- לארשיב םימה קשמ לוהינב תוכיאו תומכ
תואלקחו םיחלוק ,םילחנ
רוא-רב והיעשי :תאמ
.24-21 םידומע ,(2000 רבוטקוא) 408 ןויליג ,היקשהו םימ  :רוקמ
     

תואלקחו םיחלוק ,םילחנ - לארשיב םימה קשמ לוהינב תוכיאו תומכ

ימ ךותב לדגש המלו ,ומצע קיפאל קר סחייתמ ץראב םילחנה םוקיש היה ול
םיעבשומ עבט יבבוח לש הצובקל ןיינע הז היה זא יכ ,וב םימרוזה םייספאה
םיחטש לש םזכרמב םירבוע םילחנה יקיפא :הזכ וניא בצמה לבא .םירקוח ולא-יאו
םינימ ןווגמו ,תיתביבס ,תיפונ תויכרע ילעב ,תובורק םיתעל ,םניהש ,םיחותפ
ןיינעתמ וניא בחרה להקהש חינהל שי .חטשה לש תיגולוקאה תובישחל םרותה ,לודג
,הדובכמ הליחמב ,תרחא וא וז הנטק תישופיח לש המויק-יא וא ,המויקב רתויב
ךירצ םילחנה םוקיש .שפונו עבט ירוזאכ םיחותפה םיחטשה ותוא םיניינעמ לבא
דצב .ידוחיי לודיג תיבכ וב יזכרמ קלח םה םילחנהשכ ,הז רשקהב ךורכ תויהל
.םייכרע םיחותפ םיחטש לש םמויקב דואמ הבר הדימב תכמות תואלקחה - םילחנה
קראפ ונופצבשכ ,ירופיצ לחנ םורדב םינומירה יעטמ איה תינייפוא המגוד
.עבט םע תואלקח בוליש לש הביהרמ העפות ,םינולא

יכרוצ תא םימלוהה תוכיאבו תומכב םימ תחטבא אוה םילחנ םוקישב יזכרמ ביכרמ
,ל"קקל ,הביבסה תוכיאל דרשמל תפתושמה ,לארשי ילחנ םוקישל הלהנימה .םוקישה
הנש/ק"מ ןוילימ 50 -כ לש האצקה תעבות ,םיפסונ םימרוגלו םימה תוביצנל
.םילחנ םוקישל

ןיא היפל ,תוינידמ הביבסה תוכיאל דרשמב השבוג 1991-1989 לש תרוצבה תובקעב
,ךכל ףופכב ,םילחנב םימ תמרזהל בושח רוקמכ םיחלוק לע תוכמתסהמ סונמ
,םילשורי תייריע השרדנ ךכל םאתהב .ההובג תונימא תמרבו הבוט היהת םתוכיאש
ש"טמב ןקנח תקחרהל היצפואו "20/20" לש םיחלוק תוכיא גישהל ,1993 -ב רבכ
.קרוש לחנל ויחלוק קלסמהו ,1999 ףוסב לועפל לחהש ,קרוש (םיכפש רוהיט ןוכמ)
םתמרזה ינפל תינושילש םיחלוק תוכיא תגשהל הנבנו ןנכות ןורשה תמר ש"טמ םג
.ןוקריל

ב"חצ לש םיעצוממ םיזוכיר בייחמ ,םילחנל המרזהל יאנתכ רדגוהש ,םיחלוקה דעי
הינומא ,ל"גמ 8 לש עצוממ ןקנח זוכיר ,ל"גמ 10 לע ולעי אלש ,םיפחרמ םיקצומו
יקדייח זוכירל םיחלוקה יוטיח םג שרדנ .ל"גמ 1 לש ןחרז זוכירו ל"גמ 3 דע
.ל"מ 100/200 לש יתאוצ ילוק

םג ,םיכפש לש תשרדנה רוהיטה תמרב ללוכ יוניש תבייחמ הז דעי תגשה יכ ,רורב
.היקשהל םידעוימ םיחלוקהשכ

םיחלוקב רקיעב ,בורקה דיתעב רבכ ,קפתסהל ךרטצת תואלקחהש ,חינהל לבוקמ
.םיריפש םימ לש הנטקו תכלוה לזרב תנממ ץוח ,וצצוקיש םיריפשה םימל ףילחתכ
,תואלקחל םיקפוסמ תויהל םירומאה ,םיחלוקה הדימ וזיאב קודבל ,ןכ םא ,ךירצ
םיטביהה דצב) תימיכה םתוכיא תניחבמ ךכל םיאתהל םילגוסמ ויהי
ב"חצ יכרעל תירקיעה תוסחייתהה תנתינ ,םויה דע .(םייאורבת-םיילאיבורקימה
תוניחבמ .1992 ,םעה תואירב תודוקפל תונקתה תשירדל םאתהב ,םיפחרמ םיקצומו
לופיטב עגונה לכב יתבר הכפהמ לש המוציעב ונחנאו ,רפתשיו בצמה ךלי ולא
תויתשתל לקש ןוילימ 500 -ל 400 ןיב הנש לכ רצואה הצקמ 1992 זאמ .בויבב
.לקש דראילימ 3 -כ לש לדוג רדסב העקשה יהוז ,םויה דע ,כ"הסבו ,בויב

תנשב םיכפשב לופיט ינקתימב םיחלוקה תוכיא תוגלפתה תא הארמ 1 'סמ רויא
תונידמל האוושהב ,תיסחי ,בוט בצמב תאצמנ לארשי יכ ,הלוע םינותנהמ .2000
.הריבס המרב םילפוטמה םיכפשה זוחא יבגל ,ברעמב תובר

תונורחאה םינשב .ץראב םיחלוקה לש תימיכה םתוכיאל עגונה לכב ךכ רבדה ןיא
יקלח לכב םיחלוק ירגאמ 120 -כב םימה תוכיא תא הביבסה תוכיאל דרשמה דדמ
ירגאמב ,דירולכב םיאטובמ ,םיחלמה יזוכיר תוגלפתה תא הארמ 2 'סמ רויא .ץראה
רגאמ לכב ,יתנש סיסב לע ,גציימה םימה חפנ .1999 ךלהמב ורטונש םיחלוקה
.ילנימונה וחפנמ 150% -ב דמאנ ,קדבנש

,ל"גמ 300 לע דירולכה יזוכיר ולע םימה חפנמ 60% -ב יכ ,הלוע תואצותהמ
םירקמבו ,ל"גמ 500 לע וליפא זוכירה הלע 13% -ב .םיחילמכ םירדגומ םימהו
.היקשהל םימה לוצינ ,ךכ בקע ,ענמנ םיבר

.1999 -ב םיחלוקה ירגאמב ןקנחה יזוכיר תא הארמ 3 'סמ רויא

םורגת םיחלוקב היקשההו ,ןקנחה בורב שמתשי חמצהש ,איה תלבוקמ הדובע תחנה
ץראה לכ לע םיסורפה םירגאמב יכ תוארל ןתינ ךא ,םוהת-ימ םוהיז לש םומינימ
הלוע םימה חפנמ 54% -ב .הדורו הניא הנומתה ,(ףוחה רושימ לע לודגה םקלח)
ילודיג לש ןקנחה יכרוצ תא קפסל רומאה זוכיר - ל"גמ 24 לע ןקנחה זוכיר
,תותפר יכפש תמרזה לש העפשה תרכינ םימיוסמ תומוקמב .םילבוקמ תואלקח
היקשה יכ ,עובקל ןתינ םירגאמהמ לודג קלחבו ,םירגאמה לא ,ןקנחב םירישעה
.םוהת ימ םוהיז חרכהב םורגת םהימימב

,הז טביהמ םג .םיחלוק ירגאמב ןורובה יזוכיר תוגלפתה תא הארמ 4 'סמ רויא
לע ןמז ךרואל ךומסל ,םויה לש יחכונה בצמב ,לוכי אוהש ,ושפנב המיד והשימ םא
.גואדל הבוט הביס ול שי ,תואלקחל ןימא םימ רוקמכ םיחלוק

בורו ,ןורוב ל"גמ 0.3 דע םיליכמה ,םימב תוקשהל ןתינ םישיגר םילודיגב
.ל"גמ 0.6 לע םילועה ,ןורוב יזוכירב היקשהל לובי תתיחפב םיביגמ םילודיגה
םוהיזל דוגינב - םוהת-ימ וא עקרק לע אלו חמצה לע איה העפשהה ,הז הרקמב
היקשהה תוכלשה יבגל םיאלקחה ןיב הנבההו עדיה תקמעה םע .ןקנחב וא םיחלמב
יריתע םימב שמתשהל רתויו רתוי השק היהי ,תימיכ הניחבמ םיתוחנ םיחלוקב
.םיריפש םימ לש הרמה יכרוצל ןורוב

יחלוק לש תימיכה תוכיאב םג רופיש תוארל ןתינ םימיוסמ םיטביהמ ,תאז םע
דרשמה ידי-לע טקננש ,בלושמ ינוגראו ינכט ,יתקיקח ץמאמל תודות ,לארשי
,םימה קוחל תונקת לש הפיכאב לחהו ,דרשמה ןיקתה 1994 -ב .הביבסה תוכיאל
.בויבל תויתיישעת תוחלמת תמרזה לילכ תורסוא םיבר םירקמבו ,דאמ תוליבגמה
רתיהב ,םיה לא תויקנ תויתיישעת תוחלמת תמרזהל אצומ תודוקנ ורדסוה ,ליבקמב
.ןידכ

:1999 -ל 1998 ןיב םירגאמב תוחילמה תוגלפתה תא הוושמ 1 'סמ הלבט

1999-1998 םינשב םיחלוק ירגאמב תויוחילמ תוגלפתה תאוושה .1 'סמ הלבט

1999 1998 הנש
םימה חפנמ % (ק"מ יפלא) םימ חפנ םימה חפנמ % (ק"מ יפלא) םימ חפנ (ל"גמ) םיזוכיר חווט
40 39,600 32 23,900 300-0
47 45,800 58 43,500 500-300
13 12,600 10 7,400 500<
  98,000   74,800 םימ חפנ כ"הס

תנשב 32% -מ הלע ,ל"גמ 300 -מ ךומנה ,םידירולכ זוכירב םימה חפנ זוחא
58% -מ דרי ל"גמ 500-300 ןיבש תוחילמב םימה זוחא .1999 תנשב 40% -ל ,1998
.1999 -ב 47% -ל ,1998 -ב

330 -כמ - םידירולכ יזוכירב רתוי הברה תיטמרד הדירי תוארהל ןתינ ן"דפשב
םיזוכיר ומשרנ 1999 ףרוחב .1999 -ב ל"גמ 270 -כל ,1994 -ב םיכפשב ל"גמ
הדירי .בויבה תוכרעמל םשג ימ יבזרמ רוביח ללגב הארנכ ,רתוי ףא םיכומנ
ילעב םיחודיק ימ תקפסאל ,ןד שוגל תרנכ ימ תקפסאמ רבעמה ללגב המשרנ תפסונ
קלחב המשרנש ,תוחילמב הדיריל םג המרת וז הביסש ,ןכתיי .הכומנ תוחילמ
.םירגאמהמ

חלמה תומכ לכ ךסמ 18% -כ םהש ,םיל חלמ הנש/'ט ףלא 16.5 -כ םיקלוסמ םויכ
תונייעמ לש היטהה תקספהל תוינידמ הטקננ 1999 -ב ,דגנמ .תכרוצ לארשי תנידמש
תרניכהמ ובאשנ וז הנשב .םימ ק"מלמ 10 -כ "חיוורהל" תנמ לע ,תרניכהמ םיחילמ
םהש ,םידירולכ ל"גמ 270 -כ לש תוחילמב ק"מ ןוילימ 100 -כ ץראה יקלח ראשל
תועמשמ .חלמ ל"גמ 45 -כ וא ,תרניכ ימ לש הליגרה תוחילמה לעמ ל"גמ 30 -כ
לש תפסותל האיבה חולמה ליבומל םיחילמה תונייעמה לש היטהה תקספהש ,איה רבדה
תוטילפ םוצמצל םיצמאמל טלחומ דוגינב ,היקשהל םיחלוקבו םימב חלמ תונוט 4500
הדובעב ,םיבר םיישקב וגשוה הלאה םיצמאמה .תיתשביה הביבסל היישעתהמ חלמה
,םיל םהלש םינויה יפילחמ לש זכרה תא תונפל השירדב ,םינטק םילעפמ תורשע לומ
לכל תדגונמ תרניכל םיחילמ תונייעמ תמרזה .טפשמה תיבל םתרירגל דע העיגהש
.תוריפ םג ףטוקה ,הזה רידאה ימואלה ץמאמה

שוג רוזאב יתוהמ רופיש תוארהל ןתינ םיכפשב תוליער תוכתמ יזוכיר יבגל םג
ןוויכ .(5 'סמ רויא) הנידמב תוכתמה יופיצ תיישעתמ לודג קלח זכורמ וב ,ןד
ןטועימ קרו ,םיכפשב יגולויבה לופיטה ךלהמב הצובל ןבורב תורבוע תוכתמהש
לע קיסהל הזמו ,הצובב ןהיזוכיר תא דודמל רתוי חונ ,םילפוטמה םיחלוקב ראשנ
.םיכפשב זוכירה

,תויצלומרופ יפל םירצוימה ,םיטנגרטדמ אוה ,ורקיעבו ובורב ,ןורובה רוקמ
םיטנגרטדל ילארשי ןקת ןקות 1999 רבמבונב .םיביכרמהמ קלחכ סקרוב םג תוללוכה
- הלק התחפה ,וישכע רבכ ,בייחמ ןקתה .םימה קוחל תונקת תעצה םג הנכוהו
םינש עברא ךותו ,ג"ק/םרג 7 -ל הסיבכ תקבא ג"קל ןורוב םרג 8.3 -כ לש הלוכתמ
םאתהב .יחכונה בצמה תמועל ,60% לש הדירי םצעב איהש ,50% לש רועישב התחפה
םינשב םיחלוקב ןורובה זוכירב דואמ תיתועמשמ הדיריל תופצל ןתינ ,ךכל
.תובורקה

תודות

ןורוד י"ע ופסאנ םיכפשב לופיט ינקתימב םיחלוק תויוכיא תוגלפתה ינותנ
.ןמדלפ

תושרב יתביבס רוטינל רודמה תרזעב ופסאנ םיחלוק ירגאמב םימה תוכיא ינותנ
,ןמזלג ללה ,רבס לבוי ,תשק םיסינ תופתתשהב ,םיימואלה םינגהו עבטה תרימשל
.גרבנטיו יבליסו ירופיצ יבא ,לארה יסוי

תודבכ תוכתמ זוכיר ינותנו ,"תורוקמ" 'בחמ ולבקתה ן"דפשב םידירולכ ינותנ
.ןיבור ודוד ר"ד י"ע ודבועו ,בויבל ןד םירע דוגיאמ ולבקתה ן"דפשה תצובב

 

 

 

 

 

.הביבסה תוכיאל דרשמה ,םילחנו םימ ףגא - רוא-רב והיעשי :רמאמה רבחמ תודוא


24-21 * 2000 רבוטקוא * 408 ןויליג * היקשהו םימ
.םימה ידבוע ןוגראל תורומש תויוכזה לכ ©הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ