תונוערג לש הירוטסיה
ץיבוקשומ קחצי :תאמ
.42-41 םידומע ,(2000 רבמבונ) ,409 ןויליג ,היקשהו םימ  :רוקמ
     

היסטוריה של גרעונות
םוריח ןוידל םימה אשונ תא ,קרב דוהא ,הלשממה שאר איבה הנשה ינויב
ןיקתהל התנווכ לע הזירכה וז .תוינידמ שבגתש ידכ ימואל ןוחטיבל הצעומב
,ילארשיה םימה קשמב םיקסועה ,םיפוגה לכ טעמכ .םורח תעשל תונקת
.רומחה םימה רבשמל םיידיימ תונורתפ שפחל ולחהו ץחלל וסנכנ

:לארשי לש םימה תורוקמ תשולש ועיגי 2000 ץיק ףוסב ,םיחמומה תעד יפל
תרוצב תנשו ,םידקת רסח לפשל ,רהה רפיווקאו ףוחה רפיווקא ,תרנכה
םיווקל ועיגה םייעקרק-תתה םימה ירגאמ בור .ןוסא תרה היהת תפסונ
.תיתוכיא םג אלא ,תיתומכ הניחבמ קר אל - םימודאה

איה ,םימה קשמ לש רומחה ובצמל רשקב הנורחאל המקש ,הלודגה הקעזה
אוה םימה קשמ לש רומחה ובצמ .בלה ןמ םיבר לצא האב אל ךא ,תקדצומ
תונשב דוע לחהש ,ךשמתמ ךילהת אלא ,רושע ינפלמ וא ,הנשהמ אל
.תיחכונה האמה לש םישישהו םישימחה

םידעצ תטיקנ אללש רורב ,תכשמתמ האצות אוה יחכונה רבשמהש רחאמ
םינשב םג ורימחיו םיריפש םימב רוסחמהו רבשמה וכלי םינוכנו םימיאתמ
םימל שוקיבה לדגי םייחה תמרו היסולכואה לודיג םע .תומושגו תועצוממ
,םוהתה ימ ירגאמ תרשעה יחטשב תישונאהו תיתיישעתה תוליעפה .םיריפש
ואיבי ,ןוטבהו היינבה יחטש תלדגהו ןושיד ,עקרק ידוביע רויע תללוכה
םימהזמה תרידח תלדגהו ,דחמ ,םוהתה ימ תרשעהו רודיחה תנטקהל
.ךדיאמ ,םוהתה ימל םיחלמהו

םילצונמ ,םירפיווקאהמו תרנכהמ םיבאשנה ,לארשי לש םיריפשה םימה
לש םימה תכירצ .הנשב ק"מ דראילימ 1.8 -ב םימכתסמו םאולמב םויכ
םימ םיאלממ רעפה תא .הנשב ק"מ דראילימ 2.1 -ל העיגמ לארשי יבשות
.םירזחוממ

,הנשל ק"מלמ 5 -כ התיה ,האמה תליחתב ץראה יבשות ולצינש ,םימה תומכ
םיבשותה רפסמ .םירחא םירגאממו תורובמ םימשג ימ ק"מלמ 1.5 -כ הזמ
ירגאמל םשגה תמורתל סחיב הכירצה תא הוושנ םא .ןוילימ יצחכ זא היה
תומכמ לימורפ יצח קר זא היה לוצינה יכ ,אצמנ םייעקרק-תתה םימה
.עקרקה ךותל זא ורדח םימשגה תומכמ שילשכ .םימשגכ ודריש םימה

.ק"מלמ 500 -ב לארשי לש םוהתה ימ יבאשמ תא וכירעה טדנמה תונוטלש
רבכ יכ ,הלוע טושפ ןובשחמ .ק"מלמ 300 -כ ולצונ 1948 -ב םנוטלש םות דע
םיחמומה וכירעה רשאמ יצחו םיינש יפמ רתוי ונקפה םיעבשה תונשב
.לארשי לש םימה לאיצנטופל רשקב םייטירבה

1910 תנשב .םיבר םימ יחודיק חודקלו רופחל ולחה 1915-1900 םינשה ןיב
ולחה םירשעה תונשב .םיליעפ םיחודיק 500 -מ רתוי ץראה זכרמב רבכ ויה
היילעה .הלפשהו ןורשה יבחר לכב םיעטמו םיסדרפ לש תובחרנה תועיטנה
קשמ לש וחותיפ לע המתוח תא העיבטה (10 יפ) םירדהה קשמב הלודגה
התלע ,תואלקח יכרצל ,הביאשה תמרו וחדקנ תופסונ תובר תוראב .םימה
.םימה תכירצ ללכמ זוחא םישישל

וקיפהש ,תובאוש תוראב 2900 לעמ ץראה זכרמב רבכ ויה םישולשה תונשב
.הביאשהו החידקה תוטיש וללכוש הלא םינשב .הנשל םימ ק"מלמ 150 -כ
.העשל םימ ק"מ םישיש דע העיגהו תוראבהמ םימה תקופת הלדג ךכ י"ע
חוקיפ אלל יאמצע ןפואב תוראבה תא וחדק םייטרפה םיסדרפה ילעב
.ןונכתו

תא להינ םימ רוקמ לעב לכו םימ תואצקה ויה אל םימה קוח תקיקחל דע
תנשב ופקותל סנכנש ,םימה קוח .הרוגס תיאמצע תכרעמכ ולש םימה קשמ
הקפהה הלבגוהו ,םימה תורוקמ לכ לע הנידמה לש תולעב עבק ,1959
ףקיה לחה 1962 תנשמ .םימה ביצנ י"ע תעבקנה ,תואצקה תרגסמל
הכירצב ןוטקלו תיתיבה הכירצב הגרדהב לודגל תואצקהה
.אישל םירטמרפה ינש ועיגה 1999 תנשב .תיאלקחה

םייונישה וללוחתה ,םימה תקפסה תוטישב ולחש ,תורומתה םע דבב דב
היקשהה תטיש תלבוקמ התיה םישולשה תונש עצמא דע .היקשהה תרוצב
םימלתב ומרז םהו חטשה שארל םירזהל וגהנ םימה תא .הפצהבו םימלתב
תנוע תישארב חותפל וגהנ םיסדרפב .המדאה תייוורה דע תוגורעב וא
םיצעה לא תישארה הכירבהמ םימה תא וליבוהש ,רפע תולעת היקשהה
."תוחלצ" ךותל

.הבר םיידי תדובעבו םימ לש לודג זובזבב הכורכ התיה וז היקשה תטיש
,לטוב אל םימה זובזב ךא ,תורטממב שמתשהל ולחה םישימחה תונשב
תורושל םימה תלבוהל רטוק יבחר םוינימולא תורוניצב ושמתשהו תויה
םהיניב המיטאהש ,תורוניצ יעטקמ םיבכרומ ויה היקשהה יווק .םיצעה
.תובר ויה תוליזנהו העורג התיה

ךא ,םימ וכסח ,םיעבשה תונשב ולחהש ,השדחה היקשההו הלבוהה תוטיש
םילודג םיעונמב שמתשהל ולחה ךכו ,תוראבה יעונממ רתוי בר קפסה ובייח
,ןטק םימב זובזבה ,הלדג תוליעיה .רתוי םילודג הקופתו קפסה ילעב ,רתוי
.התחפ אל הכרצ תואלקחהש םימה תומכ ךא

םיסדרפה ילעב ושמתשה ירפה תומכ תאו לודיגה תקופת תא לידגהל ידכ
רבעמ הברה ,תומוצעה ןשדה תויומכ .ןושיד ירמוח רתויב םיאלקחהו
תרידח תא וריבגה םיסדרפב םימה תורוניצ ןיבש תולודגה תוליזנהו ,ךרוצל
.םייאלקחה םירוזאב םייעקרק-תתה םירגאמה ךותל םימהזמהו םיחלמה

ונתוא האיבה ,תואלקחל םימה תורוקמ לש ימוקמה לוצינה בלש רחאל
תורוקמ לש יצרא לוצינל ףוסבלו ,ירוזא לוצינ בלשל תינוריעה תוחתפתהה
,תויומכב תובר םינש ךשמב םימה תורוקמ לוצינ .םייעקרק-תתה םימה
הברזרהו םירגאמה לודלד ךילהת ךשמה ומרג ,תושדחתהה רשוכ לעמ ולעש
.תיעקרק-תתה

לארשי תולשממ ודימעה הנידמה לש המויקל תונושארה םינשה םירשעב
םינשה םירשע ךשמב .ןהלש תויופידעה םלוס שארב ץראה בושיי תא
תובשייתהה יכרצל םימה תורוקמ חותיפל םידעצה ברמ ושענ תונושארה
הנידמה לש תונושארה היתונש לש תואיצמב .הנידמה לש הבחורלו הכרואל
ינמזה בצמה ךא ,רתי-תביאש לש רטשמ ינמז ןפואב ליעפהלמ סונמ היה אל
.ןנכותמו בשוחמ היה אלו ידמ בר ןמז ךשמנ

תנשמ תדמתמ הדירי תמגמ לע םיעיבצמ םירפיווקאב םיסלפמה ישרפה
היילע ןמתסהל הלחה יצראה ליבומה תלעפה םע .1990 תנש דעו 1960
.דבלב תימוקמו תינמז התיה איה ךא ,םיסלפמב

םיסלפמה .םימה קשמב השק רבשמ ומרג (1989-91) תרוצבה תונש תשולש
וקל תחתמ לא רהה רפיווקא לש םוהתה ימ סלפמ עיגה הנושארלו לפשב ויה
תיתועמשמ המורתל האיבה ,דואמ המושגה 1991/92, תנוע .ולש םודאה
תיילע .םישימחה תונש לש תויברמ תומרל ולע םיסלפמהו ,םימה ירגאמל
ףוחב יתוכיא רופישל אל ךא ,םימה לש יתומכ רופישל האיבה םיסלפמה
.הלפשבו

לש רבשמל .המצע לע תרזוח הירוטסיההש ,רמול ןתינ רבד לש ומוכיסב
תוירוזחמב םה םימה ירבשמ .תומדוק םינשב םידקת רבכ היה 2000 תנש
ףלוח רבשמהש םעפ לכ .םהילע תעדה תא םינתונ אלש ,לבח קר ,תבשוחמ
םוקמב .םיסינל םיפצמו תונורתפ שפחל םיקיספמ ,אשונב קוסעל םיקיספמ
םרוג תא שפחל שי הלהבל הלוכ הנידמה תא סינכהלו הדרחל סנכיהל
ינפב ונא םיבצינ םויכ .הפוקת התואל ןוכנה ןורתפה תא אוצמלו רבשמה
תשגל היהי ןוכנו לארשי ץרא ברעמב אצמנ ןורתפהשכ ,תויעב רפסמ
.רשפאש לככ רהמ ומושייל

תורוקמ
.א"משת ,תובשייתה תונש האמ - יתבג םייח .1
.1977 ,י"א תואלקחב תורומת - רוציבא .ש .2
.ם"י ,1997 בצמ ח"וד - יגולורדיהה תורישה .3
.1968 ,לארשיב םימה - םימה תוביצנ .4
.1986 ,י"א תודלותל הידפולקיצנא - טרופפר .או לפר לאוי .5

:רמאמה רבחמ תודוא
.יגולורדיהה תורישה ,זכרמה רוזיאב ריכב להנמ - ץיבוקשומ .י

42-41 * 2000 רבמבונ * 409 ןויליג * היקשהו םימ
.םימה ידבוע ןוגראל תורומש תויוכזה לכ ©

הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ