תומכ לש םיטביהב - תונוחש םינשב תרנכה
תוכיאו
גרבנטרוא יבצ :תאמ
.24,15-12 םידומע (2000 רבוטקוא) 408 ןויליג ,היקשהו םימ  :רוקמ
     

תוכיאו תומכ לש םיטביהב - תונוחש םינשב תרנכה

וניא הז בצמ ךא ,תונוחש םינש "םיבהוא" אל ונחנאו ,הרורצ הרצ אוה שבויה
שער ,המדא תדיער ומכ - םירחא עבט יעגפל ותוושהל רוסא םינפ םושבו ,עיתפמ
םישחרתמה ,בל ףקתה וא םיכרד תנואתל המוד הז ןיא םג .ןקירוה תפוס וא ינקלוו
לש הדורי המר .ךיפה יתלב קזנ וא ,הפורטסטק םיתיעל םימרוגהו םיוסמ עגרב
.םינש המכ ידמ תמיוסמ תוירוזחמב המצע לע תרזוחה ,העפות איה םיעקשמ

בצמל המיאתמה ,תקיודמ אל הרדגה איה "רבשמ"כ םימב רוסחמה תרדגה ,ךכ םושמ
תויפסכ תועקשה תועצמאב תונורתפ שי םימה תקוצמל .ןורתפ רסח וא יופצ יתלב
.הנורחאל דע ובכעתה הלאו - תונוכנ תוטלחהו

םיחלוקב לופיט ;םי-ימ וא ,םיחילמ םימ תלפתה - םיירשפאה תונורתפהמ דחא לכ
,ףסכ הלוע - רחא ןוויכב ןורתפ לכ וא ,ל"וחמ םימ אוביי ;היקשהל םתכלוהו
.םייתלשממ תורוקממ רקיעבו

,רבד תמדקמ הניאש ,תירוביצ הירטסיה איה האצותה תונורתפ םימדקמ אל רשאכ
ספתיהל רוסא םג הדימ התואבש ,ןבומכ .ןואכיד תרצויו תקולחמ הברמ אלא
.הילע ןיררוע ןיאש ,תמייק הדבוע אוה םימב רוסחמה יכ ,לוזלזלו תושידאל

וא םירפיווקאב םייוצמ םניא רשא ,םיפסונ םינויפא 3 םנשי תרנכה תווקיה ןגאב
:םירחא םירוזאב

תואיר"ו עבט ,תואלקח לש רוזא אלא ,ינברוא רוזא ונניא תרנכה ןגא - ןושארה
.ההובג תונימא תמרבו םימ הברה שרוד ומצעלשכ הז ."תוקורי

הלש רגואה לש קיפסמו דימתמ שודיחל הקוקז המצע תרנכהש ,איה היינשה הדבועה
ידדמ" לכ לע הכלהכ תרמושה ,המטסיסוקאכ ןהו ,הרידס הקפסאל םימ רוקמכ ןה -
.הלש "תוכיאה

לש יתילכת-בר סכנ אלא ,םימ רוקמ קר םניא ןדריהו תרנכה - ישילשה םרוגה
20 -ה האמב תירפכ תובשייתה שרע םגו היגולואיכרא ,הירוטסיה ,תוריית ,עבט
.(...לקשמ שי ךכל םג)

היעב שי תרנכה ןגאלש ,הנקסמל םיעיגמ וללה םיטביהה לכ תא ןובשחב םיחקולשכ
.היביכרממ םלעתהל רשפא-יאו ,תידוחיי

םג .יתנש-ברה עצוממהמ 50% -כ לש לדוג רדסב התיה 98/99 תנשב םיעקשמה תמר
וזכ תואיצמב .בר רוחיאב ולחה םהו ,עצוממהמ םיתוחפ םיעקשמ ויה ןורחאה ףרוחב
ךפוה קוריה .וביבסש המ לכו םגאה לש תינוציחה תוזחה לע דאמ השק הכלשה שי
ךירצ ,תאז םע דחי .םיברח תוידאול םיכפוה םילחנה ,תמצמטצמ תואלקחה ,בוהצל
."םודאה וקה" יורקש המ - סלפמה לש יטולוסבאה םורה הנניא היעבהש ,ןייצל
ברקתהל הקדצה שיו ,תרנכב הריגא רשוכ רוציל דעונ 'מ 213- לש 'נימה סלפמ
.(ויתסה יהלשב) רשפאש המכ דע וילא

עובקלו הטמ יפלכ ףסונ רטמב םומינימה סלפמ תא דירוהל טלחוהשכ ,1981 תנשב
םגאב םיפסונ ק"מלמ 170 לש הטילק רשפאל הנווכ התיה ,'מ 213- לש םורב ותוא
לעופב הרקש המ ךא .יבויחו ןווכמ טנמלא אוה ףסונה הריגאה רשוכ .תעפוש הנשב
עפש יכ ,"הרוחסה תא איבה" אל ךמנומה סלפמה :הטלחהה יפלכ "עמשוממ" היה אל
...עיגה אל הפוצמה םימה

םינשב בצמה תנומת .םויכ םייורש ונחנא ובש ,הקוצמה בצמל ונעגיה ךכ
.1 'סמ רויאב תרהבומ תונורחאה

יסלפמב ןהו םומיסקמה יסלפמב ןה הנשל הנשמ תכשמתמ הדירי שיש ,תוארל ןתינ
סלפמה תדירי תגצומ 2 'סמ רויאב :ןויצל היוארה תפסונ העפות שיו .םומינימה
93 תנשמ לחהש ,חכוויהל רשפא .תונורחאה םינשה 20 -ב התיהש יפכ ,ץיקה ךשמב
ץיקב תרנכה הדרי 99 תנשב .'מ 2 ךרעב - העובק טעמכ תערשמה התיה 98 תנש דעו
וליאו ,דאמ םיטעומ םימ ובאשנ יצרא הליבומל :הטושפ איה הביסה .'מ 1.4 -ב קר
סלפמה היה - יציק שדוח לכב ק"מלמ 40 -כ - הליגרה תיציקה תומכה תבאשנ התיה
דע לבא ,יברמה לפשה לא ונעגה אל ןיידע 2000 תנשב .ךרעל ,'מ 2.5 -ב דרוי
הנוש הנומתה ,ןבומכ ,ףרוחב .'מ 1.5 -מ הלעמלב סלפמה דרי רבכ רבמטפס עצמא
תמרב תערכמ תולת שי ףרוחב יכ ,תערשמה לש הרועישב רתוי הלודג הדונת :ירמגל
.הנשל הנשמ ינוציק ןפואב הנתשמ רשא ,םיעקשמה

םינשה 20 -ב תרנכב םינימזה םימה ןזאמ אוה ,וילא בל םישל יוארש ,ףסונ ןותנ
.1 'סמ הלבטב גצומש יפכ ,תונורחאה

םינש 5 -ו תוינוניב 3 ,תועפוש םייתנש ויה (80 -ה תונש) םדוקה רושעב
.דואמ עפוש היה 91/92 ףרוח :המוד הנומתה (90 -ה תונש) ינשה רושעב .תונוחש
וא תוינוניב םינש ויה ןכמ רחאלו ,ידמל םושג ןכ םג היה וירחא אבה ףרוחה
.עתפומ תויהל הביס ןיאו יטננמרפ ביכרמ אוה שבויה ,רמולכ .תונוחש

?תונוחש םינשב - תרנכה ןגאב - ונתוא דירטמ םצעב המ :לואשל ךירצ הזכ בצמב

רתיה םימה ביצנ עבק הנשה .ןותחתה וקה תא הרידגמה ,הנקת הנשי ,לכ םדוק
.'מ 214- דע תדרל

רחואמ תוסחייתהה תא ביחרא ךכ לעו ,םימה תוכיאב העיגפל ששח - היינש היעב
.רתוי

השק הלאכ םינשב .עגפנ הזה רזגימה .שפונלו תורייתל םיקזנ - תישילש היעב
ךומנ סלפמב החוד תוזח שי תרנכה יפוחל :יאדו טעמכ אוה לבא ,קזנה תא תמכל
.תדמתמ הדיריב אצמנ םהיתורישל שוקיבהו

םגאה ביבס םינוש םירוזאב םיגד לש תיעבטה הלטהב הדירי - תיעיבר היעב
וילע רבגתהל תורשפא שי יכ ,"ינלטק" ונניא הז קזנ .(החיטבה רוזאב רקיעבו)
תמלשה םשל םיגיגד סולכא תרזעבו ,םגאב םישדח הלטה ירוזא חופיט תועצמאב
.םימ תטועמ תרנכב םג ןיקת הגד ןזאמ לע רומשל רשפא ,רמולכ .תתחפומה הלטהה

סלפמה תובקעב "ובחרתה"ו ופשחנש ,םיפוחב יאורבתו יתביבס קזנ - תישימח היעב
וא םיינבא ףוח יעטק .רתוי תינלשר תישענ םהלש תפטושה הקוזחתה רשאכ ,גוסנה
.םתוזחו םנויקינ לע רומשל ןוצרה תא םישילחמ - תיארפ הייבשע יריתע ,םיילוח

רשא ,תרנכה ביבס םייסדנה םינקתימ םג שי ,ליעל וטרופש םיישקה לע ףסונ
לש םורב רתוי דוע קיעמ לטנל םיכפוהו ,'מ 213- לש םורב הכלהכ דקפתל םישקתמ
המכב רבודמ .הלודג אל תיפסכ העקשהב תאז רידסהל רשפא .'מ 214- וא 213.50-
.םיחזמו תונגעמ ,הביאש ינוכמ

תוגהנתהל "הנמזה" :הכ דע יתנייצש המ לכמ רתוי ילוא דירטמה ,ףסונ ישוק שיו
"ןובאיתה" .םיקחרממ םיטנלוקפס וא ,םיימוקמ םימזי דצמ תרנכה ךותל תינשלופ
לש תוערפהה תא "ןקתל" יותיפ שיו ,תקמטצמה תרנכה תא םיאור רשאכ רבוג יפסכה
םייקוח םיצוליאו תולבוקמ תומרונ לקנב סורהל רשפא ."לק ףסכ" תושעלו עבטה
.םייעבטה הידמחמו תרנכה תא "בולחל" תנמ-לע ךומנה סלפמה תא לצנלו

- םיכומנ םיסלפמב גיאדמה יזכרמה ןוכיסה לא רזוח ינא תללוכה הנומתה תמלשהל
.םימה תוכיאל הדרחה

(ק"מלמ) 1981/82 - *1998/99 םינשב - תרנכל םינימז םימ תעיפש .1 'סמ הלבט

כ"הס ץיק ףרוח הנשה
296 23 273 1981/82
643 142 501 1982/83
408 120 288 1983/84
409 55 354 1984/85
228 -6 234 1985/86
697 156 541 1986/87
679 132 547 1987/88
217 -17 234 1988/89
203 -17 220 1989/90
141 14 127 1990/91
1219 263 956 1991/92
669 129 540 1992/93
276 26 250 1993/94
414 54 360 1994/95
354 60 294 1995/96
347 85 262 1996/97
460 118 342 1997/98
129 -28 157 1998/99

הנשב 30/9 -ב הלכו 1/10 -ב לחה - תיגולורדיה הנשל םיסחייתמ םינותנה *
.ןכמ רחאלש

.תרנכה לש האישנה רשוכ תרדגהב ךרוצה לע הלשממ תטלחה הלבקתנ םינש 4 ינפל
ןודנב עייסל השקבתנ ("םימגאו םימי רקחל הרבח"ל תפנוסמה) תרנכה רקחל הדבעמה
םע םימיכסמ עוצקמהו רקחמה ימרוג לכ אל .םייטנבלר םירטמרפ 11 הרידגהו
תכרעה ךרוצל הזב שמתשהל רשפא ,רתוי בוט ילכ ןיא דוע לכ לבא ,ל"נה העיבקה
םא .הנשה ךשמב תונושה תונועל 'סקמו 'נימ תומר ועבקנ .םימה תוכיאב םייונשה
..."טקשב ןושיל" רשפא - "םכסומה" םוחתב ראשיהל םיחילצמ

לש הנושארה תיצחמל םיינכדע םינותנ ,הנורחאל ,הקיפה (ל"איח) תרנכה תדבעמ
.3 'סמ רויאב םיגצומה ,וז הנש

ר"דו טיירבמה .ד ר"ד ,ןמרב .ט 'פורפ י"ע ןכדועו חתופ ןלהל גצומה חווידה
הערה ןיא םידדמנה םירטמרפה תיברמבש ,תוארל ןתינ וללה םינותנהמ .בורפרפ .א
.יתנש-ברה עצוממה תמועל

ביכרמכ בשחנה ,ןוטקנלפואוזה לש הסמויבה תמר תא דחוימב ןייצל םג רשפא
וזו ,תומדוק םינש תמועל היילעב תאצמנ 'ואוזה תמר .םגאב ןוזמה תרשרשב יטירק
תורשפא ןיאש ,תונוש תוביסמ הרק הז .םימה תוכיא תניחבמ תיבויח העפות
וא ,םינידרסה תייסולכוא לש לולידה תוכזב ילוא .טורטורפב ןאכ ןהילא סחייתהל
.תרחא הלועפ וא ,הלוחה קמעב לובכה רוזא לש םוקישה

ךומנה סלפמהש ,רמול הצור ינניא .הבוט םייתניב םימה תוכיא ,תללוכ הייארב
םירבד ורק אל ,תרנכה לש "תונקיר"הו שבויה תורמלש ,הדבועה םצע לבא ...ךכל םרג
.הבוטל וז םג - םיגיאדמ

איה .תוחילמה אוה ןושארה :והשלכ ישוק שי םהב ,םימוחת 2 םנשי ,תאז םע דחי
םיכילהתמ ,הארנכ ,עבונ אל הז .'ל/ל"כגמ 260 -כ לש זוכיר לע םויכ תדמוע
תרנכב חלמ רתוי םויכ שי .תוילועפתו תויזיפ תוביס ללגב אלא ,םייגולונמיל
לש ןטקה חפנה ללגבו םגאהמ חלמה לש תואיציהו תוסינכה ןזאמב יונישה ללגב
.רתוי הובג זוכירב תוחילמ תלבקתמ ךכ .םימה

לא ,םנמא ,ונרזח אל .תוילוחכה תוצאה אוה ,יהשלכ הגאד ררועמה ,ינש אשונ
תוצאה לש הסמויבה ללכ ןיבל תוילוחה ןיב סחיה לבא ,95-94 םינשב ררשש סמועה
יסחיה ןרועישב היילעו ,תרנכב תויוצר ןניא תוילוחכה תוצאה .הנורחאל לדג
.תוליער ןניא םא םג - "שפנ תאשמ" וניא

לע הדיעמ הניאו ,תיוושכעו תיתדוקנ איה תגצומה הנומתהש ,רוכזל שי םלוא
.םויכ םישגרומ םניא רשא ,םיקזנ דיתעב ורבתסיש ןכתיי .ךוראה חווטב תוכלשהה
."קפודה לע די" דימת קיזחהלו ,תונדפקבו תוריהזב ןגאלו םגאל סחייתהל ךירצ
"!המחלמל ןוכיה - םולשב ךנוצר" .עגור לש םיבצמב םג "הרימשב םדריהל" רוסא

יוגיה תווצ לעפומ ךכ םושמ .וללה תוששחל תינריע םימה תוביצנש ,ןייצל הבוח
ר"ד - עוצקמ שיא הנומ .תווקיהה ןגאבו םגאב רוטינה תוליעפ לע בקעמל ימדקא
ךכב םיקסועה ,םינוש םיפוג י"ע עצבתמה ,רוטינה םואיתלו בותינל - לקרמ ןורוד
.תויוצר יתלב תועתפה עונמל תנמ לע דומצ בקעמו החוקפ ןיע שי .הנשה תומי לכ

ונא .תלטובמ אל תועמשמ לעב ףסונ טביהל תודחא תורעה דחייל ינוצרב ,ףוסבל
.ןופצמו חרזממ (תרנכל) תונכש תונידמ םע תורבדיהב - דיתעב היהנ וא - םיאצמנ
לש יתומכה טביהב קר אל - הגאדל םוקמ שי ןלוגה תמרב "תיבה לעב" ףלחתי םא
.םתוכיאל סחיב םג אלא ,םימה

חטשב םייוצמ םיפסונ 25% .תרנכה תווקיה ןגא חטשמ 40% -כ הווהמ ןלוגה
לארשי תנידמ יזא תילארשי הטילשב תויהל לדחת ןלוגה תמר םא ,רמולכ .ןונבל
יתשב הרקיש הממ םיעפשומ תויהל ךרטצנ ךכ .ןגאהמ 35% -ב קר "תחכונ" היהת
םימה תורוקמ ךותב ןתוגהנתה לע תקפסמ הטילש ונל היהתש ילבמ ,תונכש תוצרא
.םהילא ךומסו

,תווקיהה ןגאב ונתוגהנתה לע הדפקהה תא םייתעבש ריבגהל שקבתמ ,ךכ םושמ
עיגהל לדתשהלו ,םירצונ םה ובש דקומ לכב םוהיזה תורוקמ דגנ קבאמה תא קימעהל
.תיברמ הרקב תחת היהת םימה תוכיאש ךכ - םינכשה םע םולש ימכסהל

.יאלקחו יתיב שומישל תשרדנה ,םימ תוכיא התואב תרנכה רמשית ךכ קר

דועב הנוש תויהל לולע 2000 תנש יהלשב ןיקת הארנש המ לכש ,ריכזמו רזוח ינא
.םינש וא םישדוח המכ

תרנכל םיכיפה יתלב םיקזנ ומרגנ אל תונורחאה םייתנשבש ,תווקל ךירצ
ללוכ - ונירגאמ לכ תא אלמיו תוששח גיפי רשא ,עפוש ףרוחל תופצלו ,הימימלו
!םימ הברהב - תרנכה


 

 

 

.תרנכה תלהנמ ר"וי - גרבנטרוא יבצ :רמאמה רבחמ תודוא


2000 רבוטקוא * 408 ןויליג * היקשהו םימ
.םימה ידבוע ןוגראל תורומש תויוכזה לכ ©הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ