!םינג ידברמ םג אלא טלמו ןוטב תלמש קר אל
רסיא הירא `פורפ :תאמ
.14-8 םידומע ,(2000 רבמצד) ,410 ןויליג ,היקשהו םימ  :רוקמ
     

לא רק שמלת בטון ומלט אלא גם מרבדי גנים!
תעפות" ינפב םיריהזמ םלועב םילקאה ינעדמש הנש םירשעל בורק הז
בקע ץראה רודכ ינפמ תרזוחה הנירקה תומכ תדירי רמולכ ."הממחה
תוממחתהל איבת העפותה .הריפסומטאב םייתיישעתה םיזגה תורבטצה
ינפל .םיה ימ יסלפמ תיילעלו םינוחרקה תסמהל ,םיסונייקואה לש תיתגרדה
הסנתש הדובע תצובק זכרל ו"קסנוא ידי לע יתשקבתה םינש רשעכ
םינושה םירוזאה לש היגולורדיהה לע הממחה טקפא תעפשה לע תוקחתהל
יפלא תרשע לש םייגולורדיה-ואיגה םינותנה רקחמ תרזעב תאז ,םלועב
םיללוכ ולא םינותנ .םיירוטסיהה םינותנל םתאוושהו ,תונורחאה םינשה
םייוניש ,תורהנהו םימגאה ,םימיה לש םיקיתעה םיסלפמב םייונישה תא
תוקבא בכרהב ,תוציבו םימגא יעקשמ לש יפוטוזיאה בכרהבו יפואב
המרג תימלוע תוממחתה לכ רבעבש הארה הזה רקחמה .'וכו םיחמצה
הנקסמה .קומע ילכלכ-יתרבח רבשמלו ינוכית-םיה רוזיאה לש תושבייתהל
םיעקשמה תומכב הדיריל איבת הממחה תעפותש התייה ךכמ העבנש
וליאו 30% -ל דע עיגהל הלולע תיתנש ברה תעצוממה הדיריה) .ונרוזאב
לע ומסרופ ולא תונקסמ .(50% -כל ףא עיגהל הלולע איה תרוצב תונש המכב
,ץראב םימה קשמ לע םיארחאה תעידיל ואבוהו ,לארשיב םגו ו"קסנוא ידי
יתמסרפש םירמאמ םג .בצמה תרמוח לע םתוא דימעהל וחילצה אל םלוא
.הפוצמה הבוגתל ואיבה אל תימויה תונותיעב

עגונש המ לכב ,הלש םיילילשה םיטביהה תורמל 1998 לש השקה תרוצבה
םעפב האיבה איהש תאזב ,תמיוסמ הכרב םג הב היה ,םימה יבאשמ בצמל
תושבייתההו ןכתייש םימה דסממו בחרה רוביצה תועדומל הנושארה
סיסב לע הנבנש הז עצוממ לע .יתנש ברה עצוממל רבעמו לעמ תויהל הלולע
ברה םימה תינכת הססבתה תונורחאה םינשה האמב םימשגה ימושיר
תורהזאמ םימלעתמש העשב ,ליגרכ .ל"הת ידי לע ונמזב הנכוהש תיתנש
םיפחדנו הקינאפב םיפקתנ תושממתמ ולאשכ ירה ,היישעמ םיענמנו
השירדב ןה אטבתה הז ילארשיה קשמב .םישורד אלו םיינויגה אל םידעצל
םימ אובייל ןכו ,םיינסרה הדימ ינקב םיאלקחל םיקפוסמה םימב ץוציקל
יתעדל ?וללה םיינוציקה םידעצב ךרוצ שי םנמואה .תוינאב היקרוטמ
רשאכ םהב יתלחתהש םירקחמ תרדס לע תססובמו תילילש איה הבושתה
ולא תוקידבל ץירמת .תרוצב תונש תרדס ינפב םידמוע ונחנאש יל ררבתה
רותפל שיש הרכההו םיאניתשלפ םימ ישנא םע תושיגפה תרדס םג התייה
לארשי ירה רהה רפיוקאל עגונש המ לכבש םושמ ,ףתושמב םימה תויעב תא
המכ יתלעה ,ונמזב .םיימאיס םימואת םה תיאניתשלפה תושרהו
וחדנ םה ךא ,ולש םיצעויה תווצו רבעשל םימה ביצנ ינפב ייתונויערמ
בצמ תרמחה םעש ךכ לע יתערתהש תורמל ,תאז ,םיילכלכ םניאש קומינב
התוחפ היהת ףיסוי אוהש םימה תולעש ףא ןורתפ לכ ירה ,םימה תורוקמ
.ילכלכל בשחיי - הקתמה תולעמ

ןלהל טרופיש יפכו ,ולא תונורתפ םשייל ןיידע ןתינ םיוסמ רוחיאב ,םויכ
לכב םישדח םילעפמלו ,תינויער תויתריציל ,רגתאל ךופהל לוכי רבשמה
לכ הוולמ התייה לארשי ץראב תינויצה היישעה לש הירוטסיהה .םימוחתה
הדימ הנקב םיגשיהל ואיבהו רגתאכ ושמיש ולא ךא ,םימ תויעבב היתונש
.ימואלניב

רפסמ הז ינפל ךא ,םימה ןיינעב תינשדח הבישחל םיחנמ םיווק המכ ןלהל
.םינותנ

םינשה םישולשב םוהתה ימ ינגא לש עצוממה רזוחה יולימה תומכ
דועב ,(1999 יגולורדיהה תורישה ח"וד) ש"קמלמ 1800 -כ אוה תונורחאה
תושרב 200 -כו לארשיב 1900 -כ םהמ) ש"קמלמ 2100 -כ איה הכירצהש
תללוכש לארשיב החישקה תכורצתה "תורוקמ" תכרעה יפל .(תיניתשלפה
,ש"קמלמ 800-700 -כ התייה 1977 -ב תיתיישעתהו תיתיבה הכירצה תא
הנש התואב תיאלקחה הכירצה .הנשב ש"קמלמ 30 -כ לש היילע היופצו
ש"קמלמ 100 -כ איה תיניתשלפה תושרב וליאו .ש"קמלמ 900 -כ התייה
תמר תיילעב רקיעב היולת איהו רחאמ שוחינ רדגב איה היופצה היילעה)
.(ש"קמלמ 50 -כ חינהל עצומ ,םולשה יאנתב היולת וזו םייחה

,תרניכה :םיירקיע תורוקמ השולש לע היונב תילארשיה הקפסאה תכרעמ
דחא לכ לש תיתנש ברה תעצוממה המורתהש ,ףוחה תלפשו רהה רפיוקא
ל"הת לש תיצראה םימה תינכת ,רומאכ .ש"קמלמ 500 -ל 400 ןיב איה םהמ
תונורחאה םינשה 100 לש תומירזו םשגה ינותנ דוביע לע תססובמ התייה
םירוזחמב תרוצבו עפש תונש לש תודונת הנייהתש ,החנהה תדוקנמ האיציו
שי ,תרוצב תונשב רתי תוכישמ לע רבגתהל תנמ לע .םינש שש דע שמח לש
תופוקתב ךא ,עקרקה תתב הנניאש ק"מ דראילימ 4 -כ לש הברזרב ךרוצ
תועצוממ םינשב .תואלקחהמ ימעפ דח סמכ הנממ קלח תובגל רשפא םוריח
םיחלוקב שומיש ידי-לע וקלחב .יעבטה יולימל הכירצה ןיב רעפה רגסנ
.יתנש ברה רגואהמ היירכ ידי לע הרתיהו ,(ש"קמלמ 140 -כ) םירהוטמ

רמולכ 30% -ב תולעל לולע ןועריגה ירה ימילקאה יונישה לש תויזחתה רואל
שוקיבב היילע ףיסוהל שי ךכ-לע .ש"קמלמ 540 -כ הנש ידמ ונל ורסחי
רשע ךותש ןאכמ .ש"קמלמ 400 לש תומכב תואבה םינשה רשעב ינוריע
תלאשנ .םיפסונ (הנש/ק"מ דראילימ) ש"קמלמ 1000 -כ חתפל שי םינש
תללוכ וזה תומכהש ןייצל רתומל .הלאה םימה תא תחקל ןכיהמ הלאשה
וניא ,תיתיישעתו תינוריע הכירצל קפוסמה םימה ביט יכ ,םיגוסה לכמ םימ
רזגמל דימת ןתנית תופידעש רורב ןכ-ומכ .תואלקחל קפוסמה הז ומכ
אשונב ןודנ תוכיאה אשונב ןודנש ינפל ךא ."חישק ןכרצ" אוהש ינוריעה
.תומכה

,ש"קמלמ 300 -כ םירהוטמ םויכ .םירהוטמה םיחלוקה אוה ןושאר רוקמ
תתל םירדחומ ש"קמלמ 100 -כו היקשהל ש"קמלמ 140 -כ םילצונמ םהמ
אל ש"קמלמ 30 דועו םירהוטמ םיחלוק ש"קמלמ 70 -כ רתיה .עקרקה
דוע ונתושרל ודמעי םינש רשע ךותש איה הכרעהה .םיל םימרוז םירהוטמ
300 -כ לש תפסות ןובשחב תחקל ןתינש ןאכמ .םיחלוק ש"קמלמ 200 -כ
ש"קמלמ 530 -כ ונתושרל ודמעי לכה ךסבו םירהוטמ םיחלוק ש"קמלמ
.עקרקה תתבו עקרקה לע םירהוטמ םיחלוק

ש"קמלמ 200 -כ עצוממב םיל םימרוז םויכ .תונופטישה ימ אוה ינש רוקמה
30% -כב תומכה תדירי לש החנהב .(1999 יגולורדיהה תורישה ח"וד)
100 -כ לש תפסות לע רבודמ ירה 75% -כ סופתל ןתינ תראשנה תומכהמו
ימילקא-ואילפה רקחמה לע תססבתמה תימילקאה תיזחתה) ש"קמלמ
,תינוסנומה תכרעמה לש תוקזחתההו הרוטרפמטה תיילע ללגבש תרמוא
לש ימורדה קלחב אקווד רבעמה תונועב תונופטישו ףעז ימשג םייופצ
.(לארשי

235 -כ איה תיללכה תומכהש ,םיחילמה תונייעמה ימ אוה ישילשה רוקמה
100 -כ םהמ קיתמהל ןתינש רמול ןתינ תינושאר הכרעהב .ש"קמלמ
םינתינש םיחילמ םוהת ימ םימייק ץראב םיבר תומוקמב) ש"קמלמ
קוליס לש ןורתפ םג שרודש ,רקחמב עגרכ אצמנ הז אשונ ,הקתמהל
.(תיתיראשה תחלמתה

ריגה רפיוקאב רבודמ .בגנב םיחילמ םייליסופה םימה אוה יעיברה רוקמה
םהלש תוחילמש ןופזיש רוזיאב הנורחאל הלגתהש הזו םיביבר רוזיאבש
תיבונה לוחה ןבא רפיוקאב םימה תא) .רולכ ג"מ 2000 -ל 500 ןב איה
ןתינ םתוא םג .(בגנה חותיפל ריאשנ ש"קמלמ 100 -כ לש תיתנש תומכב
תינושאר הכרעהבש תולעב עבש ראב רוזיאל ליבוהלו תיקלח קיתמהל
.ש"קמלמ 100 -כ איה תומכה .םי-ימ תקתמהמ הכומנ תויהל תיארנ רתויב

תולעב חותיפל ש"קמלמ 600 -כ לש לאיצנטופ םייקש הארמ ינושאר םוכיס
המכ דוע לש ומכ ףיסוהל רשפא ךכל .םיקתמומ םי-יממ הכומנ איהש
ירזיבאו תועדומ תסנכהמ האצותכ םיבקועמ םירטמ םינוילמ תורשע
.ינוריעה רזגמב ןוכסיח

םי-ימ ש"קמלמ 400 -כ דוע ךכל ףסונב חתפל שי רסחה תא םילשהל תנמ לע
ונקדצ חישמ לש ואוב דע ,םינש המכ לכ לדגת םהלש תומכהש ,םיקתמומ
םע הייעב ול היהת תרחא יכ םימה תייעבל ןורתפ איבי אוהש קפס ןיאש)
.(םיתמה תייחת

ףתתשהש ימכ :םימה לש תויוכיאהו תויולעה אשונב ןוידל רובעא וישכע
(רעוצ היה תווצה לש ובור בור ןמז ותואב ךא רעוצ גולואיגורדיהכ םנמא)
לש םימה יבאשמ חותיפו יצראה םימה לעפמ ןונכת לש םינושארה םיבלשב
"ץראה" ןותיעש) םינלכלכה לש תינלטקה תרוקיבה תא רכוז ינא ,לארשי
דחא רמא םינוידה דחאב .לעפמה דגנ ,(תירוביצ המב םהל שמיש
יפל קר תנחבנ התייה לארשי תנידמ תמקה םאש לעפמה תמקהב םיכמותהמ
קפס ןיא יכ ,םוקל הכירצ התייה אל איה שארמ ירה ,םיילכלכ םילוקיש
םיוסמ םולשת תרומת ,הז םוקמבו תועקשהה לכ תא ךוסחל היה רשפאש
חוטיב םהל תושעל ,הילרטסואל לארשי ץראב םידוהיה לכ תא ריבעהל
לכבש אוה וזה הרימאבש רסמה .הילרטסוא לעו לארשי לע םולשו םייח
תעד תווח תא שקבל ןיא םלועה תפקשה תניחבמ ינורקע אוהש אשונ
תונושה םיכרדה תאו הרטמה תא םהינפב גיצהל שי הז הרקמב .םינלכלכה
הרטמ גישהל רתויב תילכלכה ךרדה יהמ ץילמהלו ןוחבל םהילעו התגשהל
םיקחש ידרוגב לארשי תייסולכוא לכ תא זכרל םאה איה הלאשה םויכ .וז
,ל"וחמ תוריפהו תוקריה בלחה ללוכ ןוזמ תקפסאל גואדלו זכרמה רוזיאב
םיבושיב (בגנה ללוכ) ץראה יבחרמ ינפ לע הייסלכואה תא סורפל וא
תמרב םהב םייחשו ירטה ןוזמה תא םירצימ םקלחבש ,םיעטמב םילבוט
ןורתפה אדירג תילכלכה הניחבהמש קפס ןיא .תעדה לע תלבקתמ הסנכה
םינומ תורשע ותוילכלכב הלוע ינרדומ תולוגנרת לולש םשכ ,ףידע ןושארה
.תיתרוסמ תולוגנרת רצח לע

המ לואשלו אבה דעצה תא תושעל רשפאש יל הארנ וז דוסי תשיג רואל
םיאתמש לדוגב יאלקח רזגמ לש ומויק חיטבהל רתויב תילכלכה ךרדה
תקפסא םג חיטביש ,הייסולכואה ללכמ 4-3% -כ רמולכ ,תינרדומ הנידמל
לש םיקוריה םיבחרמה לע רומשי םגו (םוריח תעשב תיסיסבו) היירט ןוזמ
םויקל יאנתהש רורב ירה החיחצ יצח ץראב םייח ונאו רחאמ .הנידמה
היהיש ריחמב תרוצב תונשב םג ,םימ תקפסא תחטבא אוה הז ןורקיע
תרוצב תונשבש ןויערהמ לודחל שי - תורחא םילמב .לוצינל יאדכ יאלקחל
.םייוציפ םיאלקחל םלשנ בוטה הרקמבו - תואלקחה תא שביינ

שיש תעצוממה תומככ ש"קמלמ 900 -כ לש תומכה תא תוארל עיצמ ינא
,היירטה תרצותה תא רצייל ול רשפאל תנמ לע יאלקחה רזגמל קפסל
ינבל ריאשנ הז תא) רוביצה ןחלוש לע ךומס תויהל אלו ועוצקמב דימתהל
קלחהמ וניארש יפכ .תילכלכ הניחבמ ססובמ תויהל אלא ,(תובישיה
600 -כ םינש רשע ךות ותושרל דימעהל היהי ןתינ רמאמה לש ןושארה
הריגאל םינקתימה) תונופטיש ימו םירהוטמ םיחלוק ימ לש ש"קמלמ
.(םיפתושמ םירקמ הברהב תויהל םילוכי וללה תורוקמה ינש לש לופיטלו
תורישי םא ,וללה םימה וקפוסי הבש הרוצה לש ןוידל סנכא אל ינא
רושקש ומצע ינפב אשונ הז ,הביאשו הרדחה רחאל וא ,רוהיטה ינקתיממ
ימ עציה לש תופיצרל ,יאלקחה שוקיבה לש תויתנועה לש המאתהב
תיעקרק-לע הריגא לש ךרדב תושעיהל ךירצ תוסיווהש קפס ןיא .םיחלוקה
ןכ םא איה היעבה .םירבדה ךשמהב תצק ביחרא ךכ לעו ,תיעקרק-תתו
אובל םיבייחה ,תואלקחל םימ לש ש"קמלמ 300 -כ לש הקפסא חיטבהל
התייה םדוקה םימה ביצנ לש השיגה .םיריפשה םוהתה ימ תורוקממ
תואלקחהמ התוא ץצקל היהי ןתינש השימגה הברזרה תא הווהת וז תומכש
ץוציקה רובע יפסכ יוציפב רבודמ םא םג .ינוריעה רזגמל התוא תונפהלו
ילכלכ ףנעב רבודמש םושמ ,הנוכנ אל השיג איה וז יתעדל ירה ,הזה
תנמ לע תופסונ תוביסב ךרוצ ןיאו תושק תוימויק תויעב םע דדומתמש
םיאנתב םג הרידס הקפסא חיטבהל ןתינ ליעל רומאכ .ותוטטומתהל םורגל
-כ לש תפסות ידי לע יתנש ברה עצוממה תדיריו תרוצב תונש תורדס לש
ש"קמלמ 300 םהמש ,ותוללכב םימה קשמל םיקתמומ םי-ימ ש"קמלמ 400
רצואל תולעה המ איה הלאשה .תואלקחה תוביצי תחטבהל ןיפיקעב םה
לש תולעהש ןעטי ןלכלכהש קפס ןיא .וז הקפסא תחטבא לש הנידמה
לש תולעה איה תימואלה הלכלכה לש טבמה תדוקנמ וז הקפסא תחטבא
םוקמב תינוריעה הייסולכואל קפסל תכרעמה לעש םי-יממ םיקתמומ םימ
הנוכנ וז הנעט ןכאש חיננ הבה .תואלקחל םיחטבומש םיריפשה םימה
םויק רובע םשל ךרטצת תימואלה הלכלכהש סנקה םוכס והמ לאשנו
םוכסה ירה $0.6 -כ היהי םיקתמומ םימ ק"מ תולעש הכרעהב .תואלקחה
רזגמה תא "םיבייחמ" ונחנא םא ךא .הנשל רלוד ןוילימ 240 -ל עיגי
רובע םלשמ אוהש םוכסב ותוא תוכזל ונילע םימה תקתמה תולעב יאלקחה
דועב הנידמל הלעי תואלקחה םויקש ןאכמ .$0.21 םהש םיריפש םימ ק"מ
לדוגה רדס יבגל גשומ לבקל תנמ לע .הנשל רלוד ןוילימ 156 -כ םינש 10 -כ
תובישיל תיתלשממה הבצקהה הדמע 1998 רבמצדבש ןייצנ הזה םוכסה לש
לש ורמאמ ,לקש דראילימ יצח) רלוד ןוילימ 120 -כ לע םידרח-םירגובמל
לש הייסולכואה לודיג בצקל םאתהבו ,(1998 רבמצד 14 "ץראה" ןליא רחש
שורדה םוכסה הנש 15 -כ דועב לפכוי םלועב םיהובגהמ אוהש םידרחה
ומויק ךשמה לש החטבאה תולעש ןאכמ .וז "תינרצי" הייסולכוא תקזחאל
ינב תקזחא לש לדוגה רדסב רתוי וא תוחפ היהי יאלקחה רזגמה לש
.תוידרחה תובישיה

תולע עודיכ .הנורחאה הלימה הרמאנ אל םימה רוחמית אשונב םג ךא
לע לארשיב םימה תוינכת לכ ונבנ םויה דע .ביטל תינויצרופורפ איה םימה
לע אוהש דיחא ביט תלעב תויהל הכירצ תינוריעה םימה תקפסאש החנהה
-כ איה חבטמב הכירצהש ,הארמ תפסונ הקידב םלוא ,הייתש ימ לש ןקת
השירדה קופיסל השורדה תומכה ,תורחא םילימב .תיתיבה הכירצהמ 20%
תכרעמו הדימב .ש"קמלמ 240 -כ כ"הסב איה םירקיו םייתוכיא םימל
יממ םידרפומ חבטמ ימ קפסל הכורע התייה תילארשיה םימה תקפסא
םהש ,םיקתמומה םימה תא קפסל אלש הביס םוש התייה אל ירה םיתוריש
םלשי ןכרצהשו ,הקתמה ינקתיממ תורישי ,תיתיבה תומכהמ 20% רומאכ
םיזגנ םא םגש) הקפסהה לש ןהו ($0.6 -כ) הקתמהה לש ןה תולעה אולמ תא
'ב גוסמ םימה רובע רתוי ךומנ ריחמו ($5.0 לע הלעי אל םריחמ הכרעהב
-כ ילארשיה ןכרצה םלשמ םויכ .הייתשל תנתינ ךא הדורי תוכיאב םהש
!$600-300 -כו םיכרצה לכל םהב שמתשמ אוהש םיינוריע םימ רובע $1.0
.םיקובקבמ הייתש ימ רובע בקועמ רטמל (!רלוד תואמ שש דע תואמ שולש)
רבגומ שומישל ורבעיו הבסה ושעיש םיאלקחהמ םישרוד ונחנא םא
קיספיש ינוריעה רזגמהמ שורדנ אלש הביס םוש ןיא ,םירהוטמ םיחלוקב
קפתסי אלא ,תופצרהו תולסאה תפיטש לע רבדל אלש ,הייתש ימב ץחרתהל
100 -כו רולכ ג"מ 300 -כ לש תוכיאב) םתוא תותשל הנכס ןיאש םימב
תתמ הביאשו הרדחה ךילהת ורבעש .םירהוטמ םיכפש םה םקלחו (טרטינ
.עקרקה

הכורכ הלופכ תכרעמש איה יתימע לש הבוגתה ולא תועצה הלעמ ינא רשאכ
תובוגתה ויה ולא תמדוקה האמה תליחתבש קפס יל ןיא .תומוצע תועקשהב
הנידמ יתעדל .תוקיתעה םירעב למשחו םימ לש תורנצ תנקתהב לחוה רשאכ
לש תיזכרמ תכרעמ ןיקתת איה בורקה דיתעבש הפוצו המידק תלכתסמש
תכרעמ לש עוציבו ןונכתב ליחתהל םג תבייח תרושקת תרנצ לשו זג תרנצ
הקתמהה ינקתיממ ואוביש ,'א גוס םימ לש חבטמ ימ תקפסא לש תיזכרמ
ליבומה ימ ןוניס לש תינכתה תא לטבל שי ליבקמב .םי-ימו םיחילמ םימ לש
םוקמה ןאכ אלש דוחל השרפ יהוז 'ב גוסמ םימה ואובי ןינמ .יצראה
רגאמל ףוחה תלפש רפיוקא תא ךופהל שי יתעדל .טורטורפב הב ןודל
םירהוטמ םיחלוק ימ םע בוש םייעבטה םימה בוברעמ ורצוייש ולאה םימל
(תדרפנ השרפ יהוז םג ךא ,תרניכ ףקוע) יצראה ליבומה ימ ןכו תונופטישו
.ףרוחה ישדוחב ורדחויש

בר רגאמל ףוחה רפיוקא תכיפהב םינדה םינורחאה םירגוסמה םיטפשמהמ
תועצההש דומלל ארוקה לוכי ,'וכו תרנכה תפיקעל ,'ב גוס םימל יתנש
יתעדל רשא תינללוכ תינויער תינכתמ קלח קר םה הז רמאמב ולעוהש
הקזחו תינרצי לארשי רובע השידח תינכתל עקרה תא תווהל הכירצ
דעו ןדמש בחרמה לכ לע הרוזפ התייסולכואש ,תינוחטיבו תילכלכ הניחבמ
,ןופצב ןדה תונייעממ הלש םימה יבאשמ לכ לש לוצינה תא תבלשמהו ,תליא
ריגה תובכשב םיגופסה םיקיתע םיחילמ םימ לש םיהו ברעמב ןוכיתה םי
לש ןויערה תא שדחמ קודבל יואר םתקתמה םשל רשאו) םורדב לוחה ןבאו
הטויטכ תינכתה תא תוארל שיש ןייצל רתומל .(בגנב תיניערג חוכ תנחת
בושח ,תאז םע ךא .תינקדקד תילכלכ הקידבו ץופיש ,דוביע תשרודה
,תרוצב תונש לש תוכורא תורדס לש דיתעל תודעוימ ולא תוינכתש ריכזהל
ילש תימילקאה תיזחתהו הדימב .ןהלש תוילכלכה תא ןוחבל שי תאז רואלו
תא ןיפוליחל וא ,םייאלקחה םיחטשה תא לידגהל היהי רשפא הדבתת
.תובישיה ינב רפסמ

תטלוקה ,היינעהו הריעצה לארשי תנידמ יגיהנמ ודמע םישימחה תונשב
ינפ ויהי המ הלאשה ינפב (תילכלכו תיתוברת הינחבמ תלשחנ הבורב) היילע
תורטמה תגשה רשפאיש םימה לעפמ תויהל ךירצ המו תידיתעה לארשי
השקה תרוקיבה תורמל וטילה רשא תא וטילחה םה .םמצעל וביצה םהש
.…םינלכלכ לש הלדוג הצובק לש


14-8 * 2000 רבמצד * 410 ןויליג * היקשהו םימ
.םימה ידבוע ןוגראל תורומש תויוכזה לכ ©

הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ