יוטיבה .הצובה לש ינגרואה ןקנחה לש היצזילרנימה בצקו
בכרהב היולת היהת היצזילרנימל טסופמוקה לש ינגרואה ןקנחה תונימז .היצטסופמוקב
ןקנח ג"ק 7-2.5 קפסי "ןיקת" טסופמוק .היצטסופמוקה תגרדבו אצומה ירמוח יפואו
25%-0 (ב) ;טסופמוקב ינגרוא ןקנח 2% (א) :יפל (3 הלבט) שבי רמוח ןוט 1.5/ףורצ
.טסופמוקב ןקנחה ללכמ 15%-10% -כ ילרנימ ןקנח (ד) .םידוביא 10% (ג) ,היצזילרנימ
ילואו ,הליחתכלמ וב יוצמה ילרנימה ןקנחה קר היהי טסופמוקב ןימזה ןקנחה ,םיתיעל
אלל ,ףרוחה תארקל הדשב טסופמוק םושייב םידוביאה לכ ךס ,ןכו .הזמ תוחפ ףא
.דאמ םיהובג תויהל םילולע ,הפיטשב הטילש תורשפא
רשאו ,ןקנחל היצזילרנימ רשוכ וב רתונש טסופמוקל איה "ןיקת טסופמוק"ב הנווכה
רשוכ .תינגרוא תואלקחב םושייב דחוימב בושח רבדה .יאלקחה לודיגל ןקנח קפסי
םיקדייח .דאמ ךומנ תויהל לוכי דואמ םיביציו םילשב םיטסופמוק לש היצזילרנימה
,ץע-םזג לש רכינ ביכרמ םג ףסונב ליכמה ,הצובמ דואמ ביצי טסופמוק םיקרפמה
יוסינב .(1999 ,ןייפ) ןקנח ונממ לולשל םילולע םהו ,חמצה םע הנזה תודוסי לע םירחתמ
לכב דיחא ןושיד םע ('ג - 1999 'בוחו ןייפ) והילא-רינב םייביבא א"ופתב םירטמיזיל
התייה אל (םנוד/ןוט 18 -ו 9 ,4.5 -ל יטנלויווקא סמועב) הזכ הצוב טסופמוקל ,םילופיטה
א"ופת יוסינב ולבקתה תומוד תואצות .שקיהל האוושהב תועקפה לוביל וטנ המורת לכ
ךומנ C/N סחי םע אוה הבוט תוכיאב טסופמוק .(1995 'בוחו הדולפ) הדשב םייביבא
.((1 הלבט)ב טסופמוקה ומכ אלש) 12 -ל 11 ןיב ,תיסחי
היקשהב םיטסופמוקבו תוצובב לוביזב םילכמב אופסמל הטיח לודיגב ,רקובמ יוסינב
עקרקה .(םירגרגבו ףונב) םיחמצב ןקנחה לובי קדבנ ,הפיטש אלל חמצה תכורצת יפל
הרבעש ,תרוואמ-תינוינש הצוב (ב) ,ינריווא-לא לוכיע הרבעש תינושאר הצוב (א) ב הלבוז
5 -ו 2.5 ,1.5 -ל םילוקש ויה תוצובה לש םיסמועה .הצוב טסופמוק (ג) יקלח ינריווא לוכיע
,חמצב יללכה ןקנחה ילובי .םנוד/ןוט 18 -ו 12 ,6 לש תונמב ןתינ טסופמוקהו ,םנוד/ןוט
31 -ו 18 ,11 -לו 'ד/ג"ק 35 -ו 29 ,14 -ל ,/ג"ק 22 -ו 15 ,8 -ל םילוקש ויה ,המאתהב
31 -ל לוקש היה בטיה ןשודמ שקיה לופיט יחמצב ןקנחה לובי ,םיאנת םתואב ./ג"ק
ג"ק 1.8 -ו 14 ,8 ,המאתהב ,היה לבזה יגוסמ דחא לכב יברמ ןקנח תקפסא רשוכ ./ג"ק
.שבי לבז ןוט/ןקנח

לידגמ עקרקב ןמושייו ,ילרנימ בצמב ובור ןחרזב כ"דב תורישע תוצוב :ןחרז תקפסא
לודיגה לש ןקנחה תכורצת יפל הצובב לוביז .(1 הלבט) עקרקב ןחרזה תלוכת תא דאמ
םג ףסומ ןחרז רשאכ ףרחומ הז ששח .(3 הלבט) עקרקב םילודג ןחרז יפדוע רוציל הלולע
לודג ןורתי ךכב שי ,השעמל .הכומנ תוכיאב םיחלוק-ימב תישענ תאזשכ ,היקשהה-ימ םע
תוילוש תועקרקבש ללגב (ב)ו ,ןקנחל תיסחי ןחרז לש ההובגה תולעה ללגב (א) לדגמל
.תוליעיב ןחרזה תונימז תא תולעהל השק
,"ןסלוא" יפל) חמצל ןימזה ןחרזה תומכב רתויו לדוג רדס לש לדבה היה ,הרקמ לכב
ג"מ 26,350) תלכעמ אל תרוואמ-תינוינש הצוב ןיב (המחפ-ודב יוצימ יפל תונימזל דדמ
(ג"ק/P ג"מ 4300-1850) םיטסופמוקו (ג"ק/P ג"מ 2750-1850) תולכועמ תוצוב ןיבל (ג"ק/P
,72% היהש ,תוצובב ןחרזה ללכמ "ןסלוא" ןחרז לש רועישה םג .('א1999- 'בוחו ןייפ)
ןיב ןחרזה יבגל ןוימד לע ,ןהלש בוצייה תגרדב ינושה לע דיעמ ,המאתהב ,18% -ו 23%
,ףסונב .ןחרז תונימז ףדועב תיסחי תולקב לפטל ןתינש ךכ לעו ,היצטסופמוק ןיבל לוכיע
"ןסלוא" ןחרז זוכיר ,תיסל הריהב-המוח עקרקב הרגדה ישדוח הנומש דע העבש ךלהמב
.(1 רויא) םירחאה םילבזה ינשב ומכ דאמ המוד המרל הגרדהב דרי תלכועמ-אלה הצובב
ביכרמה ללכמ 40% דע 35% -כל ועיגה NVS -ב ןחרזה תוסיסמו ינגרואה ןקנחה תונימז
-ל לוקש) תבורעתב NVS 8% -ל 1% ןיבש בוברע יסחיב הצוב-עקרק תובורעתב יטנוולרה
םייביבא המדא יחופת לוביזב .('ב1999- ,'בוחו ןייפ) (שירחה תבכשב 'ד/ןוט 20 דע 2.5
NVS תוחכונב רתויו תועקפה לובי לש הלפכה ונלביק םירטמיזילב (1999 ראוני תעירז)
יתועמשמ לדבה היה אל .הדיחא הרוצב ונשוד םילופיטה לכ .לבוזמ אל שקיהל האוושהב
בור לש תונימזה םג .מ"ס 20-0 הבכשב 8% -ל 2% ןיב ,וקדבנש בוברעה יסחיב לוביב
(םיפסותהו הצובה NVS -ל אצומה ירמוח יפואו בכרה .ההובג התייה טרוקה תודוסי
.רמוחה תונוכת תא תערכמ הרוצב ועבקי

ולוככ הצובב ןגלשאה בור יכ חינהל ןתינ יכ קר הז אשונב ןייצנ :טרוק תודוסיו ןגלשא
הצוב .םיחמצה תיברמ תכורצת ידכ הקיפסמ הניא תוצובב תומכהו ,חמצל ןימז היהי
בצמל רבעמ הברה ,עקרקב טרוק תודוסיו תודבכ תוכתמ לש םיזוכירה תא דאמ לידגת
,תיסחי םיכומנ ץראב תולעפושמ תוצובב תוליערה תוכתמה לש םיזוכירה ,םלוא .יעבטה
.ירעזמ היהי ןהמ ןוכיסה ,לודיגה לש ןקנחה תכורצת תא םאות הצובה ןונימשכ ןכלו
רקיעב ,עקרקב ןזוכיר תלדגהב הבר תלעות שיו ,חמצל תויוצר ףא תוכתמהמ קלח
םיחמצב טרוקה תודוסימ קלח לש תונימזב היילע םיתיעל התייה .תוילוש תועקרקב
ןשודמ שקיהל האוושהב הצוב טסופמוקב וא הצובב ולפוטש (א"ופת תועקפ ,הטיח ירגרג)
חמצל תודבכ תוכתמ לש תונימזש יופצ .םיליגרה םיזוכירה לובגב התייה היילעה .בטיה
וניאר .תולבגומ הנייהת תואנ ןונימב טסופמוק וא תלכועמ הצוב םושייב עקרקב ןתודיינו
'מע 2 הלבט - 1999 ,ןייפ) םיטסופמוקבו תוצובב הטיחו ד"אופת לוביזב םייוסינב תאז
לולע ('ודכו רוזיח וא ןושיד בקע) עקרקה יאנתב יוניש ,תאז םע .('ד-1999 'בוחו ןייפ ;21
.תודבכה תוכתמה תונימז תא לידגהל
ףאו םלש לדוג רדסב ןחרזהו ןקנחה תונימז תא םיתיחפמ הצוב לש בוצייו לוכיע ,םוכיסל
תונימזב הדירי ללגב ,תיללכה ותלוכתב הדירי ללגב איה ןקנחה תונימזב הדיריה .רתוי
םע (טסופמוקב) תוקנח דוביאל תורשפאה ללגבו ,היצזילרנימל ינגרואה ןקנחה
ותלוכתב הדירי (א) בקע רקיעב איה ןחרזה תונימזב הדיריה .םשגה וא היקשהה-ימ
לש רבעמ (ג) -ו ,הצובב רתונש ינגרואה ןחרזה לש היצזילרנימל רתי-תודימע (ב) ,תיללכה
היה ןורחאה ךילהתה .רתוי סמת תושק תובוכרתל רתונש ילרנימה ןחרזה תיברמ
בצקב שחרתה אוהש דועב ,עקרקב תובצוימ יתלב תוצוב לש םושיי רחאל דאמ יטננימוד
.תובצוימ וא/ו תולכועמ תוצוב םע (ללכב םא) דאמ יטיא
סמוע לש הלדגה לוקשל ןתינו ,תיטירק הניא תוקנח תפילד לש תורשפא ,רפיווקא רדעיהב
ילקיסיפה הנבמה רופיש וא עקרקב ןחרזה תונימז לש הלדגה ןוגכ ,רחא ךרוצל הצובה
ךורא חווטל ןוכיס תויהל לולע ,הזכ הרקמב םג .(תוילוש תועקרקב רקיעב) עקרקה לש
תבסה לש תורשפא תמייק םאה לוקשל םג שי .עקרקב תודבכ תוכתמו ןחרז תורבטצהמ
.הלא םימרוגל רתוי םישיגר תויהל םילולעה ,םירחא םילודיגל עקרקה ישומיש

םיכפש תצובמ טסופמוקב יאלקח שומיש
רקיעב ,ןקנחהו ןמחפה לש ילאיבורקימ קוריפ ידכ ךות הצובה תא תבציימ היצטסופמוק
רמוח יזוכיר :םה הלשבהה ידדמ .תימצע תוממחתה בקע רוטסיפ םג תרבועו ,םיסיסמה
ההובג 'פמטב רמוחה היה הבש הפוקתה ךשמ ,C/N סחיה ,(ויביכרו) ןקנח ,רפא ,ינגרוא
.pH -הו םוחה תדימו
:םה הצובל האוושהב הצוב טסופמוקב שומישה תונורתי
ילב וב שמתשהל ןתינו ,תוחירו םינגותאפ לוטנ אוה .'א גוס הצובכ רדגומ טסופמוק
;א"ופתו תוקריכ ,םילודג לבז ינכרצ םהש םילודיג ללוכ ,לודיג תלבגה
;דיחא ןונימב תיסחי תולקב חטשב ורזפל רשפא ,הריבצלו ןוסחאל ןתינ
אלו רמוחה ריחמ ללגב איה לודיג וא תומכ תלבגה .דעומ לכב םשייל רשפא טסופמוק
;ולש תויתביבס תועפשה ללגב
תכורצתל קיפסהל אל לולע אוה םנמא .דאמ ןותמ טסופמוקהמ ןקנחה רורחש בצק
;םיפדוע תעינמב ןורתי ךכל שיו תולקב ןוקיתל ןתינ רבדה םלוא לודיגה
האוושהב לודג ףדועב איה (תולכועמ-יתלב תוצובב רקיעב) תוצובב ןחרזה תונימז
ןחרזה תונימז תא הניטקמ תוצובה לש היצטסופמוקה .תוימלוג תוצובב וליפא ,ןקנחל
תוכתמ לש תיגולויבה תונימזה לע הנטק העפשה היצטסופמוקל ,תאז םע .הבר הדימב
.תודבכ
תודוסי קפסמו עקרקה הנבמ תא רפשמ ,עקרקה תונוכת תא רפשל יושע טסופמוק
.עקרק-ינכוש םינגותאפ לש הרבדהל םג שמשל יושע טסופמוק .תנזואמ הרוצב הנזה

:ןלהלכ ,תונורסח שי טסופמוקל
ינקתמ ,(טסופמוקה רוצייל שורדה) ץע-םזג תולע תללוכה ההובג רוציי תולע :ןרציל
לורטינו ףוסיא ,םילזונ לופיטו ףוסיא ,(ןוטב) רוציי יחטשמ םיללוכה םירוגס רוציי
תחתמ ריווא לש הביאש וא הסיחד) טסופמוקה תומירעל ץלואמ רורוויא ;םיזג
.תיתפוקת הבטרהל םימ תכירצ ,טסופמוקה ךופיהל דבכ ינאכמ רושמכ ,(המירעל
םרות ץעה םזג ביכרמ םג .הכומנה תיחפנה תופיפצה ללגב בר חפנ תספות הלבוהה
.הצובה לש יללכה חפנה תא התיחפמ היצטסופמוק ,תאז םע .תויחפנל
םזג ביכרמ תא קלסל ידכב םושייה ינפל תופנל שי עקרקב הענצהל דעוימה טסופמוק
קחרומה םזגה .ליעומ םזגה ביכרמ ,עקרק יופיחל אוה טסופמוקב שומישה םא .ץעה
.שדח טסופמוקל בוש שמשל לוכי
תא ,ינגרואה רמוחה תלוכת תא הניטקמ הצובה לש היצטסופמוק :יאלקחל תונורסח
.ןחרזה תונימז תאו ותונימזו ןקנחה תומכ

"ב גוס" תוצובל םיירקיע דעי יחטשו םילודיג
גוס" תוצוב םושייל תויאלקח תולבגמ ןיאו ליאוה 'ג וא 'ב גוס תוצובב רקיעב ןודנ ןלהל
הערמ ,תורעיב םשייל ןתינ 'ג וא 'ב גוס תוצוב .ליעל ונד םהב ,ןקנח סמועו תומכמ ץוח "א
.ןיחלש וא לעב ,םייאלקח םילודיגבו עורזו יעבט
-מ רתוי) ירקיעה לודיגהו ,לארשיב רתויב בושחה לעבה לודיג איה הטיח :לעב ילודיג
ללגב 'ב גוס הצוב לע הטיח לדגל ןתינ .בגנה ןופצב םיערזה רוזחמב םילודיגה ללכמ (50%
רבעמ ינפב םימסח 2 דוע ףיסוהל ןתינ .ריצקל הצובה רוזיפ ןיב ךוראה ןמזה ךשמ
,רוזיפה רחאל תועובש רפסמל עקרקב הצובה תענצה תא תוחדל (1) :םירגרגל םינגותאפ
תויקשמ תוביס ללגב הרקמ לכב םיעצבתמ םירבדה ינש .ריצקה תא תוחדל (2)
הענצה תוחדל ןתינ .הצובה גוסב םג היולת הצובה תענצה לש הייחד ,תאז םע .תויקשממו
תוחדל ןתינ אל תוביס ןתואמ .םיבובז תכשומ הניאו החירסמ הניאש ,תלכועמ הצוב לש
יוצר אל) חטשב המ ןמז הרבצנ רבכ איה םא טרפב ,לוכיע הרבע אלש הצוב לש הענצה
יהשלכ הביס ללגב םא ,הרקמ לכב .(!בושיי םוקממ לודג קחרמבו ,םידחא םימימ רתוי
תוחיר םיענומ הנעטה יפלש ,קושב םיימיכ םיפסות םנשי ,חטשל תאצוי תאזכ הצוב
.םיבובז םיחודו (תירפוג יזגו הינומא)
ןייפ) (רזע תייקשהב וא) םיעקשמה תונימזב הנתומ בגנה ןופצב הצובב יאלקחה שומישה
אוה סחיה .םירגרגה לובי תא עבקת םיעקשמה תומכ התואנ ןושיד תמרב .('ד1999- 'בוחו
ג"ק 400 לש לובי רובע ,הטיח לש ןקנחה תכורצת .םשג מ"מ 1 -ל הטיח ירגרג ג"ק 1 -כ
ג"ק 2.5 -כ איה ןחרזה תכורצתו ,םנוד/ג"ק 10 -כ איה ,(הטיח שק) םינקה ללוכ ,םירגרג
ןופצב לעבב הטיחל השורדה הנשל ןקנחה תנמ ,30% לש תוליעי םדקמ תפסותב .'ד/P
לוכיעמ תינושאר הצוב לש יצחו ןוטב היוצמה ןימז ןקנח תומכ ,/ג"ק 13 -כ איה בגנה
.םנוד/היירט הצוב ק"מ 8-6 -כב וא ,(ליעל) ינריווא-לא
,עקרק תוירופ ףדוע .רתי תוירופמ ענמיהל שי ,םשגה אוה דיחיה םימה רוקמ רשאכ
,ףרוחה תישארב זרפומ יחמצ לודיגל םורגי ,(ןושיד וא לוביז בקע) ןקנח ףדוע רקיעבו
םא יטירק תויהל לולע רבדה .הנועה ךשמהב םימ תקוצמל עלקיי לודיגהש תורשפאלו
בצמ .ברש עוריא שחרתמש וא םימשג תריצעב ףלחתמ הנועה תישארב חונ םימשג רטשמ
ליפנוב ;פ"עב ,רהוז 'ד) ץראה לכב הטיחה ילוביב השק עגפ ,1997/8 תנשב היהש ,הזכ
.('ד-1999 ,'בוחו ןייפ ;1999 ,'בוחו
םיתואנ םימ יאנתב לודיג לאכ לעבב הטיח לודיגל סחייתהל ןתינ ,הנופצבו ץראה זכרמב
תכורצתו ,('ד/םירגרג ג"ק 700 וליפאו 600 -כ) לובי יריתע הטיח ינז םילדגמ םש .כ"דב
.(1974 ,יולהו יפכפכ) 'ד/K ג"ק 40 -ו,'ד/P ג"ק 4 ,'ד/N ג"ק 30 -ל עיגהל הלוכי תודוסיה
ןחרזה תכורצת תא קפסת הנש//ןוט 1.5 לש סמועב ינריווא-לא לוכיעמ-תינושאר הצוב
רהזיהל שי ןאכ םג .(3 הלבט) ןגלשאהו ןקנחה תא אל ךא לודיגה לש טרוקה תודוסיו
םלוא ,עקרקב הנזה תודוסי לש םיפדוע תורצוויה לש תורשפא תניחבמ ,תרוצב תונשמ
לודיגה תוכיאב העיגפ .ריבס לובי היהי ,תרוצב תנשב םגו ליאוה ,יטירק תוחפ בצמה
5 לש הנמב לוביזב תאז וניאר ,םלוא ,הריבס תוחפ איה ןושיד ףדוע ללגב םירגרגה לוביבו
.('ג-2000 ,'בוחו ןייפ) םילכמ יוסינב םנודל 'ג גוס הצוב ןוט
ןובשחב םיאבה ,הנועה ףוסב רקיעב רזע תייקשה םישרודה םילודיגו םיפסונ לעב ילודיג
,הטיחמ הנזה תודוסי לש רתוי תולודג תויומכ םיכרוצה ,(תיתפל ,עירח) ןמש יחמצ םה
.הצמחו תוינמח ,ןולמו חיטבא ןכו
(הנתוכו םוגרוס ,סרית רקיעב) הדש ילודיג םה ןובשחב םיאבה םילודיגה :ןיחלש ילודיג
בולישב היהי ןיחלש ילודיגב הצוב םושיי יכ חינהל שי .(ודקובאו םירדה רקיעב) םיעטמו
םיפדוע תורצוויהל תורשפאה ללגב יתייעב אוה הזה בולישה .םיחלוק-ימב היקשה
רבטצהל וא (ןקנח) םוהתה-ימל עיגהלו ףולדל םילולעש ,עקרקב הנזה תודוסי לש םילודג
םושייל תוצלמהב ,ןכל .(ןחרז) תוקיזמ וליפאו תופדוע תויומכב םישרושה תיב תבכשב
,עקרקה :תורוקמה לכמ (ןקנח רקיעב) הנזהה תודוסי תונימז תא ןובשחב תחקל שי הצוב
םא ,המגודל .לודיגה תכורצתל הצובה תנמ תא םיאתהלו ,היקשהה-ימו הצובה
,לודיגה לש ןקנחה תכורצת לכ תא םיקפסמ (עקרקה לש ינגרואה רמוחהו) םיחלוקה-ימ
,סריתב וליפא .םירוזאה בורב הנתוכב בצמה םויה הארנכ אוה הז .הצוב םשייל ןתינ אל
לוביזל הבוגת תוארל ונלוכי אל טעמכ ,םירחא הנזה תודוסיו ןקנח לש לודג ןכרצ אוהש
.םיחלוק-ימב היקשהב הצובב
.הנתשמ רבכ ,הצוב םושייל רוצעמו עקרקב הנזה תודוסיב תירשפא היוור לש בצמה
זוכיר תא דאמ ןיטקמ ,לופיטה ינוכמב םיחלוקה-ימב רתוי םדקתמ לופיטל רבעמה
םינקתמה תיברמ לש םיחלוק-ימב הנזהה תודוסי זוכיר .םימב הנזהה תודוסי
.(SAT -ה רחאל ן"דפשה-ימ תא ךכב לולכל ילב ףא) דאמ ךומנ אוה םייגולויב-םיינכמה
םימרוזה םימהמ םינוזינה םירגאמב ןורחאה ץיקב טלב םימה תוכיאב יונישה ,המגודל
.('ב2000- ,'בוחו ןייפ) םילשורי-ברעמ לש יגולויב-ינכמה ןקתמה תלעפה םע ,קרוש לחנב
.םיחלוק-ימב םיקשומ תודש םג לבזל וא ןשדל ךרוצ היהי ךכמ האצותכ
,עורזו יעבט הערמו רעיב ,תילזונ וא תקצוממ ,הצוב לש רקובמ רוזיפ :הערמו רעי ילודיג
ןכיה .ץראה לש ינוכית-םיה רהה לבחב םג ירשפא רבדה .תוצובל ירשפא ןורתפ אוה
היקשה אלל לודיג .יוצר ןורתפ וליפא ילוא הז (םיחלוק-ימלו) תוצובל יאלקח אצומ ןיאש
לאיצנטופמ ןטק םימ דמועב היקשה) תינוערג היקשה לש קשממב וליפא וא
בכעלו ,םיחמצה י"ע הנזהה תודוסיו םימה לוצינ תא דאמ לעיל יופצ (היצריפסנרטופוואה
,ילקיסיפו ימיכ ,יגולויב רטליפ םה עקרקהו םיחמצה .עקרקה ךתחב םיחלמ תעונת
.םוהת-ימו עקרק םוהיזל ןוכיסה תא רעזממה
ולדוגיש םיידועיי תורעי הז ךרוצל תעטל ןתינ וא םימייק תורעיב תוצוב קלסל ןתינ
רצויו תוריהמב חמוצ סוטפילקא .סוטפילקא לודיגב ןוגכ ,"יקשמ רעי" לש רטשמב
,םינש 8-6 לש התירכ רוזחמ לע ססובמ ליגר "יקשמ רעי" .רצק ןמזב הבר הסמויב
םימיאתמה םיבע םיפנעו עזג) יחמצה רמוחה תומכ .םנודל םיצע 160 לש העיטנ תופיפצב
25 -כל עיגהל הלוכי התירכ רוזחמב (הסורג הצעמ םיקבדומ ץע תוחול ,MDF -ה תיישעתל
יולת לוביה .םנוד/שבי רמוח ןוט 16 -כ דוע םימרות םינטק םיפנעו םילע .שבי רמוח ןוט
העיטנה תופיפצ ,הפוריאב היגרנא תקפהל ץע לודיג לש םיטקייורפב לודיגה יאנתב ןבומכ
ללוכה שביה לוביה ,הזכ רוזחמב .םינש 3-1 לכ התירכו םנודל םיצע 500 איה תלבוקמה
./ןוט 60 -כל ףא עיגהל יושע
םימ יד ול שי םא רקיעב ,ןחרזו ןקנח הנזהה תודוסיל רתויב ליעי עלבמ אוה סוטפילקא
החלצהב סוטפילקא ונלדיג .תודבכ תוכתמל םג ליעי עלבמ אוה סוטפילקא .(1999 ןייפ)
רתויב תמהוזמ הצוב ללוכ ,תודבכ תוכתמ לש ןווגמ לש םיהובג םיזוכיר ליכהש עצמב
לע לדגש סוטפילקאב תוכתמ יזוכיר .םורכ מ"ח 1560 -ו םוימדק מ"ח 530 הליכהש
- ןגנמ ,123 - ץבא ,16 - ןלס ,39 - תרפוע ,מ"ח 3 דע םוימדק :ויה הפיח תצוב טסופמוק
,התירכ רוזחמ/םנוד/ןוט 60 דע 25 לש ץע תקופתבו הלאכ םיזוכירב .מ"ח 204 - ןורוב ,46
4 ,ץבא ג"ק 10 ,ןלס ג"ק 1.3 ,תרפוע ג"ק 3 ,םוימדק 'ג 250 דע וקחרוי התירכ רוזחמ לכב
.ןורוב ג"ק 16 -ו ןגנמ ג"ק

תורפס

הרשו 'ט 'ץיבוקרמ ,הנא ןיק'זרב ,'ו בונפולוס ,'א ןמכלב ,'ר רבזמ ,'ר ביברא ,'פ ןייפ .1
בוצייה תגרדב תולתכ הינתנמ םיכפש תוצוב לש ינושידה ךרעה .2000- .בודיווד
"תורוקמ"ל ח"וד :'פ ןייפ ,30-3 'מע .הממחב םילכמב הטיח לודיג :היצטסופמוקבו
ןוכמה 'צוה ."תואלקחב םיכפש תצוב קוליסבו םושייב םינוכיס תכרעה" 1999: תנשל
.הביבסהו םימה ,עקרקה יעדמל

בונפולוס ,'ט 'ץיבוקרמ ,'י ןמליק ,'ר ביברא ,'א ןמרקוצ ,'ש רבהליפ ,'א קסוב ,'פ ןייפ .2
תלכועמ םיכפש תצובב לוביז העפשה .ב2000- .בודיוד הרשו הקבר גרבנזור ,'ו
הנזה תודוסי גוליפ לעו אופסמל סרית לובי לע םיחלוקב היקשה בולישב הינתנמ
ח"וד :'פ ןייפ ,36-31 'מע .םידבר ץוביקב לוסומורג עקרקב הדש יוסינ :עקרקב
."תואלקחב םיכפש תצוב קוליסבו םושייב םינוכיס תכרעה" 1999: תנשל "תורוקמ"ל
.הביבסהו םימה ,עקרקה יעדמל ןוכמה 'צוה

'נו ,'ט 'ץיבוקרמ ,'ו בונפולוס ,הנא ןיק'זרב ,הקבר גרבנזור ,'ע ספיג ,'פ ןייפ .3
,םיכפש תצוב לש ימיכ-ונגרוא טסופמוק ,N-VIRO SOIL לוצינ .1999- .יקסבוקולוק
תוכיאל דרשמב ישארה ןעדמל שגומ (301-0265-98) יפוס ח"וד .תויאלקח תורטמל
.הביבסהו םימה ,עקרקה יעדמל ןוכמה 'צוה .הביבסה

םינימז ןחרזלו ןקנחל רוקמכ םיכפש תצוב .1999- .גרבנזור הקברו ,'א סה ,'פ ןייפ .4
.28-19 'מע .תונוש תועקרקב הדבעמב הרגדה ייוסינ תואצות :םייאלקח םילודיגל
תצוב קוליסבו םושייב םינוכיס תכרעה" 1998: תנשל "תורוקמ"ל ח"וד :'פ ןייפ
.הביבסהו םימה ,עקרקה יעדמל ןוכמה 'צוה ."תואלקחב םיכפש

.וקלופ 'רו ,'ר ביברא ,הנא ןיק'זרב ,'מ יסגא ,'ו בונפולוס ,'א הוורג ,'ד רהוז ,'פ ןייפ .5
"תירינ" ןזמ הטיח לוביו לודיג לע הינתנמ תלכועמ םיכפש תצוב תעפשה .1999-
תכרעה" 1998: תנשל "תורוקמ"ל ח"וד :'פ ןייפ .114-89 'מע .בגנה ברעמ-ןופצב
,עקרקה יעדמל ןוכמה 'צוה ."תואלקחב םיכפש תצוב קוליסבו םושייב םינוכיס
.הביבסהו םימה

.'י תפי-ןבו הניא קינסלוק ,יליסו בונפולוס ,הקבר גרבנזור ,לכימ ןבואר ,'פ ןייפ .6
N-Viro Soil תועצמאב תורחא עקרק-תונכוש תוירטפו םוירזופ תתחפה .א2000-
תילארשיה הרבחה לש 20 -ה סנכה .םיכפש תצובמ ימיכ-ונגרוא טסופמוק
.2000 ראורבפ ,ןגד-תיב ,היגולותפותיפל

'נו 'ע ספיג ,'ד הדולפ ,'א הוורג ,הקבר גרבנזור ,'ו ,בונפולוס ,'א והימרי ,'פ ןייפ .7
םיינגרוא םילבזל תוצובל תועקרק לש האישנה רשוכ תעיבק .1999- .יקסבוקולוק
דרשמה ,היגולוקאורגאל ףגאלו ישארה ןעדמל שגומ 1999 תנשל ח"וד .םיטסופמוקלו
.הביבסהו םימה ,עקרקה יעדמל ןוכמה 'צוה .הביבסה תוכיאל

היקשה םע בולישב םיכפש תצוב םושייב םייגולודפ םילוקיש 1997. .ןד 'יו 'פ ,ןייפ .8
.40-30 'מע 369 'סמ היקשהו םימ .םיחלוק-ימב

םיחלוקב תוקשומ תועקרקב היצקיפירטינדו היצזילרנימ יכילהת .1986 .'פ ,ןייפ .9
.ביבא-לת תטיסרבינוא טנסל תשגומ ,רוטקוד תדובע .םיכפש תצובב תולפוטמו

שומישו םיחלוקב היקשה"ב ,12-8.ןחרזו ןקנח רוקמכ םיכפש תצוב 199.8 .'פ ,ןייפ .10
,,הנס .1998 רבמצד ,יצרא ןויע םוי יריצקת "םינוכיסו תונורתי - תינגרוא תלוספב
.א"ת ,הדשה תוריש ףגא ,תואלקחה 'שמ 'צוה .(םיכרוע) 'מ ,יח-רבו ,,יק'צי'צרט

יאלקח רקחמ .יאלקחה הלוצינו ימיכה הבכרה - םיכפש תצוב .1999 .'פ ,ןייפ .11
.30-3 'מע 'י לארשיב

םינוש תורוקממ םיטסופמוק םושיי (1995) 'פ ,ןייפו 'מ ,יבאז ,'ד ,ןונבל ,'ד ,הדולפ .12
.94 ,39-35 :ה"ע הדשה .םיינגרוא ד"אופת לודיגב

לש םילארנימה תטילק בצקו יביטאטגווה לודיגה הצק .1974 .יולה 'יו 'ע ,יפכפכ .13
:ה"נ הדשה .עקרקב ןוזמה תודוסי לש םינוש םיזוכירב הצחמל-תיסננ הטיח
.374-369

- ט"נשתה (םיכפש רוהיט ינקתמ תוצוב קוליס) (םימ םוהיז תעינמ) םימה תונקת .14
.(3/99 חסונ תעצה) 199915. Feigin, A., Israela Ravina, and J. Shalhevet - .1991 Irrigation with Treated Sewage Effluent.
Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, New York. 224 pp.16. Fine, P., U. Mingelgrin, and A. Feigin - .1989 Incubation studies on the fate of organic
nitrogen in soils amended with activated sludge. Soil Sci. Soc. Am. J. .53:444-45017. Matthews, P. [ED.] )1996( A Global Atlas of Wastewater Sludge and Biosolids Use and
Disposal. IAWQ, Sci. & Tech. Rep. No. 4 London, England.

 חמצה תנזה ,עקרקה לש הימיכל הקלחמה- ןייפ סחנפ :רמאמה רבחמ תודוא
להנימ ינקלוו זכרמ ,הביבסו םימה ,עקרקה יעדמל ןוכמה ,תיתביבס היגולויבורקימו
.יאלקחה רקחמה
תרבחלו ,דיה בתכל םהיתורעה לע השלב רזעילא רמלו יבורח הואנ ר"דל רבחמה תדות
.רקחמב התכימת לע "תורוקמ"


2000 ילוי * 405 ןויליג * היקשהו םימ
.םימה ידבוע ןוגראל תורומש תויוכזה לכ ©הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ