(ריעז יח) ןוטקנלפואוז
ןפג השמ `פורפ :תאמ
.79-68 םידומע ,(1992 תנש) ,תרנכה רפס  :רוקמ
     

זואופלנקטון (חי-זעיר)
םיריעזה םייחה ילעב ללכ תא םינכמ (Zooplankton) ןוטקנלפואוז םשב
םמצעב ינגרוא רמוח רצייל םילוכי םניאש םירוצי הלא .םימב םיפחרמה
ילעב לש הפירט ,תוצא לש הליכא ידי לע םא ,ןכומ ותוא לבקל םיכירצו
םייח ילעבו תוצא תוקרפתהמ ורצונש םיקיקלח תליכא וא םירחא םייח
.ותמש

ןטק ןפוג לדוגש הלא םה ןוטקנלפואוזל םיכייתשמכ םירדגומה םייחה ילעב
ןיעב תוארל רשפא (מ"מ 2-0.6) םהבש םילודגה תא .םירטמילימ 4 -מ
שורד (מ"מ 0.6 -מ תוחפ) רתוי םניטקה תא תוארל ידכש דועב ,םדאה
םימה יפוג ךותב םיצופנה םיינוטקנלפואוזה םייחה ילעב .הלדגה רישכמ
.תוברו תונוש תויטמטסיס תוצובקל םיכייתשמ םלועב םינושה םיקותמה
:תואבה תוירקיעה תוצובקה שולשל תכייתשמ םתיברמ םלוא
.Cladocera - םיאנפדה םינטרסה תרדס .1
.Copepoda - םיאלגרטשה םינטרסה תקלחמ תב .2
.Rotatoria וא Rotifera - תויליגלגה תכרעמ .3

שי םלועב םינוש םיקותמ םימ יווקמב םיפחרמה םיריעזה םייחה ילעב ןיב
:ומכ תורחא תוצובקל םיכייתשמה הלאכ םג
םיעלות (Flagellata) תוינוטוש ,(Ciliata) תוינוסיר :(האוזוטורפ) םייאת דח
יעלות ,(Nemertea) םטוח יעלות ,(Turbellaria) תוחוטש םיעלות :תונוש
סוס תרעש יעלות ,(Nematoda) תולוגע םיעלות ,(Gastrotricha) הכירטורטסג
םיילגר-יווש םינטרס ,(Ostracoda) םיינופדצ םינטרס ;(Nematomorpha)
,(Hydracarina) םימ תוירקא ,(Amphipoda) םיידצטש םינטרס ,(Isopoda)
.דועו ,םיגד לש תוורל ,םינושאר תוחתפתה יבלשב תוכיכר ,םינוש םיקרח

תירקיעה הסמויבה תא םיווהמ תויליגלגהו םיאלגרטשה ,םיאנפדהש ןוויכמ
םיאנפדה .םהב זכרתנ ,טרפב תרנכבו ללכב םימגאב ןוטקנלפואוז לש
,35% - הדופפוקה ,תרנכב תינוטקנלפואוזה הסמויבה ללכמ 58% םיווהמ
םילדבה םימייק ךא ,יתנש בר עצוממ םיאטבמ הלא םינותנ .7% - תויליגלגו
.הנועל הנוע ןיבו הנשל הנש ןיב

תרנכב ןוטקנלפואוז לש (דחי םיעיפומש םינימה רפסמ) םינימה ןווגמו רפסמ
ןיב לידבהל שי .םייפורט םימגאל המודו ,םיינופצ םימגאל תיסחי ,לודג אוה
םימבו (רטמ 10 -מ תוחפ קמועב) םידודר םימב תויוצמה תויסולכואה
ןהו תויה םיקומעה םימה לש תויסולכואב דחוימב זכרתנ ונא .םיקומעה
םייח ילעב לש םינימ רפסמ .םגאה לש תיגולוקאה תכרעמל רתוי תובושחה
לש םיקומעה ויקלח תיעקרק לעש םיעקשמה ץוב ךותב םיררוגתמה ,םיריעז
תולועפ לש הרקמב ירהש .םימבש ןוטקנלפואוזל םיתיעל םיפסונ ,םגאה
דומע ךות לא םהמ קלח ףחרומ ,םימרז וא תורעסמ האצותכ ,תוקזח לוברע
,םידודרה םימב .ףחרמ ןוטקנלפואוזכ זא םתוא אוצמל רשפאו ,םימה
20 ךשמב .רתוי וז העפות תטלוב ,קזח העיפשמו הרידת םהב םילגה תלועפש
ינפל הב ואצמנ אלש םישדח םיגוס תרנכה ימב ורדגוה תונורחאה םינשה
ךות לא וחפסנ ולא םישדח םינימו םיגוס יכ ןכתיי .תויליגלג לש רקיעב ,ןכ
Conochiloides, :לשמל ומכ ,תווקיהה ןגאמ םילחנה ימרז ידי לע םגאה
ךופה ,דחא הרקמ ןייצל שי .Philodina, Collotheca, Trichocerca, Lecane
תומישרה לכב עיפומה ,(D. lumholtzi) יצלוהמול הינפד ןימל עגונ אוהו ,הזמ
םלענש הארנכו זאמ תרנכב אצמנ אל לבא ,םיששה תונש ינפלש םיחווידהו
םינשה 25 -ב תרנכב ואצמנש ,ןוטנלפואוז לש יללכה םינימה רפסמ .ירמגל
אוצמל רשפא ו ,םיחיכש םכותמ 20 -כ קר םלוא 40 -כ אוה ,תונורחאה
.הנשה תונוע לכב טעמכ םתוא

40-20 ןיב בורל הענ (14 רויצ) תרנכה ימב ןוטקנלפואוז לש תיללכה תומכה
.ולוכ םגאל בוטר לקשמ ןוט 7,000-3,000 תרמוא תאז ,ר"מל בוטר לקמ םרג
עיגמ ןכלו ,בוטרה ולקשממ 20%-10% אוה ןוטקנלפואוז לש שביה לקשמה
:האוושהל .ןוט 1,400-300 - ל תרנכב ןוטקנלפואוזה לש שביה ולקשמ רועיש
יפ לש תומכל ,םוינידירפה תחירפ םע ,ביבאב העיגמ ןוטקנלפוטיפה תומכ
ןוטקנלפואוזהו ןוטקנלפוטיפה תויומכ ויתסבו ץיקב וליאו ,הזמ הרשע
גראמ ךותב רתויב בושח דיקפת םיינוטקנלפואוזה םייחה ילעבל .תומוד
לש וזל המוד תרנכה ימב םיגדה לש הסמויבה ,םנמא .םימבש ןוזמה
הברה םיליעי םינלצנ םה םייפוקסורקימה םינטרסה םלוא ,ןוטקנלפואוזה
םילכוא (םיריעצו םירגובמ) םיגד .םיגדל האוושהב ןוטקנלפוטיפה לש רתוי
םינטרס וליאו ,םפוג לקשממ 20%-3% ןיב אוהש לקשמב ןוזמ םוי לכ
.םויל םפוג לקשממ 110%-80% ןיבש תומכב תוצא םילכוא םיינוטקנלפואוז
.םיגדהמ רתוי רהמ םיברתמו םילדג םג םיינוטקנלפואוזה םייחה ילעב
םידחא תועובש ךות ףלחתמ םגאב ןוטקנלפואוזה לכש איה רבדה תועמשמ
רפסמ ךשמב קר תפלחתמ םיגדה תייסולכוא וליאו ,םירופס םישדוח וא
.םינש

,תונטקה ןוטקנלפוטיפה תוצאמ םינוזינ ןוטקנלפואוזה ירוצימ קלח
לשמל ומכ ,(Detritus - סוטירטד) ינגרוא רמוח יקיקלחמו םיקדייחמ
םירגובמה םיאלגרטשה .םיריעצה םיאלגרטשהו תויליגלגה ,םיאנפדה
םיארקנ תוצא םילכואה .םנימ ינב תא וא םיאנפד ללכ ךרדב םיפרוט
"םיינושאר םינלצנ" וא ,(Secondary Producer) "םיינוינש םינרצי"
תא לצנמ םיינוטקנלפואוזה םייחה ילעבמ דחא לכ .(Primary Consumer)
הובגה בלשל ןוזמ רוקמ ךכ ידי לע ןיכמו ופוג תא הנוב ,ולש ןוזמה רוקמ
גראמ ךותב בלשל בלשמ ינגרואה רמוחה רבעמ .ןוזמה גראמ ךותב ונממ
,המישנ) םינוש םיילובטמ םיכרצל תלצונמה ,היגרנא ןדבואב ךורכ ןוזמה
תמייקתמ םימה ףוג ךרד .בלש ותואבש םייחה לעב לש (ףוגה תוליעפו םויק
ינצמח-וד ןמחפבו שמשב הרוקמש היגרנא :הפוצרו תדמתמ רמוח תמירז
תוצא לש ןפוג ךותב תרצאנו םימה לא תרדוח הריפסומטאבש (CO2)
םיפטשנה ןוזמ ירמוח םה תוצאל רמוח תקפסאל ףסונ רוקמ .ןוטקנלפוטיפה
וזה היגרנאה תמרוז ןכמ רחאל .םשגב וא םילחנה ךרד ץוחבמ םגאה לא
תא בזוע הנממ קלחו ,ןוזמה תדימריפב בלש לא בלשמ תוצאה יאתבש
האב ןוזמה תשר ךותב ןוטקנלפואוזה תובישח .תונוש םיכרדב תכרעמה
תוכיא לע העפשה הז רבדלו ודי-לע לכאנ ןוטקנלפוטיפש ,ךכב יוטיב ידיל
תומכ תא עובקל םילוכי תרנכה ימבש ןוטקנלפואוזה יפואו תומכ .םימה
.םימה תוכיא לע עיפשהל ךכ ידי לעו םימבש תוצאה

הזמ הנוש אוהו ,ידמל ביצי תרנכב ןוטקנלפואוזה תויסולכוא בכרה
ןדריה לש ןוטקנלפואוזב תטלשה הצובקה .םגאל ןופצמ ןדריה תכרעמבש
תופוקתב קר ןדריב םיעיפומ םה םלוא ,םיאנפדה םה (הסמויבהמ 61%)
תויליגלגה תצובק .םיגד תוכירבמ םימ הארנכ םה ירקיעה םרוקמו ,תורצק
םיעיפומ םה ,תרנכה לא םיכפשנה ןדריה ימב הבר תיתנוע תוביצי לע הארמ
םיווהמ םיאלגרטשה וליאו ,הסמויבהמ 30% -כ םש םיווהמו ,הנשה לכ
Vorticella גוסהמ תוינוסיר הברה םג תועיפומ ןדריה ימב .9%-כ קר ןדריב
ידי לע תיעקרקהמ תופחרומה (Nematoda) תוימינ םיעלות ןכו (תינומעפ)
.םיקזחה םימה ימרז

תוצובקה שולש לש תובושחה תויגולוקאהו תויגולויבה תונוכתה תא רוקסנ
םלועב יטמטסיסה ןדמעמ .תרנכב ןוטקנלפואוזה תא תוביכרמה תוירקיעה
:ןלהלדכ אוה ולא תוצובק שולש לש יחה
.(Rotatoria, Rotifera) תויליגלגה תכרעמ .א
.(Phylum - Arthropoda) םיילגרה-יקורפ תכרעמ    
.(Subphylum - Crustacea) םינטרס - הכרעמ תב    
.(Class - Branchiopoda) םיננסמ םינטרס תקלחמ    
.(Order - Cladocera) םיאנפד תרדס .ב
.(Class - Copepoda) םיאלגרטש תקלחמ .ג


(Cladocera) םיאנפד
,םינימ 800 -כ םלועב תללוכה ,םיננסמה תקלחמב םינטרס לש הרדס
תואיצמ איה םתוא תנייפאמה הנוכתה .םיקותמ םימב םייח םתיברמ
יעיברהו ישילשה תוגוזה לע דואמ הנידעו הקד תשר תרוצב ןוניס יחטשמ
.םיילגרה לש

םכותמ םיפסאנו ןטרסה ףוג ךרד םימה םימרזומ הלא םיחטשמ תועצמאב
לכ םיאצמנ ןהיניבו תוושק יתש ןב ןוירש יושע ,חוטש ףוגה .ןוזמה יקיקלח
ךרד םימה תמירז .תובכרומ םייניע ובו שאר םהל שי .םיימינפה ףוגה יקלח
ןמחפ תאיציו ףוגה תומקר לא ןצמח עופעפ ידי לע המישנל םג תשמשמ ףוגה
םירביאה תא וכרד תוארל רשפאו ,ףוקש ןוירשה .ןהמ (CO2) ינצמח-וד
םה .ףוגה ךותב םידורו וא םימודא םיטנמגיפ םירצונ םימעפל ,םיימינפה
-ה לש 2 רפסמ גוז) םפוג תמדקב תוטלובה תוימדק םיילגר תועצמאב םיחוש
םינוויכב םדקתמו הלא םיילגרב םימעפ רפסמ הכמ ןטרסה .(Antennae
.הלילח רזוחו עקושו טעמ קיספמ ןכמ רחאל ,םינוש

,(Benthos) סותנבהמ קלחכ םגאה תיעקרק לע םייח םידחא םיאנפד ינימ
.ןוטנלפב םג םיתיעל םיעיפומ םהו

:םה תרנכה לש ןוטקנלפב םיטלושה םיירקיעה םינימה

            Diaphanosoma brachyurum (Lieven).
            Bosmina longirostris (O.F. Muler).
            Bosmina longirosris Var. cornuta (Jurine).
            Ceriodaphnia reticulata (Jurnie).
            Ceriodaphnia rigaude (Richard).

םיאנפד לש םירבועו םיציבםיאנפדה תרדס :ןוטקנלפואוז


הייברה
םימייקתמ דוע לכ .דבלב תובקנכ ללכ ךרדב תרנכב םיעיפומ םיאנפדה
תושדח תובקנ תובקנה תוצירשמ ,ןתוחתפתהל (םיילמיטפוא) םיחונ םיאנת
תרנכב םיברתמ םה ךכ .תינימ יתלב איהש (הזנגונטרפ) םילותב תייברב
ומכ - רתוי םהב םינתשמ םיאנתהש ,םירחא םימ יפוגב .הנשה תונוע לכב
תורצוי ,ןצמח תלוכת וא ,תוחילמ ,pH-תויצמוח תגרד ,הרוטרפמט ייוניש
תובקנה תוליטמ הירחאלו תוגוודזה תשחרתמ זאו ,םירכז םג תובקנה
לע םילפונו םיעקושה ,(Ephipium) םויפיפא םיארקנה םידחוימ אמייק-יפוג
הכורא הפוקת ךשמב םתוינויח לע רומשל םילוכיו םימה ףוג תיעקרק
םיאב רשאכו םיציב יתש בורל שי הזכ םויפיפא לכ ךותב .םישק םיאנתבו
תובקנ בוש תואצוי ןהמו תועקוב הלא םיציב ,םיחונ םיאנת שדחמ
.םילותב-תייברב תוברתהל תוליחתמש

םיאיבמה םיבושחה םימרוגהש םיבשוחו תובר הרקחנ םירכז תעפוה
תובקנ לש הבר תופיפצ םה ,תוגוודזהל םג היתובקעבו ,םירכז תריציל
לש הרוטרפמטה תדיריו םימב ןהלש תושרפהה זוכיר תיילעו תויטנגונטרפ
.(17°C - 14°C ל דע ללכ ךרדב) םימה

תננסמ תועצמאב םימהמ םינטק םיקיקלח ןוניס ידי לע םינוזינ םיאנפדה
םיקיקלחו ,רתויב הנידע וזה תננסמה .םהלש הזחה ילגרב תאצמנה תדחוימ
ףסאנ ןוזמה .הפה ןוויכל תדחוימ הלעתב םירבעומו הב םירצענ םינטק
רחוב ןטרסהו ,ותמירז תא תורצועה תותסל תועצמאב הפה דיל םישוגב
ותקירז וא לוכיעל יעמה ךותל ןוזמה שוג תרבעה :תויורשפאה יתשמ תחאב
תרצונו דואמ הובג םימב םיפחרמה םיקיקלחה זוכיר םא .ףוגל ץוחמ לא
תועצמאב םתוסה שוגה תא קורזל רצודלקה לגוסמ ,םיננסמה לש "המיתס"
.יעמה הצקב תאצמנה תדחוימ ןרופיצ

םגאב ותצופת רשא ,(Ceriodaphnia reticulata) תיתשר הינפדוירצ ןטרסה
תויומכב תרנכב עיפומ אוה .תוידוסיב קדבנ ,ונימב דחוימ יפוא תאשונ
ךשמב ןיטולחל טעמכ םלענו ץיקה תישארו ביבאב ,ףרוחה ףוסב תולודג
םאתומ הז ןטרסש ,(21 הלבט) ונל ררבתה ולאה תודבועה ךותמ .ץיקה
םייוניש םיארמ 21 הלבטב םינותנה . 22°C - 20°C לש הרוטרפמטב םייחל
רקיעב) םירמוח קוריפ ,ןוזמה תכורצת :םיילובטמ םינותנ השולשב
יפוס רצומ אוהש) הינומאה תומכב יוטיב ידיל אב אוהש יפכ ,(םיינובלח
תיילע יכ הארנ םינותנהמ .ןצמחה תכורצתו ,תשרפומה (םינובלח קוריפב
לוכיעבו הליכאב הריהמ היילעל האיבה 22°C15°C -מ הרוטרפמטה
האיבה ,תאז תמועל .המישנב דבלב הנטק היילעל םלוא (הינומא תשרפה)
,לוכיעבו הליכאב דבלב הנטק היילעל 27°C22°C -מ הרוטרפמטה תאלעה
חווטבש ,רבדה תועמשמ .ןצמחה תכורצתב רתויב תצרמנ היילעל וליאו
םירמוח תיינב לש איה ןטרסה תוליעפ 22°C -ל תחתמש תורוטרפמטה
רועישב קוריפ תולועפ תושענ 22°C לעמ הלוע הרוטפמטהשכ וליאו הרקיעב
.רתוי הובג

הלודג תומכב ןצמח הז רוצי ךרוצ ,22°C -ל לעמ הלוע הרוטרפמטה רשאכ
אוהו ולש ןוניסה ילגרב רתוי תובר תועונת תושעל וילע ךכ םשל ,רתוי
ךכל תומרוג ןוניסה ילגר לש תוריהמה תועונתה .היגרנא הברה ךכ לע איצומ
הז בצמב םא .תננסמב םירצענה םיקיקלחה ידי לע רהמ אלמתי ולש יעמהש
תומכ םזינגרואה תושרל תדמוע התיה ןכ םג ,ריהמ קיפסמ היה לוכיעה
רוציי) הייברו הלידג ומכ תובושחה תויצקנופה לכל היגרנא לש תקפסמ
היגרנאה תומכ ,קיפסמ ריהמ וניא לוכיעה םלוא .(םישדח םיאצאצ
רציימ אוה) הייברה רקיעב ךכמ תעגפנש ררבתהו תקפסמ הניא תילובטמה
.רתוי ןטק לדוגל םיעיגמ םימזינגרואה - הלידגה םג תצקמבו (םיציב תוחפ
יפכמ היגרנא רתוי הז ןטרסל השורד 22°C לעמ הרוטרפמטה הלוע רשאכ
ולש םיציבה רוציי רשוכ דרוי ןכלו ויד ריהמ וניאש לוכיעה ידי לע קפוסמש
.תמלענו תכלוה הייסולכואהו

ףרוחה ישדוחב (ההובג תויביטקודורפ) הלודג ותייסולכואש ,הז רוצי
דצב ,םגאה לש תיללכה תכרעמב ןזאמ םרוגכ שמשמ - ץיקב הנטקו ביבאהו
.ץיקב אקווד הלדג םתייסולכואש םירחא (םירצודלק) םיאנפד

21 הלבט
תורוטרפמטב הטלוקיטר הינפדוירצ לש ימויה תוליעפה רועישל םידדמ
תשרפומה הינומאה תומכ ,(הלרולכ תצאכ ול הנתינש) ןוזמ תומכ :תנוש
לקשמ םרגל םרגילימב םיאטובמ םלוכ - המישנהו לוכיעה בצקל יוטיבכ
ירט ףוג

°C הרוטרפמט
ןוזמ תכורצת
הינומא
תשרפומ
תכורצת
ןצמח
15°
397
1.0
16.3
22°
960
1.9
17.3
27°
1026
2.4
44.0

:םה ,תרנכה לש ןוטקנלפואוזב םיטלושה ,וז הצובק ינב םינימה

(Ceriodaphnia reticulata) תיתשר הינפדוירצ
קלוחמכ הארנ ולש ףוגה ןוירש .םייתנוע םימ יווקמבו תרנכב יחה ןימ
תישארבו ביבאב ,ףרוחה ףוסב תרנכב חיכש .תרווכ ומכ ,םיאת-םיאתל
.ןיבולגומה ופוגב רוציל הטונ אוה ףרוחב .ותייסולכוא הנטק ץיקב ךא ,ץיקה

הוואתב לכאנו ,תונטק תוצאמ ןוזינ .מ"מ 1.1-0.9 - תרגובה לש הפוג ךרוא
ולש הייחשה רשוכ .ןוטקנלפואוז ילכוא םיגד ידי לע תולודג תויומכבו הבר
ךא ,אמייק-יציב דואמ טעמ הבקנה תרצוי תרנכב םיליגר םיאנתב .לבגומ
היושע ביבאבו ףרוחב (םוינידירפ אל) תרנכב תונטקה תוצאה תומכב היילע
- ךכמ האצותכו ,הינפדוירצה לש הריהמ תוברתהלו ההובג תוירופל םורגל
.םגאב םינידרס לש תחלצומ הלידגל םג

(Ceriodaphnia rigaudi) תיציק הינפדוירצ
.ץיקב רקיעב העיפומו התמדוק תא הפילחמ

(Bosmina longirostris) תימטוח הנימסוב
םטוחהש ,סופיט אוה רתוי החיכשה הרוצה :תרנכב תורוצ יתש הז ןימל
.לקנואמ םטוח ,רתוי רידנה ,ינשה סופיטל .הרשי הרוצב םייתסמ ולש
לכב טעמכ תרנכב העיפומ .םירגוב םה רשאכ קר םיינשה ןיב לידבהל רשפא
,התוא ףורטל םישקתמ םיאלגרטשה .מ"מ 0.7-0.5 הלדוג .הנשה ישדוח
םיכרה ףוגה יקלח לא השיגהו ,םירוגס הלש ןוירשה יקלח ינשש רחאמ
תלכענו ןוטקנלפואוז ילכוא םיגד ידי לע תולקב תפרטנ איה םלוא ,השק
.רוגסה הנוירש ףרח םהיעמב

תטישב םינוזינה םיגד ירה ,הינפדוירצה ןמ רתוי הנטק איהש ןוויכ
תא םיפידעמ - םינוש םינימ ינב םיריעצ םיגיגד רקיעב - הפיקת-הייארה
.הינפ לע הינפדוירצה

םנוירשש ,תרנכב םידדובה םיינוטקנלפואוזה םירוציה דחא איה הנימסובה
ץובב םתורבטצהו םתומ רחאל םימב העיקש ידכ ךות קרפתמ וניא
לעש םיעקשמב ןבואמ ןוטקנלפואוזכ התוהזל רשפאש ךכ ,תיעקרקבש
.םגאה תיעקרק

(Diaphanosoma brachyurum) הצוג תינפוקש
.מ"מ 1.6-0.8 הכרוא ,תרנכה לש ןוטקנלפואוזה ירוציב םילודגה ןמ
הנניא .דואמ חותפ הנוירש .םיאנפדה ןיבמ רתויב הריהמה תינייחשה
תונטק תוצאמ ,םייאנפדה ראשכ ,רקיעב הנוזינ ,אמייק-יציב תרנכב תרצוי
הפוגב עיפומ ויתסב .הזחה-ילגר תרזעב ,ןוניס ידי לע תפסוא איהש
.ףוגה זכרמב עובטה דורו םתככ הארנה ,ןיבולגומה

,םיאנפדה ראשמ רתוי הנטק תומכב ךא ,ןוטקנלפ-יננסמ םיגד ידי לע תפרטנ
םימה קמועמ תשרב הז ןימ ינב םיפסואשכ .הלש הריהמה הייחשה ללגב
םימה ינפ לע םיטרפה םיפצ ןכל .ץחלה ישרפה ללגב ,זג תועוב םפוגב תורצונ
.תונימסובה לצא םג תשחרתמ המוד העפות .ףוסיאה ילכב

(Moina rectirostris) תימוטרח הניומ
ולש םיבר םיטרפ .ןדריה תכרעמב רתוי חיכש ךא תרנכב וימדוקמ רידנ ןימ
לש ץובב בורל ,םגאה לש ףוחה ירוזיאב רתוי חיכש .תרנכה לא םיפטשנ
יש ונוירש לש תימינפה הפשה ךרואל .םימה דומעב הזמ תוחפו ,תיעקרקה
.םיפיז לש הרוש

(Daphnia magna) הבר הינפד
,ןוצמח תוכירבב ,ןדריה תכרעמב דואמ החיכש ,מ"מ 2 דע הכרוא ,הלודג
םרזב רקיעב תרנכה לא תפחסנ .תונמדזמ תוילולשבו םיגד תוכירבב
,ךשוממ ןמז םש םייקתהל החילצמ הניא םלוא ,ןדריה לש ףרוחה תונופטיש
תולקב תיארנו דואמ טאל החוש .םיגדה ידי לע תפרטנ איהש םושמ הארנכ
.ףוגל ןצמח תקפסאב םיישק םילגתמשכ ןיבולגומה תרצוי .הלדוגל תודוה

(Daphnia lumholtzi) יצלוהמול הינפד
לובג הצק התיה תרנכה .היסאו הקירפא לש םימחה םירוזיאב הצופנ
המלענ זאמו ,50-ה תונש ףוס דע תרנכב התפצנ .ינופצה התוטשפתה
אצמנ אל ,ןוטקנלפואוז לש תומיגד יפלאבו ,זאמ ורבעש םינשב .ןיטולחל
ידי לע התפירטמ האצותכ ,הארנכ ,הלח התומלעיה .הנממ דחא טרפ וליפא
.התויטיאלו הלודגל תודוה םיגיגדל חונ ףרט איה ;םגאל וסנכוהש םיגיגדה

.םיפסונ םיאנפד ינימ םייוצמ תרנכה לש סותנבב


(Copepoda) םיאלגרטש
םייח םתיברמש ,םינימ 7,500 ,םלועב ,הכותב תללוכ םינטרס לש וז הצובק
םייחה םינימ הברה םהיניב שי .םיקותמ םימב םטועימו םיסונאיקואב
לע רקיעב ,םיקותמ םימבו םימיב ,םירחא םייח ילעב לע יליפט חרואב
.םיגד

.םירטמילימ 3.0-0.5 ןיב ענ םיקותמ םימב םייחה םידופפוקה לש םלדוג

םיאלגרטשה תרדס :ןוטקנלפואוז


תרנכב םיאלגרטש
תא וכרד תוארל רשפאש ףוקש ןוירש םיטוע ,םיאנפדל המודב ,םיאלגרטשה
םירצויה (םידיאונלק רקיעב) םינימ םהיניב שי .םיימינפה םירביאה
.תוכומנ םימה לש תורוטרפמטהשכ ,םפוגב םימודאו םימותכ םיטנמגיפ
ןטבו הזח ,שאר - םיקלח השולשל קלוחמ ,קורפו לוגע ,ךראומ םפוג
הזחה לש ןושארה קרפה םע החואמ שארה .(Abdomen, Thorax, Cephalon)
ינשו תחא ןיע םהל שי שארב .(Cephalothorax) הזחשאר ארקנה דחא קלחל
.(II הנטנא) םירצק םיינשו (I הנטנא) םיכורא םינששומ

תושמשמ שארה יקרפ לש תופסותה :תופסות - ףוגה יקרפמ קרפ לכל
תושמש מ ןה םג ןושארה הזחה קרפ לש תופסותה .הפ יפגכו םינששומכ
תרבעהלו העונתל תושמשמ הזחה יקרפ תשמח ראש לש תופסותהו הפ יפגכ
לצא (I הנטנא) םיכוראה םינששומה תוצק .הבקנה לא רכזהמ ערזה יאת
.(Clasper םיארקנ) תוגוודזהה ךילהת ןמזב הבקנה תזיחאל םישמשמ רכזה
תקלחמ ךותב .הזחה יקרפמ רתוי םירצ םהש ,םיקרפ השימח ןטבב
הדיאונלק :תרנכב םיגיצנ ןהל שיש תורדס שולש שי םיאלגרטשה
;תונורחאה םינשב תרנכב וברתה לבא רתוי םירידנ םהש ,(Calanoida)
- סותנב) תיעקרקה לע רקיעב םיצופנה ,(Harpacticoida) הדיאוקיטקפרה
.(Cyclopoida) הדיאופולקיצה םה םימב רתויב םיצופנה וליאו ,(Benthos

םתעונת .תרנכה ימב תישפוח םיחושה םיאלגרטשה בור תא םיווהמ היגיצנ
םינששומה תעונת םע בולישב ולוכ ףוגה רושייו ףופיכ ךות תישענ םימב
םילועמ םינייחשכ םיעודי (םהבש םירגובה רקיעב) םיאלגרטשה .םיכוראה
הייטנ םהל שי .םיגד ידי לע םתעילבמ בטיה קמחתהל ,ךכיפל ,םיחילצמו
םיצופנה םינימה .םפוג תוביבסבש םימה םרזל ידגנה ןוויכב תוחשלו ץופקל
:םה תרנכב

            Mesocyclops ogunnus (Van-de-Velde).
            Thermocyclops dybowskii (Lande).
            Eucyclops serudatus (Koch, Sars).

הסמויבה ללכמ 90% -כ (M. ogunnus) ןושארה הווהמ ונמנש השולשה ןיבמ
אוה ,רתויב הבחר תימלועה ותצופתש רוצי והז .םגאבש םיאלגרטשה לש
הווהמ אוה רתויב םיטעמ םימגאב קר םלוא ,ןשיה םלועה לכב טעמכ ץופנ
ןופצב לשמל ,רתויב םיינופצה םירוזיאב ,תרנכב ומכ יטננימוד ביכרמ
םימה לש הרוטרפמטה רשאכ המדרת לש בצמל סנכנ אוה ,הילגנאו היסור
בלשב תרצענ ותוחתפתהו ,ותוליעפ תקספנ הז בצמב .12°C -ל תחתמ תדרוי
הלוע םקמועש ,תרנכב םיחותפה םימה תורוטרפמט .םייחה רוזחמב םיוסמ
חתפתמ ,ליעפ אוה ןכל ,הלאכ תודימל תדרוי הניא םעפ ףא ,10 לע
,ץיקה ךשמב .הדימ התואב אל יכ םא ,הנשה לכ ךשמב הברתמו
הברה םיריהמ ,28°C - 22°C ןה תרנכה ימ לש תועצוממה תורוטרפמטהשכ
,ףרוחב רשאמ ותוברתהו ותוחתפתה ,תילובטמה ותוליעפ רתוי
.22°C-14°C ןה םימה לש תועצוממה תורוטרפמטהשכ

11-10 מ בכרומ ,םיאלגרטשה בורל המודב ,הז ןטרס לש םייחה רוזחמ
,(Nauplius) סוילפואנ םשב םיארוק תונושארה תוגרדה 6-5 ל :םינוש םיבלש
לש ולדוג ןושארה בלשב .(Copepodite) טידופפוק - תואבה תוגרדה שמחלו
הצקב םיפיזו םיילגר תוגוז השולש אשונ אוה .ןורקימ 100 -כ סוילפואנה
אטבתמ סוילפואנה תוגרד שמח ןיב לדבהה .םיקרפל קלוחמ וניא ופוג .ונטב
.םרפסמבו םיפיזה לדוגב ,ףוגה לדוגב רקיעב

סוילפואנה יבלש ירחא ,םיאבה םיבלשה תשמחב רוציה םש אוה :טידופפוק
המוד אוהו ,ןורקימ 600-150 אוה הז בלשב ןטרסה לדוג תורגבה ינפלו
לש הזמ ןטק םיילגרהו םיקרפה רפסמו ,רתוי ןטק םלוא ותרוצב רגובמל
.םירגובמה

רתוי ןטק ללכ ךרדב אוהש ,רכזה םע תוגוודזה רחאל םיציב הליטמ הבקנה
רושק בלשל בלשמ רבעמ לכ .סוילפואנה םיעקוב םיציבהמ .הנממ
.רגובל דע ךכ רחאו טידופפוקה תוגרדל דע תולשנתהב

הציבה לש תוחתפתהה בצק ,הלטהה בצק ,הבקנה הליטמש םיציבה תומכ
םידחא םימרוגמ דואמ םיעפשומ - (םיטידופפוקו סוילפואנ) םיריעצה לשו
הרוטרפמט .רואו ,םתושרל תדמועה ןוזמה תומכ ,הרוטרפמט םשארבו
לע תופידע ,לשמל ,תוירטקב) ההובג תוכיאבו הלודג תומכב ןוזמו ההובג
ןוויכמ .הלאה םיכילהתה תוריהמ תא ללכ ךרדב םיזרזמ (תוצאו סוטירטד
בצק תא עבוקה ירקיעה םרוגה איה הרוטרפמטה ירה ,ןוזמ יד שי תרנכבש
םינושארה םיבלשה 8-7:תבכרומ הנוזתה ךרד .(23 הלבט) םייחה רוזחמ
םייאת דח ,םיקדייח ,תונטק תוצא לכואו ינוחמצ ןטרסה ,םייחה רוזחמב
טידופפוקה לש םינורחאה םיבלשה 3-2 -ב .םינטק סוטירטד יקיקלחו
תוגרדה לש הנוזתה ךרד - רמול רתוי ןוכנ .םיפרוט םה ,רגובה בלשבו
םיפקות םהו ,ךכל םידחוימ הפ יפג תועצמאב תוסיגנ ידי לע איה תורגובה
.הברהב םהמ םילודג ףא ,םירחא םיינוטקנלפ םירוצי ללכ ךרדב םיפרוטו
םיאלגרטשו םיאנפד) םינטרס לש םידירש ואצמנ םהלש יעמה ןכות תקידבב
םיגיגד לע וליפא םהינומהב םילפנתמ םה .דועו םישותי ילחז ,(םירחא
- םתוא םימסרכמו ,יהשלכ הביסמ ושלחנש םינונבל לש דואמ םיריעצ
.בגה ריפנס ילושב ללכ ךרדב

וניאש ,וב קיזחהלו סופתל רשפאש רוצי קר ףורטל לגוסמ ספולקיצוזמה
ןטרסה תא .עולבלו עורקל רשפאש םיכר םירביא ול שי רשאו ,קלח
לוכי ספולקיצוזמה ןיא טעמכ ,לשמל ,םיאנפדה ןמ (Bosmina) הנימסוב
עיגהלו ויקלח ינש ןיב קשפל ישוקהו ןוירשה לש רוגסה והנבמ ללגב ףורטל
המוזונפאיד םיאנפדה תא וליאו .ףוגה לש םיכרה םיקלחה לא
הנבמה ללגב ,תולקב ףרוט אוה (Ceriodaphnia) הינפדוירצו (Diaphanosoma)
ספולקיצוזמהמ הלודג המוזונפאידש תורמל ,םהלש ןוירשה לש חותפה
לש ןוזמ םהל שגוהו םיאלגרטשה ולדוג ,תוינויסינ תויוברתב .ומצע
הלוע הרוטרפמטה תיילע םע יכ םיאור .Artemia םשב ןטרס לש סוילפואנ
.(22 הלבט) .ספולקיצוזמה לכואש ןוזמה תומכ דואמ

22 הלבט
לע הפרטנש (הימטרא סוילופואנ) ןוזמה תומכ - Mesocyclops ogunnus
ירטל ףוג לקשמ םרגל (ירט לקשמ) ןוזמ ג"מב תאטובמ תורגוב תובקנ ידי
תונוש תורוטרפמטב הבקנ לש םויל
(15°,22°,27°C)
(1976 ןפג)

°C הרוטרפמט
ג"מ/'ג לכאנ תימוי ןוזמ תומכ
15 °
282
22 °
1299
27 °
1525

רוזחמ לש םינוש םיבלשב םידופפוקה לש תוחתפתהה בצקו הליכאה רשוכ
ךרד (היגרנאהו) רמוחה תמירז ךלהמב בושח םרוג אוה (23 הלבט) םהייח
,הלאה םירוציה ידי לע תלכאנ היגרנא המכ תעדל רשפאמ הז .םימה ףוג
,שדח רמוח רוצייל םהמ םרוזו םפוגב רגאנ המכו שרפומ הנממ המכ
לש םתומכ ירחא בקעמה .םירחא םיפרוט וא םיגדה ןוזמל סיסב הווהמה
והמ בשחל םג רשפאמ הנשה תונועב םימב םינושה םיבלשב םידופפוקה
בלשל בלשמ םירבוע המכו םיריעצה םיבלשה לש הפירטהו התומתה בצק
השולש קר םיעיגמ םיעקבתמש סוילפואנ 13 לכמ ,עצוממב .םייחה רוזחמב
.תורגבל עיגמ דחא קרו טידופפוקה בלשל

םתובישחו תרנכב ןוטקנלפואוז לש הסמויבהמ 35% -כ םיווהמ םיאלגרטשה
.היגרנאה תמירז יבושיחב הבר

23 הלבט
סוילפואנה יבלש לש (םימיב) תוחתפתה ךשמ - Mesochclops ogunnus
תונוש תורוטרפמטב הבקנ לכ הליטהש םיציבה רפסמו םיטידופפוקו
(15°,22°,27°C)
(1976 ןפג)

הגרד
15 °
22 °
22 °
(םימי) סוילפואנ
26
15
9
(םימי) טידופפוק
31
13
10
הבקנל םיציב 'סמ
27
100
93


הבש ,םיליג תנווגמ ספולקיצוזמ תייסולכוא תרנכב תאצמנ הנשה תונוע לכב
הברתמ ספולקיצוזמה יכ עמשמ .םייחה-רוזחמבש תוגרדה לכ תויוצמ
תוחתפתהה תוגרד ןיב ירפסמה סחיה םלוא .תופיצרב הנשה לכ ךשמב
לש םקלח הלוע רבמבונ-ילוי םישדוחב :הנשה ךשמב עובק וניא תונושה
הבקנה ךרוא .הבקנה לש הזמ רצק רכזה לש םייחה רוזחמ .םיטידופפוקה
.מ"מ 0.9-0.5 רגובה רכזה ךרוא ;מ"מ 1.2-0.7 :תרגובה

ספולקיצומרת אוה םיאלגרטשה ןיבמ תרנכב חיכש ןימ דוע
ךא ,ספולקיצוזמה לש הזמ ןטק ופוג .(Thermocyclops dybowskii)
,םיפסונ םייגולופרומ םילדבה םהיניב שי .תומוד תויגולויבה םהיתונוכת
.ויוהיז לע םיליקמ ולאו ונטב הצקב םיפיזה לש ךרואה יסחי ומכ
.מ"מ 0.9-0.7 תובקנה ךרוא .הנשה תונוע בורב תרנכב יוצמ ספולקיצומרתה
.ספולקיצוזמה לש ולא ונטקו הז ןימ ינב תויסולכוא ולדג תונורחאה םינשב
םרגש רבד ,םיגד ידי לע רתוי ,ךכיפל ,ףרטנ ,רתוי לודג אוהש ,ספולקיצוזמה
.םמוצמצל

רידנ ,ןדריה ימ םע תרנכל עיגמ (Microcyclops minutus) ספולקיצורקימ
.םימי ךרואל וב םייקתהל לגוסמ וניאו םגאב דואמ

(Eucyclops serrulatus) ינניש ספולקיצ
תבכשב וא ,תיעקרקל מ"ס 40-30 ידכ הכומסה םימה תבכשב קר תרנכב יח
םג אצמיי קזח לוברעו תורעס תעב קר .םגאה תיעקרקב הנוילעה ץובה
לע הדיעמ תונוילע םימ תובכשב ותואצמיה .רתוי תונוילע םימ תובכשב
לש הזמ רתוי רצו ךורא ופוג .ןכל םדוק תועש המכ הללוחתהש הרעס
םיכראומו םיידיאוספילא תובקנה תואשונש םיציבה יקש ;ספולקיצוזמ
.ספולקיצוזמה לש ולאמ רתוי

םייפולקיצ הרדס תבמ םיאלגרטש לש םיפסונ םיטעמ אל םינימ
לש תיעקרקב םייח (Harpacticoida) םיידיאוקיטקפרה ןכו (Cyclopoida)
Eudiaptomus) םדמדא לגרטש .ףוחל םיבורקה םירוזיאב רקיעב ,תרנכה
םע תינמנה ,(Calanoida) םיידיאונלק הרדס-תבל ךייש (drieschi
.רבעבמ רתוי תולודג תויומכב תונורחאה םינשב תרנכב יוצמ ,םיאלגרטשה
תוצאה תייסולכואב םייוניש לע דיעהל לוכי תרנכב ותייסולכואב לודיג
אבומ ול בורק ןימ .םימה תוחילמב םייוניש לעו היצקיפורטואא לש ןוויכב
הז ןטרס .ןדריה תונופטיש םרזב ,ףרוחה תפוקתב רקיעב ןופצה ןמ םגאל
הסיפתב ,םימה ןמ ףסוא אוהש תונטק תוצאמ רקיעב ,םיקיקלחמ ןוזינ
םימהמ םיננסמה ,לשמל ,םיאנפדה בורל דוגינב ,ןכל .ןוניסב אלו הרישי
תובוט תוחפ תוצא םגאב שי םאו ינררב אוה הז ןטרס ירה ,תונררב אלל
קש קר שי הבקנל .ןוזמכ תובוטה הלא תא קר ול רוחבל לגוסמ אוה ןוזמכ
ףרוחבו ,הייחש ריהמ אוה .םייפולקיצה לצא ומכ ,םיינש אלו דחא םיציב
.םימודא עבצ ירמוח ופוגב רגוא

,םיאלגרטש לש םידחא םינימ דוע םעפ ידמ םיעיגמ תרנכה לש ןוטקנלפל
םימ יפוג וא ףוחה רוזיא ,תיעקרקה :רחא אוה םלודיג תיבש ,רתוי םירידנ
.תרנכה לא םירושקה םירחא


(Rotifear) תויליגלג
ןה ןפוג הנבמ תניחבמו ,םינטק םייאת-בר םירוצי תללוכ תויליגלגה תכרעמ
לש םינימ -1500כ םלועב םיעודי .תוימינה םיעלותה תכרעמל תובורק
םיאת 1000 -כ ןפוגב .מ"מ 1.5-0.1 ןלדוג .םיקותמ םימב ןתיברמ ,תויליגלג
.דבלב

.תובשומ םירצוי םידחא םינימ םלוא ,םידדוב םיטרפכ תויח ןה ללכ ךרדב
.לוכיעה תכרעמ ךותב םיטנמגיפ תוליכמ ןהמ תודחאו ללכ ךרדב ףוקש ןפוג
,ימורק ןפוג הטעמש הלאכ שיו תויחול יושע השק הטעמ ףוטע ןפוגש ןהמ שי
.שימגו ךר

,ןפוג לש ךרואה ריצ ביבס תובבותסמ ןהשכ ,תילגלג הרוצב תישענ ןתעונת
,םיסיר םע תוחולש ןיעמ תוידדצ ףוג תופסותש םינימ ןהיניב שי םלוא
פוקסורקימב תיליגלגב לכתסמה .םירירש תועצמאב העונתל ןתוא םישמשמ
הפוג הטעמ ךרד םיימינפה םירביאה לש םתלועפב ןיחבהל לכוי ,היח הדועב
םימה ךותמ םינטק םיקיקלח תעילב ידי לע תונוזינ תויליגלגה .ףוקשה
םג שמשמו ןפוג ךותלו ןתביבסב םימה תא םירזמה ,םיסיר ןונגנמ תרזעב
.העונת לש דיקפתב

ךותב תיבוביס העונתב ,לוכיבכ ,תוגרבתמ ןה םיסירה תדובע תועצמאב
םימ יפוגב יטננימוד םרוג םיווהמ הלא םייח ילעב .(ןמש םג ןאכמ) םימה
תוכומנ תוסמויב םירצוי םה תרנכב .(םייפורטואא) ינגרוא רמוחב םירישע
.םינטרסה לש הזמ רתוי הובג םגאב םיגצוימה םינימה רפסמ םלוא תיסחי

תוילילגה תכרעממ ןוטקנלפואוז

סיליטקילפ ןויכרב .1
סורולפיצילק ןויכרב .2
סירלוגנא ןויכרב.3
הלטרק .4
סיראילכוכ .ק .7-5
דצהמ (סיראילכוכ) תינזוא .ק.8
תיפורט הלטרק.9
תינקרסמ תיפיז .10
תכראומ תיפיז .11


םיאנתהשכ .םיבוט םיאנתה רשאכ תינימ יתלב הרוצב תוברתמ תויליגלגה
םיעיפומ :תינימ הייברל תורבוע תויליגלגהו ,םירכז םיעיפומ ,םינתשמ
ידי לע ולטוהש תוידיאולפה םיציב ךותמ םיעקובה םידיאולפה םירכז
םידיאולפהה םירכזה .(הזוימ) התחפה תקולח רחאל תוידיאולפיד תובקנ
ןהמש ,תוידיאולפיד אמייק-יציב תורצונו תוידיאולפה םיציב םירפמ הלאה
םיציב תוליטמה ,תוידיאולפיד תובקנ ךשוממ ןמז ירחא תועקוב
תשחרתמ ,םיגירח םיאנת תעפשהב ,בוש רשא דע הלילח רזוחו תוידיאולפיד
תוידיאולפיד םיציב תוליטמש תובקנה לכ .םירכז םיעקובו התחפה תקולח
.תויטקימ - תוידיאולפה םיציב תוליטמש הלאו תויטקימא תוארקנ
:םה תרנכב םיירקיעה םינימה

         Keratella cochlearis (Gosse).
         Keratella valga tropica (Ehrenberg).
         Asplanchna priodonta (Gosse).
         Asplanchna brightwelli (Gosse).
         Synchaeta pectinata (Ehrenberg).
         Synchaeta oblonga (Ehrenberg).
         Polyarthra vulgaris (Carlin).
         Polyarthra remata (Skoridov).
         Pedalia fennica (Lavender).

םיחיכשה םינימה .הטעומו תרזופמ הרוצב םיעיפומ םיפסונ םיבר םינימ
:םה םגאב רתויב
תונושו תורצק תופוקתב Asplanchna ,הנשה לכ ךשמב Keratella cochlearis
הרצק הפוקתל תוינייפוא Synchaeta, Polyarthra םג הומכו הנשה ךשמב
.ץיקב הצופנ Pedalia-ו ,ףרוחה תישארבו ויתסב

תורישי םינוזינ םניא דחאל טרפ תרנכבש ןוטקנלפואוזה ינימ לכ
קר .םגאב רתויב תולודג תויומכב היוצמה הצאה איהש ,םוינידירפמ
.םוינידירפה יאת תא לכעלו עולבל תלגוסמ Asplanchna תיליגלגה

(Keratella cochlearis) תינזוא הלטרק
,דואמ םינטק םירוצי םה (K. valga tropica) תיפורט הלטרק - ינש ןימו
תאשונ הבקנה .תויחול יושע השק ןוירש םפוגל .ןורקימ 120-90 םכרוא
רתויב םהל החונה הייברה תנוע אוה ףרוחה .הפוגל ץוחמ תחא הציב
הסמויב םגאב םיחתפמ םה .הנשה ישדוח ראשב םג םייוצמ םה ךא ,תרנכב
םייוצמ ןדריה תכרעמבו תרנכב .ןדריה תכרעמב םג םייוצמו דואמ הנטק
דואמ הבחר הצופת ,הז יטילופומסוק גוסל .הלטרק גוסה ינב םיפסונ םינימ
.םלועב

(Brachionus) ןויכרב
.הז גוס םע םינמנה ,םינוש םילדגב םינימ םייוצמ תרנכבו ןדריה תכרעמב
B. - ינתיווז ןויכרב ןימה .םפוגל ץוחמ םהיציב תא םיאשונ ןויכרבה ינימ לכ
תוברתהל חילצמו ,ןדריה לש תונופטישה ימ םע תרנכל עיגמ - angularis
ןימה .תוהובג תוסמויב רצוי וניא םיריעזה ופוג ידממ בקע ךא ,תרנכב
תכרעמבו םיגד תוכירבב דואמ חיכש - B. calyciflorus - לגועמ ןויכרב
.תרנכב טעמ קרו ,ןדריה

תיליגלג תרבחב םילדג םה רשאכ :תנייעמ הזה ןימה ינב לש םתוגהנתה
םהשכ ךא ,םתפירט תא םישקמה םיצוק םיחימצמ םה ,תינויבחה ,תפרוט
חיכש ןימ .הלאכ םיצוק םיחימצמ םה ןיא תינויבח תוחכונב אלש םילדג
םיפופכ םיצוק ינש B. caudatus - ךושמ ןויכרב אוה ןדריה תכרעמב דואמ
.ופוג לש ירוחאה דצב םיעובק

(Asplanchna) תינויבח
תוכירבב רקיעב ,ןדריה תכרעמבו תרנכב םידחא םינימ ידי לע גצוימה גוס
.םוינידירפ ףורטל םילגוסמה ןוטקנלפואוזה ירוצי ןיבמ םידיחיה םה .םיגד
לכ לא תוארל רשפא ופוג תוסכל דעבמ ;שימגו ףוקש קשכ הארנ רוציה
תא תאשונ הבקנה .מ"מ 1.5 וכרוא ,תיסחי לודג .תוימינפה תוכרעמה
םה ךא ,םירכז םג םיארנ םימעפל .יח דלו הצירשמו הפוג ךותב םיציבה
1.0-0.05 לש םינוש םילדגב םיריעז םירוצי םיפרוט .ןטק םרפסמו םירידנ
.מ"מ

(Synchaeta pectinata) תיקרסמ תיפיז
תיפיז .הזמ הז דואמ םילדבנ ,גוס ותוא ינב ,(S. oblonga) תכראומ תיפיזו
הריכזמו (מ"מ 0.6-0.5) הנממ הנטק ךא תינויבחל תצקמב המוד תיקרסמ
,תרנכב רתויב תונטקה תויליגלגה םע תינמינ תכראומ תיפיז ;הציב התרוצב
.םיפחרמ םיקיקלחו םיקדייח ,תויאת-דח תוצאמ הנוזינ .מ"מ 0.5-0.3 הלדוג

(Pedalia fennica) הילדפ
תוארנה תופסות תוטלוב הפוגמ ;ץיקב רקיעב תרנכב הצופנ ,הנטק תיליגלג
תעצבמ איה ןתוא תוציפק לש בוליש איה התייחש ;םיריעש םיטושמ ינשכ
.הקלח תולגלגתהו "םיטושמ"ה תרזעב

(Filinia longisaeta) םיפיז-תכורא היניליפ
םיכורא םיפיז השולש תלעב איה .ץיקב רקיעב םגאב הצופנש הנטק תיליגלג
לוגלג ידי לע קר הלש הייחשה .החוש איהש ןמזב רוחאל םיכשמנה ,דואמ
תואשינ הליטמ איהש םיציב .םיגד תוכירבב הצופנ איהו תוציפק אלל םינפל
.ףוגל ץוחמ הדי לע


(Secondary Production) ינוינש רוציי
ולקשמ תעידיו םיינוטקנלפואוזה םייחה ילעב לש לודיגה בצק תעידי ךותמ
םיליטמ םהש םיציבה תומכ ,םהלש םייחה רוזחמב בלש לכ לש קיודמה
אוהש ,ןוטקנלפואוזה לש רוצייה תמר תא בשחל רשפא - הלטהה בצקו
םינוש ליעל ונמנש עקרה ינותנ .עגר לכב םגאב ותרדגה יפ לע ינוינש רוציי
תרנכבש ןוויכמ .ןוזמה לש הנוש תונימז בצמבו תונוש תורוטרפמטב ןבומכ
,הנשה ישדוח בור ךשמב ןוטקנלפואוזה רובע תילמיטפוא תומכב ןוזמ יוצמ
.הרוטרפמטה איה ינוינשה רוצייה רשוכ תא עבוקה ירקיעה הנתשמה ירה
ןוטקנלפואוז תמיגד םיפסוא ,ןוטקנלפואוז לש רוצייה רשוכ תא בשחל ידכ
בלש לכב םיטרפה רפסמ תאו םינושה םינימה זוכיר תא םירפוס ,םגאהמ
לע ךמתסהב ינוינשה רוציי רשוכ תא בשחל ןתינ זא .תוחתפתהה לש בלשו
.תונוש תורוטרפמטב לודיגה בצק לש עקרה ינותנ

קר זכרתנ - םגאב הסמויבל תויליגלגה לש תיסחי הנטקה המורתה ללגב
םינתונ דחיב רשא ,םיאלגרטשהו םיאנפדה לש ינוינשה רוצייה ינותנב
רקחמ תונש רחאל .ןוטקנלפואוזה לש רוצייה תמר לע האלמ טעמכ הנומת
ןהו הדבעמב ןה וקדבנש ,ינוינשה רוצייה רשוכ לע םינותנה לכ דוביעו תובר
(P) תויביטקודורפה ןיבל (B) תיפצנה הסמויבה ןיב סחיה יכ אצמנ ,םגאב
גצומש יפכ אוה תונוש תורוטרפמטב תרנכב םיינוקטנלפה םינטרסה לש
:24 הלבטב

24 הלבט
לש הסמויבה ןיבל ישדוחה - (תויביטקודורפ) ינוינשה רוצייה ןיב סחיה
תונועו תעצוממה ןוינמיליפאה תרוטרפמט יפל תרנכב םיאנפדו םיאלגרטש
(םיישדוח - P/B) הנשה
הנועה
םימה תרוטרפמט
םיאלגרטש
םיאנפד
סרמ - ראוני
20° - 15°C
1.8
4.8
רבמצד - רבמבונ
ינוי - לירפא
24° - 20°C
3.1
4.2
רבוטקוא - ילוי
28° - 24°C
4.8
6.3

בשוח ,ןוטקנלפואוזה תואמגוד לש הריפסו ןוימ רחאלו ,ולא םינותנ תרזעב
םיבושיח תואצות .תרנכב ןוטקנלפואוז לש ישדוחה ינוינשה רוצייה רשוכ
ההובג ףרוחה ישדוחב ןוטקנלפואוזה לש הסמויבהש תורמל יכ וארה ולא
תועמשמה .רתוי הובג ץיקב רוצייה רשוכ ירה ,ץיקבש וזמ ,ללכ ךרדב ,רתוי
ההובג תומכב ןוטקנלפואוז ידי לע ינגרוא רמוח רצונ ץיקה ךשמב יכ איה
ירוציש ןוויכמ הסמויבכ םגאב ותוא םיאצומ ונניא לבא ףרוחבש וזמ רתוי
.ףרוחב רשאמ רתוי ץיקב םיגד ידי לע םיפרטנ ןוטקנלפואוזה

תיתנוע הצופת
(14 רויצ)
(1988-1969) הפוקתל םיישדוח םיעצוממ תרנכב ןוטקנלפואוז לש הסמויב
,הכומנ איה ץיקב וליאו ,ר"מל םרג 45-31 ,תיסחי ,הסמויבה ההובג ףרוחב
בצקו הייברה םיצרמומ ץיקה לש תוהובגה תורוטרפמטב .ר"מל םרג 27-22
ללגב ,ץיקב םלוא .ףרוחב רשאמ רתוי ןוטקנלפואוזה לש הלידגה
דחא זא אוהש ,ןוטקנלפואוז רתוי םיגדה םיפרוט ,תוהובגה תורוטפרפמטה
תוחתפתה ,ףרוחב .םיגדה רובע םיידעלבה םינימזה ןוזמה תורוקממ
הברה הכומנ םיגדה לש הפירטה תמצוע לבא רתוי תיטיא ןוטקנלפואוזה
הכומנ ןוטקנלפואוז לש הסמויבה .ההובג תינוטקנלפה הסמויבה ןכלו רתוי
ףרוחב ודלונש ,םינונבלה לש םיריעצה םיגיגדה םירבוע רשאכ ,ילויב רתויב
.םיקומעהו םיחותפה םימה לא םידודרה םימה ירוזיאמ ,הנש התוא
תוטלמיהה רשוכ תוכזב םיגד ידי לע הפירטמ תוחפ םיעפשומ םיאלגרטשה
.רתוי םיעפשומ ,תיטיא םהלש הייחשהש ,םיאנפדה וליאו ,םהלש הובגה
םימירזמ תונופטישהש ןמזב ,ףרוחב רתוי ההובג תויליגלגה לש הסמויבה
.םגאל תווקיהה ןגאמ תויליגלג לש תולודג תויומכ

םימה דומעב ןוטקנלפואוז לש תיכנא הצופת
(15 רויצ)
תרנכב ןוטקנלפואוז לש תיכנא הצופת לש םייתנוע םייוניש

ןצמח ןיא (ויתסהו ץיקה ,ביבאה ףוס) (היצקיפיטרטס) בוכישה תפוקתב
םיטרפ דבלמ ,םיינוטקנלפואוז םימזינגרוא וב ןיא ןכלו ,ןוינמילופיהב
ןוינמילופיהה לש תונוילעה תובכשל םירדוחה ,הנימסוב רקיעב ,םידדוב
םיאצמנ וז הפוקתב .הנילקומרטה לש תוימויה תודונתה ןמזב
הובג ןוטקנלפואוז זוכיר .ןוינמילהטמבו ןוינמיליפאב קר םירטקנלפואוז
דחוימב ךומנ זוכיר .ןוינמילהטמבו ,םירטמ 7-5 קמועב :תובכש יתשב הפצנ
תצובקמ םה םירטקנלפואוזה בור ןוינמילהטמה תבכשב .10 קמועב הפצנ
הארנכ םרגנ ןוינימילהטמב ןוטקנלפואוזה לש הובגה זוכירה .םיאלגרטשה
:תוביס יתשמ
םיעקושה סוטירטד יקיקלחו םיקדייח ,תוצא - ןוזמ תורוקמב רשוע .1
.וז הבכשב םירצענ ןוינמיליפאב    
.וז הבכשב רתוי תוכומנה תורוטרפמטה ידי לע ףוגה תא ררקל תורשפאה .2

םירטקנלפואוז םייוצמ ,ביבאה תישארבו ףרוחב ,אלמה בוברעה תפוקתב
םיזוכירה םינתשמ תונוילעה תובכשב .םינוש םיזוכירב לבא םיקמועה לכב
זכרתהל םיטונ םייחה ילעב .(תוננע) רואה בצמלו םויה תועשל סחיב
,רואה לא םיכשמנ םהו תויה ,החירזה םע רקובב םדקומ תונוילעה תובכשב
םימיב םלוא .רתוי ךומנ םידרוי םה ,רתוי רחואמ ,רואה תוקזחתה םעו
רחואמ םג תונוילעה תובכשב םיראשנ םה ,הקזח הניא הנירקהשכ ,םיננועמ
םירטקנלפואוז לש הלק הייטנ שי ברעב העיקשה תעב םג .םויה ךשמב רתוי
רצונו תוקומעה תובכשב םדוק םלענ רואהש םושמ תאז .הלעמ יפלכ תולעל
יפלכ םיכשמנ םייחה ילעבו ,קמועב ךשוחו תונוילעה תובכשב רוא לש בצמ
יזוכיר םימעפ הברה םיאצמנ יפרוחה בוברעה תפוקתב .הלעמל - רואה
.40 קמועב וליפא םיהובג ןוטקנלפואוז

הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ