םימב שומישל ימואל-בר טקייורפל הוותימ
ןוכיתה חרזמב
ןרפש דעלג :תאמ
.7-3 םידומע ,(2000 רבמצד) ,410 ןויליג ,היקשהו םימ  :רוקמ
     

מיתווה לפרוייקט רב-לאומי לשימוש במים במזרח התיכון
אובמ .א
,םיירוטסיה תושגרב סומע ,וזכרמב םילשוריו ,ןוכיתה חרזמה רוזיא
.רתויב םיזע םיימואלו םייתד

לש תופתוש לע דיתעל תואיצמה תא ססבל שי ,םולש תינכות לכל ךשמהב
תופתוש .רוזיאב םיבשויה ,םינושה םימעהו תונידמה תבוטל םיסרטניא
.ןתינש לככ ,אמייק-רב ותושעלו םולשה תא רמשל הדעונ םיסרטניא

,ןוכיתה חרזמב םימייקה ,ךכ-לכ םיקומע םיימואלו םייתד תושגר
.הנצקהל תויטנל םיאיבמ םעבטמ

תואג איה (םינוויכה לכמ) תיתד תוינוציק םע תודדומתהל הדיחיה ךרדה
.לודגב דיספמ דצ לכ תרערעתמ תוביציהו הדימב .גושגשו תילכלכ

םשייל ןידה ןמ - גושגשל ואיבי רשא ,םיטקיורפ אוצמל ןתינ םא ,ךכיפל
.ססבתהל םולשל רשפאל תנמ-לע םתוא

םג םא יכ - םימותח ריינ ימכסה לע קר אל דומעיש יואר רדסה וא םכסה
הפוקתל ותוא בצייתו ןכות וכותל קוצית רשא םיסרטניא לש תופתוש לע
המורת ,יתכרעהל ,וב שיש - ןלהל עצומה טקיורפה אוה הזכ .הכורא
.םולשהו תוביציה רומישלו תוביציל הלדוג


טקייורפה רואית .ב
דואמ טעמ םייוצמ ןדריה קמעו תיברעמה הדגה רוזיאב .יסחי ןורתי
בל תמושת קיפסמ ןיא ויבגלו םייק ןכש "עבט רצוא" .עבט תורצוא
רוזיאה לש יפרגופוטה םורה .יתרגש יתלבה ריוואה גזמ אוה הז רוזיאב
רודכ ינפ לע רתויב ךומנה עקשב .םיה ינפ תחתמ רטמ 350-250 ןיב ענ
הלא םייעבט םיאנת .םייעבט הממח יאנתב םח ריווא גזמ םייקתמ ץראה
לודיגל רחא םוקמ לכל סחיב ןורתי (ףרוחה תפקותב דחוימב) םירשפאמ
.ךכ לכ םילאידיא ריווא גזמ יאנת םיררוש וב רחא רוזיא ןיא .תוקרי

לש קווישב םג ןכ לעו - רוצייב םיפידע תורחת יאנת הז רוזיאל ,ןכל
.(הפוריאל רקיעב) ףרוחב תיאלקח תרצות


םישורדה םיאנתה .ג
םה - ףידעה ריוואה גזמל ףסונב טקייורפ םויקל םישורדה םיאנתה
הריוואו המזוי ,םיבשותה לש היציבמאו עדי ,םימ ,המיאתמ המדא
םיביכרמה לכ .ישפוח קוש לע תססובמה ,תדדועמו המיאתמ תילכלכ
.םימהמ דבל היצנטופב םימייק הלאה


םימה תאבהל טקייורפל העצהה רואית .ד
םשמו ,ינאבצחה לחנל ןונבלבש ינאטילה לחנמ םימ ריבעהל העצהה
:ןלהלדכ םימה וקלוחי תרנכהמ .תרנכל תיעבט המירזב
תיעבט המירזב וא ,רוניצב) ולבוי םימה טקייורפה לש ןושארה וקלחב
,תוקרי יחטש תייקשהל ,ןדריה תעקבב הערפ לחנ רוזיאל (ןדריה ץורעב
.ףרוחהו ותסה תופוקתב רקיעב

וא/ו רורה תלעת לעפמל ןדרי תכלממ תבוטל ובאשיי םימה ינשה וקלחב
.רתויב תיניצר םימ תייעב תמייק הב רשא ןומע-תבר ריעה רוזיא תבוטל

ןועריג יוסיכל ילארשיה ליבומה יאוותב ומרזוי םימה ישילשה וקלחב
.ףטוש שומישל וא ,ףרוחב םירפיווקאל הרדחהב ,לארשי לש םימה

לבח לש םימה ןועריג יוסיכל הזע תעוצרל ומרזוי םימה יעיברה וקלחב
הנטוק תאפמ יכ םא) תמיוסמ תואלקח רשפאל תנמ-לעו ,הז ץרא
אצומ למנ לעו היישעת לע העוצרה לש התלכלכ תא ססבל שי התופיפצו
.(תואלקח לע אלו ,םיל

,רומיש חיטבהל ידכ ינאטילב םורזל וכישמי םימה ישימחה וקלחב
.תימוקמה תואלקחה תורטמלו היגולוקא

:(יתנש-בר עצוממ) ינאטילה תקיפס
ק"מלמ
שדוחה
81.7
ראוני
115.9
ראורבפ
105.7
ץרמ
84.5
לירפא
56.4
יאמ
32.4
ינוי
25.3
ילוי
22.5
טסוגוא
21.6
רבמטפס
24.3
רבוטקוא
27.4
רבמבונ
41.5
רבמצד


:ויהי טקייורפהמ םינהנה .ה

יקנע יאלקח טקייורפ םויק ידי-לע - תיברעמה הדגב םיאניטסלפה *
איביש רבד) םיאלקח ףלא םירשעכל הרישי הסנרפ איביש ,םצראב   
.(!םיפסונ םיסנרפמ ףלא םייתאממ רתויל הפיקע הסנרפל   

60-50 לש םימ ןועריגמ םילבוס וללה - הזע תעוצרב םיאניטסלפה *
.רחא ןורתיפ הארנ אלו תכלוהו תרבגתמ תוראבה תחלמה .ש"קמ ןוילימ   

םימה ןועריג יוסיכל - המצעל הלודג םימ תומכ ףיסות לארשי תנידמ *
.םייאלקח םירצומ רתוי רוצייל ןיפוליחל וא ,הלש לודגה   

ןומע-תבר רוזיאב תינורכה םימה תייעב תא רותפל לכות ןדרי תנידמ *
תוקרי לודיגל רורה תלעתו העקבה רוזיאל םיפסונ םימ לבקל לכותו   
.ןדריה קמעב המוד ימילקא ןורתי םע ,תוריפו   

םמרוזב - םויה םיזבזבתמה םימה רובע םולשת לבקת ןונבל תנידמ *
המיאתמ המדא לש תויעקרק תודותע ןיא תויפרגופוט תוביסמ רשאו םיל   
עגפית אל ןכ-ומכ .םימה ברימ לוצינ רשפאיש ףקיהב ,יאלקח דוביעל   
קיפאב םורזל ךישמתש הלודג םימ תרתי רתוויהב רוזיאב היגולוקאה   
.(יעבטה   


טוריפ רתיב טקייורפה .ו
- ףידעו ידוחיי ריווא גזמ לש יסחי ןורתי לע ,רומאכ ססובמ טקייורפה
יקוש .םיפידע תורחת יאנתב תרצותה תא קוושל תלוכי רצווית האצותכו
.ברע תוצראו הפוריא תוצרא םה םייעבטה דעיה

,הרהנמ הנבת םש ,ינאטילה לש "ךרב"ה רוזיאב ליחתי טקייורפה
.דבלב מ"ק 5 -כ לש קחרמ - ינאבצחה לחנל םימה תא ליבותש

םימ דספה אלל טעמכ ,ינאבצחה לש יעבטה ץורעב םימה םירגינ םשמ
ילוש היהי םימה ןדבוא ןכ-לעו הז קיפאב םויכ םג םרוז ינאבצחה)
.(חינזו

הנשל ק"מ ןוילימ 640 איה ינאטילה לש תעצוממה תיתנשה הקיפסה
.(ילארשיה יגולורדיהה ןולימה יפל ,הנש םישולש לש יתנש-בר עצוממ)
תורשפא םע ,םייניב רגאמכ ,תרנכל תפסונ העקשה אלל םימה ועיגי ךכ
.ירטקלאורדיה לפמב למשח רוציי לש

רשאמ הברהב תולודג םימ תויומכ ףרוחב ,הלא םינותנמ ררבתמש יפכ
תיברמה םוגיאה תלוכיש ,תרנכב ולא תויומכ רוגאל היעב תמייקו ,ץיקב
.יכנא רטמ לכל ק"מלמ 165 איה הלש

:ןה וז היעב רותפל תויורשפאה
ןדריה אצוממ םתמרזה י"ע ,ףרוחה תפוקתב םימה ברמב שמתשהל .א
.ןדריה קמעב שומישה רוזיאל תרנכה ןמ    
,ףרוחה תפוקתב (הביאשה רשוכ תלדגה) םימה לש תרבגומ הביאש .ב
.הזע תעוצרבו לארשיב םייעקרק-תתה םימה ירגאמל המורד    
- ףסונ רטמב תרנכה ינפ לש "םודאה וק"ה תכמנה תורשפא תקידב .ג
,רומאכ ,היהת הז הרקמב םימה תפסות .םיה ינפ תחתמ - 214 לש םורל    
.ק"מלמ 165    
.תופסונ הריגא תויורשפא תוקידב .ד
תומיעפב םיאב םימהש םושמ ,תכרעמה תושימגו ףתושמ יזכרמ לוהינ .ה
.תפטוש המירזב אלו (םיסלופב)    

םנשי - וחירי ירברפ דעו "ןיפור רפכ"מ - ןדריה קמע לש ירושימה רוזיאב
לאגיהל תנמ-לע םימל הפצמה ,היירופ תירושימ עקרק םנוד 200,000
,טקייורפה ךרוצל םנוד 100,000 -כ ןיירשל ןתינ הז חטשמ .הנוממשמ
.ןאכ עצומה

וא יטרפ ןפואב - יאלקח לכל םנוד העברא יפל םיאלקחל רכחוי הז חטש
םילודיגו תוקרי הז חטש לע ולדגי םיאלקחהו - תומכסומ תויונגראתהב
.אוצייל םירחא םייאלקח

.הנש/םנודל ק"מ 1500 -כ איה הזכ גוסמ טקייורפל תשרדנה םימה תומכ

הרכה ךות - םולשת תרומת קפסל לכות לארשי היגולונכטהו עדיה תא
.רוזיאל איבי הזכ טקייורפש ,ינידמה טקשב

יוצר) תורחא קווישו הזירא תורבחל םתרצות תא ורכמי םיאלקחה
יתבב תרצותה תא וזראיו וררבי רשא ,(תיטסילופונומ תחא אלו תויטרפ
.ברע תונידמלו הפוריאל התוא וקוושיו וליבוי ,הזירא

(םיאתמו ירושימ חטש אוהש) ןדריה תעקבב תונבל שיש ,ןכתיי הז ךרוצל
ססובמ תויהל ךירצ טקייורפה .ןעטמ יסוטמל ימואלניב הפועת הדש
תועש 48-24 ברע תוצראבו הפוריאב םיקוושל ועיגי תוקריהש ,ךכ-לע
.ףיטקה רחאל

,המצע תואלקחהמ וסנרפתי רשא ,ןדריה קמעב םיאלקח 20,000
!םיפסונ םיסנרפמ 200,000 -כ דועל - ףיקע וא רישי ןפואב - הדובע וקפסי
תעקשהב ,היינבב תופיקע תודובעבו ,קווישו הזירא תודובעב ,תאזו
הצקהמ תונשל לוכי הז רבד) .יטירפסורפ תריציבו היישעתב םיחוורה
.(םיאניטסלפה לש יטילופה בצמה תא םג ןכ-לעו ילכלכה בצמה תא הצקל

ןורתפל) ןדריב "רורה תלעת" טקייורפל םימהמ קלח ובאשיי ,ליבקמב
םימה ןועריג ןוזיאל הרדחהל - הזע תעוצרל םג ומכ ,(הלש םימה תייעב
.הב תוראבה תחלמה תעינמלו

םיעצמאב וא ,ילארשיה יצראה ליבומה תועצמאב עצבתהל לוכי הז רבד
.םימב הקלח תא לבקת לארשי םג ,ליבקמב .ונבייש םייפוליח


(ק"מלמ 640 כ"הס) טייורפל םימה תקולחל העצה .ז
עבטה רומישל יעבטה קיפאב המירז ךשמה ק"מלמ 200 - ןונבל
.תואלקחלו    
ימל הרדחהל םימה ןועריג יוסיכל הנשב ק"מלמ 60 - הזע תעוצר
.שומישלו םוהתה    
50 -ו רומאה טקייורפל ןוילימ 150 :הנשב ק"מלמ 200 - תיברעמ הדג
.שומישל ק"מלמ    
.שומישלו םימה ןועריג יוסיכל הנשב ק"מלמ 80 - לארשי
.תואלקחלו הייתשל ל"נכ הנשב ק"מלמ 80 - ןדרי
.הנשל ק"מלמ 640 :כ"הס    


תוירשפא תוערפה .ח
טקייורפב םיברועמה ,םינושה םידדצל יכ ,וז העצה החינמ דוסי תחנהב
.וב ףתתשהל דואמ יאדכ היהי

תוינידמה תויעבה הנרתפית רחואמב וא םדקומבש ,חינמ ינא ןכ-ומכ
לע תמכסומ תולעב היהתו ,רחא וא הזכ ,ינידמ רדסה לש ןוויכב
תחקל שי ,תאז תמועל .טקייורפל תויטילופ תוערפה אלל תועקרקה
,וב קלח הל ןיאו טקייורפב תברועמ הניא הרואכלש ,הירוס תא ןובשחב
עירפהל ,תורחא םיכרדב וא ,ןונבל לע העפשה י"ע ,הלוכי איה ךא
לע םיכרד אוצמל שי .ותמקה תא עונמל ףא ילואו וב לבחל ,טקייורפל
."העינמה תא עונמל" תנמ


םוכיס .ט
רוביצל םויקו רוציי יעצמא םוזיל ,ורקיעב דעוימ הז ינויער טקייורפ
תעוצר לש םימה תייעב תא רותפל ןכ ומכו ,תיברעמה הדגב יאניטסלפה
.ונממ ונהיי לארשיו ןונבל ,ןדרי :תונכשה תונידמה םג - ליבקמבו ,הזע

.איבי טקייורפהש ,םיקסעומה רפסמל תיסחי תוכומנ ןה תועקשהה
םולשה תדמעה איה - יטירפסורפהו הקוסעתה דצב - תיללכה הנווכה
תונידמו ימע לש םיפתושמ םיימואל םיסרטניא לש םיילגר לע תוביציהו
.רוזיאה

םייתדו םיימואל תושגרש ,ךכב הרכה ךותמ ,רומאכ ,השענ הז רבד
,היצנטופב ,איבהל םילוכי - ןוכיתה חרזמב םימייקה - ךכ-לכ םיקומע
חרכה שי ,ןכ-לעו .םידדצה לכב תאזו ,םיטסילטנמדנופ הנצקה יכילהתל
.הז תומחלמו תושגר סומע רוזיאב החירפל איביש ,םיטקייורפב

הקידב קודבל שי ,תמא ינותנ לע ססבתמה ,דבלב יללכ הוותימ והז
,הפוריאל תרצותה קוויש תא רקיעבו ,םיירקיע םיביכרמ המכ תימדקימ
םינותנ לש בר רפסמ קודבל שי ,ןכ-ומכ .רחא םרוג לכל וא ,ברע תוצראל
וזכ הקידב לש תולע .טקייורפל "תונכתיה תקידב" ךורעלו ,םיפסונ
.רלוד ןוילימ ינשכב תכרעומ

יושעשו ,םירלוד ינוילימ תואמ המכב תכרעומ ותולעש ,טקייורפב רבודמ
חרזמה לש ילכלכהו ינידמה בצמה תא דואמ יתועמשמ ןפואב תונשל
.ןוכיתה

7-3 * 2000 רבמצד * 410 ןויליג * היקשהו םימ
.םימה ידבוע ןוגראל תורומש תויוכזה לכ ©


הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ