תואלקחב םימ רוחמיתב םיילכלכ םיטביה
רוצ בקעי :תאמ
.27-25 םידומע ,(2000 רבוטקוא) ,408 ןויליג ,היקשהו םימ  :רוקמ
     

תואלקחב םימ רוחמיתב םיילכלכ םיטביה

:תוירקיע תוירוגטק יתשל םימ יבאשמ לוהינל תוינידמה ירישכמ תא גווסל ןתינ
.(Demand Management) שוקיב לוהינו (Supply Management) עציה לוהינ

םיכרדב קסוע שוקיב לוהינ וליאו ,הנימזה םימה תומכ תלדגהב קסוע עציה לוהינ
- םימ רוחמית - הז רמאמב ןודייש אשונה .םימ לש הנותנ תומכ תאצקהל תונוש
ןיב דירפהל ןתינ דימת אל ךשמהב הארנש יפכ ךא ,םישוקיב לוהינ לש םוחתל ךייש
.עציה לוהינ לע םילימ המכ ןלהל ןכל :ולא םימוחת

:םניה לארשיב םימה עציה תלדגהל םיירשפאה תורוקמה

תומכ ליפכהל ןתינ ךא ,הנשל ק"מלמ 250 -כב םישמתשמ םויכ :םיבשומ םימ
.(1999 ,"תושו ןורי ןד האר) תאז

ירגאממ לוחלחמו םירגאממ הנשל ק"מלמ 150 -כ םילצנמ םויכ :תונופטש ימ
- (הקרזה) תיביטקא הרשעה ןוחבל שיו יקלח ןפואב קר לצונמה רוקמ והז .הרדחה
.פ"ומ תועצמאב רותפל ךירצש ,תויסדנהו תויגולונכט תויעבב הכורכה תוליעפ

ןכושה יליסופה רפיווקאהמו םיירוזא םירפיווקאמו תונייעממ :םיחילמ םימ
רפיווקאה לוצינ יבגל תונכתיה ירקחמ ושענ םינומשה תונשב .בגנל תחתמ
.הנתשמה םימה בצמל םאתהב םינותנה תא שדחמ ןוחבל ךירצו ,יליסופה

הלאשהו לארשיב םימה עציה ךסב וקלח תא לידגי הז רוקמ :םילפתומ םימ
ונינפב הנימז היהת רתוי הכחנש לככ ,דחמ :המכו יתמ אלא - ליפתהל םאה הנניא
ומצעב רצוי הלפתהב קוסיעה ,ךדיאמ .תוכחל יאדכ ןכלו ,רתוי הלוז היגולונכט
ןוזיאה .םידקהל יוצר ןכלו ,דיתעב הלפתהה ריחמ תלזוהל איביש ,ןויסינו עדי
לש םנויסינמ דומלל ןתינ םאה :איה הלאשהו ןידע אוה ולא םימרוג ינש ןיב
םידקהל ןכלו ,היישע ךות תויהל תבייח הדימלהש וא - ןיתמהל ןכלו - םירחא
.(Tsur and Zemel 1999 -ב אוצמל ןתינ ולא םיטביה חותינ)

םישוקיב לוהינ לש תוינידמ

תויולע אללש ,עודי .םיריחמו תוסכמ :םיירקיע תוינידמ ירישכמ ינש םימייק
דעי לכ גישהל ןתינ :תוטישה יתש ןיב לדבה ןיא הרסח היצמרופניא אללו הפיכא
תומייק רשאכ ?לדבה םייק יתמ .םיריחמ תועצמאב וא ,תוסכמ תועצמאב הווש הדימב
ףוגל ,המגודל .תירטמיס-אל היצמרופניא וא/ו (הקסיע תויולע וא) הפיכא תויולע
.םינושה םינכרצה לש םשוקיב לע האלמ היצמרופניא ןיא ("תורוקמ") םימ קפסמה
ילעב רמולכ - רתוי םילוז םהש ינפמ םיריחמ ירישכמב ךומתל גוהנ ללכ-ךרדב
יולת - דימת אל ךא) ךכ הז םירקמ הברהב ןכאו - רתוי תוכומנ הפיכא תויולע
ףוגל היולגה היצמרופניאבו ,תולבוקמה האצקהה תומרונב ,ידסומה הנבמב
תוליעי לע תומוצע תועפשה תירטמיס אל היצמרופניאלו הקסע תויולעל .(רידסמה
.(Tsur ,2000 האר) תונושה רוחמיתה תוטיש

םידדובהמ אוה ץראב םימה קשמ .םיריחמו תוסכמ לש תבלושמ תכרעמ תמשוימ ץראב
קשמ תרדסה לע לקמה רבד - רוחמיתל תנתינו הדודמ הפיט לכ (טעמכ) ובש ,םלועב
ונא ,לבא .ןכרצ לכ י"ע םימב שומישה יבגל האלמ היצמרופניא תמייק ןכש ,םימה
םוקמ שי .םימה תאצקהו רוחמיתה תכרעמ תלהונמ הבש תויזוכירב םימיזגמ
.ךשמהב טרפאש יפכ ,קוש ינונגנמל

םימה ירגאמ תרימשב רושקה לכב קוש תוחוכל םוקמ ןיאש ,שארמ רמואו םידקא
,קוש לשכ לש יסאלק בצמ והז .םיכיפה-יתלב םיקזנל איביש ,רתי-לוצינ ינפמ
,רידנ רוסחמב באשמ לוהינב רבודמשכ ,ןמזבו בחרמב תוינוציח תועפשהמ עבונה
תרקובמ תויהל תבייח םיריפש םימ לש הקפהו הביאש ,ןכל .םישמתשמ הברהל ףתושמה
.םילפתומ וא םיבשומ םימ יבגל ספות ונניא הז גייס .םויכ גוהנש יפכ ,הלעמלמ
יבגל הרקבו החגשה תחת ,תויטרפ תורבח י"ע ורצויי אל ולא םימש ,ךכל הביס ןיא
.תויתביבס תועפשהו תויוכיא

ונא ןיידע .הירמש לע האפק תילארשיה תכרעמה - םישמתשמ ןיב םימ תאצקה יבגל
ןיאו הלעמלמ םיריחמהו תוסכמה םיעבקנ הבש ,החושקו תינרמש תכרעמ לע םיססבתמ
וז תיזוכיר הטיש .םישמתשמה ןיב םימב רחסמ ודדועיש קוש ינונגנמל םוקמ טעמכ
דדומתהל היונב הנניאש ךכב - הליעי יתלבו הפיכאב הרקי ןכלו - תלברוסמ הניה
הקסעה תויולע םע דדומתהל ךרד םיווהמ םימ יקוש ,םצעב .הרסח היצמרופניא םע
.יזוכיר רוחמיתב תוכורכה תירטמיס אל היצמרופניאו

?םימה ריחמ גצייל ךירצ םצעב המ

;(הקוזחת ,א"כ ,תיתשת יאלב ,היגרנא) םימה תקפסה תולע תא .א

;םימה לש (Scarcity cost or user cost) תורידנה תולע .ב

.תוינוציח תועפשה .ג

,רתוי ךבוסמ אוה (ב) ביכרמ .תיסחי תולקב בושיחל ןתינו רורב אוה (א) ביכרמ
בשחל ןתינ ןכלו םויכ םימב שומיש בקע תמרגנה ,דיתעב העפשהה תא ללוכ אוה ןכש
םימל שוקיבה תא ןובשחב חקולה ,(ךורא חווטל) יתפוקת בר לדומ תרגסמב קר ותוא
,הקפה לטיה יורקש המ י"ע הז ביכרמ גצוימ ץראב .רוזיאו רוזיא לכב דיתעב
לטיה םא רורב אלו הטושפ אל היעב וז תורידנה ךרע בושיח) םשוימ תויהל ליחתמש
.(ספאל הוושה לטיה לע ףידע ילמיטפוא ונניאש

?תואלקחב םימ לש תוינוציחה תועפשהה ןהמ

:דוסי יגשומ המכ ריהבהל ךירצ ולא תועפשה ריבסהל תנמ-לע

לש ותחוור רשאכ תומייק (externalities) תונצחה וא ,תוינוציח תועפשה
וא תחא) יהשלכ המריפ לש רוצייה תויורשפא וא ,(רתוי וא דחא) והשלכ טרפ
וא םיטרפ לש םהיתולועפמ (םיריחמ ינונגנמ ךרד אל) רישי ןפואב תועפשומ (רתוי
.תורחא תורבח

י"ע תינמז-וב הכירצל ןתינה ,רצומ וניה (public good) ירוביצ רצומ (ב
ותוא תא ךורצל 'ב טרפמ ענומ ונניא 'א טרפ לש שומישה רמולכ) םינכרצ הברה
םיירוביצ םירצומ .ירוביצ רצומל תינייפוא המגוד וניה ,לשמל ,עדי .(רצומה
םייק םא לשמל) םהב שומיש עונמל תלוכיה ןוגכ ,תונוכתל םאתהב הזמ הז םילדבנ
םימרוג ולא םירקמ .הנצחה לש ינוציק הרקמ וניה ירוביצ רצומ .(עדיה לע טנטפ
.הרדסהו תוברעתה םיקידצמו קוש לשכ

לובי תרציימ סדרפל םימ תמושת .ירוביצ רצומ וניה יאלקח ףונ .ונניינעל בושנ
םישפונ ,םילייט םיכרוצ ותוא - יאלקח ףונ - קורי חטש םג ךא (םיזופת)
גצייש ,קוש ןונגנמ םייק אל ךא ,ילכלכ ךרע שי ולא תומורתל .םיימוקמ םיבשותו
.םימ רוחמית וא םייאלקח םיחטש תאצקה תעב וב שמתשנש ךכל איביו הז ךרע

לש ילכלכה ךרעהש ,הארה (Fleischer and Tsut ,2000) הנורחאל השענש רקחמ
הלוע ,לאערזי קמעבו הלוחה קמעב םייאלקח םיחטש י"ע םירצוימה ,"ףונה יתוריש"
תוכלשה וז תיפצתל .ולא םיחטשב םירצוימה ,םייאלקחה םירצומהמ חוורה לע
תומושת יריחמ יבגל תופיקע תוכלשהו תועקרק דועייו עקרק ישומיש יבגל תוידיימ
.הלעמל רבסוהש יפכ ,תואלקחב עקרקו םימ

םירמוחב שומיש בקע תוילילש תוינוציח תועפשה םג תואלקחלש ,ןייצל יוארה ןמ
.םימ תורוקמו ריווא ,עקרק םימהזמה ,(הרבדה ירמוח ,םינשד) םינוש םיימיכ
תמוקע תא ונשיו םייאלקח םיחטש לש יתביבסה ךרעה תא וניטקי ולא תועפשה
אוצמל ןתינ םימה ריחמ בושיחב השומישו וז המוקע תרדגה .םימל תיתרבחה שוקיבה
.(2000 רוצ האר) הז רמאמ לש תבחרומ הסריגב

רוחמית תוטיש

תועפשהו תורידנה ךרע ללוכה) "םימ בוק" לש ילכלכה ךרעה תא ונרדגהש רחאל
תוטיש הנומתל תוסנכנ הפ .השעמל הכלה ומשיילו הז ריחמ בשחל ךירצ (תוינוציח
.תונושה רוחמיתה

:תוליכמ םימ רוחמית תוטיש ,יטמכס ןפואב

:ללוכה ,ירטמולוו רוחמית .א
.דיחא ירטמולוו רוחמית -
.תוגרדמ רוחמית -
.(two-part tarif) םיקלח ינשב רוחמית -
.קוש ינונגנמ תועצמאב רוחמית -

דודמל ןתינ אלשכ םיתיעל גוהנ) תורחא תומושת וא הקופת יפל רוחמית .ב
.(םימ תויומכ

.(םלועב רתויב חיכשה) חטש תדיחיל רוחמית .ג

קר סחייתא ןכלו - ךכש בוטו - ירטמולוו רוחמיתב קרו ךא םישמתשמ ץראב
תוחפב םשוימו ללכהמ אצויה וניה ירטמולוו רוחמית לדוגה םלועב) ולא תוטישל
תטיש תריחב יבגל תלאשנה ,הנושארה הלאשה .(םיקשומה תואלקחה יחטשמ עברמ
רמולכ) הקפהה תויוכזש ,רוכזל ךירצ ?םימה רוחמית תרטמ יהמ :הניה ,רוחמיתה
קלחל םינוירטירק הזיא יפל :הניה הלאשהו ,שארמ ועבקנ רבכ (םימה "תגוע" לדוג
,תוליעי :םיירקיע םינוירטירק ינש םימייק ?םינושה םישמתשמה ןיב הגועה תא
ולא ךא ,עקרק תקזחאו ןיסולכוא רוזיפ לע םג בושחל רשפא) תוסנכה תקולחו
הידיסבוס לש הרוצב) םימ יריחמ .(הפ םהילא סחייתא אלו יטילופה םוחתל םיסנכנ
תוביס יתשמ תוסנכה תקולח לש תויעב םע דדומתהל בוט רישכמ םניא (יוסימ וא
םהו (1997, Tsur and Dinar האר) הנטק תוסנכה תקולח לע םתעפשה :תוירקיע
.יאלקחה רוטקסה ללכב תוקופתו תומושת תואצקהב תוערפה םימרוג

:טושפ ללכ ביתכמ הז ןוירטירק .תוליעיה ןוירטירקב דקמתנ ןכל

בוקהמ רצונה ךרעה) םתקופת לש יקנה ילושה ךרעה וב םוקמל םורזל םיכירצ םימ
שי) .רתויב הובגה אוה (תורידנה ךרע תא תללוכה ,הקפסה תולע תוחפ ,ןורחאה
יאלקח ףונ ,םיחותפ םיחטש לש תוינוציח תועפשה ללוכ ילושה ךרעהש ,רוכזל
.תילכלכה היצטיברגה קוח והז .('וכו

הצוענ הביסה !אל איה הבושתה ?הז דעי הגישמ תיחכונה רוחמיתה תוינידמ םאה
תרשפאמ הנניא וז תוחישק .ונצראב הגוהנה םיריחמהו תוסכמה תכרעמ תוחישקב
:לודגב הבושתה ?רפשל ןתינ דציכ .םיילכלכה היצטיברגה יקוח יפל םורזל םימל
.תונוש תומרב קוש ינונגנמ תריצי י"ע

:תואמגוד יתש

.(םינוש תומוקמב ילמרופ אל ןפואב םייק הזכ קוש) םימ תוסכמל קוש
הנייהתש ךכ ,םימה תוסכמ לע ןיינקה תויוכז תא ןגעל שרוד הזכ קוש ןונגנמ
תוסכמו תויה ;ןהב רחסמל םירורבו םיטושפ םיללכ חסנלו ,הפיכא-תונבו תורורב
םירחוס הז קושב .תכבוסמ הנניא ולא קוש ינונגנמ תריצי ,תומייק רבכ םימה
.םמצע ןיבל םניב רמולכ ,םהיתוסכמב םימה ינכרצ

קנב" רוציל ןתינ ,םישמתשמה ןיבל (רידסמה ףוגה וא) הנידמה ןיבש המרב .ב
החלצהב הסונ הזכ דסומ .םימה לש תיתנש-ןיב האצקה רפשל ודיקפתש ,"םימ
בקע הנורחאל) תרוצב תונש 7-6 לש הרדיס רחאל ,90 -ה תונש תישארב הינרופילקב
םילוכי םימה ינכרצש ,אוה ןויערה .(לעפומ אוה ןיא תומושג םינש לש הרדס
:ךכ לעופ קנבה .דיתעב םהב שמתשהלו םויכ םימ "ךוסחל"

ותסכמ לשמל) והשלכ ללכ יפל תיליחת םימ תומכ תדקפומ שמתשמ לכל ·
.(תיוושכעה

וב שמתשהל לוכי אוהו ,ותוכזל םשרנ ףדועה ,הסכמהמ תוחפב שמתשמ אוה םא ·
.(םימ דוביאמ האצותכ והשלכ תחפ יוכינב) דיתעב

תא לידגי הז ןכש ,תומושג םינשב ותסכממ קלח ךוסחל רורב ץירמת שי יאלקחל ·
.דיתעב תונוחש םינשב ותושרל דמועה קלחה

תא עובקלו םירגאמב םימה יפדוע ןוסחאל גואדל תבייח ,הדיצמ ,הנידמה ·
.תושדחתהה רועיש לע הלעי אל שוקיבה יתנש-בר עצוממבש ךכ ,תוסכמה

.םימ ירגאמ לש תיביטקא הרשעה לש עציה תוינידמל ונתוא ריזחמ הזו

הייסולכואה לודיג בצקב :תימיטפוא המינ םע ךא ,תצק תרדוק תיזחתב םייסא
םימה תומכ .שפנ ןוילימ 20 -כ ןדריה רהנל הברעמ 2030 תנשב ויחי יחכונה
.עצוממב ,הנשל בוק דראילימ 2 לע הלוע הנניא ,הז ץרא לבחב תשדחתמה ,םיריפשה
םימה תומכ ךס (שולש םייתנש סונימ-סולפ) הנש 30 -כ דועבש ,הארמ טושפ בושיח
םויק יכרוצל ץוחנה םומינימה - הנשל שפנל בוק 100 -כ קפסת תעצוממה םיריפשה
.םייסיסב

לש תויולע םלשל תואלקחה לכות םאה .םירחא םימב שמתשהל תואלקחה ץלאית ןכל
הביסה .ןכש בשוח ינא ?(הנש 30-20 דועב םילפתומ םימ תולע) בוקל טנס 40-30
םיחטש תריציב םייחה תוכיא רופישל תואלקח לש הפיקעה המורתהש ,הניה תירקיעה
לודיגה םע יראיניל סחי רשאמ רתויב לדגת יאנפ תויוליעפו יאלקח ףונ ,םיקורי
םיחטש לע תתתשומה ,תיתביבס תואלקח :תרחא תואלקח היהת וז ךא .תופיפצב
תואלקח דצל ,םייביסנטסקא םילודיגו (םיחילמ ,םיבשומ) םיילוש םימ ,םיבחרנ
.םימ טעמו חטש טעמ ,עדי הברה לע תתתשומה ,ןוזמ רוציי לש תמכחותמ

,לטנזור ידגו ולסכ באוי לש םרמאמ האר) רבעמה לש ומוציעב םיאצמנ רבכ ונא
לוצינבו תועקרק דועייב תויועט ןכש ,דעומ דועבמ ותוא ןנכתנש יוצר .(1999
.תוכיפה יתלב תויהל תוטונ םימ תורוקמ

תורוקמ

- (1999) יבורח הואנו סרייאמ ןיוולס ,ךלוו ינור ,טמכב הדוהי ,ןד ןורי .1
םימ" ,"בלושמב הלפתהו ןיחלוק אלא 'הלפתה ןדיע וירחאו ןיחלוק ןדיע' אל"
.393 ,14-5 ,"היקשהו

,46 ,הלכלכל ןועברה ,"םימה תשרפ" - (1999) לטנזור ידגו באוי ולסכ .2
.155-106

רקחמ רמאמ ,"תואלקחב םימ רוחמיתב םיילכלכ םיטבה" - (2000) בקעי ,רוצ .3
.תובוחר ,12 .ד.ת ,תיאלקח הלכלכב רקחמל זכרמה ,20003 'סמ

4. Fleischer, Aliza and Yacov Tsut (2000) - "Measuring the
Recreational Value of Agricultural Landscape, European Review of
Agricultural Economics (in press).

5. Tsur, Yacov (2000) - "Water Regulation via Pricing: The Role of
Implementation Costs and Asymmetric Information," in Ariel Dinar (ed.)
The Political Economy of Water Pricing Reforms, Oxford University
Press: 105-122.

6. Tsur, Yacov and Amos Zemel (1999) - "Sustainable Water Policies
and the Optimal Development of Desalination Technologies", Agriculture
Economics (in press).

7. Tsur, Yacov and Ariel Dinar (1997) - "The Relative Efficiency and
Implementation Costs of Alternative Methods for Pricing Irrigation
Water," The World Bank Economic Review, 11, 243-262.
:רמאמה רבחמ תודוא
,להנימו תיאלקח הטלוקפה ,להנימו תיאלקח הלכלכל 'חמב רוספורפ - רוצ בקעי
הטיסרבינואה ,הביבסה תוכיאו ןוזמה ,תואלקחה יעדמל ,תובוחר תואלקחל הטלוקפה
.תירבעה


27-25 * 2000 רבוטקוא * 408 ןויליג * היקשהו םימ
.םימה ידבוע ןוגראל תורומש תויוכזה לכ ©הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ