(יחמצ ןוטקנלפ) ןוטקנלפוטיפ
ןפג השמ `פורפ :תאמ
תנש) תרנכה רפס :ךותב ."(יחמצ ןוטקנלפ) ןוטקנלפוטיפ" ,`פורפ ,השמ ,ןפג
.65-58 םידומע ,(1992
 :רוקמ
     

(יחמצ ןוטקנלפ) ןוטקנלפוטיפ

ללוכ אוהו ןוטקנלפ םיארקנ םימב תישפוח םיפצה םייפוקסורקימה םירוציה ללכ
.(ןוטקנלפואוז) םיריעז םייח ילעבו (ןוטקנלפוטיפ-תוצא) םיחמצ

(םוינידירפ - המגודל) םינוטוש תרזעב ימצע העונת רשוכ שי הלא םיחמצמ קלחל
- המגודל) םירציימ םהש זג תועוב תועצמאב םימב םתפיצ תא ןווכל רשוכ וא
םיעצבמה םיטנמגיפ ילעב םיקדייח םג םיללכנ ןוטקנלפוטיפה ךותב .(סיטסיצורקימ
(האוזוטורפ) םייאת דח ,תויליגלג ,םינטרס ללוכ ןוטקנלפואוזה .הזיתניסוטופ
.דועו

:ןה תרנכה לש ןוטקנלפוטיפב םיגיצנ ןהל שיש ,תוירקיעה תויטמטסיסה תוביטחה

(Chlorophycophyta) תויקורי

(Chrysophycophyta) תויבוהז

(Pyrrhophycophyta) תויבוהל

(Euglenophycophyta) תוינניע

(Cyanobacteria ,Cyanophyta) תוילוחכ

קר םלוא ,ןוטקנלפוטיפב תוצא לש םינימ 250-מ הלעמל תרנכב ורדגוה לוכה ךסב
- ףרוחב 32-ו ףרוחבו - ויתסב 25 קר םכותמו רתוי םיחיכש םה םהמ םינימ 70
.םוינידירפ אוה יוצמה ירקיעה ןימה .ביבאבו

ךותבש (עבצה ירמוח) םיטנמגיפה גוס :םה תוצאה תא םינייממ םהיפ לע םינמיסה
תרומשתה ירמוח לש םתורבטצה תרוצו ימיכויבה םייפוא ,אתה לש ןפודה הנבמ ,אתה
תויה .ונממ תוטלובה תונוש תופסות וא אתה לש תינוציחה ותרוצ ,אתה ךותב
םאה ,(לשמל ,רודכ וא טוח) הבשומל םתוצבקתה תרוצ ,תוצובקב וא םידדוב םיאתה
.דועו ץוחבמ הבשומה וא אתה תא םיפצמה םירמוח ןיא וא שי

ןימ ינב םיאת ינש לש העפוהב הרושקה ,תינימ תויהל הלוכי תוצאה תוברתה
םג וא אתה תקולח ידי לע תינימ יתלב וא ;םתודכלתהו ,םייבקנו םיירכז ,הנוש
םיבר םימרוגב םייולת םימב ןתומכו תוצאה לש תוברתהה .תובשומ תוצנתשה ידי לע
יתומכה סחיה ,ןהל םישורדה םינושה םיטנאירטונה תונימז ,םימה תרוטרפמט :ומכ
לש תלברעמה תוליעפה ,םימל תרדוחה רואה תומכ ,םימבש םינושה םיטנאירטונה ןב
.דועו (תויצמוחה תגרד) pH ,םילגהו תוחורה

ןהיניב תורחתה איה םימב ןתומכו תוצאה תוחתפתה רועיש תא עבוקה בושח םרוג
.ןוטקנלפואוזו םיגד ,ןהמ םינוזינה םייחה ילעב ידי לע תולכאנ ןהש הדימה ןכו
ןהילע ןגמה השק הטעמ ןהלו תיסחי תולודג תוצא ןה ,לשמל ,הריזולמו םוינידירפ
.ןהמ ןוזיהל םילוכי ןכ םיגד םלוא ,ןוטקנלפוזואה ירוצי ידיב הליכא ינפב

םיטלוקה םירוציה םה ולא .םגאב ןוזמה תדימריפ סיסב תא הווהמ ןוטקנלפוטיפה
ינגרוא רמוחל ותוא םיעימטמו ,םימב סמומה ,(2CO) ינצמח-וד ןמחפ זגה תא
,תועימטמה תוצאה םג לבא .םימה לא ןצמח תשרפה בגא רואה תייגרנא תרזעב
לשמל ,םירמוח ףוליח לש םיפסונ םילולסמ תומייקמ ,ינגרוא רמוח תורצויה
ןהו ןמצעב ורציש רמוח ןה - קרופמו םלג רמוחכ ינגרוא רמוח לצונמ םהב ,המישנ
.םימה ןמ תוטלוק ןהש םיינגרוא םירמוח

אוה ןיא םיאתה תביבסב רוא יד ןיא רשאכ .רוא לש היגרנא לצנמ העמטהה ךילהת
ןמזב םגו רוא שיש ןמזב םג ,תאז תמועל ,םישחרתמ המישנ יכילהת .םייקתמ
.ונניאש

רתוי ההובג איהש לככ - םימה לש הרוטרפמטב דואמ היולת המישנה יכילהת תמצוע
תומכ .םיקרפתמ םיינגרוא םירמוח רתויו ,המישנה ךילהת לש ותמצוע ההובג ןכ
רמוח תריצי ןיב ןזאמה ,ןכ םא ,איה תוצאה יאת ךותב רבטצמה ינגרואה רמוחה
םיבר םימרוג ידי לע עבקנ הז ןזאמ .המישנה ךילהתב וקוריפל העמטהה ךילהתב
,םימל תרדוחה רואה תומכ ,םהיניב םיסחיהו םינוש ןשד ירמוח :(13 רויצ)
המכ ןבומכו (קוריפ) המישנה ךילהתו (היינב) העמטהה ךילהת תמצוע ,הרוטרפמטה
תותמ המכו (םיגדו ןוטקנלפואוז) םייח ילעב ידי לע תולכאנ הלאה תוצאהמ
תא תעבוק םימבש תוצאה תומכ .(תוצאה לש םייחה ךרוא) יעבט ןפואב תוקרפתמו
שי תיגולוקא הניחבמ .תוצא לש אצוממ יקיקלחהו סמומה ינגרואה רמוחה תומכ
:תובושח תוידוחיי תונוכת עברא תרנכה לש ןוטקנלפוטיפל

.רתויב לודג םינימ רפסמו ןווגמ .1

.םוינידירפ םשב תיבוהל הצא לש תיביבא-תיפרוח החירפ תעפוה .2

.(Cosmarium) םוירמסוק םשב תיקורי הצא לש הבר תוחיכש .3

לש םיגזוממ-םירקה םירוזאה לש םימגא םינייפאמה תוצא ינימ תוחכונ .4
.ףרוחב הרצק הפוקתב ץראה-רודכ

:םירטמרפ ינש ןיב לידבהל שי ,והשלכ הצא ןימ לש תוחיכשו הצופת לע רבודמשכ
לש םיאת תצובק וא אתה לש ולקשמ תא .אתה לש ולקשמו הצאה לש םיאתה רפסמ
לע לקשמל חפנה תכיפהו פוקסורקימ תועצמאב וחפנ תדידמ ידי לע םיעבוק תוצאה
דחא בקועמ רטמילימ וחפנש ףוג לש ולקשמ תרמוא תאז ,(םימ לש ומכ) 1 םדקמה יפ
תארקנש תוצאה תומכ איה ינשב דחא ולא םירטמרפ ינש תלפכמ .דחא םרגילימ אוה
.םימ לש חטש וא חפנ תדיחיל םיאטבמ הסמויבה זוכיר תא .הסמויב םשב

אצוממ םינימ :תונוש אצומ תוצובק יתשל םיכייש תרנכב תוצאה לש םינימה
םיינייפואה יריביס-יפוריא אצוממ םינימו ,םימח םימגאל םיינייפואה יאקירפא
לש תויומכה תונתשמ תונוש תונועב .ץראה רודכ לש םיגזוממה םירוזאב םימגאל
עיגהל הלוכי םגאב התומכש ,םוינידירפה תצא תטלוש ביבאבו ףרוחה ףוסב :תוצאה
םרגילימ 10 וא בקועמ רטמל םרג 10-כ רמולכ ,עבורמ רטמל םרג 300 דע זא
.ולוכ םגאב ןוט 40,000-50,000-כ לש תומכ וזש ,רטילל

לכב םוינידירפ לש םיאת 1,000 - 2,000-כ לש תוחכונ אטבמ הז ,םיטרפ ירפסמב
תועיגמ ןה .תויקוריה ןה תוצא לש היינש תיטננימוד הצובק .םגא ימ לש ק"מס
םרג 0.8-0.2 ,עבורמ רטמל םרג 20-5 ,ויתסבו ץיקב רתויב תולודגה תויומכל
10 םיליכמה תרנכ ימ לע לכתסמל .תוחירפ תורצוי ןניאו טעמכ ךא ,בקועמ רטמל
,רטילל תויקורי תוצא םרגילימ 0.5 םע םימל האוושהב רטילל םוינידירפ םרגילימ
םיפוקש םימ תמועל ,ןושארה הרקמב םירוכעו םוח עבצב םימ :רורב לדבהה האריי
שי םינושה םינימלו םימבש תוצאה תומכל .ינשה הרקמב לחלחכ-קרקרי םנוגש רתוי
םוינידירפ הברה םיליכמה םימב לפטל רתוי לק .םימה תוכיא לע הבר העפשה
תויקורי תוצא םיליכמה םימב רשאמ ,שרדנה ןקתל המיאתמה תוכיאל םאיבהלו
תעגופ םימל רולכ לש תונטק תויומכ תסנכה .םוינידירפ לש ןזמ רתוי הנטק תומכב
םיאתה םיעקוש זאו ,םינוטושל קזנ תועצמאב םוינידירפ לש העונתה רשוכב
אלל ,םידמוע םימהשכ תודחא תועש ךות תיעקרקל םוינידירפה לש םידבכהו םילודגה
תוילוחכ ,תויקורי תוצא לש םינטקה םיאתה םיעגפנ ,םתמועל .בוברעו המירז
ףאו םימב ףחרל םיכישממ םהו ,רולכה תעפשהמ תוחפ הברה תונטק תוינרוצו
םיפסונ םיעצמאב םקוליסב לפטל שיו ,יצראה ליבומה לש םירגאמה ךותב תוברתהל
.רולכ לש רתוי הלודג תומכ תפסות וא ,ןהמ קלח םילכואה םידחוימ םיגד ומכ

הנוכת אוהש ,ןלדוג יפל םג תוצאה תא קלחל גוהנ ,תיטמטסיסה הקולחל ליבקמב
יסחי ןפואב רתוי לודג ,רתוי םינטק םיאתהש לככ :תיגולוקאה הניחבהמ הבושח
.(ויתחתמש םימורקהו ןפודה) ןהלש םינפה חטש

ןוימל .םחפנו םלקשמל תיסחי ,םיאתה לש רתוי ההובג תוליעפל תמרוג וז הדבוע
ומצע ןפודה הנבמ ,ןפודה תא הסכמה רמוחה לש יפואהו יבועה םג םיבושח יתילכתה
ילעב ידי לע התליכא ינפב הצאה תודימע תא םיעבוקה ,ןפודל ץוחמש םירמוחו
.םימבש םייחה

ףוסאל םיינוטקנלפואוזה םייחה ילעבל רתוי לק רתוי םינטק הצאה יאתש לככ
,ןוטקנלפואוזו םיגד ,םימבש םייחה ילעבל ןיא םא .ןוזמכ םימה ךותמ םתוא
,לכענ ונניא אתה ןכותש ירה ,הצאה לש ןגמה הטעמ תא קרפל וא רובשל םיעצמא
םיגד וא ןוטקנלפואוז לש לוכיעה תוכרעמ ךרד ןתומלשב םימעפל תורבוע תוצאו
לש םייעמה ןמ ןוזמ ירמוח םיטלוק ףא הלאכ םיאת ,ןכ לע רתי .םייחב תוראשנו
תושרפהה ךותב רתי תוריהמב םיברתמ הלא תוצא יאת - םתאצ רחאלו ,םייחה ילעב
.תוקצומה

ילעב לש לוכיעה תכרעמ ךרד תוצא יאת רבעמ םימיוסמ םירקמבש ,ןכ םא ,אצוי
.םימב תוצא ןתוא לש ןתוברתה ץירמהל יושע םייח

ןוטקנלפוטיפה (1 :תוצובק שולשל לדוגה יפ לע םיקלחמ ןוטקנלפוטיפה תוצא תא
(2 ,ןורקימ 500-50 ןיב ענ םיאתה לדוג רשאכ (Netplankton) לודגה
ןורקימ 50-10 ןיב ענ ולש םיאתה לדוג רשא (Nanoplankton) ןטק ןוטקנלפוטיפ
ןורקימ 2-מ תוחפ ולדוגש - ןוטקנלפוקיפ (3 ,(רטמילימה תיפלא = ןורקימ)
.(Picoplankton)

20) תויקוריה ןה תרנכה לש ןוטקנלפוטיפב םינימב רתויב הרישעה הצובקה
ןכו תרנכה ימב (Ca) ןדיס לש תיסחי ההובגה הלוכתה ללגב רקיעב תאזו (םינימ
תנווגמ הייסולכוא תוחתפתה םירשפאמ הלא םיאנת ינש .ההובגה הרוטרפמטה ללגב
,םורטסאידפ ,םוירמסוק ,סומסדורטסיקנא םה רתויב םיחיכשה םינימה .תויקורי לש
.סיטסיצואוא ,םוירטסולק ,םורטסלצ ,םוירטסולק ,ןורדארטט

תויבוהלה תביטחל תוכייש תרנכהב רתויב ההובגה הסמויבה תא תורצויה תוצאה
השולש תרנכב שי .םוינידירפ גוסה הנמנ המיע (Pyrrhophycophyta) ( הטיפוריפ)
םה ויאתש ,gatunense ןימה אוה םהבש רתויב ץופנהו םוינידירפ לש םינימ
םיכיישה ,סנומוטפירקו םויטרצ םג םיצופנ םוינידירפל ףסונ .רתויב םילודגה
,הלטולקיצ ןה ,תרנכב רתויב תוצופנה ,תוינרוצה תוצאה .תויבוהלה תכרעמל
םה תרנכב תוילוחכ לש רתויב םיחיכשה םיגוסה .סוקסידונפטסו הרדניס ,הריזולמ
.סוקוקואורכו הנבנא ,הירוטליצסוא ,הנילוריפס ,סיטסיצורקימ

:תרנכה לש ןוטקנלפוטיפה תוצובקמ תחא לכל םיינייפוא םיטרפ המכ ןלהל

םיקדייח

םיבושח םיימיכ םיכילהתב םיפתתשמה (ןורקימ 0.3 - 3 םלדוג) םינטק םיחמצ הלא
.דועו םידיפלוס ןוצמח ,היצקיפירטינהד ,היצקיפירטינ ומכ םימב םישחרתמה
.םירמוחה לוגלגב םירושקה םיבר םיכילהת עוציבב הבר םתובישחו ,הלודג םתומכ
.(Detritus ,סוטירטד) םימב ינגרוא רמוח יקיקלחל םיקובד םיקדייח דואמ הברה
לש היינבל ןכו םימב ינגרואה רמוחה קוריפ יכילהת לכל טעמכ םיארחא םיקדייחה
לע העפשה הלא םירמוחלו ,םיינגרוא םירמוח רקיעב ,םירחא םימיוסמ םירמוח
:תוצובק יתשל םיקדייחה תא םיקלחמ םהלש הנוזתה חרוא יפ לע .םימה תוכיא
ירמוח םפוגב שיש םיקדייח םה הלא - (םיפורטוטוא וא) םייטיתניסוטופ םיקדייח
םיינגרוא ןוזמ ירמוח םישורד הלא םיקדייחל םג .םיעימטמ םהו ,(םיטנמגיפ) עבצ
הצובק לש םיינייפואה םיגציימה .הרידסה םתוליעפ ךרוצל ץוחבמ םיינגרוא-יאו
הלא .(Thiocapsa) הספקויתו (Chlorobium) םויבורולכ םה תרנכה ימב וז
םימה תבכשב תוחירפ טעמכ הנש לכ םירצויה ,םידורו םיטנמגיפ ילעב םיקדייח
.טסוגוא-ילוי םישדוחב ןוינמילהטמה תיתחתבש

.רתוי םיטושפל םיבכרומ םיינגרוא םירמוח םיקרפמה - םייפורטורטה םיקדייח

תוילוחכה תוצאה תביטח
(Cyanobacteria ,Cyanophyta)

שיו תויאת-דח ןהמ שי .תוצאל םיקדייח ןיב םייניב תגרד םיווהמה םירוצי
תרוצב תובשומ שיו (סיטסיצורקימ) תרדגומ הרוצ תורסח תובשומ שי .תויתבשומ
עיפומ םהיניבו םירבוחמ םיאת לש הרוש אוה טוח .(הירוטליצסוא ,הנבנא) טוח
רזופמה ,ןהלש עבצה רמוח .טסיצורטה ארקנש ,רתוי לודג ,ןפוד אצוי את םעפ ידמ
לש הירוטסיהב דואמ הקיתע הצובק יהוז .קרקרי-לחלחכ ןווג לעב אוה ,המסלפב
רמוחה ןיא הלאה תוצאה יאתב .ץראה רודכ ינפ לע םייגולויבה םייחה תוחתפתה
םג ןהל ןיא .תוצאה ראשל ומכ יתימא ןיערג ןהל ןיא ןכלו םורקב ףקומ יתשרותה
אלא ,(טסלפורולכ) תוצאה ראשל ומכ םורקב םיפקומו עבצ ירמוח םיליכמה םיפיפוג
אתה תקולח ידי לע תישענ ןתוברתה .אתה ףקיהב םירזופמה עבצ ירמוח םע םימורק
.תינימ הייבר ןיאו ,(טוחה) הבשומה תוצנתשה וא

תוינניעה תוצאה תביטח
(Euglenophycophyta)

םיליכמ םינימה בור .ןפוד תורסחו בר העונת רשוכ תולעב תונטק תויאת דח תוצא
םה לבא תרנכב יוצמ ןהלש םינימ רפסמ .הזיתניסוטופ םיעצבמו םיקורי עבצ ירמוח
ןפוד רסח אתה .ינגרוא רמוח הברה םיליכמה םיקותמ םימ יפוגב רקיעב םיצופנ
ותרוצ תא תונשל לוכי אתה ןכלו ,שימגו ךר ,דחוימ ינובלח םורקב ףקומו
.םימעפל

םדמדא ףיפוג םג םינימ הברהבו םיטסלפורולכ שי םיאתל .םינוטוש 4-2 את לכל
.הלודג אל תרנכב ןהלש הסמויבה .תיניע ארקנה

תויבוהלה תוצאה תביטח
(Pyrrhophycophyta)

.(הבהל ומכ) םדמדא-םוח-םותכ עבצ ןהלו בר העונת רשוכ תולעב תויאת-דח תוצא
בורל .(ליפורולכ ,םיליפוטנסק ,םידיאונטורק) םינוש עבצ ירמוח תוליכמ ןה
תויחולמ יונב אוהו ,ןותחתו ןוילע - םיקלח ינשל יוצחה ןפוד שי םינימה
וזה הביטחה ךותב .לודג ןיערג שי םיאתה ךותב .תונוש תורוצב תוטילב ןהילעו
םיטלגלפונידה תצובק איה ןהבש תובושחה תחאש ,תוקלחמ רפסמ שי
.תרנכב ץופנה םוינידירפה ךייתשמ הילא (Dinoflagellata)

תויבוהזה תוצאה תביטח
(Chrysophycophyta)

תוינרוצה תקלחמ :תרנכב םיבושח םיגיצנ ןהל ,תוקלחמ יתש וזה הכרעמה ךותב
.(Chrysophyceae) תויבוהזה תקלחמו (Bacillariphyceae)

ןווג לעב אוה םיאתבש עבצה רמוחו ,תויאת בר שיו תויאת-דח ןהמ שי :תוינרוצ
יושע אוהו (Si) ןרוצ שי אתה ןפודב .קרקריו םוח םג שי לבא ,ללכ ךרדב בוהצ
.ינשה ךותב דחא םיסנכומה הסכמו הספוק ןיעכ ,םיקלח ינש

תלטונ תיצחמ לכו םיינשל קלחתמ אתה רשאכ ,תינימ לא ךרדב איה ןהלש תוברתהה
לצא .היינשה הוושקה תא המצעב תרצויו ינרוצה (הספוקה) הטעמה לש תחא הוושק
יאת ינש תודכלתה ידי לע תעצבתמה תינימ הייבר םג שי וז הצובקב םיבר םינימ
:תוצובק יתשל םיקלחמ תויאת דחה תוינרוצה תא .הרוצ תווש (תוטמג) ןימ

;תכראומ רושיכ תרוצ תולעב - (Pennales) סלנפ (1

.הלוגע הרוצ תולעב - (Centrales) סלרטנצ (2

תויקוריה תוצאה תביטח
(Chlorophycophyta)

.םיגציימ םינימ הברה ןהל שי תרנכבו ,עבטה םלועב תולודגה תוצובקה תחא תאז
תניחבמ התובישחב הנושארה הצובקה וז םוינידירפ ןניאש תרנכב תוצאה ןיבמ
.םגאב הסמויבה

דבלב קורי ליפורולכ אוה ןהלש עבצה רמוח .תויאת ברו תויאת דח שי ןהב םג
.העונת רשוכ תולעב ןהו םינוטושב תודיוצמה ןהמ שי .םירחא עבצ ירמוח לכ אלל
.ןימ לכל תוינייפוא ,תונוש תורוצב תוטילב תרוצב תופסות אתה ןפודל

םיטוח דעו םיאת לש ןטק רפסמ לש הצובקמ תונוש תורוצ שי ןהיניבש תויאת ברל
.םיאת יבורמ םיכורא

םוינידירפה לש םייחה רוזחמ

את לכל .תויבוהלה תביטחמ םינוטוש 2 תלעב תיאת דח הצא איה םוינידירפ
ןיעל הארנש יפכ ,העבצ .תויחול היושע תוסכ שי ןורקימ 80-30 ןיב ענ ולדוגש
.ינגרוא רמוח תרצויו העימטמו ליפורולכ הליכמ איה .םדמדא-םוח אוה ,לכתסמה
איה םתוא םינוש םיטנאירטונ הל םישורד הלא םיינגרוא םירמוח רוציי ךרוצל
,הלדג איה .(דועו םוינלס ,ןחרזו ןקנח תוליכמה תובוכרת) םימהמ תטלוק
םיאתהמ דחא לכ .םיינשל תקלחתמ איה ןורקימ 60-40 לש לדוגל העיגמכו
תקלחתמ איה םיילמיטפוא םיאנתב .ולשמ שדח תויחול יוסיכ ול חימצמ םירצונה
תרנכב תועיפומ הלא תוחירפ .םימב תוצא תחירפ תרצוי איה זאו םימי 4-3-ל תחא
תמלענ החירפהשכ .תומלענ ןה ינוי תישארבו יאמו לירפא ,סרמ םישדוחה ךשמב
םינטק םיפיפוג ינש םהבו םילודג םהש (תוטסיצ) אמייק יאת תריצי םג תשחרתמ
.םודא עבצב

,העונתה רשוכ תלעב ,הליגרה ותרוצ לע ףסונ ,ללוכ םוינידירפה לש וייח רוזחמ
אמייקה אתל ןיא .ץופנה יביטטגווה אתהמ רתוי ןטק את איהש אמייק תרוצ םג
ןכלו םינוטוש ירסח אמייקה יאת .םיליגרה םיאתל ומכ תויחול היושע תוסכ
אמייק יאת .םודא עבצב םינטק םיפוג ינש אתה ךותב םהל שיו העונת רשוכ יללושמ
לכ ךשמב שחרתמ תויסיכה תריצי ךילהת .(Cyst ,תוטסיצ) תויסיכ םיארקנ הלא
תויסיכה .ברעהו תורחואמה צ"החא תועשב (יאמ דע ראורבפ ףוסמ) החירפה תפוקת
.םגאה תיעקרק לע תועקוש ןהו ,תיסחי תודבכו העונת רשוכ תוללושמ וללה
תורעס רחאל םימה ךותב ולא תויסיכ אוצמל רשפא םגאה לש םידודרה םירוזאב
העונת רשוכ ירסח אמייק יאת לש בצממ .תיעקרקהמ רמוח הפיחרמה םילג תלועפו
ינש תועצמאב הייחש ךות ,םימה לא םירבועו (םייביטטגו) םיליגר םיאת םיעקבתמ
ןיחבהל ןיידע רשפא ,םיחוש םיליגר םיאתל וכפהש רחאל דימ .םהלש םינוטושה
.םימלענ םה רתוי רחואמו ,םימודאה םיפוגה ינש לש םמויקב הלא םיאת ךותב
ןיב ללכ ךרדב שחרתמ ,םיחוש ,םיליגר םיאתל ןתכיפהו תויסיכה לש העיקבה ךילהת
ורבעש רחאל .הלילב אל םעפ ףאו ,20.00-ל 17.00 ןיבש תועשב ,ראורבפל רבמבונ
לדוגל םיעיגמשכו לודגל םיליחתמ םה ,םיחוש םיליגר םיאת לש בצמל תויסיכה
םישדח םיאת ינש םירצונ הקולח לכב .תב יאת ינשל אוה קלחתמ ןורקימ 60-40
.תויחול יושע שדח יופיצ ומצעל רצוי דחא לכו תויחולה תוסכ ךותמ םיאצויה

הלילה לש היינשה תיצחמב תשחרתמ םוינידירפה לש םייביטטגווה םיאתה תקולח
ןצמחה תמרש םימ תובכשב .02.00 - 04.00 תועשב לח האישו (01.00 - 07.00 ןיב)
ברה רפסמה .םוינידירפ יאת תקולח תשחרתמ ןיא םירעוס םימהשכ וא ןהב הכומנ
הפוקת ינפל םג .סרמ שדוח לכ ךשמבו ראורבפ ףוסב הפצנ םיקלחתמ םיאת לש רתויב
.תוחפ 4-3 יפ םלוא הקולח בצמב םיאת שי הירחאו וז

לודיגה יאנת יפל הנתשמ םוינידירפה יאת ךותב ןמחפהו ןקנחה ,ןחרזה ןיב סחיה
גראמב הבר תובישח םוינידירפה לש הלא תונוכתל .םימב ולא ןשד ירמוח תונימזו
דואמ הלודג םוינידירפה תומכ ירהש .םימה תוכיא לע העפשהו תרנכה לש ןוזמה
םירחא םימגאמ תרנכה דואמ הנוש הזב םג .םישדוח השולשכ ךשמב תרנכה ימב
םימגאב רשאמ םוינידירפה יאת ךותבש ןמחפהו ןקנחה לש םקלח לודג תרנכב .םלועב
תוחכונב הלודגה ותולת איה םוינידירפה לש תפסונ הבושח הנוכת .םלועב םירחא
.תבכעתמ ותלידג הז רמוח אלל .(Se) םוינלס לש םינוי

.(1978 ןמרב) םוינידירפה יאת לש בכרההו לקשמה לע םינותנ המכ ןלהל

(מ"מ תויפלא) ןורקימ 60-40 -
אתה רטוק
בקועמ ןורקימ 125000 - 70000 -
אתה חפנ
(םרגילימ לש ןוילימ יקלח 75) םרגוננ 75 -
ירטה אתה לקשמ
םרגוננ 30 -
אתה לש שבי לקשמ
םרגוננ 0.2 -
אתב ליפורולכ תלוכת
םרגוננ 15 -
אתב ןמחפ תלוכת
םרגוננ 0.05 -
אתב ןחרז תלוכת
םרגוננ 0.9 -
אתב ןקנח תלוכת


יתנשה העפוהה רוזחמו םגאב הסמויבה בכרה

יפ לע םיעבקנ םינימה תניחבמ הסמויבה לש בכרההו יתנועה םייונישה רוזחמ
םיטנאירטונ םילוע יפרוחה בוברעה תפוקתב .םגאב םיימיכהו םיילקיסיפה םיאנתה
תפוקת תישארב .תווקיהה ןגאמ םילחנה ידי לע ןשד ירמוח םיאבומ ןכו תיעקרקהמ
לש (תוטסיצ) תויסיכ תולועו תופחרומ בוברעה םע דחי .הסמויבה הנטק בוברעה
םיעלקנ הלא .םיחוש םייביטטגו םיאתל תוכפוהו םימה לא תיעקרקהמ םוינידירפ
ףרוחה ףוסב) רואה ,(C16-120) הרוטרפמטה תניחבמ םיבוט םיאנתל ףרוחה ךשמהב
,ההובג ותוסיסמ הכומנה הרוטרפמטה ללגב) םימב ןצמחהו (תוננע תוחפ שי ביבאבו
החירפה עיפוהל הליחתמ ראורבפ לש היינשה תיצחמבו (רטילל םרגילימ 12 דע
.(תוהובג תוסמויב תריציו דחוימ ןפואב הריהמ תוברתה)

איה וז הפוקתב תטלשה הצאה .לירפא-סרמב אישל העיגמו תכשמנ החירפה תפוקת
הריזולמ תעפוה ללגב תוינרוצ הברהו ,תוילוחכו תויקורי םג שי לבא ,םוינידירפ
.ףרוחה תליחתב רקיעב ,(Melosira)

ןשדה ירמוח תומכ .C300-280-ל םימה תרוטרפמט הלוע יציקה בוכישה תפוקתב
(םגאה לא תוקזח תומירז ןיא ץיקב) ץוחבמ הקפסא רסוח ללגב דואמ תדרוי םימב
הסמויבה .ןוינמיליפאה לא ןוינמילופיההמ הקפסא טעמכ ןיא בוברע רסוח ללגבו
החירפה .ידמל הלודג ןיידע איה ינוי-יאמב םלוא תדרל הליחתמ ןוטקנלפוטיפה לש
םימה תובכשב םייקפוא םימרז ללגב םג ץיקה תלחתהב תקספנ םוינידירפה לש
השוע אוהש רבד ,הטמ יפלכ תודידנ םייקל םוינידירפה לע םישקמה ,תונוילעה
אוה ,הטמ יפלכ תדרל םוינידירפה לש ותלוכיב ןיא רשאכ .ולאכ םימרז ןיאשכ
ץיקה תישאר לש תוהובגה תורוטרפמטלו הקזחה הנירקל ידמ ךורא ןמזל ףשחנ
ילמרונה םתוליעפ רשוכ תא דבאל םיאתל םרוג הזו תונוילעה םימה תובכשב
םיקרפתמו הטמ יפלכ םיעקוש םיתמה םוינידירפה יאת .םהלש תינומה התומתלו
תוינוסיר רקיעב ,םייאת דח) האוזוטורפו תוירטקב ידי לע תיסחי תוריהמב
רמוח ךכ ידי לע תויהל תכפוה םוינידירפה לש הלודגה הסאמה .(םיינטטושו
רצונו ביבאב םדקומ הלוע ריוואה תרוטרפמט םא .םגאה ימב יקיקלחו סמומ ינגרוא
םילוכי םיעקושה םוינידירפה יאת ןיא - םדקומ (היצקיפיטרטס) ימרט בוכיש
תעפות םא םלוא .ןוינמיליפאב ,ךכיפל ,םבורב ,םיקרפתמו הנילקומרטה תא רודחל
תחירפ תפוקת הלוכי - תוכומנ ריווא תורוטרפמט ללגב תרחאתמ יציקה בוכישה
רמוחהו ,םש םיקרפתמו תיעקרקל דע םיאתהמ קלח םיעקוש זאו ,ךראתהל םוינידירפה
ראשנש ,סמומ ינגרוא רמוח .ןוינמילופיהב רבטצמ םהמ רצונה ינגרואה
רובעיו קרפתי ןוינמילופיהבש הזו ,ץיקב תוצאה תושרל דמוע ,ןוינמיליפאב
.ןכמ רחאל הנש קר ונוצמח ךות ןוינמיליפאל

לש הסמויבב היילע הליחתמ ץיקה תישארב םוינידירפה לש החירפה תכיעד רחאל
סוקסידונפטס :תוינרוצ תוצא לש םיירקיע םינימ ינשו תוילוחכ ,תויקורי
תורצוי תוילוחכהו תויקוריה .(Stephanodiscus ;Cyclotella) הלטולקיצו
15) תולק תוחירפ לש העפוה ידכ דע םיתיעל ,רבוטקוא-רבמטפסב תוהובג תוסמויב
.(עבורמ רטמל םרג 25 -

םיטנאירטונו ,תדרל הנילקומרטה הליחתמ רבמבונ-רבמטפס םישדוחב
לש ןטק איש לש תוחתפתה םירשפאמ ןוינמיליפאה לא םירבועה ןוינמילופיההמ
,םיניחבמ .(הלטולקיצו סוקוקואורכ ,םוירמסוק) תוינרוצ וא תוילוחכ ,תויקורי
ביבא-ףרוחה ףוס :תינוטקנלפוטיפ הסמויב לש םייתנוע םיאיש ינשב ,ןכ םא
ויתס-ץיקה ףוסבו םוינידירפה לש החירפל תודוה (יאמ-סרמ) ץיקה תישארו
.תוינרוצ םימעפלו תוילוחכו תויקורי לש תולק תוחירפ (רבוטקוא-רבמטפס)

םימה דומעב ןוטקנלפוטיפ לש תיכנא הצופת

םע .םימה דומע לכב תינגומוה הרוצב תוצאה תוקלוחמ יפרוחה בוברעה תפוקתב
תועשב תוזכורמ (יאמ-ראורבפ) בוכישה תלחתהו םוינידירפה לש החירפה תעפוה
לש קמוע דע םג םוינידירפ שי .םינוילעה םירטמה 5 לש הבכשב תוצאה בור רקובה
םוינידירפה יאת יכ ,תוצאה זוכירב םיבר םייוניש םילח 'מ 5-ל תחתמ לבא 'מ 10
.םויה ךשמב תודחא םימעפ הטמלו הלעמל םידדונ

ןוינמילופיהב תוצא ללכב ןיא רבמצד דעו ינויב םוינידירפה תחירפ תפוקת ףוסמ
ינש אישו 'מ 10 קמועב הסמויב לש דחא איש זא שי .ןצמח ירסח ובש םימהש
איש םג דרוי רבמצדבו רבמבונב הטמ יפלכ הנילקומרטה תדרוישכ .ןוינמילהטמב
הבש ,בוברעה תפוקת דע םש ההושו ,הטמ יפלכ ןוינמילהטמבש ןוטקנלפוטיפה
אצמנ ןוינמילהטמבש ןוטקנלפוטיפ לש הז תיסחי הובג זוכיר .תינגומוה הקולחה
תלפונה תומכהמ 1%-מ תוחפ בורל ,רתויב הכומנ וילא העיגמה רואה תומכש רוזאב
.םימה ינפ לע

(13 רויצ) תיטיתניסוטופ תוליעיו ינושאר רוציי

בושח ("ינושאר רוציי" םשב ארקנה) םימב תוצאה ידי לע עצובמה העמטהה ךילהת
הילוחמ ינגרואה רמוחה לש ולוגלגלו םגאב תשחרתמה תיללכה תוליעפל רתויב
.ןוזמה תשרב הילוחל

ההובג ןכ םימב תוצא רתוי שיש לככ .תונועה יפל הנתשמ ינושארה רוצייה תמצוע
תיתומכ הדיחיל עוביקה תמצוע תא םיסחיימ םא םלוא ,ןמחפה עוביק תמצוע
המצוע תוצא לש םינוש םינימל יכ םיאור (תיפיצפס תוליעפ) תוצא לש (הסמויב)
ללגב ,ההובג ןמחפה עוביק לש תיללכה המצועה םוינידירפה תחירפ ןמזב .הנוש
ץיקב וליאו .תיסחי ךומנ הצאל עוביקה רועיש לבא םיטרפה לש םוצעה רפסמה
תויקוריו תוילוחכ) תוצא תומכ תדיחיל הרועיש לבא ,תיללכה המצועה רתוי הכומנ
לש תיפיצפסה תוליעפהש ןאכמ .תיסחי ההובג המצוע לע הארמ ,(הז הרקמב ,רקיעב
הפוקתל (1984-86 אלל 1989-1970) עצוממ ןמחפ עוביק .תיסחי הכומנ םוינידירפה
םימה דומע הבוג לכב םויל עבורמ רטמל ןמחפ םרג 1.9-ל עיגמ ינוי דע ראונימ
יתנש עצוממ) םויל עבורמ רטמל ןמחפ םרג 1.5 - הנשה לש היינשה תיצחמב וליאו
ךשמב :םגאה לכל תיללכה המצועה תא בשחל רשפא הלא םינותנ יפ לע .(1.7 ללוכ
םישדוחה תשש לכבו ,ןמחפ ןוט 323 תרנכב םוי לכ םיעבוקמ הנושארה הנשה תיצחמ
ךשמבו ,ןמחפ ןוט 255-כ םוי לכ םיעבוקמ הנשה לש היינשה תיצחמב .ןוט 57,494
ימבש תוצאה תועבקמ לוכה ךסב .ןמחפ ןוט 45,390 - רבמצד דע ילוימ הפוקתה לכ
לש ורוקמ .דואמ הלודג תומכ וז .ןמחפ ןוט 110,000-כ עצוממב הנש לכ תרנכה
םימה לא עיגמה ,יריפסומטא (CO2) ינצמח-וד ןמחפמ קרו ךא טעמכ ןמחפה
.הז ילקיסיפ ךילהת לע טולשל תורשפא לכ ןיאו היסופידב

ןוט 47,000-כ םגאב םיעבוקמ (ינוי-סרמ) םוינידירפה לש החירפה ישדוח ךשמב
ישדוחב ןמחפה עוביק תא .(20 הלבט האר) תיתנשה תומכהמ 52%-כ הזש ,ןמחפ
תמצוע ;עבורמ רטמל םרג 137 לש תעצוממ תוצא תסמויב תעצבמ םוינידירפה תחירפ
תוצא םרג 137 ידי לע םויל עבורמ רטמל עצוממב ןמחפ םרג 2.2 לש עוביק
ץיקה ישדוחב וליאו ,תוצא םרג 60 ידי לע םויל עבוקמ ןמחפ םרג לכש ,ושוריפ
.תוצא םרג 17 ידי לע םויל ןמחפ םרג עבוקמ (רבמצד-ילוי) ויתסהו

(תוינרוצה ףאו) תוילוחכהו תויקוריה תוליעפ רתוי הליעי המכ דע םיאור ןאכמ
.םוינידירפה לש וזמ ץיקה לש

ךילהתב קוריפל ןמצע תוצאה ידי לע קרופמו לצונמ עבוקמה ןמחפהמ רכינ קלח
.העמטהה ךילהתמ 30%-20%-ל העיגמ ותמצועש ,המישנה

20 הלבט
1970-89 הפוקתל םויל ר"מל ןמחפ םרגב םיישדוח םיעצוממ :תרנכב ןמחפ עוביק
.(ןמחפ עוביק רובע 1984-86 אלל)

(1989 רגנילופו ןמרב)

ללכ לש הסמויב
םרגב םימבש תוצאה
ר"מל
תויבוהל לש הסמויב
םרגב (םוינידירפ)
ר"מל
םרגב ןמחפ עוביק
םויל ר"מל ןמחפ
שדוח
44.4
14.8
1.0
ראוני
76.5
45.0
1.6
ראורבפ
124.4
103.7
2.0
סרמ
186.8
169.8
2.5
לירפא
169.1
153.7
2.5
יאמ
66.2
50.9
2.2
ינוי
33.6
18.7
1.9
ילוי
25.3
8.4
1.8
טסוגוא
26.6
7.2
1.7
רבמטפס
27.5
5.1
1.5
רבוטקוא
25.7
7.1
1.1
רבמבונ
22.0
8.8
0.8
רבמצד


םויל עבורמ רטמל םיעמטומש ןמחפ םרג 1.7 ךותמ ןמחפ םרג 0.43-כש תרמוא תאז
ןוט 110,000 ךותמ :תורחא םילימב .המישנה ךילהתב םיקרופמ - יתנש עצוממב
המישנה ךילהתב םיקרפתמ ןוט 27,500-כ ,םגאה לכב הנש לכ ךשמב םיעבוקמה ,ןמחפ
.ןוט 82,500 םגאב םיראשנו ,ןמצע תוצאה לש

?תללוכ תוצא תומכ תניחבמ ,ןמחפ ןוט 82,500 ,הלודג ךכ לכ תומכ תרמוא המ
דחא קר אוה ןמחפהו תויה ,תוצא ןוט 660,000-כ השעמל תגציימ וזכ ןמחפ תומכ
אל) סמומ ינגרוא ןמחפ תושירפמ ןמצע תוצאה .תוצאה ףוג תא םינובה םיביכרמה
ךילהתב תועבקמ ןהש תיללכה ןמחפה תומכמ 4%-כ לש תומכב (המישנה ךילהתב CO2
ירה ,העמטהה ךילהתב ולוצינ תוליעיו רואה תטילקל רשא .(ןוט 3,300) העמטהה
תוקחל םייתוכאלמה תונויסינל תיסחי ,ליעיל בשחנ יעבטה העמטהה ךילהתש תורמל
תלצונמ םימל תרדוחה שמשה רוא תייגרנאמ 0.4% - 3.0% קר תאז לכב ,ותוא
אוה םימב ןתומכ .ןוזמה תדימריפ סיסב תווהמ תוצאה .תוצא ידי לע הז ךילהתב
הסמויבה תומכו ,ןתוליעפ ,םימב ןתוחתפתה .םימה תוכיא תא עבוקה ירקיעה םרוגה
םגאהמ םיבאשנה םימב לופיטל ןתינה םוחתה לעמ הנגורחתש ןהל רוסא ,תורצוי ןהש
םג רוסא ,ךדיאמ .םויכ השענ אוהש יפכ ,שרדנה תוכיאה ןקתל םמיאתהל הרטמב
תשר לש יעבטה הנבמהמ הבר הדימב םינוש ויהי םינימה לש בכרההו תוצאה תומכש
.ולאה תובושחה תורטמה תרימשל םינווכמ תווקיהה ןגאו םגאה לועפת .ןוזמה

 
תוצא ךותב ינגרואה רמוחה ןזאמ :13 רויצ
יזכרמה לוגיעה .תרנכה ימב ןוטקנלפוטיפה
תוצא יאתב ינגרואה רמוחה תלוכת תא ראתמ
,הז לוגיע יפלכ הרומה ,ץח לכ .םימב תויח
רמוחה תומכ לש הרשעהל איבמה ךילהת ראתמ
וקלחב םיגצומ הלאו ,םימבש יתצאה ינגרואה
םישרתה לש ןותחתה קלחב .םישרתה לש ןוילעה
יזכרמה לוגיעל ץוחמ לא םנוויכש םיציח םיגצומ
םימרוגה םיכילהת םיראתמ הלאו ,(ץוח יפלכ)
יתצאה ינגרואהרמוחה תומכב התחפהו הדיריל
,יתצאה ינגרואה רמוחה תומכש ,ןבומכ .םימבש
ןזאמ לש האצות איה ,םימב עגר לכב הדדמנש
.התחפההו הרשעהה יכילהת ןיב ללוכ


הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ