2000 ינוי - ראוני תויתיישעת תוחלמת יוניפ
ןרוא בנע , רבו ךורב :תאמ
.34-29 םידומע ,(2000 רבמצד) ,410 ןויליג ,היקשהו םימ  :רוקמ
     

פינוי תמלחות תעשייתיות ינואר - יוני 2000
לש תויופידעה רדסב דבכנ םוקמ תספות םימ תורוקמ לש םתחלמה תעינמ
תוכיאל דרשמב םיקלדו היישעת יכפשל ףגאה .לארשיב םימה קשמ
םייתיישעתו םייתיב תורוקממ םיכפשה תחלמה םוצמצ תא האור הביבסה
ותוליעפב םייזכרמה םידעיה דחאכ

- רבו ךורב לש ורמאמ ךותמ המדקהה תא םימסרפמ ונא ,הז רמאמל עקרכ
,"לעופב םושייו תוינידמ יווק ,לארשיב םיינוריע םיכפש תוחילמ םוצמצ"
.38-31 'מע 1997 יאמ 367 ןויליג "היקשהו םימ" ןוחריב םסרפתהש

:רמאמה יקלח
המדקה
םייללכ םינותנ
םיינזאמ םינותנ
תורעה


המדקה
לש תויופידעה רדסב דבכנ םוקמ תספות םימ תורוקמ לש םתחלמה תעינמ
רתוי הבחר תועמשמ לעב אוה ץראב םימ רוקמ גשומה .לארשיב םימה קשמ
עגרמ ,ימלוג בויב םג וכותב ללוכ אוהו םלועב םיבר תומוקמב לבוקמהמ
הכלהל ןה יוטיב ידיל האב וז הדבוע .הביבסל וא תירוביצה תרנצל ותעגה
לש הובגה הבשה רועיש רואל ,השעמל ןהו ,(1ילארשיה םימה קוח יפ לע)
.הנידמב םיחלוק

ןיטקהלו יאלקחה שומישל םיחלוקה תבשה תא רשפאה לככ דדועל תנמ לע
אל םתוחילמ יכ חיטבהל שי ,םיריפש םימל םייאלקחה םישוקיבה תא ךכב
,ונרעצל .עקרקה הנבמלו םייאלקח םילודיגל קזנ םימרוגה םיכרעל עיגת
םיהובג םיכרעל םויה רבכ לארשיב םיינוריעה םיחלוקה תוחילמ העיגמ
יכרוצ םילכ יחידמ לש םתסינכב הוולמה) םייחה תמרב הילעה םע .2ידימ
תיתיישעתה תוליעפב הילע ,םיטנגרטדב רבגומ שומיש ,תיבה יקשמל חלמ
לישכהל ףא ילואו תושקהל ,רתוי דוע תולעל םיחלוקה תוחילמ הלולע ,('וכו
.םייאלקח םיכרצל םימה תבשה יצמאמ תא

םג אלא ,םידירולכ תוחכונל קרו ךא תסחייתמ הניא בחרה הנבומב החלמה
אוה ,חמוצה לש היגולויסיפה לע תילילשה ותעפשהל ףסונב רשא ,ןרתנל
בסהל םיצלאנ ונא ,ףסונב .עקרקה הנבמ סרה לש לאיצנטופ ובוחב ןמוט
םיעיגמ םילארשיה םיכפשב ויזוכירש ,ןורובל ונביל תמושת תא שדחמ
.םייאלקח םילודיג רפסמב העיגפ םושמ םהב שיש ףסה יכרעל

םוצמצ תא האור הביבסה תוכיאל דרשמב םיקלדו היישעת יכפשל ףגאה
םייזכרמה םידעיה דחאכ םייתיישעתו םייתיב תורוקממ םיכפשה תחלמה
.ותוליעפב

דומעה שארל הרזח


םייללכ םינותנ
יוניפל םירתיהב םילעפמ 107 וזחא 2000 תנש לש הנושארה תיצחמב
.הביבסה תוכיאל דרשמה י"ע םירשואמה םידעיה 10 ךותמ דחאל תוחלמת
תנש עצמא דע ,םיל ונופ כ"הס .תוחלמת ללכ וניפ אל םילעפמ 7 ,םכותמ
(שבי רמוח לש בושיח סיסב לע) חלמ ולכיה רשא ,ק"מ ףלא 321 -כ ,2000
.תונוט ףלא 11 -כ לש תומכב

.3שיבכ תוילכמ תועצמאב התנופ הז ח"ודב תחוודמה תומכה תיברמ
תומכב 15% לש היילע הנשי 1999 לש הנושארה תיצחמל האוושהב
.םילעפמהמ התנופש תחלמתה

הלודג היילע תלבקתמ ,ןזאמהמ ליטסקטה תוחלמת תא םיאיצומ רשאכ
תוחלמתב חלמה תומכב 29% לשו תחלמתה תויומכב 50% -כ לש ,רתוי
.1999 תנשל סחיב 2,000 תנש לש הנושארה תיצחמב ונופש

-כ ומרת ,(דחא לכ ק"מ ףלא 10 לעמ וניפ רשא) םילודגה םילעפמה תעבש
,םי-תב - אקאפ ,אנט ףוע תטחשמ ,הרדח ריינ ילעפמ) תוחלמתה ךסמ 75%
רתי .(אתלד ילעפמ ינש לש תבולשתו ףסוי לת הבונת ,רפח קמע - רפח דוה
.םירתונה תוחלמתה 25% תא וניפ םילעפמה 100

תועצמאב םירצוי םהש תוחלמתה תא םינפמ םילעפמ לש םצמוצמ רפסמ
םירומישה ילעפמ ומכ ,םיל דע תחלמתה תכלוהל תידועיי תיתשבי תרנצ
.(ימולשבש קבולגוז לעפמו ,םורד ינבו הנבי תצובקב

םימירזמו םיל ךומס םייוצמה םילעפמ םיללוכ םניא םינותנה יכ ,ןייוצי
,הנבי ןמגרא ,ןושיקה ילעפמ ,המלת ,תואולימ ילעפמ תמגוד ,תורישי וילא
םילעפמה תא םינותנה םיליכמ אל ןכ-ומכ .דודשאב קוקיזה יתבו ןגא
םילקימיכ הפיחו םינשד םתור) םתור רושיממ חלמה-םיל םימירזמה
רפסמו בבוח תמר ילעפמ) יודיא תוכירבל םימירזמה םילעפמ וא ,(םורד
.(תוטחשמ

גוס לכמ היישעת יחלוק תמרזהל תירוביצ תודגנתה תרבוגו תכלוה הנורחאל
ןיבל תויקנ תוחלמת ןיב הניחבמ הניא תודגנתהה ,ונרעצל .םיה לא אוהש
םויכ תשרפומה חלמה תומכ ,המגודל ךכ .םירהוטמ אל םייתיישעת םיכפש
-כ וא םויל ןוט 850 -כ לש רועיש לע תדמוע םיה לא ןושיקה ילעפממ
הפולח לכ ןיא חלמ לש וזכ תינוימד תומכל .!הנשל חלמ ןוט 310,000
םיכירצ םיכפשהש םיקלוח ןיא .םיה לא הכרד תושעל תבייח איהו תיתשבי
השירדה ךא ,תימיה הביבסל קזנ לכ ומרגי אלש ןפואב םירהוטמ תויהל
תיירז תניחבב איה םיל תורהוטמ תוחלמת תמרזה לש תטלחומ הקספהל
תחלמה םוצמצל םיצמאמב קזנל תמרוגו ,רוביצה יניעב (עמשמ יתרת) חלמ
.ונלש םיקותמה םימה תורוקמ1 רויא

הביבסה תוכיאל דרשמה תוזוחמ יפ לע חלמו תחלמת יוניפ ינותנ תוגלפתה
תטרופמ הביבסה תוכיאל דרשמה תוזוחמ יפ לע תחלמת יוניפ תוגלפתה
אתלדמ תוחלמתה יוניפ תא דרפנב תללוכ תוגלפתהה .3 -ו 2 םירויאב
הנופמה תחלמתה תומכ תיצחממ הלעמל הנפמ המצעלשכ איהש) לאימרכ
.ףסוי לת הבונתו ימולש קבולגוז תוחלמת תא ןכו ,(לארשיב שיבכ תוילכימב
- םינטקה תוזוחמה לש תיסחי הובגה םמוקימ אוה וז תוגלפתהב תטלוב
.ביבא לתו הפיח

המרזהה ירתא יפ לע תחלמת יוניפ תוגלפתה
:ןמקלדכ םה 2000 תנשל םיה לא המרזהה ירתא
.(םינוש םירתא ינשב) אתלדו קבולגוז ילעפמל - הירהנ רוזאב המרזה *
.הפיח למנ *
.דבלב םינוי יפילחמ תוחלמתל - תילתעב חלמה ילעפמ תועצמאב המרזה *
.הרדחב למשחה תרבח לש חוכה תנחת *
.ן"דפש *
.ןמגרא (תוכירב) לעפמ *
רוזאב םירומיש ילעפמ ינש םימירזמ ותועצמאב ,קוקיזה יתב - ןגא רוניצ *
.דודשא   
.חלמה םי ןופצ - הילק *
.חלמה םי ילעפמ *
.תליאב חלמה תרבח ילעפמ *

זוחא .םיה לא תונופמה תוחלמתה יגוס תוגלפתה תא הארמ 4 רפסמ רויא
,תוטרופמ תוזילנא ונידיב ויה אל וב םוקמב ,תחלמתב (שבי רמוח) חלמה
,2.5% םינוי יפילחמ ,2.5% הימיכ :םיאבה םיעובקה יפ לע זוחאה עבקנ
.7.5% תוטחשמו 0.7% תובלחמ ,4% ןוזמ ,2.5% ליטסקט

דומעה שארל הרזח


םיינזאמ םינותנ

ן"דפשב חלמ יזוכיר
ןד שוג יכפשב ןרתנהו םידירולכה תדירי ינותנ תא םיארמ 6 -ו 5 םירויא
תנש ףוס דעו 1993 תנש זאמ ."תורוקמ" תרבח יחוויד יפ לע - המאתהב
/ג"מ 340 לש זוכירמ (7 רפסמ רויא) ןד שוגב םידירולכה יזוכיר ודרי 1999
םיכפשה תומכ ./ג"מ 80 -כ לש הדירי ונייהד ,/ג"מ 260 -מ ךומנה זוכירל
הדירי לע רבודמ ,םיכפש ק"מ ןוילימ 120 תוביבסב איה 4ן"דפשל תמרזומה
.חלמ ןוט 16,000 -כ וא םידירולכ ןוט 9,600 לש חלמ תלוכתב

194 לש זוכיר 'ל/ג"מ 249 לש זוכירמ ,סחיה ותואב ךרעב ודרי ןרתנה יזוכיר
.6 'סמ רויאב האר ,/ג"מ

התייה ן"דפשה תרנצל םירבוחמה םילעפמהמ םיל התנופש חלמה תומכ
הנושארה תיצחמב תונוט 1,038 תמועל ,2000 תנש לש תיצחמב תונוט 1,031
,רתוי הברה הלודג הענמנ התמרזהש חלמה תומכ תאז םע דחי - 1999 לש
תוכרעמב שומישל ורבע ביבא לת רוזאב םילודג םילעפמ רפסמ ןכש
.םינוי יפילחמ םוקמב הכופה הזומסוא

הפיח רוהיט ןקתימב חלמ יזוכיר
ןקתימ יכפשב ןרתנהו םידירולכה תלוכתב תודונתה תא הארמ 7 'סמ רויא
."תורוקמ" תרבח יחוויד יפ לע ,1999-1994 םינשה ןיב הפיח לש רוהיטה

תונורחאה םינשב הדירי לש תומגמ תוארמ ,ןרתנהו םידירולכה תומר
איה ,הלודגה הדיריל תירקיעה הביסה יכ םיכירעמ ונא .הפיח רוזאב
ליטסקט לעפמו הפיח ףוע) םילודג חלמ ימרות םילעפמ ינש לש םתריגס
.הנש ידימ םיכפשל חלמ לש תונוט תואמ רפסמ ומירזה רשא ,(ןוגילופ
הנושארה תיצחמה ךלהמב םיה לא תוחלמת יוניפב יתוהמ לודיג לח ,ףסונב
.(1 'סמ הלבט) 2000 תנש לש

תכרעממ וכסחנ םיל תוחלמתה יוניפ בקעש ,תוארל ןתינ 1 'סמ הלבטמ
תיתנש הכרעהבו ,וז הנש ינוי דע חלמ ןוט 630 -כ דבלב הפיח לש בויבה
.תונוט 1,000 -מ הלעמל

םילעפממ םיל ונופש חלמה תויומכב תורומתה .1 'סמ הלבט
הפיח ש"טמל םירבוחמה
ינוי-ראוני
םינותנה גוסו הנשה
230.2
1999 לש הנושאר תיצחמ
629.3
2000 לש הנושאר תיצחמ
399.1
ןוטב שרפה
273
% -ב לודיג


רשב תרשכהמ תוחלמת
לע דמוע לארשיב רשב תחלמהל ךרצנש חלמה ךס ,תומדוק תוכרעהה יפ לע
תיצחמל האוושהב יכ תוארל ןתינ 2 'סמ הלבטב .הנשל ןוט 30,000
.הז ףנעמ תוחלמתה יוניפב 32% לש לודיג לח 1999 תנש לש הנושארה
:יכ ןייצל שי
תוטחשמ) יודיא תוכירבל םויכ םינופמה תוחלמת םיללוכ םניא םינותנה *
תוטחשמ וא ,(ץראה םורדב הטחשמו ןאש תיב ףוע ,לילגה ףוע ,היבוט ראב   
-כ לש תומכב רבודמ ,הכרעהה יפ לע .(ףועולימ) םיל תורישי תומירזמה   
.ןוט 15,000   
ןדגנ הלעפוה אל ןיידעש תונטק תוטחשמ לש לטובמ אל רפסמ ןיידע שי *
.הפיכא תכרעמ   

לארשיב הטיחשה תיישעתמ תוחלמת יוניפ .2 'סמ הלבט
1-6/2000
1-6/1999
(תונוטב) םינותנה גוס
15,000
15,000
(הכרעה) חלמ תכירצ
4,471
3,379
התנופש חוודש תומכ
10,529
11,621
תוחפ הכירצ) םישרפה
(חוויד


םינוי יפילחמ תוחלמת
לע דמע םינוי יפילחמל לארשיב ךרצנש חלמה ךס ,תומדוק תוכרעהה יפ לע
תומכ יכ הלוע (3 'סמ הלבט) םיינזאמה םינותנהמ .הנשל ןוט 20,000
לש הלפכהמ רתוי) דבלב חלמ ןוט 963 -כ לע הדמע םיה לא התנופש חלמה
יפ רמולכ - (דקתשא הנושארה הנשה תיצחמב הליבקמה הפוקתב תומכה
.1999 תנשב הליבקמה הפוקתל תבשוחמה תומכהמ 2.2

תויצחמה יתש ןיב הנופש םינוי יפילחממ חלמ תויומכ .3 'סמ הלבט
2000 -ו 1999 לש תונושארה
תבשוחמה חלמה תומכ
תונוטב התנופש
םינותנה גוס וא םיראת
452
1-6/1999
988
1-6/2000
537
תונוטב לודיגה
119
םיזוחאב תפסותה


ורבע םהש םושמ תוחלמת תונפל וקיספה םילעפמ לש בר רפסמ יכ ןייצל שי
400 -כ ,הכרע היפ לע) הכופה הזומסוא - רקיעב ,תורחא תויגולונכטל
לע ןקלח ,תונורחאה םייתנשב היישעתל ורכמנ הכופה הזומסוא תוכרעמ
תינבא עוקיש תוענומה תויגולונכט ןכו (םיה לא תוחלמת יוניפמ ענמיהל תנמ
:יכ ריכזהל שי ,ןכ-ומכ .רוריק ילדגמב

,בבוח תמר תוישעת ידי לע תוכרצנ םינויה יפילחמ תוחלמתמ רכינ קלח *
.םיחכונה םיינזאמה םינותנב םייוצמ םניאש ןושיקה ילעפמו םתור רושימ   

,(םימ תורוקמל תחלמת תמרזה רוסיא) (םימ םוהיז תעינמ) םימה תונקת *
.הנשל חלמ ןוט 10 לעמ םיכרוצה םילעפמ לע קרו ךא תולח 1998 - ח"נשתה   

תוחלמתה תא תונפל םוקמבו ,תונקתב םידמוע אל םיבר םילעפמו םיקסע *
תא ,בויחל אלו ,ןייצל וננוצרב הז רשקהב .בויבל ןתוא םימירזמ םה םהלש   
םינוינקו לע-לא תמגודכ תודבוכמ תורבח ,לארשיב 5םילוחה יתב תיברמ   
,הלגתמ אוהש עגרב ,ולא םימרוגמ דחא לכ דגנ .(רטנס ףוגנזיד תמגוד)   
.הפיכא יעצמאב לועפל הביבסה תוכיאל דרשמה ליחתמ   

תחלמתב חלמה זוכיר היה לעופב ,ךכו ,תחלמתה לכ תא וניפ אל םילעפמה *
רפסמב יכ וחיכוה םייארקא םימוגיד .רתוי הברה הובג םיה לא התנופש   
עיגה םילעפמ רפסמב םינוי יפילחמ תחלמתב חלמה זוכיר ,םירקמ לש םייוסמ   
יכ הנקסמל ונתוא איבה רבדה 6.תונקתה יפ לע שרדנכ 2.5% לאו 7% ידכ דע   
יכ םיארמה םיינזאמ יחותינ םיה לא תוחלמת םינפמה םילעפממ שורדל שי   
השירדל תוארוה .לעופב תינופמ םנמא ,יוניפב תבייוחמה תחלמתה לכ   
קוח תועצמאב קסעה תונוישרל הפסוה יבלשב ןהו הנורחאל וחסונ תינזאמ   
.םיקסע יושיר   

םימב שומיש ומכ חלמ תוכרוצ םניאש תושדח תויגולונכטל ורבע םילעפמ *
.הכופה הזומסוא לש תויגולונכטל רבעמ וא ,רוריק ילדגמב םיככורמ אל   


תורעה

'מע ,ט"ישתה ,288 ח"ס) 1955 - ט"ישתה ,םימה קוחל א20 -ו 2 םיפיעס .1
.(169    

.1996 ,תשקו רוארב .2

הלטהה וא המרזהה תודוקנב תרוקיב ינותנמ ופסאנ ,הז ח"ודב םינותנה .3
רתיה ולביקש תוחלמת ןה ,תוטרופמה תוחלמתה לכ .םיה לא תוחלמת לש    
,םייתשבי תורוקממ םי םוהיז תעינמל קוחה תוארוה יפ-לע ןידכו תדכ    
.םי םוהיז םרגנ אל יכו םקוליסל תיתשבי הפולח ןיא יכ אצמנש רחאל    

.ןד םירע ודגיאמ רנרל יתור 'בג תובידאב ןותנה .4

תבב ןעשמו תובוחר ןלפק :םיה לא תוחלמת םינפמ םילוח יתב ינש קר .5
.םי    

תחלמתה תומכה לכ תא וניפ אל םילעפמש איה םינותנה תועמשמ .6
ןתינ דוע .(ךרצנ חלמ ןוט לכל תחלמת ק"מ 35 -כ) תונקתה יפ לע תשרדנה    
םינוי יפילחמ תחלמת תועצמאב התנופש חלמה תומכ לעופב יכ קיסהל    
.הז ח"ודב טרופמהמ רתוי ההובג השעמל התיה    

דומעה שארל הרזח


:רמאמה ירבחמ תודוא
,הביבסה תוכיאל דרשמה ,םיקלדו היישעת יכפש ףגא - ןרוא בנעו רבו ךורב
.םילשורי

34-29 * 2000 רבמצד * 410 ןויליג * היקשהו םימ
םימה ידבוע ןוגראל תורומש תויוכזה לכ ©


הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ