תרוצב תונש תרדס לומ הריגא תונורתפו תויעב
רסיא הירא :תאמ
.18-16 םידומע (2000 רבוטקוא) ,408 ןויליג ,היקשהו םימ  :רוקמ
     

תרוצב תונש תרדס לומ הריגא תונורתפו תויעב

ריצקת

אובמ .א
לעו לארשי תנידמ לע ,רובעל םידיתע ןיידעו ,ורבעש םימוצעה םייונישה תורמל
טקפא בקע ללוחתמו ךלוהה ימילקאה יונישה חכונ רקיעבו ,םימוחתה לכב ,רוזיאה
תינכותב ךרוצ שי :היהשכ ראשנ ר"אפמה לש יסיסבה ינויערה םגדה ירה - הממחה
!2050 תנשב לארשיל ןיטולחל השדח םימ

יוורה קלחה תכיפהב רמולכ ,תונויער לולכממ דחא ןויערב קר דקמתא הז רמאמב
ג"מ 400-300 -כ) 'ב גוס םימ לש רגאמל ףוחה תלפש רפיווקא לש יוור יתלבהו
ק"מ דראילימ 3-2 לש תפסות רשפאי הז .(רטיל/טנרטינ ג"מ 70 -כו ,רטיל/רולכ
(םיקתמומ) ןחלוש ימל תיתיבה הקפסאה תכרעמ תדרפה ךירציש המ - תסוומ רגוא
ויהי ,ש"קמלמ 650 לש לדוג רדסב ,הרדחהה ירוזא .(רפיווקאהמ) תיב ימלו
תינכת .ולפתויש םיחילמ םימ ש"קמלמ 60 -כ לש זקנ היהי ףוחה ךרואלו ,חרזמב
היעבה לע תונעל תנמ-לע .םיחילמ םימ לש רקיעב ויהי הקתמהה ילעפמש ,תרמוא וז
.ףוחה תלפש חרזמב רגואהמ םייתניב בואשל ןתינ הקפסא לש תידיימה

יצראה לעפמה לש תוירוטסיהה תורטמה .ב
תלשממ ינפב הדמעש ,תורטמה תמישר לע תתתשומ (הרמוחה) לארשיב םימה תכרעמ
:הנידמה םוק רחאל דיימ לארשי

דעו ןדמ) םישימחה תונש יגשומב לארשי יבחרמב היסולכוא רוזיפו בושיי .1
.(עבש-ראב

,םיאלקח םיבושי ישוגב הבושיי ידי-לע תינרציל התכיפהו היילע תטילק .2
.היקשה לע תססובמ היהתש ,תואלקחמ וסנרפתי םיבושיה .חותיפ תורייע םזכרמבש
.אוצייב בושח םרוג םג ויהיו הכירצה בור תא וקפסי םירצומה

לדהו םימב הוורה ,ןופצהמ םימ תרבעה ךירצת ץראה םורדב תובשייתהה .3
.הצחמל חיחצ ךא ,תועקרקב רישעה םורדל ,עקרק יבאשמב

.תרוצבה תונשבו תושביה תונועב םימה תקפסא תא תסוול רשפאת וז תכרעמ .4

הלעפהה תכרעמ .ג
:תואבה תוחנהה לע הססבתה (הנכותה) הלעפהה תכרעמ

400 ןיב אוה דחא לכ לש יתנש-ברה ןזאמהש ,םיירקיע םירגאמ השולש םימייק .1
.ףוחה תלפש ,רהה רפיווקא ,תרניכה :םהו ש"קמלמ 500 -ל

תרניכהו םילשוריב םשגה ינותנ יפל תרוצבו עפש תונש לש תודונת תומייק .2
ךרוצ שי תרוצב תונשב רתי-תוכישמ לע רבגתהל תנמ-לע .תונורחאה םינשה 100 -ל
רשפא םוריח תופוקתב ךא ,עקרקה-תתב הנניאש ,ק"מ דראילימ 4 -כ לש הברזרב
.םיריפש םימ לש הקפסאה ץוציק י"ע תאז .תואלקחהמ ,ימעפ-דח סמכ ,התוא תובגל

,("תורוקמ") דחא ליעפמ ידי-לע תלעפומו ,תיתכלממ ,תיצרא איה תכרעמה .3
;םירדה תייקשה אוה ןוילעה תוחילמה ףס) הייתש-ימ לש היהת תוכיאהש ךכל גאודה
.(הייתש ימל ל"ניב ןקת - םיטרטינה ףס

.ןמזו בחרמ ידמימ ךרואל תויוכיאו תויומכ תתסוומ תכרעמה .4

תיינב תא רשפאל תנמ-לע קקחנש ,םימה קוחב תבלושמו תתתשומ הלעפהה .5
.("היושע תבצב תבצ") תכרעמה תלעפהו

ןמזה ךשמב ולחש תויוחתפתהה .ד
תונשב סלפמה תדרוה תמחמ החלמה תנכס בקע לבגומ תרניכב רגואהש ררבתה .1
.שבוי

.חווט-תכורא הריגא תרשפאמ הניא רהה רפיווקא לש ההובגה הכלותה .2
םיאניתשלפה תא ףתשל ךרוצ היהיש ,ררבתה םולשה ךילהת תומדקתה םע ,ןכ-לע-רתי
.יחרזמה וקלחב רקיעב ,ולוהינבו ולוצינב

תכלוה וילעו ,רתויו רתוי ףופצ השענו ךלוה ףוחה תלפש רפיווקא יוסיכ .3
טלפסאו ןוטב "תמלש"ב ותוא השיבלמה ,םלועב תופופצ יכהמ היסולכוא תזכרתמו
.םירידח יתלב

100 לע ססובמה יפצל רבעמו לעמ ,תרוצב תונש תרדסב םייאמ הממחה טקפא .4
רובע רמאמה רבחמ י"ע עצובש ,ימילקא-ואילפ רקחמ תואצות .תונורחאה םינשה
לע ורבעש ,שבוי תופוקת לש הדימ-הנקב תויהל לולע רבדהש ,הארמ ,ו"קסנוא
עצוממב 30% -כ לש הדירי ,רמולכ ;הנש 1,400 -ו הנש 300 -כ ינפל רוזיאה
.50% -ל דע דרי יתנשה עצוממה ןהב ,תרוצב תונש תורדס ונכתיי ךא ;יתנש-ברה
םורגיש המ ,הנידמה לש ימורדה קלחב רקיעב ,הלודג המצועב ויהי םימשגה תורעס
.םורדב תונופטשה לש תיסחיה תומכבו המצועב היילע

אוה ,תאז-תמועל ,קט-ייהה) תדרל ךישממו 4% -כל דרי ג"לתב תואלקחה חתנ .5
.(היילעבו 40% -כ

םגש ,ררבתה .תילארשיה הרבחה לע םג רבע יתכלממה םזילאיצוסה רבשמ .6
לע סרפ תלבקמ הניאש ,עבטב תכרעמ לכ :עבוקה ,ילסרבינואה קוחה לעופ לארשיב
לועייו תטרפה לש לועייו ךילהת ליחתה .תדרוש הניא ,לדחמ לע שנועו ,תונמוימ
.םימה תודסומ

לולעה) תינומה היילע לג םרגש המ ,מ"הירב תוטטומתה םג םרג קוח ותוא .7
.שפנ ןוילימ 6 -ל תקשונ לארשי תייסולכוא .(שדחתהל

םיפתושה םיאניתשלפה לש תיתיבה הכירצב היילעל תופצל שי ,ליבקמב .8
לארשי הילע הלביק ,ףסונב .הזע תעוצרב ףוחה תלפש רפיווקאלו רהה רפיווקאל
תמרו ,ףירחי ימילקאה יונישהש לככ וחתפתיו וכליש ,ןדרי יבגל תויוביוחמ
.הלעת היסולכואה לש םייחה

השדח בא-תינכתב ךרוצה .ה
לכ תא ןובשחב תחקל הכירצה ,השדח בא-תינכת תובייחמ ליעלד תויוחתפתהה
יחפנ חותיפ לע שגד תמיש ךות ,תילמיטפוא הרוצב םתוא בלשלו םישדחה םיצוליאה
.תושק תרוצב תונש לש תוכורא תורדס ךשמב הקפסאה תוסיוול םישדח רגוא

.ףוחה תלפש רפיווקאל - רמולכ ,דבלב דחא רוזיאל הבישח ליגרת ןלהל

:ןה ,הז רפיווקא תונייפאמה תויבויחה תונוכתה

(רהה רפיווקאל תיסחי) הכלות ול שי ןכלו ,לוח-ןבאו לוחמ יונב אוה .1
.(10% -כ) הובג תוריגאה םדקמו תיטיא המירזה ןכלו ,(םויל 'מ 1 -כ) הכומנ

,יטאירפ רפיווקאהו ,יוור וניא יזכרמהו יחרזמה וקלח בורב ןוילעה קלחה .2
אל חספנב רבודמש ,הארמ תינושאר הכרעה .יתיסרח רתוי םג אוה וקלחב יכ םא
תדרוהו תיביסמ הביאש ידי-לע ולידגהל רשפאש) ק"מ דראילימ 3-2 -כ לש יוור
.(תינמז םיסלפמ

תונורסח לעב אוה םנמאש ,תויבויח תונוכת םע רגאמ ןאכ ונל שי ,םוכיסל .3
.יבויח אוה לכה-ךסה לבא ,(ליעל וניוצ ןקלחבש)

:ומכ - "תויצפסנוק" המכ לע רבגתהל שי ,ל"נה השידחה השיגל תשגל תנמ לע .ו
.ףוחה רפיווקאב הייתש-ימ תמרב תוכיא לע רומשלו ץמאמ תושעל ךירצ .1
.הז רפיווקא לע היסולכואה תופיפצב בשחתהב תירשפא יתלב המישמ וז ,יתעדל

לש ,רמולכ ,תיתוכיא-דחו תחא תויהל תבייח תינוריעה הקפסאה תרנצ .2
הייתש-ימ

תחא תרנצ היהת אלש הביס ןיא .תיתוהמ הקידב תשרודה ,היצפסנוק וז ,יתעדל
(עפש תופוקתב תואלקח) תיב-ימל תרחא תרנצו (תיתיבה הכירצהמ 10%) ןחלוש-ימל
םילפוטמ םיחלוק-ימ תרנצל ףסונ ,(טרטינ 70 -ו רולכ ג"מ 300 -כ לש תוכיאב
.תואלקחל

תשרודה היצפסנוק יהוז םג .עצוממה סיכה לעמ םימה תא רקיית תדרפנ תרנצ .3
,תושדח תורנצ עקרקה-תתב םינימטמ ןמזה לכש ,הדבועה רואל ,תידוסי הקידב
,םיקובקבב הייתש-ימ רובעש ,ןאכ ריכזנ .זג דעו תרושקתל םילבכ תוכרעממ
רטמל $400-300 -כ םלשל ןכומ היסולכואהמ רכינ קלח ,"םילרנימ םימ" םיארקנה
ק"מל $10 וליפא םלשל הנכומ תינוריעה היסולכואה היהת אל םאה ןכלו ,בקועמ
?דרפנ זרבב "ןחלוש-ימ"ל

יאדכ אלו ילמיטפוא אוה (ן"דפשה) םיכפשה תרדחהו לופיטה לעפמ םוקימ .4
לע ונלש עדיהש ןמזב השענ ן"דפשה םוקימ ,יתעדל .ותוא ריבעהל
רפיווקא לע ,םיל ידמ בורק אוה ,וילותיחב היה ףוחה תלפש לש היגולואיגורדיהה
אלש הביס ןיא ןכלו ,ת"הזמב תוהובגהמ איה םנודה תולעש רוזיאב ,ןועשו חוטש
.ףוחה תלפש חרזמל ותוא ריבעהל

'ב גוס םימל יזכרמ רגאמכ ףוחה תלפש רפיווקא .ז
תלפשל שדח ינויער םגד ןלהל ,ל"נה תויצפסנוקהמ ררחתשהל חילצנ ןכאש ,הווקתב
השדחה תיצראה תכרעמה לש תסוומ הריגא חפנ תייעב ןורתפב רוזעל דעונש ,ףוחה
איביש ,ילילש ימילקא יוניש לש - ליעל הניוצש תיזחתה חכונל רקיעב ,תידיתעה
יוור-יתלבה רוזיאה תא אלמל איה הרטמה .תושק תרוצב תונש לש תופוכת תורדסל
10-5 -כ לש קמועל דע סלפמה תיילעל ךכב םורגלו ,יחרזמה וקלחב הז רפיווקא לש
:םיאבה תורוקמהמ ואובי יולימל םימה .חטשה ינפמ 'מ

ןובשחב חקינ םא) ימוקמ םשגמ (הנשב בקועמ רטמ ןוילימ) ש"קמלמ 200 -כ .1
.רולכ/ג"מ 2,000 -כ לש תעצוממ תוכיאב (םיעקשמב 30%-20% -כ לש הדירי

תוחילמב (םיחלוקב היקשה ללוכ) היקשהמ תרזוח המירז ש"קמלמ 50 -כ .2
.רולכ/ג"מ 400 -כ לש תעצוממ

.(רולכ/ג"מ 1,000 -כ) חרזממ המירז ש"קמלמ 30 -כ .3

400 -כ לש תעצוממ תוחילמב ףרוחב םיחלוק תרדחה ש"קמלמ 200 -כ .4
.רולכ/ג"מ

תוחילמב ,תרניכ ףקוע היהיש ,יצראה לעפמהמ תיפרוח המירז ש"קמלמ 100 -כ .5
.רולכ/ג"מ 50 לש תעצוממ

150 לש תעצוממ תוחילמב רהה רפיווקאב המירז יפדועמ ש"קמלמ 20 -כ .6
.רולכ/ג"מ

.רולכ/ג"מ 100 לש תעצוממ תוחילמב תונופטש םוגיאמ ש"קמלמ 50 -כ .7

350-300 -כ לש תעצוממ תוחילמב ש"קמלמ 650 -כ לע רבודמ כ"הסב
.רטיל/רולכ/ג"מ

ש"קמלמ 250 לש תפסותב רבודמ ,ש"קמלמ 400 -כ תויהל ךישמת הביאשהש החנהב
הברזרהמ היירכ םידקנו הדימב) תואבה םינשה 10 ךשמב יתנש-בר רגוא תיינבל
.(םינש 20-15 ךשמיי הז חרזמב

תונותחתה תומוקב םג ,םיל המירזה תלדגהל ואיבי חרזמב םיהובגה םיסלפמה .8
תכרעמב ךרוצ היהי םיל ומרזיש םימ דיספהל אלש תנמ-לע .ףוחה רפיווקא לש
םיחילמ םימ קפסתש ,(םיילטנוזירוה םיחודיק םקלח) ףוחה ךרואל םיזקנמ םיחודיק
םי-ימ םוקמב ,רטיל/רולכ/ג"מ 600-400 לש םימ וקיתמיש ,הקתמה ינקתימל
.רטיל/רולכ/ג"מ 13,000 לש תוחילמב

השדח (פ"ומ) חותיפו רקחמ תינכת ססבל שי ןרובעש ,תובושתל תוכחמש תולאש .ח
?הרדחהל םיילמיטפואה תומוקמה ויהי ןכיה .1

?םירפיווקאה-תתב םימה תעונת היהת ךיא

וק ךרואל המירזה תומכ המ ?םינתשמו םיהובג םיסלפמ לעב רפיווקא לעפתל ךיא
?םיה ןוויכל ףוחה

ךמס-לע ףוחה תלפשל םישדח םייגולורדיה םילדומ לש הצרהו היינב :שורדה פ"ומה
הרדחהל םיילמיטפואה םירוזיאה תלעפה ךות השעיי םילדומה לויכ .ל"נה זיחמתה
.םיל המירזה תסיפתל םיינכט םיעצמא חותיפ םדקל שי ליבקמב .הביאשלו

?ףוחה תלפשב םימו עקרק לש םיבאשמה תא להנל ךיא .2

,םיבאשמ לוצינ לש תילכלכ היצזימיטפוא לדומ לש הצרהו היינב :פ"ומה
לולכתש ,2020 -ל ןיעקרקמ דועייל השדח בא-תינכת איה ולש הרטמה תייצקנופש
וללכיש ,םיקראפ לש תינכתב םיבלושמ ויהיש ,הרדחה ירוזיאל םיחטש דועיי
םימו םוהת-ימ ,תונופטש-ימ םע בובריעל םילפוטמ םיכפש וזכרי רשא ,םימגא
ןוחריסב ידוסי לופיט רשפאת םיחטשה דועיי תנווכה .הרדחהל ץוח תורוקממ
לופיט ילעפמ לש תמייקה תואיצמהמ האצותכ ףוחה תלפש רוזיא לע טלתשהל םייאמה
.םיינוריע םיזכרמ דיל

,'וכו ,זג תרנצ ,תיתחת תבכר ומכ ,תורחא תוירוזיא תוינכת םע םואית .3
.ידמ רחואמ היהיש ינפל

סיסבב תובורא יחודיק ,המגודל) הרדחה ינקתימו תוטיש חותיפל פ"ומ .4
.(ךופהה ןוויכב לבא ,לאערזי קמע חסונ םימגאה

םוכיס .ט
.תילכלכו תיטילופ-ואיג ,תימילקא :השדח תואיצמ ינפב תדמוע לארשי תנידמ

ןנכתל לארשי תנידמ תבייח (תוכיאו תומכ) הלש םימה תקפסא תא חיטבהל תנמ-לע
תויורשפאה יבחרמ לע םגו םיצוליאה לע םג הנעתש ,השדח םימ תכרעמ תונבלו
.םישדחה

ךות ,וכפהל שיש ,ףוחה תלפש רפיווקא תווהל ךירצ השדחה תכרעמב בושח ביכרמ
םיישארה םירגאמה דחאל ,'ב גוס םימ תבורעתב ובש יוור-אלה קלחה יולימ
.תרוצב תונש לש תוכורא תורדס לש הפוקתב הקפסאה תוסיוול

:רמאמה רבחמ תודוא
.בגנב ןוירוג ןב תטיסרבינוא ,רבדמה רקחל ןוכמה ,רסיא הירא סוטירמא 'פורפ


18-16 * 2000 רבוטקוא * 408 ןויליג * היקשהו םימ
.םימה ידבוע ןוגראל תורומש תויוכזה לכ ©הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ