לע תונוילעה תובכשהמ םימ תביאש תעפשה
היקשהל בלושמ קומע רגאמב ימרתה בוכישה
הגדמלו
ןרוצ ןורימ , ןייטשלימ הנא :תאמ
.42 ,40-37 םידומע ,(2000 רבוטקוא) ,408 ןויליג ,היקשהו םימ  :רוקמ
     

השפעת שאיבת מים מהשכבות העליונות על השיכוב התרמי במאגר עמוק משולב להשקיה ולמדגה
:רמאמה יקלח
אובמ
תוטישו םירמוח
ןוידו תואצות
תורפס

אובמ
המגמ תרגסמב .םימ תקוצמל ןורתפ תווהל םילוכי םייתילכת-בר םירגאמ
תיזכרמ היעב .הגדמלו היקשהל תינמז-וב םישמשמ ץראב םיבר םירגאמ ,וז
יתועמשמ קלח ריאשמה ,ימרתה בוכישה הניה הלאכ םירגאמב םיגד לודיגל
ימוי ךילהת והז .4 -כ קמוע דע םירגאמב ,םיגדל ןימז יתלב םימה חפנמ
Krambeck et al., 1994; Zoran et al,. 1994; Milstein) הלילב אלמ לוברע םע דבלב
םהב םיקומע םירגאמב הפירחמ היעבה .(1993 ,1994 ,'בחו ןרוצ ;et al,. 1992
םניא 'מ 4 -כ לעמש קמועב םימהשכ יתנוע ימרת בוכיש ךכל ףסונ
םע עגמ אלל ןמז ךרואל םיראשנ ,תיביבאה תוממחתהה םע ללכ םיממחתמ
םיטילובטמ תורבטצהו ןצמח רסוח יאנת םהב םירצונו ,םהילעמש םימה
יתועמשמ קלח הווהמ ,ןותחת םגא - ןוינמילופיהכ רדגומה ,הז קלח .םיליער
לש תינורכה הנושארה היעבה תעבונ ןאכמו ,םיגדל ןימז וניאש ,םימה חפנמ
- תיטוקאה - האבה היעבה .םיגד לודיג תרטמל םימה ףוג חפנ לוצינ-תת
םייתסמ םהב ,םימח םייטקימונומ םימגאמ הנושב :ץיקה ךלהמב תררועתמ
בקע בוכישה לש תילקיסיפה תוביציה תדירי םע יתנועה בוכישה
ךכלו ןוינמלופיהה לש תיטיא תוממחתה הלח ןאכ ;תיוותסה תוררקתהה
תנטקה תא םידקמ הז רבד .היקשה בקע יללכה קמועה תדירי תפסונ
לח רגאמה לש אלמה לובריעהש ךכ ,בוכישה לש תילקיסיפה ותוביצי
,קוויש לדוגל םיבורק םיגדהשכ ,הובג ינגרוא סמוע יאנתב ,ץיקה עצמאב
לש ןצמחה תשירד אלמה לוברעה תעבו הדימב .םאתהב הנזהה רועישו
ןצמחה לכ ךרציי ,תיללכה ןצמחה תומכמ ההובג יללכה ינגרואה סמועה
ורצוויי ךכ .ןצמוחמ אל ינגרוא רמוח ףדוע תראשה ךות ,הז סמוע ןוצמיחל
תודבכ םיגד תותומתל ואיביש ,רגאמה ללכב ןצמח רסוחו תוליער יאנת
.(Milstein et al., 1995)

:בוכישה לע הנוש העפשה היהת םינוש םיקמועמ היקשהל םימה תביאשל
םילולעה ,םיטילובטמ יריתע םייסקונא םימ קלסת תיעקרקל ךומסמ הביאש
םימ קלסת תויזכרמה וא תונוילעה תובכשהמ הביאש .םיגדה תא ןכסל
.עגפ אלב יסקונאהו ליערה ןוינמילופיהה תא ריאשתו םיגדל םיבוט
הייקשהה ימ םיקחרומ הנושאר הרטמכ םיגד לודיגל וננכותש םירגאמב
Milstein et al.,) ץראב םיבלושמה םירגאמה בורב בצמה הזו ,קמועהמ
םג ומאתוה ךשמהב קרו ,היקשהל שארמ וננכותש םירגאמב .(1994a,b
היקשה םשל םימה תביאש ,היקשה אוה ירקיעה םדועייש וא ,םיגד לודיגל
םימ םיפידעמ םיאלקחהש ,ךכמ עבונ הז רבד .תונוילעה תובכשהמ תעצבתמ
ןכו ,םיקומעה םימה לש חיר דרטמ םהב ןיאש רטמ 1 -כ לש קמועמ םייליע
,םימה ינפב ןוטקנלפה לשו תיעקרקל ךומס ףחרמ רמוח לש םיהובג םיזוכיר
.היקשהה תוכרעמב תומיתס םורגל םילולעה

דומעה שארל הרזח


תוטישו םירמוח
אלוממ אוה .15 יברמה וקמועו םנוד 450 וחטש הלוחה קמעב ןניע רגאמ
הווהמ ,םיגדה אולמ תיילשל דע ,ןכמ רחאלו ,היקשהל שמשמ ץיקבו ,ףרוחב
1 לש תונולח 4 םע קנע ריזנ ךרד םיאצוי היקשהל םימה .הדודר הכירב
12 -ו 8 ,4 ,0 :םינוש םיקמועב םימקוממו הריגסלו החיתפל םינתינה ,ר"מ
דימת םימה ואצוה היקשהל ןנכות הז רגאמו רחאמ .תיעקרקל לעמ 'מ
רציימ היקשהל ףסונה ,םיגדה לודיג .ואולמב ףצומה ,רתויב הובגה ןולחהמ
ותריבשלו (Gafni et al., 1999) ץיקב יתנוע בוכיש רגאמל .הנשל תונוט 250 לעמ
.תודבכ םיגד תותומת תוסחוימ

םימה דומעב תורוטרפמטה תוגלפתה לש ףיצר רוטינ ךרענ 1999 ךלהמב
תורוטרפמטה ומשרנ תוקד 20 -ל תחא .ריזנהמ 'מ 50 -כ הבצוהש תכרעמב
לש תוינדי תודידמ תעל תעמ וכרענ ןכו 'מ 8 -ו 7 ,6 ,5 ,4 ,0 םיקמועב
.םימה דומע לכב ןצמחהו הרוטרפמטה תוגלפתה

דומעה שארל הרזח


ןוידו תואצות
,תאז םע .ןצמחה אוה םיגדה לדגמל בושחה רטמרפה ,םימה תוכיא תניחבמ
תפקשמו םימה תופיפצ תא תגציימ ,הדידמל הברהב החונה ,הרוטרפמטה
סמומה ןצמחה תוגלפתה לע עיפשמ בוכישהו ,בוכישה תא תונמאנ רתיב
,קמועל ןצמח תוחפ רודחי - רתוי ביצי בוכישהש לככ) םימה דומעב
.(ךפיהלו

םימה דומעב הרוטרפמטה תוגלפתה לש םיליפורפ םיאבומ 1 רויאב
הז ןמז קרפ ינפל .םימה ינפב הריהמ הדירי לש ןמז קרפב ,םינוש םידעומב
-מ התלע וב הרוטרפמטהש ,5-6 קמוע דע ןוינמיליפא םע קזח בוכיש היה
,4 -ב הרוטרפמט תדירי םע הנילקומרת ;ינויב 28 -ל לירפאב 21
הרוטרפמט תדירי םע (ןוינמילטמ) םייניב תבכש ;'מ 2 לש םיקמוע שרפהב
ןמז ךרואל הרמשנ וב ,תיעקרקל לעמ 'מ 2-1 ןוינמילופיהו ,תיתגרדה
תביאש בקע ,רומאכ ,הלח םימה ינפב הדיריה .ביבא-ףרוחה תרוטרפמט
תלחתהב :ףצומה ןוילעה ןולחהמ םעפ לכב ,ןוינמיליפאהמ היקשהל םימ
לעמ 'מ 4 -מ טסוגוא ףוסבו ,8 -מ ךשמהב ,תיעקרקל לעמ 'מ 12 -מ ילוי
האצותכ 'מ 5 -כ ראשנ וקמע ,ןוינמיליפא ימ קוליס ףא לע .תיעקרקל
יוניש לח אל ךכל דוגינב .שמשהמ תוממחתהה בקע תדמתמה ותושדחתהמ
תרוטרפמט תע התוא לכ רמש רתויב הלק היילעל טרפש ,ןוינמילופיהב
.ביבא-ףרוחה

,םיארמ ףיצרה רוטינה ינותנ .2 רויאב םיאבומ הז ךילהת תומדקתה יטרפ
-המ .דבלב םייניבה תבכש תומלעיהל האיבה ןוינמיליפאהמ םימה תביאשש
50,000 -כ) םימ ק"מ ןוילימ רגאמהמ ובאשנ טסוגואל 16 -ה דעו ילויב 29
הרוטרפמטה .8 -ל 11 -מ קמועה תא וניטקהש ,(םוי 18 -ב םויל ק"מ
םישגרה דועב ,ןוינמיליפאה לש ןותחתה קלחל תיסופיט 'מ 4 קמועב
ןוינמילופיהל התע ורדח ,םייניבה תבכשב ןכ ינפל והשש ,6 -ו 5 םיקמועב
הז הביאש רטשמ .8 -ו 7 םיקמועה ישגר תע התוא דע והש ובש ,רקה
רישי עגמב אצמנ 20-23 לש רק ןוינמילופיה רשאכ ,בוכישה קוזיחל איבה
ןטק םיקמוע שרפהב ,6-5 לש הזכ שרפה .30-29 לש םח ןוינמיליפא םע
רוזיאמ םיקחרומ היקשהה ימ םהב ,םירגאמב אצמנ אל ,1 לש
רשאכ ,קמוע 'מ 12 דע לש שרפה אצמנ הלאכ םירגאמב .תיעקרקה
6-5 לש םימ דומעב 'מ -ל 1 לש 'פמט תדירי וא ,ביצי ןוינמילופיהה
.(Milstein et al., 1992)

רחאמ ,םיגדה לש הייחמה בחרמ תא המצמצ אל ןוינמיליפא ימ תקחרה
תוממחתה) שמשה תנירק י"ע שדחמ עובק ןפואב ורצונ ןוינמיליפא יאנתו
ןיעמ התוויהש ,ןוינמילטמה ,םייניבה תבכש המלענ ,תאז םע .(הזתניסוטופו
,טעומה ןצמחה לכ ,םנמא .ןוינמילופיהה ןיבל םיגדה ןיב הנגה תבכש
ןצמחה תמרש ךכ ,וז הנגה תבכשב דיימ ךרצנ ,ןוינמיליפאהמ עפעפמה
תובכשב רשאמ הכומנ הב ןצמחה תשירד םלוא ,0 אוה הב סמומה
תא ,םנמא ,הפשח וז הבכש תקחרה .הובגה ינגרואה סמועה םע ,תוקומעה
תוכזב ,ראשה ןיב - תודבכ תותומת ולח אל לבא ,הובג ןוכיסל םיגדה
הרשפא םימה דומעב תורוטרפמטה לש ףיצרה רוטינה :תמדקומ הרהזא
הז עדימ ס"ע .בוכישה ךילהת תוחתפתה לע םיגיידה תא שארמ עדייל
דעומה ינפל שדוחכ לולידל תיקלח היילשב לחוהו םיגדה תלכאה המצמוצ
ןצמח לש תועשב קר העצוב הנזה .קוש לדוגל ועיגה םיגדהש ינפלו ,לבוקמה
,םישדוח 4 ךרואל עצוב הז להונ .םויל ןוזמ תוחפ - תועש תוחפ - הובג
.הז רגאמ לש הירוטסיהב רתויב הובגה אוה תונוט 400 ,יתנשה לוביהשכ

קמוע לע םיאלקחהו םיגיידה ןיב מ"ומב סיסב שמשל לוכי הז עדימ
.היקשהל יוצרה הביאשה

דומעה שארל הרזח


תורפס
םייגולונמיל םיטביה - (1993) קבמרק .י .הו ןייטשלימ .א ,.מ ,ןרוצ .1
רוזיאב םינוש םיקמוע ילעב הגדמלו הייקשהל םיבלושמ םיקומע םירגאמב    
.76-62 :1/ ו"כ לארשיב הגדמו גייד .ןדריה קמעבו ףוחה    

היקשהל םיבלושמ םירגאמ - (1994) גיווצנזור .רו ןייטשלימ .א ,.מ ,ןרוצ .2
.28-23 :335 ,"היקשהו םימ" .היגולונמילו קשמימ ,הסיפת :הגדמלו    

3. Gafny, S., Gasith, A. and Wise, G.S. (1999) - The Enan reservoir. In: Reservoirs
    for wastewater storage and reuse. Ecology, performance and engineering design.
    (eds M. Juanico and I. Dor). Springer, Environmental Science Series, Berlin, pp.
    369-387.

4. Krambeck, H.J, Milstein, A. and Zoran, M. (1992) - Physical aspects of the
    ecosystem structure of dual purpose reservoirs in the Israeli coastal area: results
    of a solar driven data acquisition system. Limnologica 22(2), 129-135.

5. Krambeck, H.J., Milstein, A. and Zoran, M. (1994) - Physical limnology of
    reservoirs in Israel used for crop irrigation and fish farming. Verhandlungen
    International vereinigung fuer Limnologie 25, 1373-1378.

6. Milstein, A., Krambeck, H.J. and Zoran, M. (1992) - Effects of wind and depth
    on stratification in reservoirs for fish culture and field irrigation. Limnologica 22(4),
    375-384.

7. Milstein, A., M. Zoran and H.J. Krambeck (1995) - Seasonal stratification in fish
    culture and irrigation reservoirs: potential dangers for fish culture. Aquaculture
    International 3, 1-7.

8. Zoran, M., Milstein, A. and Krambeck, H.J. (1994) - Limnology of dual purpose
    reservoirs in the Coastal Area and the Jordan Valley of Israel. Israeli Journal of
    Aquaculture - Bamidgeh 46(2), 64-75.

9. Zoran, M. and Milstein, A. (1998) - A device for gradual breaking of
    stratification in deep fish culture reservoirs. International Review of
    Hydrobiology, Special Issue 83, 673-680.

הדות תעבה
לש ישארה ןעדמה ןרק י"ע ןמומש ,טקייורפ תרגסמב עצובמ הז רקחמ
.רפכה חותיפו תואלקחה דרשמ
.הרופה הלועפה ףותיש לע (םיינחמו רחשה תליא) רגאמה יגיידל הדות

:רמאמה ירבחמ תודוא
.נ.ד ,יאלקחה רקחמה להנמ ,הגדמל הקלחמה ןרוצ ןורימו ןייטשלימ הנא
.למרכה ףוח

42 ,40-37 * 2000 רבוטקוא * 408 ןויליג * היקשהו םימ
םימה ידבוע ןוגראל תורומש תויוכזה לכ ©

הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ