ךומרי-ןדריה תכרעמ םיבר םיפתושו םימ טעמ
ןושאר קלח דיתעו רבע
טואילק תירונ `פורפ :תאמ
.28-15 םידומע ,(2000 רבמצד) ,410 ןויליג ,היקשהו םימ  :רוקמ
     

מעט מים ושותפים רבים מערכת הירדן-ירמוך עבר ועתיד
םיעבונ ,רוזיאב םימה תורוקמב דיתעבו הווהב שומישה תויעבו םיישקה לולכמ
.תיניתשלפה תושרהו לארשי ,ןדרי ,הירוסל ףתושמה ךומרי-ןדריה ןגאמ
,תוימילקא תוביסמ ,הייסולכואה לודיג ללגב םימב דבכה רוסחמה
תויצפואה תא ןוחבל הז רמאמ לש ותרטמ .םיטקילפנוק לש הירוטסיהמו
םע ףא ילואו) הירוס םע ללוכ רדסה לש תורשפא יבגל תומייקה תוידיתעה
(ןונבל


:רמאמה יקלח
המדקה
םימה תורוקמב היופכ תופתושו םילקא ,םימב רוסחמ .א
קוח לש םיטביהו םישומיש ,תויוכיא ,תויומכ :םיפתושמה םימה תורוקמ .ב
ימואלניב


המדקה
הווהב שומישה תויעבו םיישקה לולכמ תא רוקסל אוה הז רמאמ תרטמ
:םימרוג השולשמ םיעבונ םיישקה .ךומרי-ןדריה לש םימה תורוקמב ,דיתעבו
.תיניתשלפה תושרהו לארשי ,ןדרי ,הירוס ,ןונבלל ףתושמ ךומרי-ןדריה ןגא .א
ןיסולכוא לודיגמ האצותכ םימב דבכ רוסחמ ררוש רוזיאה תונידמ לכב .ב
תכרעמ .תוימילקא תוביסמ לד םימ עציה ךדיאמו ,דחמ םימל שוקיבב לודיגו    
.הל םיפתושה לכ יכרצ תא קפסל הלוכי הניאו םימב הרישע הניא ךומרי-ןדריה    
,היגטרטסאואיג ילוקישו תימלוע הקיטילופואג ,םיטקילפנוק לש הירוטסיה .ג
לעב תופתושל ,תודידי ירשק םיררוש אל ןהיניבש ל"נה תונידמה תא וכפה   
ךשוממ טקילפנוק בוסנ הימימ תורוקמ לוצינ לעש ,תחא תירהנ תכרעמב ןחרוכ   
.הנש םישימח הזמ   

תומייקה תוידיתעה תויצפואה תא ןוחבל איה רמאמה לש תירקיעה ותרטמ
םיטירסת גיצי רמאמה .(ןונבל ילואו) הירוס םע ללוכ רדסה לש תורשפא יבגל
וא תונכסה ןהמ רקיעבו ,ךומרי-ןדריה יממב םיידיתע םישומיש יבגל םינוש
.וללה םיטירסתהמ דחא לכב לארשיל תונומטה תוחטבהה

וגצוי ןכו רוסחמה וא לבגומה עציהה תויעב וגצוי רמאמה לש ןושארה וקלחב
הריקס השעית ינשה וקלחב .םהב שומישהו םינושה תורוקמה רכינ טוריפב
תורשפאה ללגב רקיעב ,תולובג אשונב רתיה ןיב תיטילופואיג תירוטסיה
וקלחב .םיידיתע םירדסה יבגל תויטנבלר תוכלשה ךכל תויהל תויושעש
םינוש םירדסה יבגל םיירשפא םיטירסת וגצוי רמאמה לש ןורחאה
.ךומרי-ןדריב

דומעה שארל הרזח


םימה תורוקמב היופכ תופתושו םילקא ,םימב רוסחמ
תושרהו לארשי ,ןדרי ,הירוס ,ןונבל - ךומרי-ןדריה תכרעמל תופתושה תוצראה
לש תונוש תוגרדב יכ םא - םימ תקוצמלו רוסחמל ןלוכ תופושח תיניתשלפה
םינותנה תא הגיצמ 1 'סמ הלבט .והנשמל רוזיאמ םידח םילדבהבו הרמוח
.םיטנבלרה

- ךומרי-ןדריה לש זוקינה ןגאל תופתושה תונידמה לש םיחטשה תיברמ
לע תולועה םיעקשמ לש תויומכ םע ינוכית-םי וניה ןונבלב םילקאה .םיחיחצ
ןדרי ,הירוסב .(יתברע) ידירא ימס וניה עקבה רוזיא לבא .םירהב מ"מ 1,000
מ"מ 250 -מ תוחפ םילבקמו םיחיחצ םה םיחטשה תיצחממ רתוי לארשיו
םידירא ימס םה הירוסו לארשי ,ןדריב םיבחרנ םירוזא דוע .הנשל םיעקשמ
הלא םירוזיאב .הנשל מ"מ 400 -ל מ"מ 250 ןיב הענ םהב םיעקשמה תומכו
.תיקשומ תואלקח וא ,תומושג םינשב קר תאז םגו - לעב תואלקח םייקל ןתינ
ןונבלו היכרותמ ץוח ,םימב רוסחממ השעמל תולבוס ןוכיתה חרזמה תוצרא לכ
.(Kliot, 1994; Amery and Wolf, 2000) םימב תועפושמה

,רוזיאה לכב ריהמ ןיסולכוא לודיגמ עבונה רוסחמ :תונוש םינפ רוסחמל
האר) היסולכואה תושרל תודמועה םימה תויומכ תא םצמצמה ךילהת
:םיעקשמ תדיריב הברה תונושל הרושק רוסחמ לש תפסונ הרוצ .(1 'סמ הלבט
םג שי רוסחמל .הרבג ןתרמוחו תונורחאה םינשב הלדג תרוצבה תוחיכש
ןניאש םימ לש הלבוהו הכלוה תוכרעמ י"ע םרגנ רוסחמ :םיילוהינ םיטקפסא
תורכינ תויומכ תודבאמה רפעמ ןבור תוחותפ הכלוה תולעתו ,הכלהכ תולהונמ
םיניתשלפה םיבושיב ןכו הירוסבו ןדריב ,םיינוריעה םיכרכב לשמל) םימ לש
לש יוקל לוהינ .(ןאמעו קשמד ,תורייבב דחוימבו ןונבלב ,םיינוריעה םיבושיבו
ידכ םימב לפטל חרוכלו רוסחמל איבמ הזו םמוהיזל איבמ םימ תורוקמ
תופתושה תוצראה לכב איה ףא השק היעב הווהמ םימ תורוקמ םוהיז .םבייטל
ךרדל הרושק תפסונ לוהינ תייעב .לארשי ללוכ ,ןדריה לש זוקינה ןגאל
ריחמל תחתמ םירכמנ םימ .םיאלקח םיכרצל דחוימב םימ לש םרוחמית
םרוגה רבד ,יאלקחה רזגמל םניח םינתינ ףא םיתעלו ,(בוטה הרקמב) םרוציי
איה תידיימה האצותה .םירידנ םימ תורוקמב ינזבזב שומישל םיבר םירקמב
תושרהו ןדרי ,לארשי לש ללוכה חטשב .םימה תורוקמ לש רתי לוצינל הייטנ
שומישה לבא דבלב ק"מ ןוילימ 2,400 ןה תונימזה םימה תויומכ ,תיניתשלפה
םינימזה םימה תורוקמ לש רתי לוצינ .ק"מ ןוילימ 3,050 -ה תא הצוח לוצינהו
.(Middle East Water Data Bank, 1998) הלא תורוקמל ןוקיתל ןתינ יתלב קזנל םרוג

תורוקמה לש םלוצינ וא םיפסונ םימ תורוקמ חותיפש ריכזהל יואר ,ףוסבל
ןורחאה רוטה לע טבמ .הרקי איה םוהיז תעינמו ההובג המרב םימייקה
איה רוזיאה תוצרא תיברמב שפנל הסנכההש ךכ לע עיבצמ 1 'סמ הלבטב
.הלפתה ןוגכ םירקי םימ ילעפמב תורקי תועקשה תרשפאמ הניאו ,הכומנ
הלפתה תרומת םלשל םג הל תרשפאמה התסנכה תמרב ןפוד תאצוי לארשי
רתויב רימחמה דדמה .םייתומכ םידדמ םג םנשי רוסחמל .םירקי םימ ילעפמו
תדדמנה םיישונא םיכרצל הצוחנה םימ לש םומינימ תסכמ לש דדמה אוה
לש םייסיסבה ויכרצ תא ללוכ הז דדמ .םויל שפנל םירטיל 50 לש םומינימב
םדאה יכרצ תא םצמצמה דדמ והזו לושיבו הסיבכ ,הצחר ,היתשל םדאה
.(Gleick, 1998) םומינימ תמרל

:םידמוע הז דדמ יפל
.םויל שפנל רטיל
80
:םיאניתשלפה תושרל
.םויל שפנל רטיל
270
:םילארשיה תושרל
.םויל שפנל רטיל
80
:םינדריה תושרל
.םויל שפנל רטיל
49
:םירוסה תושרל
.םויל שפנל רטיל
165
:םינונבלה תושרל

שיו תושירדב תדמוע תילמינימה תימויה הסכמה הירוסל טרפ תוצראה לכב
תוכרעמב תחפ ,םייח תוחרואב תרבסומ הכומנה תירוסה הכירצהש דשח
תויומכהש ןייצל שי ,תאז םע דחי .(1993) םינותנה לש םנשויו הכלוהה
ברעמ תוצראב .תוטעומ ןה ת"הזמה תוצראב םינכרצה תושרל תודמועה
.שפנל רטיל 500 -ל שפנל תימויה הסכמה העיגמ ב"הראבו הפוריא

שפנל ק"מ 1,000 ךסב םימ לש תומכ הניה םימב רוסחמל לבוקמה ינש דדמ
תופתושה לכמ ,ןונבלל קר .(Falken Mark and Lindh, 1993) הנשל (םיכרצה לכל)
תושרהו לארשי ,ןדריב .הז דדמ לע תולועה תויומכ ןנשי זוקינה ןגאל
תורוקמ לש לבגומ עציה לש תולבגממ עבונו יתימא וניה רוסחמה תיניתשלפה
46.1 -כ םידמוע שפנ ןוילימ 15 -מ רתוי הנומ התייסולכואש הירוס תושרל .םימ
םיקלחתמ םניא הלא םימ תורוקמ לבא םישדחתמ םימ תורוקמ לש ק"מ ןויליב
רוקמהו ,הירוס תושרל םלוכ םידמוע םניאו הנידמה חטש ינפ לע הווש חרואב
העיקשה אל הירוס .הנידמה לש יחרזמ ןופצה הקלחב םקוממ תרפה - ירקיעה
תושרל תדמועה לעופב םימה תסכמ ןכלו הקולחו הלבוה תוכרעמב
.תטעומ הייסולכואה

Postel (1992) י"פע .תואלקחב אוה םימ תקוצמ תדידמל שמשמה ןורחאה דדמה
,רבד לש ושוריפ .דבלב 50% -כ אוה הייקשהל םימב שומיש לש תוליעיה
הייקשה תוכרעמ .םידבוא רוזיאב הייקשהל םישמשמה םימה תיצחמכש
רתי לכב תיניתשלפה תושרב םינטק םירוזאבו לארשיב קר תויוצמ תוליעי
רשאכ Postel (1997) יפל .דאמ הובג הייקשהה תוכרעמב םימה זובזב תוצראה
תקפסא ,הנשל שפנל ק"מ 1,700-ל תחתמ תולפונ הנידמל תונימזה םימה תויומכ
ךומרי-ןדריה ןגאל תופתושה תונידמה לכ הז דדמ י"פע .תעגפנ תימצעה ןוזמה
הדימ ןתייסולכואל קפסל תולוכי ןניא ןה ובש בצמב תויוצמ ןונבלמ ץוח
.(1 'סמ הלבט) ןוזמ לודיג ךרוצל םימ לש תקפסמ

תיתימא איה ךומרי-ןדריה ןגאב םימה תקוצמש ךכ לע םיעיבצמ םידדמה לכ
לוהינ לש התואנ תוינידמ תובישחב טיעמהל ןיאו ,םינוש הימרוג יכ םא
תאז הנומת .םימה קשמב תויפסכ תועקשה רסוחו םינימזה םימה תורוקמ
ןגאל תופתושה תולגמש תושימגה רסוחו השקה תורחתה תא ןיבהל ידכ הבושח
."םהלש" םימל רושקה לכב ךומרי-ןדריה לש זוקינה

דומעה שארל הרזח


םישומיש ,תויוכיא ,תויומכ :םיפתושמה םימה תורוקמ .ב
ימואלניב קוח לש םיטביהו
םינושה םימה תורוקמ ורקסיי לכ םדוק :םיינשל קלחתת תאז תיללכ הריקס
,ףוסבל .םהב םייחכונה שומישה ימגד וגצוי כ"חאו ךומרי-ןדריה תכרעמב
.הלא תורוקמב ימואלניב ףותיש לש דאמ הבושחה היגוסה גצות

תחא םימ תכרעמ םיווהמ תרנכה ללוכ םינושה םהילבויו ךומרי-ןדריה תורוקמ
.תכרעמה לש זוקינה ןגא לש םוחיתה יוק י"פע תאזו

םישומיש ,תוכיא ,תומכ :ןדריה תורוקמ .1

תויומכ
דרוי רדס יפל (ןומרח) סאינבו (רינש) ינאבצח ,ןדה :השולש םה ןדריה תורוקמ
250-245 לש תעצוממ תיתנש המירז חפנ ,ןומרחהמ ןוזינה ןד לחנל .םתובישחב
ןימאהו ביציה אוה הז לחנ ,ןוילעה ןדריה יממ תיצחמכ קפסמ אוהו ,ק"מלמ
ןדה תומירזב תיסחי םינטק םייתנוע םילדבה םנשי .ןדריה תורוקמ לכב
וימימ תא םירזמש דיחיה טעמכ אוה הז לחנ (שוקיבה ישדוח) ץיקה ישדוחבו
םימרוז וימיממ קלח .(Lowi, 1993; Kliot, 1994; Soffer, ,1999 ;2000 ,הנבל) ןדריל
ינאבצחה קיפאב םימרוזה םימהמ קלח ןכלו ,םודקה יאוותב ינאבצחה לא
לכ ינאבצחל םימרוזה םימ לש ףסונ קלח .ןדה ןייעמב םרוקמ ץיקה תנועב
ךרד ,דועו (רא'גע) הלייפוד לחנ תונייע ,דראב ןיע ומכ תונייעמ ימ םה הנשה
.סאינבה לא םימרוז ןד לחנ לש םירחא םיגלפ .(ןוחטבה תלעת) הלייחונ תלעת
יתש ולו ןומרח רהמ אוה םג ןוזינ ןוילעה ןדריה לש ינשה ולבוי ,ינאבצחה
- רא'גע רפכה רוזיאב הינשהו ,הייאבצח רוזיאב תחאה :תוירקיע תועיבנ
65 -כ ינאזאוובו ק"מלמ 30 -כ איה הייאבצחב תיתנשה העיפשה .ינזאוו תונייע
תקיפס .ינאבצחב תיתנשה המירזל םיפסוותמ םינוש תונייעמו ק"מלמ
ותקיפס ,יתנש בר עצוממב .תויתנשו תויתנוע ,תובר תודונתל הנותנ ינאבצחה
.(1999 ,תימגא ;Kliot, 1994 ; Lowi, 1993 ;2000 ,הנבל) ק"מלמ 138-135 -ל העיגמ
קר איה המירזה השעמלו היאבצח דיל לחנה תורוקממ המירז העיגמ אל ץיקב
.ינאזאוו תונייעממ

םע לובגל דעו רא'גע רפכהמ םירטמוליק 4 ךרואל ינאבצחה םרז 1967 תנשל דע
טטוצמ ,1998) Comair -ו (1982) Mallat יפל .(2000 ,רפוס) הירוס חטשב לארשי
תמרוז (Comair יפל 160 ;Mallat יפל 140) ינאבצחה תמירז לכ טעמכ ,(Amery -ב
.ןונבלב תלצונמ הניאו לארשיל

יחטשב תעצוממה תיתנשה ותקיפסו ןדריה לש ישילשה רוקמה אוה סאינבה
תעיפש .ק"מלמ 90 -כ איה סאינבה ןייעמ תעיפש .ק"מלמ 120 -ל העיגמ לארשי
ןותמ תונתשהה יפוא .ולש תווקהה ןגאב םיעקשמה תומכמ תעפשומ ןייעמה
וילא םיזקנתמה םילחנה תומירזמ תעפשומ ףרוחב תינופטשה ותמירז ,תיסחי
לחנל ךפשנה רעס לחנ .דועו הערפ לחנ ,רקיעב רעס לחנ - ןלוגה תמר ןופצמ
.ףרוחה תנועב קר ןומרח לחנל םרוז היתונייעמו ירועפי תעקב תא זקנמו ןומרח
אצמנה רתאמ ןלוגה תמרב שומישל באשנ וימיממ קלח
ךותב - ימואלניבה לובגהמ םירטמ 800 -כ םקוממ סאינבה .ירועפי קמע אצומב
.הירוס חטש

ל"נה ןדריה תורוקמל םיפרטצמ ק"מלמ 110-100 -כ ךסב םיפסונ תורוקמ
ק"מלמ 620 -כ םימרוז ויה הלוחה קמעמ ןדריה לש האיציבש ךכ הלוחה קמעב
.הלוחה קמעב םימב שומישה אלל תאזו

(תרנכה ךפשל דע) ןוילעה ןדריב םימה תוכיא
תורוקמ דיתע יבגל רתויב הבושח היגוס) ןוילעה ןדריה קמעב םימה תוכיא לע
ןיבמ .םדא ידי השעמ םימרוגו םייעבט םימרוג רפסמ םיעיפשמ ,(דיתעב םימה
ימ תא תוריכעמש ,ןדה רפיוקאב תויוטטומתה ריכזהל שי םייעבטה םימרוגה
בקע םג ההובג םימה תוריכע ,(13.9.00 תישיא העדוה ,דרלימ םייח) ןדה
קמעב םיגד תוכירב :רתוי םידירטמ םיישונאה םימרוגה .תוינופטש תומירז
םיינוריעהו םיירפכה םיבושייהמ קלח לשו הנומש תירק לש בויבה ,הלוחה
שפונ תויוליעפ ,םוהיזל םרוגו ןיטולחל רדסומ אל ןיידעש תרנכה הלעמבש
בויבו רקב ירדעב ורוקמש ינאבצחה הלעמב םוהיז ,"םימ יגלפ" ץראב ןהיגוסל
םיפסונ םוהיז תורוקמ .(1998 ,קילס) ןונבלבו לחנה הלעמב םילשורי לש
היקשה ימב בחרנה יאלקחה שומישה .דרפנב ןודנ ךכ לעו ןלוגה תמרב םייוצמ
תאזו ,תרנכל ןדריב םידרויה םימה תוכיאב תיחפמ (סוסיר ירמוחו םינשדבו)
תוכיאב םימ ןיב דירפהל ץמאמהו ,םתוכיא לע רומשל םירכינ םיצמאמ תורמל
.תדרפנ הלבוה י"ע הבוט תוחפ תוכיאב םימל הבוט

ןוילעה ןדריה ימב שומיש
תוכירבו תואלקח ,היתש :םיבר םיכרצל לכשומ שומיש השענ ןדריה תורוקמב
140 -כש רמול ןתינ ללוכ חרואב .למשח תריציו עבט תרימש ,שפונ ,םיגד
הלעמ רוזיאבו יחרזמה ןוילעה לילגה יבושיב ,הלוחה קמעב םיכרצנ ק"מלמ
בצמו לוצינ תוחתפתה רקס) הלוחה תורוקמו ןוילעה ןדריה-יממ תרנכה
.(2000/1999 ויתס דע לארשיב םימה תורוקמ

תרנכה הלעמו יחרזמה לילגה ירהו ןלוגה תמר ילופיש ,הלוחה קמעב תואלקחה
טעמכ הזמ ,תואלקחב הנשל ק"מלמ ןוילימ 110-100 -כב ךרעב תשמתשמ
רפסמב .(םימה תסכמב ץוציק לח ןהבש תרוצב תונשב טעמל) םיעטמל תיצחמ
למשח תריציל םג םימב םישמתשמ (ןדו אישנה רפכ ,םירשוגה) םיבושי
הייתש ימ .יצראה םימה ןזאמל םירזוח הלא םימ ,למשח תרבחל ותריכמו
ק"מלמ 22.5 "לבקמ" עבטה וליאו ;ק"מלמ 3.3 -כ ךסב רוזיאל םיקפוסמה
,ןדה לש םימה זוחא האמ לכ אל ,יפיצפס ןפואב .(םומינימ תמירז) הנשל
.יחרזמה ןוילעה לילגהו הלוחה קמע יבושי תושרל םידמוע סאינבו ינאבצח
סאינבב .רא'גע ידי לעו לחנה הלעמב תוכרצנ ינאבצחה ימ לש תונטק תויומכ
תנועב םימה תביאש י"ע ןלוגה תמרב תונטק תויומכב םישמתשמ (רעס לחנב)
ביבסמש רוזיאב תומדא םהלש םיזורדה וגהנ רבעב .ןלוגה ירגאמל ףרוחה
לודג קלח םילבקמ םה םויכ לבא ,היקשהל הלא םימב שמתשהל ירועפי תעקבל
יכרצל ןלוגה תמר ןופצל םימ תקפסמ "תורוקמ" ."תורוקמ"מ םהלש םימהמ
רשוכ ןניע רגאמב :תיסחי טעומ הריגא רשוכ שי (הלוחה קמע) רוזיאל .הייתש
ימ :הדורי תוכיאב םימ) ק"מלמ 5.0 םילצונמ ונממ ק"מלמ 6.0 לש הריגא
לש בויבה רגאמ .('וכו םירזוח היקשה ימ ,םיבייוטמ םיכפש ,םיגד תוכירב
2.5 םיגדה תוכירבו ,הנשה ךרואל שומישל ק"מלמ 1.3 קפסמ הנומש תירק
2.2 -כ לש םוגיא רשוכ םייק ןותלד תמרבש ןותלד רגאמב ,ףסונב .ק"מלמ
םירגאמ .ףרוחב רמז לעפמ י"ע הביאשב השענ םוגיאהמ לדוג קלח .ק"מלמ
חותיפב ןיינועמ רוזיאה ,ללכב .ק"מלמ 0.200 -כ םיליכמ רוזיאב םיפסונ םינטק
.ףסונ הריגא רשוכ

הלש זוקינה ןגאו תרנכה ימימב שומיש .2

תויומכ
ק"מלמ 75 ,ןוילעה ןדריהמ המירז ק"מלמ 500-480 -כ ללוכ תרנכב םימה ןזאמ
ק"מלמ 25 ,תרנכל ןלוגהמ םימרוזה ק"מלמ 145 ,תרנכה לע דרויה רישי םשג
ןדריל .יחרזמה לילגהמ תרנכל םימרוזה ק"מלמ 75 -כו ,ךומריהמ םיטומה
רקס) יתנש בר עצוממב הנשל ק"מלמ 80 -כ תרנכהמ םימרוז ןותחתה
.(247 ,2000 ,1999 ויתס דע לארשיב םימה תורוקמ בצמו לוצינ תוחתפתה
םיכרצלו תואלקחב היקשהל דעוימ בורהשכ ןווגמ םימה תורוקמב שומישה
ןלוגה תמרו ןותחת לילג ,ןדריה קמע :םירוזאה תא םישמשמ םימה .םייתיב
.ןאש תיב תעקב תא ןכו

לילג ,ןדריה קמע) ק"מלמ 60 -כב תדמאנ תרנכה ןגאמ תימוקמה הכירצה
,דניקלב .א) ןדריה קמע יבושיב הנשב ק"מלמ 32-25 -כ הזמ (הירבטו ןותחת
יממ ק"מלמ 18-17 -ב שמתשהל וגהנ ןדריה קמע יבושי (17.9.00 תישיא העדוה
ללגב הברהב הנטק תומכ םיבאוש םה םויכ לבא ,ץיקב היקשה ךרוצל ךומריה
תא .םולשה םכסה תרגסמב הלש םימה תסכמ תא ןדריל ריבעהל ךרוצה
קמע יבושי םילבקמ הנשב ק"מלמ 18 דע 12 ךסב השורדה םימה תמלשה
.תרנכהמ ןדריה

טעמל םינורחאה םירושעה ינשב ,תרנכהמ ןדריה לש תימורדה האיציל רשאב
םימ םבור - ק"מלמ 60 -כ קר ןדריה דרומב ודרי ,םיעקשמ תוכורב םינש
לחהש ינפל - ןלוגה לש םימה ןזאמ .בויבה ימו חולמה ליבומהמ םיחילמ
ק"מלמ 145 .ק"מלמ 200-250 -ב רמאנ ,ןלוגה יכרצל ןלוגה ימימב שומישה
םירגאמה 17 -ב םירגאנ ק"מלמ 40 -כו הלוחה קמעל ק"מלמ 50 ,תרנכל םימרוז
וא ןלוגב םירגאמב םירגאנה ןלוגה לש םימה תיברמ (14 ,2000 ,ןומא) ןלוגב
2 -ו ןיחלוק ירגאמ 2 םג שי ןלוגב .תונופטשו ףרוח יעקשמ לש רצות םה תרנכב
םימ לש אובי םג ףסוותמ ןלוגה לש םימה קשמל ."תורוקמ" לש םירגאמ
רוזיאמ - ימורדה רוזיאב םיחודיקמו (ק"מלמ 4) סאינבב הביאש תנחתמ
,ןהיניב תורבוחמ ןלוגה תמרב םימה תוכרעמ לכ .(ק"מלמ 3-2 -כ) תרנכה
ןיב רושיקלו םימ תמרזהל םויכ שמשמ ,טפנ רבעב םירזהש ןייל-פייטה רוניצו
.םינושה תורוקמה

רגואה תא לידגהל ,תיטרואית תוחפל ,תרשפאמ ןלוגב הריגאהש ןייצל יואר דוע
.ק"מלמ 40 -כ - ןלוגב תרגאנש תומכ התואב תרנכב

לש האורבתה תונקתב תדמועו הבוט תרנכב םימה תוכיא ללככ םימה תוכיא
.תרנכה לש זוקינה ןגאב םוהיז לש תורוקמ הברה םייוצמ לבא ,לארשי תנידמ
.ןדריה ךרד תרנכל םימרוזה בויבו םוהיז תורוקמו הלוחהמ םיטנאירטונ
ןכ-ומכ ,תרנכה םוהיזל תומרוג הירבט לש םיכפשב לופיטה תכרעמב תולקת
,רקב ירדע םגו תותפר לבז םיללוכה ןלוגב םוהיזה תורוקמ דאמ םידירטמ
שומיש היפוחו תרנכה תמיב .יקלח ןפואב קר לפוטמה םוהיז רוקמ םיווהמה
ליבומה" םרות תרנכב םימה תוכיאל .םוהיזל אוה ףא םרוג יביסנטניא ישפונ
לע יארחאו תרנכהמ םיחולמ תונייעמ םישישה תונש עצמאמ קלסמה "חולמה
11 ןיב חולמה ליבומה ךילומ תונורחאה םינשב) םגאב םידירולכה זוכיר תדירי
.(המורד הנשל ק"מלמ 20 -ל

לש הנטק תומכ איצוהל לארשי תשמתשמ תרנכה ןגאב םיווקנה םימה לכמ
יתנש בר עצוממב .ןדרי תכלממל ק"מלמ 55 לש "תילארשי המורת" :םימ
וקה) הנורחאל דע .המורד תרנכהמ ק"מלמ 480 -כ יצראה ליבומה ךילומ
רמאמה תביתכ תעב ,תרנכה לש רגואה לדגוה ךכ י"עו -214 -ל דרוה םודאה
- ק"מלמ 650 -כ קר תרנכה לש רגואה לכ היה (-213.50 -ל תרנכה סלפמ עיגה
תמייק תונורחאה םייתנשב לבא -213 -ל -209 סלפממ :דבלב םירטמ 4 -כ
.תרנכהמ רתי תביאש

םישמשמ ץראה םורדל םיכלומ םניאש תרנכה לש זוקינה ןגא ימימ לכ טעמכ
.הייתשל םישמשמ םטועימ .ןותחתה לילגבו ןדריה קמעב ,ןלוגב - תואלקחל
ןאש תיבל תרנכהמ םימ רוניצ .תילוש הז רוזיאב םימב תיתיישעתה הכירצה
.הייתש יכרצל ןאש תיבל הבוט תוכיאב םימ ךילומ

חלמה םיל דעו ךומרי-ןדריה ימורדה ןגאה .3
.ךומריה רהנ אוה ךומרי-ןדריה לש ימורדה זוקינה ןגאב ירקיעה םימה רוקמ
ר"מק 14.935 תיסחי לודג אוה ךומרי-ןדריה לש ימורדה זוקינה ןגא לש וחטש
םינוש תורוקמ יפל ,תעצוממה ותקיפסש ךומריה אוה ירקיעה םימה רוקמו
.(Kliot, ,1994 Wolf, ,1995 Soffer, 1999) הנשב ק"מלמ 475-450 -ל העיגה

.הנשב ק"מלמ 467 עצוממב ךומריה תמירז התיה 1954 -ל 1927 םינשה ןיב
םינותנו ,1976 -ל דעו 1950 םינשב הנשב ק"מלמ 360 -ל התחפ תאז העיפש
Salameh and) הנשב ק"מלמ 360 ידכל תפסונ הדירי לע םיעיבצמ םירחואמ
תא ריבסמ ןדריו הירוס לש הכירצה ינותנל ףוריצב ,הז ןותנ.(Bannayan, 1993
.ןדרי תכלממ לש םימה תקוצמ

םייחרזמה םילבויל .םילד ךומרי-ןדריה לש ןותחתה ןגאב תורוקמה רתי
ק"מלמ 220 -כ לש תללוכ הקיפס התיה ('וכו קובי-הקרז ,סיבאי ,בלקיז ,בארע)
.ק"מלמ 54 -כ ןדריל "םימרוז" ברעמהמ וליאו


םימה תוכיא
ןותחתה ןדריב םימרוזה םימה ,הבוט תוכיא םהל ךומריה ימ רשאמ ץוח
םימו בויב לש תומירז תועיגמ תרנכב ןדריה ךפשמ .דאמ םימהוזמ וילבויבו
בויב םיידדצה םילבויהמ קלח םיאיבמ ןדריה לש ןותחתה וקלחבו םיחולמ
קלח .(הקרזו דורח םילחנה :המגודל) ןדריל םיגד תוכירב ימ ןכו םיכפשו
תדוגא" .לופיט לש ךילהת םויכ םירבוע ילארשיה דצב םימהזמה םילחנהמ
30 -כ לש הלפתהו יוקינל ןקתימ תמקהל תינכת השיגה "ןדריה קמע לש םימה
ךרוצל ןה תאזו ,ןותחתה ןדריב םימרוזה םיחולמ םימו םיכפש ימ ק"מלמ
תורטמל רמשיי םקלחו הלא םימ ולפתוי םא .הריכמל ןהו רוזיאב שומיש
רשואת םא .ןותחתה ןדריב םימה תמירז ךורע ןיאל רפתשת ,עבט תרימש
,דניקלב .א) ק"מל טנס 20-15 -כ ,וללה םילפתומה םימה ריחמ היהי ,וז תינכת
.(17.9.00 תישיא העדוה


ךומריה ימב שומיש
םיבר םירגאמ התנב הירוס .לארשיו ןדרי ,הירוס תושמתשמ ךומריה ימימב
.ק"מלמ 100 -מ הלעמל לש הריגאל העיגה רבכ 90 -ה תונשל דעו ירוסה ןלוגב
הנשל ק"מלמ 250 -ל 200 ןיב םויכ תלצנמ הירוסש םינייצמ םינוש תורוקמ
םימה רש תא טטצמ ףוהש ןייצל יואר .(Kolars, 1992; Hof, 2000) ךומריה ימיממ
ק"מלמ 220 -כ תלצנמ הירוסש ךכ לע ןילמה ,ןידאדח רתנומ רבעשל ינדריה
,תובוט םינשב ךומריהמ ק"מלמ 130-110 -כ תלצנמ ןדרי .ךומריה ימיממ
רו'עה תלעת) מ"ק 110 -כ הכרואש הללאדבע ךלמה תלעתב הלא םימ הכילומו
וז הלעת תפסוא ךומריה ימל ףסונב .היקשה יכרצל ןדריה קמע לא (תיחרזמה
.ןדריל םידרויה םייחרזמה םילחנה ימ ןוגכ םירחא םימ תורוקמ םג

ןדריל האצקהה תא לידגהל הירוס המיכסה ןדריב םימה תקוצמ תובקעב
תונידמה יתשש הדבועל שי רתוי הלודג תובישח לבא !ק"מלמ 6-3 -ב ךומריהמ
."תודחאה" רכס וא ןירקאמ רכס תינבל ןהלש םכסהה תא הנורחאל וררשיא

ליכמ ולש רגאמהש רכס תיינב לע תרבדמ ןירקאמ רכס לש הנורחאה הסריגה
חרואב הארנכ וקלחתיו שומישל ודמעיש ק"מלמ 170-150 םהמ ק"מלמ 250
םנמא םאש ןייצל יוארה ןמ .(Kliot & Soffer, 1994) ןדריל הירוס ןיב ינויווש
הנרתוות םא לודג קפס ,תרוצבה תונש ללגב 1999 זאמ ךומריה תמירז התחפ
הלא םימיב שממ העיבמ ,הדיצמ לארשי .הז רכסב הריגאל ןהשלכ םימ תויומכ
לארשי לש םימה תויוכז תא חיטבהל שיש ,ןדרי תלשממ ינפב התדמע תא
לש התודגנתה ,רבעב .רכסה תיינב תא הנשממת תונידמה יתשו הדימב ךומריב
ריכהל ןדריו הירוס לש ןנוצר רסוחל הרושק התיה רכסה תמקהל לארשי
םצמצל היושע ןיראקמ רכס תמקה .ךומריהמ םימ תאצקהל לארשי תויוכזב
השמתשה לארשי .לארשיל ןורתי שי ךכבו תרנכה ימימב ןדרי לש התולת תא
.תרנכב הלא םימ הרגאו ךומריה ימיממ ק"מלמ 100-70 -כב ,איש תונשב ,רבעב
.ק"מלמ 25 ידכל ךומריב שומישה תא לארשי הליבגמ םויכ

םיימואלניב םיטביה - ךומרי-ןדריה תורוקמ .4
יללכל תוימואלניב תומרונ וא ימואלניב קוח בצעתמ תונורחאה םינשה םירשעב
ףקות ןיא ןיידע .םוהת ימו םייליע םימ תורוקמל תופתוש תונידמ ןיב תוגהנתה
תוגהנתה יללכ לש תכרעמ היוצמ רורשיא ךילהתב לבא הלא תונורקעל בייחמ
רהנ וניה ךומרי-ןדריה .(1999 ,טואילק האר) ם"ואה י"ע ושבוגש הלאכ
תיניתשלפה תושרל םג הארנכו ןדריו לארשי ,הירוס ,ןונבלל ףתושמה ימואלניב
הצוח םימ רוקמ וא ימואלניב םימ רוקמ .רהנה לש ןותחתה וקלחב יאדוב -
:רשאכ "ימואלניב" אוה תולובג
.םימה רוקמל םימ תמרות תחא הנידממ רתוי *
.םימה רוקמ לש זוקינה ןגאב םיחטש שי תחא הנידממ רתויל *
.יהשלכ הנידמ תולובגב םיפלוח םוהתה ימ וא רהנה *
.הז םימ רוקמב תשמתשמ תחא הנידממ רתוי *

ןגאל תופתושה לש ןקלחו ימואלניב רהנ אוה ךומרי-ןדריה הלא תורדגה יפל
.2 'סמ הלבטב גצומ זוקינה

תורשפא לכ ןיאש םושמ הז חולב הללכנ אל תיניתשלפה תושרה :תורעה
םימה תקיפסל התמורת תא וא/ו זוקינה ןגאב הקלח תא הווהב ךירעהל
.ךומרי-ןדריה תכרעמב

תכרעמב םימ תקולחל םייפרגורידהו םייפרגואיג םידדמ .2 'סמ הלבט
ךומרי-ןדריה
לש ןותחתה ןגאה
ךומרי-ןדריה

ךומרי-ןדריה לש ןוילעה ןגאה
םידדמתוצראה
תמורת
הנידמה
תקיפסל
ןגאב םימה
זוקינה
הנידמה חטש
זוקינה ןגאב

תמורת
הנידמה
םימה תקיפסל
זוקינה ןגאב
הנידמה חטש
זוקינה ןגאב


-
-
ןונבל
25.6
24%

ןונבל
(ינבצחה)
50%
41%
הירוס
ללוכ)
(ןלוג התמר
17.14
38%

,ןלוגה) הירוס
סאינבה
(ךומריהו
42.8
45.4
ןדרי
-
-

ןדריה) ןדרי
(ךומריהו
7.2
13.6
לארשי
47.3
38%

ןדריה) לארשי
(ךומריהו
Kliot, 1994 :רוקמ

הפתוש ןדרי וליאו ,ךומרי-ןדריה תכרעמ לש ינופצה ןגאל קרו ךא הפתוש ןונבל
.ינופצה םגאל הפתוש הניאו ימורדה ןגאל

וליאו ןגאה יקלח 2 -ב םימה תמורתב םגו חטשב םג בושח קלח הירוסל
,2000) רפוס תעדל .ךומרי-ןדריה לש ימורדה ןגאב תטעומ תובישח לארשיל
ךותב םייוצמ (ןומרחהמ ןוזינה ןדה ללוכ) ךומריהו ןדריה תורוקמ לכ ,(34
.הירוס חטש ךותמ לארשיל םימרוז ק"מלמ 740 -כ לכה ךסבו הירוס חטש

וא בשחתהל שי םהבש םימרוג רפסמ םנשי ?הלא םינותנ לש תועמשמה יהמ
םיעבוקה םימרוגה .ףתושמ רוקממ םימ םיצקמ רשאכ ןובשחב םתוא תחקל
:(ILC Rules) רורשיא ךילהב תויוצמה ם"ואה תונקת י"פע םע
היגולורדיה ,היפרגורדיה ,היפרגואיגה ןוגכ םייעבט םיפרגואיג םימרוג .א
.ךומרי-ןדריה תכרעמב םילקאהו    
.תופתושה תונידמה לש םיילכלכהו םייתרבחה םיכרצה .ב
.(םוהיז לשמל) םימב םישומישה לש תואצותה .ג
.םיידיתעו םימייק םישומיש יסופד .ד
ליעי ילכלכ שומישו םתוכיא לע הנגה ,םיפתושמה םימה תורוקמ לש רומיש .ה
.הלא תורוקמב    
דיתעב וא הווהב שומישל הווש ךרע תולעב חותיפ תוביטנרטלא לש תונימזה .ו
.םימה תורוקמב   

םאו תוינידמ תויושי 5 -ל ףתושמ ךומרי-ןדריהש ךכ לע העיבצמ 2 'סמ הלבט
תומרונל םאתהב ולא םיפתושמ תורוקמ תקולח תויעב תא רותפל הניצרת וללה
לש תיטילופ תיפרגואיגה הקולחב בשחתהל ןהילע אהי ,תוימואלניב
ןובשחב םתחקל שיש םימרוגה לולכמב םגו תונושה תונידמה ןיב ךומרי-ןדריה
היה ובש בלשה תא רבע רבכ ןוכיתה חרזמהש המדנ .וללה םימה תאצקה תעב
ןדרי םע םולשה םכסה ןכ-ומכ .םימב רוסחמ ללגב המחלמל האיצי לוקשל ןתינ
לש ךרד תריחב לש םידקת ורצי רבכ ,םיניתשלפה םע לארשי לש םימה םכסהו
בושיי לע דאמ דיבכמש המ .םיפתושמה םימה תורוקמל רושקה לכב הרשפ
הז זוקינ ןגאל תופתושה תונידמה לכש הדבועה איה ךומרי-ןדריב תוקולחמה
ליבגמה רבד םהיתונכשלו ןהל םיפתושמ םהימיממ רכינ קלחש ךכמ תולבוס
תנכס תא ריבגמו ,יולת יתלב חרואב םימה תורוקמב שומישה תא דואמ
.תונידמה ןיב םיכוכיחה

תרפה :םיימואלניב םה הירוס לש םימה תורוקממ זוחא 90 הלעמל :הירוס
.לארשיו ןדריכ תופתוש הל שי ךומריבו ןונבלב יסאה ,היכרותב ורוקמ

,הירוסלו הל םיפתושמ ןדרי לש םייליעה םימה תורוקממ זוחא 36 -כ :ןדרי
.תידועסה ברע םע םיפתושמ םירפיווקא ןדריל ףסונב .םיניתשלפהו לארשי

לארשי לש םוהתה ימו םייליעה םימה תורוקממ זוחא 60-50:לארשי
לש תורוקמהמ ןטק קלח קר .םיניתשלפהו ןונבל ,הירוס ,ןדרילו הל םיפתושמ
הבצמ תאז הניחבמו (סטנורוא ,ינאבצח) לארשיו הירוסלו הל םיפתושמ ןונבל
.היתונכש לשמ הברהב בוט

.רוזיאה לש הקיטילופואיגהו הירוטסיהב ןומט ךכל רבסההמ קלח

:רמאמה תרבחמ תודוא
,הביבסו עבט יבאשמ לוהינל גוחהו היפרגואיגל הקלחמה ,טואילק תירונ 'פורפ
.הפיח ,הפיח תטיסרבינוא

םהיתורעה לע רפוס ןונראלו ילארשי ןתיאל תודוהל תשקבמ תבתוכה *
.הז רמאמ תטויטל תוליעומה   


28-15 * 2000 רבמצד * 410 ןויליג * היקשהו םימ
.םימה ידבוע ןוגראל תורומש תויוכזה לכ ©


הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ