!דספהב היגרנא םירכומ םכנה ,יתובר
טרופופר יראל :תאמ
.47 ,43 םידומע ,(2000 רבוטקוא) ,408 ןויליג ,היקשהו םימ  :רוקמ
     

רבותי, הנכם מוכרים אנרגיה בהפסד!
לע םיססובמה ,םיתורישו היגרנא םיטעמ אל םיקשמ םירכומ ןמזמ רבכ
םיללכנ הז םוחתב .ץוביקל ץוחמ םילעפמלו םינלבקל ,היגרנאב שומישה
.המודכו הייחש תוכירב תלעפה ,םיחבטמ תלעפה ,הסיבכ יתוריש

,םימב שומישה רובע ,רתיה ןיב ,ליעפמה וא ,ןלבקה םלשמ םירקמה בורב
בושח םרוג אוה רוטיקב שומישה ,הסבכמה םוחתב םג .רוטיקבו למשחב
.הסיבכה תולע כ"הסב רקיו

,ל"נה םיאשונב םיריחמו תויולע ,םיאנת לש תובר תוקידב ךרע רודמה
ףא םעפ אלו ,דספהב רכמנ םיתורישבו היגרנאב שומישה - טעמ אלש אצמו
למשח ,םימ :השולשל םיאשונה תא קלחל ינוצרב .באוכו רכינ דספהב
.רוטיקו


םימ
תא דדומה ,הנומ יפל ליעפמה תא וא ןלבקה תא םיבייחמ ללכ ךרדב
לעו ,םימ הנומ וליפא ןיא תומוקמ הברהבש ,ןייצל שי) םימ ק"מב שומישה
.(ומצע קשמל םימ ק"מ ריחמ יפלו דבלב הכרעה יפ-לע אוה בויחה ןכ

תילפיצינומה תושרה הבוג םיימלוגה םימה תולעל רבעמש ,רוכזל הבוח
הקידב ןורחאה ןמזב יתכרע ,המגודל .המוחתבש םיבושיהמ בויב תרגא
תולעה יפל םימ ק"מל ריחמ ינרטסקא ליעפממ הבג רשא ,יצוביק דסומ רובע
הלועה ,םימ יוניפ רובע הייבג םוש התיה אל .ק"מל ח"ש 2.75 :דסומל
.הכירצהמ 70% רובע ק"מל ח"ש 1.3 דסומל

רבודמו ,םימה תכרעמ תקזחא רובע ליעפמל בויח לכ היה אל ,ןכ-ומכ
ח"ש 30,000 -מ רתוי דיספמ דסומהש ךכ - ק"מ 20,000 לעמ תיתנש הכירצב
.ליעפמה י"ע םימב שומישה רובע הנשל

האר) םימה תולעל היגרנאה תולע תא ףיסוהל שי םימח םימב שומישב
.(רמאמה ךשמהב

םירושקה ,םיפסונ םימרוגו חלמה תולע תא ףיסוהל שי םיכר םימב שומישב
.ךוכירה ךילהתב


למשח
ש"טוק דדומה ,למשח הנומ ןקתומ היה יתקדבש תומוקמה בורבש ,תורמל
וא ,ןלבקה תבוטל ללכ ךרדבו ,תויועטל םוקמ שי הז םוחתב םג ,הכירצ
.ליעפמה

הגספ) ז"ועתה ףירעת לש תורקיה תועשב הבורב תעצבתמ למשחה תכירצ
למשחה לש עצוממה ריחמה יפל ,בורה לע ,אוה ןלבקה בויח ךא ,(עבגו
.קשמל

.לפשבו עבגב ,הגספב הכירצה תא דדומה ,ז"ועת הנומ ןיקתהל ץלמומ ןכ לע
ריחמו הכירצה תומכ יפל קר אלו ,תמא בויח בויחה היהי תאזה ךרדב
תונושה תונועב םינושה םיפירעתה תועש יפל הז הנומ תנכתל שי .עצוממ
.ח"ש 2,500 -כ הנומה תולע .(רבעמ תונועו ףרוח ,ץיק)

דרפנ למשח הנומ ןקתומ היה אל יתקדבש תוסבכמה בורבש ,ןייצל הבוח
,בוש איה הכירצה ,הלא םירקמב .רוטיקה ינוכמב בצמה המודו ,הסבכמל
.תוכרעה יפ-לע


רוטיק
בישחת ,ןכ-ומכ .הכירצה תומכ תדידמ תניחבמ רתויב יתייעבה םוחתה והז
רובע ןלבק בייחל רתויב הבוטה הטישה .יתייעב אוה םג רוטיקה רוציי תולע
רוטיקה רוציי תולע X תיתימאה רוטיקה תכירצ יפל איה רוטיקב שומישה
בויחה םיבר םירקמב ךא ,(חוור אלל קשמל תולעה יהוז) ויביכרמ לכ לע
,םימוחתה ינשב .ילבולג ףסכ םוכסו דבלב הכרעה יפ-לע אוה רוטיקה רובע
.ןלבקה תבוטל ,בורל ,תוסג תויועט תולפונ ,תולעו הכירצ

רוטיקה תכירצ
20,000 :ההובג איה תולעה ךא ,הנומ תרזעב רוטיקה תכירצ תא דודמל ןתינ
.דחא הנומל ח"ש

הנומ ןיקתהל ץלמומ רוטיק לש תולודג תוכירצב רבודמ רשאכ יכ - קפס ןיא
תוקידצמ אל רוטיקה תוכירצ ךא ,קשמה ןובשח לע איה ותשיכר םא וליפא
רוטיקה ינכרצ רקס ךורעל ץלמומ הלא םירקמב .רקי הכ דויצ תשיכר ,בורל
לכ לש רוטיקב שומישה ןויפיא יפ-לעו ,ןכרצ לכל רוטיקה תכירצ יפ-לע
.תמא תכירצל דואמ ברקתמ הז בישחת .ןכרצ

רוטיקה רוציי תולע
רשאכ ,דבלב קלדה לע רוטיקה תולע תא םיקשמה םיססבמ ללכ-ךרדב
.רוטיקה רוצייב םירושקה ,םינוש םימרוג 25 -כ ןובשחב חקול ןוכנ בישחת
רוציי תולע כ"הסמ 80%-30 ןיב הווהמ קלדה תולע ,יתכרעש םירקסה יפל
.הקזחאה תמרו תכרעמה תוליצנ ,קלדה גוסב יולת - רוטיקה

.דספהב רוטיקה תא םיקשמה ורכמ הלא םירקס לש טלחומה םבור יפל


םוכיס
ינפל ,ל"נה םיאשונב רושקה לכב ,תויולע רקס ךורעל רתויב ץלמומ
רובע תנגוה הרומת לבקל תנמ-לע ,ליעפמ וא ,ןלבק םע הזוח לע םימתוחש
.רוטיקבו למשחב ,םימב שומישה

םינש-ברו רישע ןויסינ שי םימה ידבוע ןוגראב היגרנאו םוח קשמ רודמל
רודמה לע תונפל ןתינו ןודנה אשונב םיילכלכו םייעוצקמ םירקס תכירעב
.ץועיי ךרוצל


47 ,43 * 2000 רבוטקוא * 408 ןויליג * היקשהו םימ
.םימה ידבוע ןוגראל תורומש תויוכזה לכ ©

הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ