Benthos סותנבה
ןפג השמ `פורפ :תאמ
םידומע ,(1992 תנש) תרנכה רפס :ךותב ."Benthos סותנבה" .`פורפ ,השמ ,ןפג
.87-80
 :רוקמ
     

(Benthos) סותנבה

,םימב תישפוח םיחוש םניאו ,םגאה תיעקרק לע םינכושה ,(תוצא) חמוצהו יחה לכ
םיארנה םילודג םיחמצו םייח ילעב םג ללוכ סותנבה .(Benthos) סותנב םיארקנ
תא .תוצא רקיעב אוה סותנבה לש יחמצה ביכרמה .םייפוקסורקימ םגו הליגר ןיעב
:תוצובק שולשל ותוא קלחנ ונא .וילעמ יוצמה םימה קמוע יפ לע םיקלחמ סותנבה
ןיבש קמועב םימה לש סותנבה (ב .'מ 5 קמוע דע םידודרה םימה לש סותנבה (א
לכ ךשמב ףרוחבו םויה תועש בור ךשמב ,ץיקב ,תרנכב ללכ ךרדב הסוכמש ,'מ 15-5
ךשמב קר הסוכמ אוה ,הנילקומרטה תודונת ןמזב ,ץיקב .ןוינמיליפא ימב ןמזה
הסוכמה ,'מ 15 קמועל תחתמש ,קומעה סותנבה (ג .ןוינמילופיה ימב תועש רפסמ
אצמנ ('מ 5-0) דודרה סותנבה לש בושח קלח .ןוינמילופיה ימב דימת ץיקב
לעו סלפמה לש היילעהו הדיריה םע תופילח םיממ תפשחנו הסכתמה ,ףוחה תעוצרב
רשאכ .הילעש חמוצהו יחה תוסכ תניחבמ דואמ םיינוציק םייוניש תרבוע ךכ ידי
,םייאליע םיחמצ לש קורי הטעמב הסכתמ איה ,ויתסהו ץיקה ךשמב םיממ תפשחנ איה
ןיעב םיארנה ,םילודגה םייחה ילעב .תוריהמב הילע םיחתפתמה ,רקיעב םיינובשע
םיגוסנ ,תוכיכרו םינוש םינטרס יגוס ומכ תיעקרקב םינכושה ,תניוזמ יתלב
םה ףרוחה אובבו ,סלפמה תדירי ךילהתב םימה וק תגיסנ םע רתוי תוקומע תובכשל
.הלעמ יפלכ םירזוח

ומכ םוקמ יעובק םייתבשומ םייח ילעבו ,םינבאל תודומצה תוצאהמ לודג קלח
ינפ תדירי םע םישבייתמ ,םינבאה לא םידומצ םה םג רשא ,םייגופסו םייבחטיח
םג תרמשנ ןתוינויחש ,אמייק תודיחי תוראשנ םלוא ,םיתמ םהיקלח תיברמ .םימה
שמשל וזכ הדיחי לכ הלוכי ,סלפמה תיילע םע ,ףרוחה אובבו ,שבויה תפוקתב
.השדח הבשומל חתפתיש שדח רוצי לש ותישאר

ךילהת םג ליחתמ דימ אלא ,םימב קר אל םינבאה תוסכתמ ףרוחב סלפמה תיילע םע
ןוזמ רוקמ תושמשמ םינבאל תודומצה תוצאה .תוינותנב תוצא תובשייתה לש ריהמ
,םינטרס ,תוכיכר :םגאה לש הלא םירוזאב םינכושה םיבר םייח ילעבל רתויב בושח
לרוטיל םשב ארקנ ('מ 5-0 קמוע) םידודרה םימה רוזא .םיגדו םיעלות
,םינבא שי ףוחל בורק :ינוג בר הז רוזאב םגאה תיעקרק לש הנבמה .(Littoral)
לש הקולחה .ןיט וא לוח הסוכמה רתוי הכר תיתשת העיפומ רתוי םיקומע םימבו
.סלפמה הבוג םע תינתשמ ןיט וא לוח לש וזל םינבא לש תיתשת ןיב לרוטילה חטש
וקלחב היילעו "ינבא"ה וקלחב הדיריל לרוטילב האיבמ סלפמה תדירי ,תרנכב
ראשהו 30%-כ לרוטילב הווהמ "הכר" תיתשת - 210-209 סלפמב ,לשמל ,ךכ ."ךר"ה
- ראשהו 20% קר הווהמ םינבאה תעוצר - 213-212 לש סלפמב וליאו ,םינבא -
.םידודרה םימה לש הז רוזאב "הכר" תיתשת

לע םייאליעה םיחמצהו תוצאה תוחתפתה תא םיעבוק םיירקיע םימרוג השולש
:תיעקרקה

ריג ינבא הלא םאהו ,םיעלס וא תונטק םינבא ,םיקולח ,ןיט ,לוח :עצמה ביט (א
.רוצ יקולח וא תררוחמ תלזב וא

תוינותנבהו תוצאה .רואה תורידח תא םיעבוקה םהלש תוריכעהו םימה קמוע (ב
,רתוי קומע םג תוחתפתמ ןה ןכל ,רוא לש רתוי תונטק תויומכב קפתסהל תולוכי
.ןהב תעגופ הניא םימה לש תינמז תוריכעו

.םילגה לש לוברעה תלועפ לש התעפשהו תיעקרקב םיחמצה לש תוזחאיהה רשוכ (ג

רבמטפס דע יאממ .תוחורה ללגב הנשה ישדוח בורב תצרמנ תרנכב םילגה תוליעפ
לוברעה תוליעפו ,םיקזח םילג תומירמה תוקזח תויברעמ תוחור םוי לכ תובשונ
ברעהו צ"החא תועש לכב םיינופצהו םייחרזמה ,םיימורדה םיפוחה לכב דואמ תצרמנ
ףרוחב .םש םידודרה םימב חתפתהל הלובט הייחמצ לע דואמ השקמ הז רבד .םדקומה
("היקרש") תויחרזמ תוחור םייעובשב םעפ ךרעב תובשונ ,תאז תמועל ,ביבאבו
ינופצה ,יברעמה ףוחה לכב זאו ,םיהובג םילג תומירמ ןהו םימי 3-2 ךשמב
תוחתפתה רשפאמ וניא תיעקרקה הנבמ םג .דואמ הקזח לוברע תוליעפ שי ,ימורדהו
םורדל טרפ ,תיסחי לולת תיעקרקה עופישו תויה ,םיבחרנ םיחטשב הלובט הייחמצ
,הלובט תיאליע הייחמצב רתויב רישעה אוה םגאה לש ימורדה רוזאה ןכאו .םגאה
לש לוברעה תלועפ לע רבגתהל רתוי לק םייחה ילעבל .הלע-ףלאו הדיינ רקיעב
ומכ ,םיאתמ רותסמ םיאצומ םניאו זחאיהל םיעצמא םירסחה םייח ילעב .םילגה
תקסופ חורהשכ םלוא .םידודרה םימב םילגה ידי לע םיפחרומ ,םיריעז םינטרס
םייקל םיכישממו תיעקרקה לא הרזחב םיעקוש םה ,םימה םג םיטקוש היתובקעבו
םילולע םה - רקיעב תחא הנכס םהל תפקשנ ,םיפחרומ םהש ןמזב .ןיקת םייח חרוא
.םיגד ידי לע ףרטיהל

ידכ קיפסמ הובג (םיידצטש וא םיינופדיצ ,המגודל) הלא םינטרס לש םפוג לקשמ
.םילגה ךוש םע דימ הריהמ העיקש םהל רשפאל

םוקממ תועיבקב חיגהל םיגהונה טעמ אל שי תיעקרקה ינכוש םייחה ילעב ןיבמ
ידכ םידודרה םימב (םינבאל תחתמ וא לוחה ירגרג ןיב) תיעקרקה לע םרותסמ
םיחיגמה םינימ שי .הלילה תועשב רקיעב תאז םישוע םה .ןוזמ יקיקלח ףוסאל
תא רפוח ,לשמל ,םילחנה ןטרס .תודחא תועשל ףא וא תוקדל םימל ץוחמ לא וליפא
םילחנה ןטרס .םימ שי ןתיעקרקב קרו םימל ץוחמ ןוילעה ןקלחש ךכ ויתוליחמ
ינימ שי .םימה וקמ םירטמ תואמ לש םיקחרמל ףא תכלל לוכיו םימל ץוחמ לא אצוי
לש םיממ ףושחה ןוילעה ןקלח לע םויב תודחא תועש ךשמב םיבשויה םילולבש
םג םיברמ (Melanopsis ,Theodoxus) תינורהסו רירחש ומכ ,הלא םילולבש .םינבא
.םגאה לש םידודרה םימה תיעקרק לע לוחזל

(Zoobenthos) םיינותנבה םייחה ילעב לש םייגולוקא םינייפאמ

(Porifera) םייגופס (1

לש לדוגב תובשומ םירצוי םה .םיחמצכ םיארנה םיבישי םייח ילעב םה םייגופסה
לבא ,םינוש םיקמועב תלזב ינבאל רקיעב ,םינבאל תודומצה םידחא םירטמיטנס
וא קורי אוה םייגופסה תובשומ עבצ .'מ 1 לע הלוע וניא םקמועש םימב רקיעב
(Zoochlorelae ,הלרולכואוז) תוצאב אוה קוריה עבצה רוקמ .בהבהצ םוח דע םוח
ןתוחכונו ,ופוג תומקר ךותב תורוזפ ןהשכ גופסה םע (הזויבמיס) ףותישב תויחה
ידי לע םילכענ ןהלש םיאתהו הלאכ תוצא ינימ המכ שי .גופסה תלידג תא תרפשמ
,קורי גופסה עבצו הריהמ הלאה תוצאה תייבר - רואב לדג גופסה רשאכ .גופסה
.םוח גופסהו תולכענ תוצאה םיעורג רוא יאנתב

םיתיעל ןהב םיאורו ,םירטמיטנס 5 דע עיגהל לוכי ןרטוק ,החוטש הרוצ תובשומל
ופוג תוריק ךותב םלוא ,ךר גופסה לש ופוג .םינוש םינוויכב תולעת ןיעכ
תונקמ ןהו ,םידחא םירטמילימ ןכרואו ןרוצ תויושעה ,(Spicula) םיטחמ תורזופמ
.תוכרה תומקרל תוישק

הצופתב תורזועה ,אמייק תודיחי רוציל םילגוסמ תרנכב םייגופסה לש םינימה
םיאנת ינפב תודימעה תונטק תוירודכ ןיעכ הלא .(Gemmula) הלומג תוארקנו
,םימה ימרזב םוקמל םוקממ תורבעומ ןהו ,('וכו הרוטרפמט ,שבוי) םיינוציק
גופס"ה אוה תרנכב רתויב ץופנה גופסה גוס .השדח הבשומ תורצויו תוטבונ
םינוזינה םיגד שי .םינימ ינש ונממ םיעודיו (Nudospongilla) "םורעה
תואצמנו תולכענ ןניאש תוינרוצה םיטחמה יפ לע דומלל רשפא תאזו ,םייגופסהמ
.םיגדה לש םייעמב

Cortispongilla) "האורב גופס" ארקנ אוהו דואמ רידנ גופס לש רחא גוס
.האורב-הד ,20-ה האמה תישארב תרנכב סותנבה ירקוח לודג לש ומש לע (barroisi

.ןודרוג תיב יפסואב ןכושו 1938 תנשב ףסאנ הז ןיממ אצמנש ןורחאה טרפה
.רתויב רידנ אוהש וא ,תרנכהמ םלענ הז גופסש הארנכ

(Coelenterata) םייבובנ (2

תרנכב תגצוימ ,םיסונאיקואב רקיעב םייוצמה ,םייח ילעב לש וז הלודג הצובק
ץובב תנכוש וא ,םידודר םימב םינבאל הקובדה ,(Pelmatohydra) הרדיה ידי לע
.םיקומע םימב

תופעתסמ ונממו ,דואמ ךר הפוג ,לועבג לע חרפ ןיעכ התרוצ ,מ"מ 4-2 הלדוג
רקיעב בכרומה ,הפרט תא תקתשמ איה םתועצמאב ,םיברוצ םיאת םע תועורז
ימ םיליכמה םינוירווקאב תוריהמב הברתמ איה םיתיעל .םינטק םירטקנלפואוזמ
.םיקומעה םימה ירוזאבש םגאה תיעקרק ינפ לע םג תויוצמ תורדיה .םגא

(Tubelaria) םיסירה יעלות (3

הירנלפ היה םדוקה המש) (Dugesia) היסגוד לש םינימ 2 ידי לע תרנכב תוגצוימ
יח דחא ןימ .םגאל תונייעמ יכפשב םינבאל תחתמ תויחה םיעלות ,(Planaria -
רקיעב ,דואמ ץופנ ינש ןימו ,החבט רוזאב תרנכה לא םיחולמה תונייעמה יכפשב
,תרנכה לש םייחרזמהו םיימורדה םיפוחב םגאה לא םיקותמ םימ לש תונייעמ יכפשב
.(Dugesia biblica) תיכ"נת היסגוד ומשו

לש ןותחתה קלחב אצמנ הפה ,םייניע יתש השארבו ,החוטש איהו מ"מ 5-2 הלדוג
.םוח העבצ ,ףוגה זכרמ

(Trematoda) תוקלע (4

םילולבש :םיאקדנופ לש םיגוס ינש ןהלש םייחה רוזחמב שיש ,תויליפט םיעלות
ךותבו תרנכב םינוש םיגד לע םיליפטכ ואצמנ תוקלע לש םינימ רסירתכ .םיגדו
ונודיי הלא ,תוקולע הלא ןיא .(Bithynia) היניתיב גוסהמ םילולבש לש םפוג
.דרפנב ןלהל

(Nematoda) תוימינ םיעלות (5

תויחה הלאכ (א :תרנכב תוימינ םיעלות לש תוצובק יתש שי תיגולוקא הניחבמ
לע תויליפט (ב .םיקומעה םימה ירוזאב רקיעב ,םגאה תיעקרקבש םיעקשמה ךותב
ונימב דחוימ םייח חרוא םש םייקל תולגוסמ תיעקרקה לע תויחה תודוטמנה .םיגד
ימב הסוכמ תיעקרקה רשאכ ,ויתסהו ץיקה תפוקתב םש םיררושה ןצמח ירסח םיאנתב
.ןוינמילופיה

םהל תומרוג םיגדל תולפטנה תודוטמנה .תרנכב ורדגוה תודוטמנ ינימ 10כ-
םנטבב) םינוש םיגד לש ןטבה ללחב רקיעב תויח ןה .לודיגב בוכיעו םישק םיקזנ
ץובב תויחה תודוטמנה .(םידחא םירטמיטנס ךרואב םיעלות ואצמנ םינונמפש לש
ינשב תדדוחמ טחמ ןיעכ תוארנ ןהו ,םידחא םירטמילימ קר ןכרוא םיקומעה םימבש
.דחא הצקב תלקנואמ ,היתוצק

(Bryozoa) םייבחט-יח (6

םקלח ינפ לע רקיעב ,תודומצ תובשומ תרנכב םירצויה ,םיבישי םייח ילעב
םינבא וא תיעקרקל םיעקושה םישרק וא םיחפ ומכ םיחוטש םיעצמ לש ןותחתה
.'מ 2 לש קמוע דע םידודר םימב ,תוחוטש

םה .םיחוטשה םיעצמל םידומצ םישרוש תומדב תוחולש לש הרוצ שי םהלש תובשומל
תמירזב םיישק םיתיעל םימרוגו ,תולעתבו םימ תורוניצב םג תוריהמב םיברתמ
ןהלש תובשומה עבצו ,םייבחט-יח לש םיגוס ינש םיעודי תרנכב .םהב םימה
.בהבהצ-םוח

(Oligochaeta) תויפיז-לד םיעלות (7

םיעלותל .ץראב תודבכ תומדאב ץופנה םשגה לושלש לש תובורק ןה הלא םיעלות
ןה .ןהלש ףוגה לזונב רזופמה ןיבולגומהה ללגב זע םודא עבצ תרנכב הלא
,םיקומעה םימה ירוזאב תיעקרקה יעקשמ לש םינוילעה םירטמיטנסה ךותב תורפחתמ
םיסכמה םימב ןצמח ןיא רשאכ םג דחוימ םייח חרוא םייקלו ךישמהל תולגוסמ ןהו
10-כ והוז תרנכב .מ"ס 4 דע ןכרוא .ויתסבו ץיקב (ןוינמילופיה ימ) ןתוא
.תוחפשמ שמחל םיכיישה ,םינימ

(Hirudinea) תוקולע (8

הדימב תונכוסמה תוקולע םיקותמ םימב םייוצמ ץראבו םלועב םיבר תומוקמב
הקולעה איה תמסרופמ .םד ץוצמל ןגהונ ללגב תיב תויחל וא םדאל תמיוסמ
תרנכבש תוקולעה .חור תוסוכל המודב יופירל הב םישמתשמ ףא ויהש ,תיאופרה
םיעודי םניא ןהלש ןוזמה תורוקמ .םדאל ללכ תונכוסמ ןניאו דואמ תונטק
םיעלות רקיעב ,םינטק תוילוח ירסח םייח ילעב תופרוט ןהש הארנ ,רוריבב
רשפאו (מ"ס 3-1) דואמ תונטק ןה .ללכ םד תוצצומ ןניא הלא תוקולע .תויפיז-לד
םודא דע םוח ןעבצ .םגאב םידודר םימב םינבאל תחתמ הלודג תומכב ןתוא אוצמל
הפבש הדמצהה רותפכב העצמל תודמציה :םיצצומל תייפוא ןהלש העונתה תרוצו ,ההכ
תחילש ךכ רחאו ,ותדמצה ,המידק ולופיק ךות וילא ףוגה לש ירוחאה קלחה בוריקו
,תוברתמ ןה ץיקהו ביבאה תנועב .תוצובקב םינבאל תחתמ תויח ןה .המידק שארה
.תונטק תובוהצ םיציב לש שוגב ןפוג לש ןותחתה דצב ןיחבהל רשפא זאו

םינטרס

םיאלגרטש ,(Cladocera) םיאנפד :תונוש תורדס 6-מ סותנב ינטרס תרנכב םיצופנ
םיאלגר-יווש ,(Amphipoda) םיאדצ-טש ,(Ostracoda) םיאנופדצ ,(Copepoda)
.(Decapoda) םיאלגר ירישעמו (Isopoda)

(Cladocera) םיאנפד (9

,םידודר םימב ןתחתמו םינבא ינפ לע ןה םייחה ,מ"מ 1.3-0.7 לדוגב םינטרס
םידומצה םג םהמ שי .םיקומע םימב (ןיט) םיכרה םיעקשמה ץוב ךותב רקיעבו
לעב םימעפל םילוע םה םילג לוברעו םימרז תלועפמ האצותכ .םילובט םיחמצל
,ץיקב ןצמח ילוטנ םימ הסוכמה ,ץובב םינכושה םיטרפה .םימה ףוג ךותל םחרוכ
םלוכ םימודא םיארנ םהו ןיבולגומה אלמתמ ןפוג :דחוימ םייח חרוא םימייקמ
םיגדל ןוזמ םישמשמ םה .םהלש םינימ הרשעכ תרנכב םיעודי .זע םודא עבצב
הניומ ,(Alona) הנולא םיגוסה רקיעב םיצופנ .תיעקרקה יעקשמב םירבונה
.(Leydigia) היגידל-ו ,(Moina)

(Copepoda) םיאלגרטש (10

,(Calanoida) םידיאונלק :תוצובק שולשל םיקלוחמ תיעקרק ינכוש םיאלגרטש
,ריעז םלדוג .(Harpacticoida) םידיאוקיטקפרהו (Cyclopoida) םייפולקיצ
םירזוח בושו םימה ףוגל םירבוע ,תיעקרקה תא םיתיעל םיבזוע םהו ,מ"מ 1.0-0.5
ילכוא םיגד לש םיבושחה ןוזמה תורוקממ דחא והז .תיעקרקב לוחה וא ץובה לא
ןיב םידודר םימ ירוזאב רקיעב םינכוש (םינימ 10-כ) םידיאוקיטקפרה .סותנב
םימב םגו םידודר םימב םג םייוצמ םייפולקיצ וליאו ,תיעקרקב לוח ירגרג
,(Onychocamptus) סוטפמקוכינוא רקיעב םיצופנ .(ןיט) ךרה ץובה ךותב םיקומע
.(Eudiaptomus) סומוטפאידודאא-ו (Eucyclops) ספולקיציאו

(Ostracoda) םיאנופדצ (11

יקלח לכו ,םיפדצה תמגודכ תוושק יתש יושע ןוירש ךותב רוגס םפוגש ,םינרטס
םירחא םימגאב .תrנכה לש תיעקרקה לכ ינפ לע םייח םה .ןהיניב םירוגס ףוגה
םיינופדצה בור .םידחא םירטמילימל עיגמ םלדוגש ,םיינופדצ םיעודי םלועב
םה תוקוחר םיתיעל קר .םינימ 7-כ והוז תרנכב /מ"מ יצחמ תוחפ םרטוק תרנכב
.םימה ףוגב םיפחרמ םיאצמנ

(Amphipoda) םיאדצטש (12

,(Echinogammarus veneris) סירנו סורמגוניכא ,וז הצובקמ דחא ןימ יח תרנכב
,לודג ןטרס הז .םגאב םידודרה םימה ירוזאב תיעקרקה ינכושב םיחיכשהמ אוהו
הייברה תפוקתב .תובקנהמ םינטק םירכזה .םידחא םירטמילימ ופוג ךרוא ,תיסחי
תא ןמז ותוא לכ תאשונ הלודגה הבקנהו ,תוגוזב םיכורא תועובש ךשמב םייח םה
םינבא לש ןותחתה דצב םינטק םירוח ךותב םינכוש םה .הילגר ןיב ןטקה רכזה
,םינוש םימזינגרוא יקלחמ םש םינוזינו ,(תוינריג םגו תויתלזב םג) תוררוחמ
םורל הרושקה הריגה םימייקמ םה .םימב וקרפתהו ותמש ,םייח ילעבו םיחמצ
םע - ךפיהלו ,םימ םיסכתמה םיחטשה לא םידדונ םה סלפמה תיילע םע .סלפמה
ופטשנש רחאל ,םימה ףוגב םגאה זכרמב םג םתוא םיאצומ םיתיעל .סלפמה תדירי
.םידודרה םימהמ םימרזב םשל

(Isopoda) םיאלגר-יווש (13

.לדוג תווש םיילגר תוגוז הברה ובו ךראומ םפוג .םידודרה םימב םייחה םינטרס
.םינימ ינש םהמ שיו מ"ס 1 דע עיגמ תרנכב םלדוג

ףוח לע החבטב הניט-ןיע ןייעמב דואמ ץופנ (Proacellus) סולצאורפ ןימה
.תרנכב רתויב םיחיכש םה ןיא תיללכ ךא ,םגאה

(Decapoda) םיאלגר ירישעמ (14

ןוציפק :תרנכל ךומסה רונ-ןיעב ףסונ ןימו ,תרנכב םיגיצנ ינש וז הצובקל
רקיעב יח אוהו ,הכורא ונטבו מ"ס 3-2 ולדוגש ןטרס אוה (Atyaephyra) םימגאה
רתתסהל גהונ אוה .הדיצ תיב תונוגלב ןכו ,הינגד רכסל םגאה ןיבש ןדריה עטקב
ההכמ ופוג ינוג תא ףילחהל לגוסמ הז ןטרס .םימ יחמצ ןיב וא םינבא ןיב
.הילע ההוש אוהש תישתה עבצל םאתהב ,ךפיהלו ,ריהבל

(Potamon potamios) םילחנה ןטרס

אשונה לודג ןטרס .ץראה יקלח לכב דואמ חיכשו ,רוביצב רתויב רכומה ןימה הז
ול תלפוקמ ונטב .(!דואמ קזח טבוצ אוה ,תוריהז) תוקזחו תולודג תותבצ יתש
איהו דח רכזה לש תלפוקמה ןטבה הצק .הזח-שאר ארקנה ופוג קלח לע ינוחגה ודצמ
לבא ,בוהצ דע םדמדא םוחמ ,םינוש םיטרפה לש םפוג יעבצ .הבקנה לש וזמ הרצ
לש "רטינסה" ןיעמ אוהו ,ןוזמ תויראשו תויח ירגפ - ונוזמ .דחא ןימ ינב םלוכ
םיגד ירגפ תוארל תופוכת רשפא .תלוספה תא ונממ הנפמה ,(Scavenger) םדאה
םהיתותבצ תרזעב תוכיתח ופוגמ םירזוגה םינטרס 6-5 םהילעו (םינונמפש רקיעב)
.ןתוא םילכואו
.ותוא םג ףרוט אוהו ,ןטק יח גד ויתותבצב שופתל חילצמ אוה םימעפל
םינבאל ךומס רפוח אוהש תוליחמה יחתפ תא תוארל רשפא זא .ץיקב הלח ותייבר
,תוקומע תוליחמה .םהיתותפש לע םימרעומ הבוטר המדא ירוריפשכ ,ףוחה לע
הבקנה תאשונ הירפהה רחאל .םימב דימת ףצומ ןותחתה ןקלח ,מ"ס 30 דע םימעפל
ןטבה ילגר תועצמאב ותוא הקיזחמ איהו ,תלפוקמה הנטבל תחתמ לודג םיציב שוג
תחתמ םיאצאצה תא םג תאשל הכישממ איהו ,הבקנה ףוג לע תועקבתמ םיציבה .הלש
.םירזפתמו התוא םיבזועו םילדג םהש דע ,הנטבל

קחרתהל ףאו ,םימח שמש ימיב רקיעב ,ףרוחה ימיב םימהמ תאצל םיגהונ םינטרסה
תאז םישועה םיטרפה רפסמו ,הרורב הניא ךכל הביסה .םימה וקמ םירטמ תואמ דע
.לודג וניא

אוה ,ותוא םיליהבמ רשאכ .תותבצ גוזו הכילה ילגר תוגוז העברא םילחנה ןטרסל
ןוויכב הלעמ יפלכ ןוסכלאב םרומ ימדקה ופוג גלפ רשאכ ,הדחפה תדמעב דמענ
.ןתוא חתופו הלעמ יפלכ תותבצה תא םירמ אוהו ,ףקותה

אוה - תותבצהמ עגפיהל אל ידכ בגה דצמ תושעל שי תאזו - ותוא םישפות רשאכ
,תושורפ תויתותבצו וילגר ,העונת לכ קיספמ :םינפ תדמעה תדמעל םיתיעל סנכנ
.חורבל רהממ אוה - ונממ םיפרמו תמש המדנ רשאכו

רופיצה לע דואמ ביבח ןוזמ שמשמ אוהו ,מ"ס 8 לש לדוגל עיגמ םילחנה ןטרס
.םייגדלשה תחפשממ חיכש ףוע ,הזח ןבל תארקנש

(Typhlocaris galilea) (רוויעה ןטרסה) לילגה תימוס

ןבל ועבצ ,םידדוב םירטמיטנס רפסמ וכרואש ןטרס יח החבט דילש רונ ןיעב
ילעב תייסולכוא לש דירש ,םיילגרה ירישעמ תצובקמ ןטרס והז .הכורא ונטבו
אלו םהב קרו ךא יח אוה ,רונ ןיע תונייעמל ימדנא הז ןימ .המודק םיימי םייח
םיחילמ םייעקרק תת תונייעמב םייח ול םיבורק םינימ .םלועב רחא םוקמ םושב
רולכ ג"מ 2200-כ) םיחילמ רונ ןיע ימ .הילטיא םורדבו (בול) הקירפא ןופצב
לכ (סויסלצ תולעמ 29.5) העובק םהלש הרוטרפמטהו (םהבש לודגה ןייעמב רטילל
תואמ דע תורשע) םיקומעה םיקלחב תאצמנ םינטרסה תייסולכוא תיברמ .הנשה
םילוכי םשו ,םינוילעה םימל םיאצויו םידדונ םידדוב קרו ,ןייעמה לש (םירטמ
תא דבאמ אוהו ,תטלחומ הכישחב ןייעמה יקמעמב יח ןטרסה .םהב תופצל םירקוחה
שוח לכ רסח אוה ותעיקב רחאלו ,ולש תירבועה תוחתפתהה ידכ ךות רבכ ויניע
םיעוזעזל דואמ ההובג תושיגר הז ןטרסל םלוא .תימוס םשב הנוכ ןכלו ,הייאר
חתפ ךרד קחדנה ,ןללוצה .ותוא אוצמל ןייעמב םירקבמה בור םישקתמ ןכל .םימב
לא עיגי ,'מ 15-כ לש קמועל הרצ הליחמב דרויו רונ ןיע ןייעמ לש רצה העיבנה
תורשע המכ דימת אוצמל לכוי םשו ,ןייעמה ימ וב םימרוזש ,לודג יעבט םלוא
לח םלוא ,שפתנ אוהשכ וילגר תא תולקב רישמ ןטרסה .רוויעה ןטרסה לש םיטרפ
רומשל שיו םלועב הדיחיה ותייסולכוא יהוזו תויה ,ותוא שופתל רומח רוסיא
תוצאמו םיקדייחמ ןכו ותונכשבש םיריעז םייח ילעבמ בכרומ ונוזמ .הילע
ךותב ואצמנש וא הצוחה ודדנש תויסולכואה ברקב .הז ןייעמ ימב םיחתפתמה
םיחינמ ןכלו ,תוריעצ תוגרד וא םיציב םע תובקנ ואצמנ אל רקחנש "םלוא"ה
.הלעמ יפלכ םידדונ םירגוב קרו ,ןייעמה לש דואמ לודג קמועב תישענ הייברהש
ולא םיאנתב הברתה ףא אוה ,יבשב ותוא לדגל םיחלצומ תונויסינ וכרענ רבעב
לכ .סויסלצ תולעמ 24-ל סויסלצ תולעמ 29.5-מ הרוטרפמטה לש הלק הדרוה רחאל
בצק םג ומכ ודדמנו ופצנ היינשל תחא תולשנתהמ תורבועש תוחתפתהה תוגרד
.יבש יאנתב הלידגה

םיקרח (15

.תרנכה תיעקרק לש םיקרחב םיחיכשה םה (Chironomidae) םיציוצמה םישותיה
םטועימ ,ץוב יקיקלחמ םינוב םהש םידחוימ םיקיתרנ ךותב םבור ,םש םייח םהילחז
.םתייחשב םילתפתמ םהו יח םודא - םינורחאה ולא לש םעבצ ,םימב תישפוח םיחוש
.םימל ץוחמ ףפועמ םייח לעבל םיכפוה םה םתורגבב

ילכוא םיגדל רתויב םיבושחה ןוזמה תורוקממ דחא םה םיציוצמה םישותיה ילחז
.םיציוצמ םישותי לש םינימ 30-כ ורדגוה תרנכב .סותנב

םיקרח לש םינימ הברה םהינפ לעו תרנכה ימ ךותב םייח םיציוצמה םישותיל טרפ
םילחז ,(םימ ידדומ ישפשפ ,םיבגטש) םישפשפ ,תוינייחש תוישופיח ומכ םינוש
לש םילחז ,תויריפש ילחז ,םינוש םישותי לש םימלגו םילחז ,םינוש םיבובז לש
םימב םיגדל בושח ןוזמ רוקמכ םה םג םישמשמ הלא םיקרח .דועו םינמוירב
.םידודר

(Mollusca) תוכיכר

ךשמב .םגאה לש ימרטה בוכישה ידי לע רקיעב תעבקנ תרנכב תוכיכרה לש ןתצופת
םיליכמה ,ןצמח ירסח םימ תבכשב םגאה תיעקרק הסוכמ ,הנש לכב םישדוח 9-8
.'מ 15-מ רתוי וז הבכש לש היבוע .הינומאו םידיפלוס לש תולודג תויומכ

ירסח ןוינמילופיה ימב םיסוכמ ,'מ 15-10 םהימימ קמועש ,עקרקה ירוזא םג
וניא תועשה רפסמ) הממיב תודחא תועש ךשמב קר לבא ,בוכישה תפוקתב ןצמח
.ןצמח םיליכמה ןוינמיליפא ימב םיסוכמ םה תורחא תועשבו ,(עובק

בורל עצמה דפורמ ףוחה רוזאב :עצמה ביט אוה הצופתה לע עיפשמה ינש םרוג
.רגרג סג רמוח - ןהיניבו ,םינוש םילדגב ריג ינבאו תלזב ינבא רקיעב ,םינבאב
םיפוחב ;רגרג קד ינגרוא רמוחב תיתשתה הרישע םייברעמה םיפוחה דיל םלוא
;תותמ תויכנוק ירבשב הרישע וא רגרג תסג תיתשתה םגאה םורדבו םייחרזמה
םתיעקרקש םיבחרנ םירוזא םיערתשמ ,הדיצ תיב תעקבבו ןדריה ךפש דיל ,ןופצבו
.רגרג תקד

תוינייפואה תוקזחה תוחורה רטשמ אוה תוכיכרה תצופת לע עיפשמה ישילש םרוג
;םימי 14-10 ינב םירוזחמב ףרוחב תועיפומה ,(תויקרש) תויחרזמ תוחור :רוזאל
,תוביצי יאל תומרוג תוחורה .םיימוי םירוזחמב ץיקב תועיפומה תויברעמ תוחורו
ןכל .יעלסה עצמב הזיחאה תא תוכיכרה לע םישקמ הלאו ,לוברעו םילג תורצוי
םינימ רקיעב הלא םירוזאב םייחו ,הלודג הניא יעלסה רוזאב תוכיכרה תוחיכש
תונוזלחה ינימש ךכל הביסה םג וזש ןכתיי .עלוצמ רירחש ומכ ,הבע םתייכנוכש
תלוכתו (םינויה ןיב סחיה) םימה בכרה םג .תופדצה יניממ רתוי םיבר תרנכב
.דואמ םיעיפשמ ינגרואה רמוחה

םיפוחה ךרואל תרנכב תוכיכרה לש םיירקיעה הצופתה ירוזא םיערתשמ ןכ לע
.חונ עצמב םידפורמו תוחורה ינפמ רתוי םינגומ הלא םיפוח .םייברעמ םורדה
חטש ללכמ םיזוחא 10-כ םיווהמ תרנכה תיעקרקב תוכיכרה לש הצופתה ירוזא
תוצא רקיעב .עצמל תודומצ תוצא אוה תוכיכרה לש ירקיעה ןוזמה .תיעקרקה
.םינבאלו ןיטל ,לוח ירגרגל תודומצה תוינרוצ

(Bivalvia) תופדצ (16

(Potamida littoralis semirugatus) םילחנה תפדצ

םוחת לש ימורדה הצקה תא הארנכ הווהמה ,תרנכב קר ץראב היוצמ םילחנה תפדצ
,םגאה לש ימורדה ןגאב רקיעב ,רגרג-קד עצמב היח איה תרנכב .התצופת
תפסונ הייסולכוא .יברעמה ףוחבש לדגמ רוזאבו רתויב הפופצ םש התייסולכואש
תיעקרקב תרפחתמ איה .דואמ םילודג םיטרפה םשו ,תרנכל ןדריה ךפש דיל היח
םייקתהל תלגוסמ .'מ 15 דע וליפא עיגמ םהב םימה קמועש םירוזאב ליעפ חרואב
רוזחממ דחא בלשב .ןוינמילופיה ימב םויב תודחא תועש םיסוכמה םירוזאב םג
.םיגד לע ליפטכ היח איה הייח

קר .הרוחש הבכשב הסוכמ איהו ,הבחורמ לודג הכרוא ,תכראומ הייכנוקה
םיריעצ םיטרפב .ןבל הז רוזאו הטעמה קחשנ ,וב תרפחתמ איהש םוקמ ,הדוקדקב
.בהבהצ םוח הטעמה עבצ

(Unio treminalis) תיחרזמה םילחנה תפדצ

.ןוכיתה חרזמה לכב ץופנ .םילגועמ תווצק םע ינבלמ הארנה ,םדוקהמ רצק ןימ
.ףוחה רושימ לש תורהנבו ןדריה תכרעמ לכב אצמנ תיחכונה האמה תישארב

םויהו ,לארשיב ותצופת ירוזא תא ומצמצ םיקותמה םימה יפוג לש םוהיזה יכילהת
.מ"ס 8-4 :וכרוא .תרנכב קר הארנכ יוצמ אוה

(Corbicula fluminalis) הלוקיברוק

ינפ לעו ,לחלחכ ןווג םע רוחש - (היח איהשכ) העבצ ,מ"ס 3 דע הלדוגש הפדצ
.הפמב הבוג יווק ןיעכ םיארנה םילגועמ םיטלוב םיווק םיארנ הייכנוקה
.ןבל עבצ תותמ תויכנוקל

בקע םהמ ומלענ ןה ךא ,ףוחה רושימב םילחנב םג לארשיב תולוקיברוק ויח רבעב
תולעת ןוגכ ,םדא השעמ םימ יקרועב תוריהמב םיטשפתמ ןימה ינב .םוהיזה
םיגהונו רגרג-תקד תיתשת לע םייח םה תרנכב .דרטמ םהב םיווהמו ,תורוניצו
רקיעב .םייחרזמהו םייברעמה םיפוחה ךרוא לכל דואמ םיחיכש :הכותב טעמ רפחתהל
.םגאה לש ימורדה רוזאבו לדגמ לש לדוגה ץרפמב

(Gastropoda) (םילולבש) תונוזלח (17

,ינמי לותיפ םבורל .תיניילול הרוצב לתופמ ,דחא קלח תב ןתייכנוקש תוכיכר
דצמ חתפה היהי - הטמלו ךיפלכ הנופ וחתפשכ לולבשה תא םיקיזחמ רשאכש רמולכ
וא םידודר םימב םינבא לע םייח .ילאמש ולותיפש דחא ןימ קר תרנכב שי .ןימי
הייפמופכ תננושמ ןושל שי םילולבשל .רתוי םיקומע םימבש לוח וא ץוב ךותב
.ךכמ םינוזינו םינבאהמ תוצא וא ינגרוא רמוח התרזעב םידרגמ םהו ,(Radula)

(Theodoxus jordani) ןדריה תינורהס

הילעו ,ללכ ךרדב ףוסכ רוחש דע רוחש ןדריה תינורהס תייכנוק לש עבצה
הייכנוקה ךותב תרגתסמ איה םימהמ התוא םיפלוששכ .םילגועמ םיהכ םיספ םיריוצמ
.דחוימ הסכמב החתפ תא תרגוסו

.וילותיפב ןיחבהל ןיא טעמכש ךכב רכינ אוהו ,מ"מ 7-4 וכרואש לולבש
םילותיפה ראש .םהילע הסכמו םילותיפה ראשמ לודג הייכנוקה לש ןורחאה לותיפה
."רובט" םשב תארקנה ,תטלוב הדוקנכ םיארנ

םהיתונוכתב דואמ םילדבנה םינוש םיסופיטב םיניחבמ ןימה ימוחת ךותב
תרנכב היח ןדריה תינורהס .תימינפה הימוטנאבו הייכנוקה יעבצב ,תויגלופרומה
ןואה ץוביקמ ,יחרזמה ףוחהמ קלחבו יברעמה ףוחה ךרוא לכל ,םיעלסו םינבא לע
.םימב םיחיינ םימצע לעו םיחמצ לע םג תספטמ .הדיצ תיב תעקבב ןכו ,יסרוכ דע

(T .galilaea) לילגה תינורהס

םימה ךותב ,ךשוחב ,רונ ןיע ןייעמב תורעמב יח ;רתוי ןטק ,ומדוקל בורק ןימ
ןוזינו ןייעמה לש (רטילל רולכ ג"מ 2200) םיחולמהו (סויסלצ תולעמ 29) םימחה
םהו ,ףוגה לעו הייכנוקה לע םיעבצ ןיא רונ ןיעב םייחה םיטרפל .םיקדייחמ
3-2 ךשמב רואל ופשחנש רונ ןיע תייסולכואמ םיטרפ לצא .תרנכבש ןימהמ םינטק
.ףוגה רועבו הייכנוקב עבצ עיפוה םישדוח

(Pyrgula barroisi) תרנכה תינולדגמ

.תרנכל קרו ךא תלבגומ ץראב ותצופתש ,(מ"מ 8-5 וכרוא) ןטק לולבש
םתייכנוקש םיטרפ הב שיו ,תיגולופרומ תוינוגברב תנייטצמ תרנכב הייסולכואה
,ינגרוא רמוחב הרישע ,רגרג-תקד תיתשתב רקיעב תרנכב יח .םירידנ םה ךא הקלח
ץרפמה רוזאב ,םויה תועשמ קלחב םהילא םיעיגמ ןוינמילופיהה ימש םיקמעמב
.ימורדה ןגאבו ,לדגמ לומ לודגה יברעמה

(Bithynia hawaderiana) הריעז היניתיב

יח וניא ןכלו ,תוהובג תויוחילמל השיגרה החפשממ גיצנ ,מ"מ 5 וכרואש לולבש
לש הלודג תומכל םג קוקז אוה .רטילל רולכ ג" מ 1200 לע הלוע םתוחילמש םימב
.לארשיב ףוחה רוזאב םימהוזמה םילחנה לכמ םלענ ןכל .םימב ןצמח

ןדריה תכרעמבו ,םגאה לש יברעמה ףוחה ךרואל רקיעב הלא תונוזלח םייח תרנכב
תודחא תועש ךות םירבוע םה םיב הרעס תעב .םידודר םירוזאב םינבאל תחתמ -
ירוזא תרנכב םיסלכאמ םה .תופחסיה ינפמ םינגומ םה םש ,רתוי םיקומע םירוזאל
םגו םייברעמה םיפוחב רקיעב ,םילודג ןיט יקיקלחב תפצורמ וא תיעלס תיעקרק
.יסרוכל בג ןיע ןיב ,יחרזמה ףוחה ןמ עטקב

(Melanopsis) רירחש

:םינימ ינש ץראב םייח הז גוסמ

יחה ,M .costata רירחשו ,םילחנ רקיעב סלכאמה ,(M .praemorsa) קלח רירחש
ולגתנ .םילחנה יכפש דיל רקיעב ,םגאה לא םג תצקמב רדוח קלחה רירחשה .םגאב
דחא ןימל םינימה ינש תא דחאל עצוה ךכיפלו ,םינימה ינש ןיב רבעמ תוגרד םג
.M .preamorsum - םשב

שי םלוא ,םיריעצ םיטרפב ההכ םוח ,טלוב רוחש העבצ .מ"ס 2 דע הייכנוקה לדוג
.ןמזה ךשמב הייכנוקה הניבלמ ,הכיכרה תומב .םינוש עבצ ימגדו םיספ םע םיטרפ
םיארנ הייכנוקה ילותיפ לכ .תונוזלחל דואמ תינייפוא הרוצ ,לדגמכ התרוצ
יקולח ,םיעלס ,םינבא לע רקיעבו ,םיפוחה לכב טעמכ תרנכב יח רירחשה .ןיעל
םיליבשה תא תוארל רשפאו ,םויה תועשב ,תוריהמב דדונ .םיחמצ ילועבגו ןבא
.ןיט וא לוח ינפ לע ףאו םיחמצ לע ,םינבא ינפ לע ויתובקעב ריתומ אוהש
םויה תועשב .עצמל תודומצ תוצאמ רקיעב ןוזינ .תיעקרקב רפחתמ אוה םיתיעל
.תוצובקב ףא םיתיעל ,םיממ םיפושח ןבא יקלח לע םג םתוא תוארל רשפא

(Melanoides) ששבוגמ ןולדגמ

דע רוחש העבצ ,מ"ס 3-1 הכרוא .דח והצקש לדגמ לש תינייפוא הרוצ הייכנוקל
.ןמזה ךשמב תוניבלמ תותמ תויכנוק םלוא ,ותומ רחאל דימ וא יח ןוזליחהשכ םוח

.םגאה םורדבו לדגמ לומ דחוימב םלוא ,תרנכה יפוח לכ ךרואל ץראב יוצמ

לש קמועל הכותב רפחתמ .ינגרוא רמוחב הרישעו רגרג-תקד תיתשתב רקיעב יח
.םידחא םירטמיטנס

לש םיאנתב ,תוהובג תורוטרפמטב אלא םייקתמ וניא הז ןימ ירה ,רירחשל דוגינב
םייגיווז-וד םה ןימה ינבש ץראב תומוקמ שי .תוחילמ יאנתבו הנזה-ירמוחב עפש
םרפסמ .םילותב תייברב םיברתמ םה םירחא תומוקמבו ,הירפה ידי לע םיברתמו
.הנתשמ םינוש לודיג יתבב תויסולכוא ךותב תובקנו םירכז לש יסחיה

(Bulinus truncatus) תילוב

תרנכב הדיחיה הייכנוקה וז .מ"מ 10-כ הכרואו הרוחש דע המוח הייכנוקה
.הילותיפ לכב לודגה אוה תילובה לש ןורחאה לותיפה .ילאמש הלש לותיפה ןוויכש
םיחוורמ ,הקיפסמ הניא וז םא .םימב ריגה תומכב דואמ יולת הייכנוקה יבוע
,תרנכה תוביבסב היוצמ .תצקמב תופוקשו תוקד היתונפודו הייכנוקה ילותיפ
ופוג ךותב ןסכאמה ,יאקדנופכ תשמשמ .ינגרוא רמוחב םירישעו םיטקש םימ יווקמב
.םירצמב סולינה רוזאבו הקירפאב דואמ החיכשה ,היצרהליבה תקלע לש תוגרד המכ
.הלחמל םימרוגו םדאה ףוגל םירדוח וז הקלע לש הייח רוזחמב םירחא םיבלש
וסנכוה ותדמשה ךרוצל .וירגאמבו יצראה ליבומה תכרעמב דואמ חיכש לולבשה
יווקמב רבעב הצופנ התיה היצרהליבה תקלע .תונוזלח יפרוט םיגד יצראה ליבומל
יווקמ לכמ ןיטולחל המלענ םויכ .תרנכב אל לבא (ןוקריב) ץראב םיקותמ םימ
.ץראב םימה

(Lymnea auricularia) החופת תימגא

לדוגב ,הנטק הייכנוקה .דבכה תקלע לש ןסכאמכ שמשל לגוסמ .םדוקה ןימל בורק
.טעמ ףוקש ,םוח העבצ ,מ"מ 12-8

םיארנה ,םילותיפה ראש תא ףטועו רתויב לודג הייכנוקב ןורחאה לותיפה
.ןטק "רובט"כ

םירחא םימ יפוגב םג דואמ טעמ אצמנו יצראה ליבומה תכרעמב יח לולבשה
.םגאל םיכומסה

(Phytobenthos) סותנבה תוצא (18

תיברמ םלוא תוילוחכ תוצא לש אוה סותנבוטיפה ךותב רתויב ברה םינימה רפסמ
.ךומנ ןהלש םינימה ןווגמ יכ ףא ,תוינרוצה תוצאל תכייש הסמויבה

םוח עבצב הוורפ ןיעמ ,יריר הטעמ תרצוי םינבאה לע תוינרוצה תוצאה לש תוסכה
תוצאה .תיעקרקבש לוח יריגרג לע ןהו םינוש םילדגב םינבא לע ןה ,ההכ
לש (ןמחפ עוביקו הזיתניסוטופ) ינושארה רוצייה ןמ 90%-כ תומרות תוינרוצה
.םינימ 200-מ הלעמל ורדגוה הלאה תוינרוצה ןמ .סותנבה

םג ןכו ,תויקוריו תוילוחכ תוצא לש םיטוח םיכשמנ תוינרוצה לש תובשומה ןיב
גוסהמ תוצא ללכ תרנכב ןיא .תוינטטוש וא תויאת-דח תויקורי (דואמ טעמ)
.(Chara) תינואנ

ןיב .םיינותנבה םייחה ילעבל ןוזמלו סוטירטד יקיקלחל רוקמ ןה סותנבה תוצא
לוחה ירגרג ןיב ישפוח תוחוש ןהו עצמל תודומצ ןניאש םג שי ולאה תוצאה
קמועב זכורמ סותנבוטיפה לש הסמויבה בור .עצמל תודומצ בורה ךא ,תיעקרקבש
קמועב ר"מסל ןוילימ 6-מ דרוי לוחה ירגרג ןיב םיאתה רפסמ .'מ 3-0 לש םימ
םיחמצה ינפ לע תוחתפתמה תוצא .'מ 3 קמועב ר"מסל ןוילימ 2-ל דע רטמ יצח
ינפ לע תוחתפתמה תוצא .(Epiphyton) ןוטיפיפא תוארקנ םימב םילובטה םייאליעה
םילובטה ,םילודגה םיעלסה .(Epilithon) ןוטיליפא תוארקנ םינבאו םיקולח
,תוינרוצ תוצא לש םידחא םירטמילימ לש יבועב הטעמ בורל םיסוכמ ,םימב
.תוילוחכ תוצא םיתיעל תוחמוצ ויתחתמו

םוכיס

.םלועב םירחא םימגאל תיסחי ,היינע תרנכה לש סותנבב םייחה ילעב תייסולכוא
הסמויבה תומכב םג ,םצמוצמה םינימה רפסמב םג יוטיב ידיל אב הזה ינועה
יחטש תא תמצמצמה בוכישה תעפות איה ךכל הביסה .לודיגה בצקב םגו ,חטש תדיחיל
.םמויקל ןצמח םישרודה םיינותנבה םייחה ילעב לש היחמה

לש קזח הפירט ץחל םייק ,ןוינמילופיהב הסוכמ הניאש ,םיפוחב הרצה העוצרב
לע הקזח הפירט ןיא ןיידעו הלוע הרוטרפמטהשכ ,ביבאב םישדוח ינשב קר .םיגד
ללגב סותנבה תוחתפתה תלבגומ ףרוחב .סותנבה תומכ רתוי ההובג ,םיגד ידי
.הכומנה הרוטרפמטההבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ