תרנכ-ןדרי תכרעמב יחה
ןפג השמ `פורפ :תאמ
.67-66 םידומע ,(1992 תנש) ,תרנכה רפס  :רוקמ
     

החי במערכת ירדן-כנרת
םאצומב ברה ןווגמה אוה ,תרנכ-ןדרי תכרעמב יחה תא דחיימה ,ןייפאמ וק
.ויביכרמ לש יפרגואיגה

תנבומ דחי םתוחכונו ,יפרגואיגה םאצומב הזמ הז םיקוחרו םינוש ויביכרמ
שי .רבעב ןאכ ומייקתהש םייגולואגהו םייגולורדיהה םירשקה עקר לע קר
:תונוש תוכלממ לש םיגיצנ ןאכ
- ןשיה םלועה לש ינופצה ץראה רודכ תיצחמ רוזיא אוהש - תיטקראילפ (1
.תינופצה הקירפאו היסא בור ,הפוריא    
הווי ומכ םילודגה םייאה תא ללוכ היסא לש יפורטה קלחה - תילאטניירוא (2
.הזומרופו םיניפיליפ ,ואינרוב ,הקנל-ירס ,הרטמוס    
.הקירפא לש יפורטה קלחה - תיפויתא (3

ןקוילפה תפוקתב רוזיאל ועיגהש ,לשמל ,Coritspongilla תצובקמ םיגופסה
םיבחטיח וליאו ,ברעממ (היסרגסנרט) תימיה הרידחה םע הנש ןוילימ 25 ינפל
םיינייפוא ,Fredericella sultana jordanica ןכו ,Plumatella auricornis ומכ
(Dina blaisei) הקולע לש ןימ ןאכ שי .וזכרמלו יטקראילאפה רוזיאה חרזמל
םידיאוקיטקפרה םינטרס ;הילוגנומבו ריביסב ,הקירמאב ,הפוריאב ץופנה
,Bithynia גוסה ינב ,תוכיכר ינימ ;קהבומ ימי םאצומש ,(Harpacticoida)
אצוממו (Theodoxus) ינאיסא אצוממ תוכיכר ;יפוריא םאצומש ,לשמל
.דועו ,(Viviparus unicolor) יפויתא

ןוגכ ,יפויתא אצוממ םיגד םהיניב שי :םיגדה אצומ אוה רתויב ןיינעמו ןווגמ
יטקראילאפה רוזיאה לש ימורדה וקלחמ ונילא ועיגהש שיו ,םינונמאה
,תיוואנו ןונרק ןוגכ ,ימי אצוממ םינימ םג שי .םינונבלו תויניב ומכ ,(היכרות)
.םיקותמ םימב םייחל תולגתסה ורבעש

םישמשמ ,םיגזוממה םייטקראילאפה םירוזיאה ןמ םאצומש ,םייחה ילעבל
.ינופצה - םיפויתאלו םתוטשפתה םוחת לש ימורדה הצקכ ןדריה תורוקמ
,ןדריה עקב ךרד אל הנה ועיגה יפויתא אצוממ םייחה ילעב יכ חינהל לבוקמ
יכפש ךרד החרזמ ורדח ןאכו ,ןוכיתה םיה חרזמל סולינה םע ומרז אלא
.תורהנה

הלוחה קמעמ .םיינופצה םינימה בורל ימורד לובגכ םישמשמ ןדריה תורוקמ
.דבלב םיטעמ םיגוסמ םיקותמה םימה לש יטקראילאפה יחה בכרומ המורדו
;(Caenis macrura, Cloeon dipterum) םינמוי-רב לש םינימ ינש קר :לשמל
ןימ ;(Melanopsis praemorsum, Pisidium casernatum) תוכיכר לש םינימ ינש
תוצובקמ ןטרס לש ןימ ;(Echinogammarus veneris) דצטש לש דחא
Eucyclops) לגרטש לש דחא ןימ ;(Proasellus coxalis) םיילגרה-יווש
.(Dina lineata) הקולע לש ןימו (serrulatus

תועצמאב ןוכיתה םיל הרושק ןדריה תעקב התיה ןוילעה ןקוילפה תפוקתב
לש םידחא םינימ ורתונ ,ינקוילפה םיה גוסנשמ .םי ימב תפצומו לאערזי קמע
.ןדריה תעקבב םימצמוצמ םירוזיאב םודקה םיה ןמ םידירשכ םינטרס
ןכושה ,Typhlocaris galilea - לילגה תימוס אוה הלא םינטרסב םסרופמה
וא החבט תונייעמב םייחה םינימ דוע םיעודי ךא ,החבט די לע רונ-ןיע ןייעמב
תוינופדצה תרדסמ ןטרס ינימ ינש םג .חלמה םי רוזיאבש תונייעמב
.הז םודק יח לש דירש םה תרנכב (Ostracoda)

םידיאוקיטקפרה םינטרס ןכו ,הלוחכ תיוואנו םילחנה ןונרק ,םיגד ינימ ינש
ואצמנ םלוא .ןוילעה ןקוילפה תפוקתב ןדריה תעקבל ורדח ,(Harpacticoida)
- םיגופסה ןוגכ ,םיקותמ םימ לש םיינקוילפ םידירש םג תרנכב
.םינטרסו תוכיכר ינימ ,Cortispongilla

תוחילמ תוגרדב םימל םימאתומה ,(Euryhaline) םינילהיריאה םייחה ילעב
יחה לש םיבושחה םיביכרמה םע םינמנ ,םיקותמ םימב םינכושה ,תונוש
,תיעקרקה לע תויחה תויפיז-לד םיעלות :םיללכנ וז הצובקב .םגאב
,(Eucyclops serrulatus) לגרטשה ,(Cyprideis torosa) תינופדצה - םינטרסהמ
חיכשה דצטשהו ,וילא הכומסה (מ"ס 40-20) םימה תכשבו ץובב רקיעב יחה
םילחנה רירחש לולבשה ןכו ,(Echinogammarus veneris) תרנכב
תרנכל םיכפשנה םילחנה תא רקיעב סלכאמה ,(Melanopsis praemorsum)
םינבואמכ הלא תודוסי לש םתואיצמ .םגאב םידודרה םירוזיאה תאו
לחנ ןיבל ןדריה תעקב ןיב םייפרגורדיה םירשק לע הדיעמ ,הידבוע תרוצתב
היינשה םינוחרקה תפוקת) לדנימ ןוחרק תפוקתב תוחפל סטנורואה
.(ןקוטסיילפב

,םינש 20,000 -כ ינפל רצונ ,םויה וניניעל הלגנ אוהש יפכ ,תרנכה םגא
רוזיאב םימה יפוג תא סלכאש יחה .ותיעקרק לש תינוטקט העיקשמ האצותכ
.השדחה םייחה תביבס לע טלתשה םגאה לש ותעיקש םוקמל ךומסה

םויה םג תויח ,םינבואמכ הידבוע תרוצתב ואצמנש תוכיכרה ןמ רכינ קלח
תורהנב םייקתהל וחילצהש ,תורחא תוצובקמ םייח ילעב םג ןהומכ ;םגאב
םלענש רחאלו ,חולמה ןושלה-םגאל קותמה הידבוע םגא ךפה רשאכ םיקותמ
.תרנכה הרצונ -

20,000 ינפל לחה תרנכ-ןדריה תכרעמ לש היגולופרומב יחכונה רטשמהש ןויכ
םע ועיגיש ןופצהמ םישדח םינימ לש םתעפוהל תופצ ל היה רשפא ,םינש
לש יתוכיאהו יתומכה בכרהה ,םלוא .תרנכה ךותב וססבתיו ןדריה
,תיעקרקה ינכושו םיחותפה םימה ינכוש ,תרנכב םייחה ילעב תייסולכוא
ביכרמה ,(Rotifera) תויליגלגה ,המגודל .ןדריה לש הלאמ דואמ הנוש
ןוטקנלפה תסמויבמ םיזוחא 10 -מ תוחפ תווהמ ,ןדריל ינייפואה ינוטקנלפה
ןדריה תונופטיש םע וילא תועיגמ םגאבש תויליגלגה בור ,ןכ לע רתי .תרנכב
גוסה תונב תויליגלג וליפא .הרצק הפוקת קר תרנכב םייקתהל תוכישממו
ירוצי ןיבמ תודיחיה ןה יכ עפשב יוצמ ןנוזמש ,(Asplanchna) תינויבח
םייקתהל תוחילצמ ןניא - םוינידירפ תוצאמ ןוזיהל תולגוסמה ןוטקנלפואוזה
.םגאב ססבתהלו

Microcyclops) לגרטשה לש ובצמ ,רתוי ינוציק ףא ילואו ,ךכל המוד
הארנ .דואמ רידנ אוה תרנכב וליאו ,עפשב אצמנ אוה ןדריב :(minutus
,םינויה בכרהב ינושה רקיעבו) תרנכל ןדריה ןיב ,םימה בכרהב לדבההש
לע ירקיעה עיפשמה אוה (דועו תומחפ-וד ,טפלוס ,רולכ ,ןגלשא ,ןרתנ ,ןדיס
.וז העפות

םימרוגמ ,אופיא ,תעפשומ תרנכ ןדרי תכרעמב םייחה יעלב לש הצופתה
תכרעמ ןיב הזה לדבהה תא םירצויה םייגולוקא-םיננסמכ םילעופה םידחא
הרוטרפמטב הדח היילע :םה םיבושח םיימילקא םימרוג ינש .תרנכל ןדריה
תא לידגמה םרוג ,ריוואה תוחלב הדח הדירי - הדיצבו ,םורדל ןופצה ןמ
םילדבהה :ימיכ םרוג אוה ףסונ םרוג .החלמהה תא המעו תודאתהה תדימ
אוה תרנכה לש ידוחייה םינויה סחי .םהב םינויה סחי יפ לע םימה בכרהב
םיקותמ םימ יווקמב אלו הב דורשל םייח ילעב לש םימיוסמ םינימל רשפאש
.ןוכיתה חרזמב םירחא


הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ