םיגד
ןפג השמ `פורפ :תאמ
.91-88 םידומע ,(1992 תנש) תרנכה רפס :ךותב ."םיגד" .`פורפ השמ ,ןפג  :רוקמ
     

םיגד

.דואמ םירידנ םיינש וא דחא ןימ דוע ילואו ,םיגד ינימ 27 םויכ םייח תרנכב
7 ,םיינויפרקה תחפשממ םינימ 10 :תוחפשמ רשעל םיכייש הלא םינימ העבשו םירשע
תוחפשמ עבשמ תחא לכל דחא ןימו ,םיינופיקה תחפשממ 3 ,םיינונמאה תחפשממ
.תופסונ

:תוחשמה תמישר

Cyprinidae - םיינויפרק

Cichlidae - םיינונמא

Cobitidae - םיינוניב

Clariidae - םיינונמפש

Cyprinodontidae - םייתיוואנ

Poeciliidae - םייזובמג

Blenniidae - םיינונרק

Anguillidae - םייאחפולצ

Salmonidae - םייאנומלס

Mugilidae - םיינופיק

,לשכנש ןווכמ סולכאב םגאל וסנכוהש ,םיפסונ םיגד ינימ תרנכב ויה רבעב
.ירמגל ומלענ הלא םינימו

םיססובמה םיגדל תומש ןתמבו יטמטסיס ןוימב םיריכמ ןיא ב"הראב יכ תעדל יאדכ
ונוש ןדריה ןונמאו לילגה-ןונמא לש םייעדמה םהיתומשש רחאמ .תוגהנתה לע
ןיא ,ףוגה הנבמ לע אלו םיאצאצבו םיציבב לופיטה יגהונ לע םיססובמה הלאכל
:םימדוקה םייעדמה תומשב םישמתשמ םש .תירבה תוצראב םירכומ הלא תומש
תויה םיעוט םיאקירמאה יכ וארה םישדח םירקחמ .Tilapia galilaea, T .aureus
.םיימוטנא םינבמ לע םיססובמה הלא םיגד יגוס ןיב םילדבה םימייקו

םיקחרממ תרנכל ואבוה םירחאה םינימה תנומש וליאו ,םיחרזא םה םינימהמ 19
.םיגד תוכירבמ ועיגהש וא ןווכמב וסלכואש וא .םדא ידיב

לע םיעיבצמ הבש םיגדה ינימ אצומו תרנכה תוחתפתה לש תיגולואיגה הירוטסיהה
:םיירקיע תורוקמ ינש

.םיינונמפשהו םיינוניבה ,םיינויפרקה ומכ ,םיקותמ םימב וחתפתהש םיגד .א

,םייתיוואנה ומכ םיקותמ םימל םיחולמ םיממ ורבעש תוחפשממ םינימ .ב
.םיינונרקהו םיינונמאה ,(תרנכב יעבט אל) םייזובמגה

- הנש ידמ םגאב םיסלכואמו םיחולמ םימב תויחה תוחפשממ םיפסונ םינימ
תונטק תויומכב וסלכוא וא תרנכה לא וטלפנ ירקמ ןפואבש ,םירחאו ,םיינופיקה
לרופה אוה םגאב אצמנש רחא רידנ ןימ ;(Dicentrarchus) קרבל םשב ימי גד ומכ
.םיקותמ םימב ולודיג תיבש ,(Salmo gairdneri)

םג םיאבומ .םייעדמה םהיתומש ןכו תילגנאבו תירבעב םיגדה תומש תמישר ןלהל
םויכ לבוקמה הז אוה לאמשמ ןושארה ,רבעב םילבוקמ ויהש םייעדמה תומשה לכ
.םיירגוסב ראשהו שגדומו

:םיינונמאה תחפשמ

1.לילגה ןונמא Sarotherodon galilaeus, (Tilapia galilaea, Tilapia galilaeus);, Galilee St. Peter's Fish; דאיבא טשומ

2. ןדריה ןונמא; Oreochromis aureus, (Tilapia aurea, Tilapia aureus, Tilapia nilotica) Jurdan St. Peter's Fish Tilapia; דאבול טשומ

3. יוצמ ןונמא; Tilapia zillii; St. Peter's Fish; ידדע.

4. יתרנכ ןומיס ןונרבט; Tristramella simonis simonis; Tristram's St. Peter's Fish; רומרמ

5. יתלוח ןומיס ןונרבט; Tristramella simonis intermedia; Tristram's St. Peter's Fish; ראו'ע

6. ינתסל ןונרבט; Tristramella sacra; Tristram's St. Peter's Fish; בלכ

7. ףסוי-תינונמא; Astatotilapia flaviijosephi, (Haplochromis falviijosephi); סונח

:םיינויפרקה תחפשמ


8. שאר-תכורא תיניב; Barbus longiceps; Barbel; ןיסרכ

9. (ירשיק) שקשק תלודג תיניב; Tor canis, (Barbus canis); Barbel; ירשיא

10. ילארשי ףפח; Capoeta damascina, (Varicorhinus damascinus); Barbel; יפפח

11. תרנכה ןונבל; (ןידרס); Mirogrex terraesanctea terraesanctae, (Acanthobrama terraesancta, Alburnus sellal); Bleak; Sardine; אירבט ןידרס

12. רנסיל ןונבל; (ןידרס) Acanthobrama lissneri; Bleak; Sardine;

13. ןדריה תסלגע; Garra rufa. (Discognathus rufus);

14. היוצמ תסלבי; Hemigrammocapoeta nanus, (Thyloghnathus steinitziorum);

15. לילגה תינונבל; Pseudophoxinus kervillei, (Phoxinellus kervillei);

16. יוצמ ןויפרק; Cyprinus carpio; Common carp;

17. ןיע לפש ףיסכ; Hypophthalmichthys molitrix; Silver carp.

:םיינופיקה תחפשמ


18. ירוב ןופיק; Mugil cephalus; Grey mullet; ירוב

19. בוהז ןופיק; Liza aurata; Gret mullet; ירוב

20. רבוט ןופיק; Liza ramada; (Mugil capito); הרבוט.

:םיינוניבה תחפשמ


21. יתרנכ ןוניב; Orthias tigris, (Noemacheilus tigris tigris); Loach;

:םיינונמפשה תחפשמ


22. יוצמ ןונמפש; Clarias gariepinus; (Clarias lazera); Cat-Fish; טוברב

:םייתיוואנה תחפשמ


23. הלוחכ תיוואנ; Aphanius mento; (Aphanius cypris; Cyprinodon mento); Mento - tooth - carp;

:םייזובמגה תחפשמ


24. היזובמג; Gambusia affinis; Mosquito; Fish;

:םיינונרקה תחפשמ


25. תורהנה ןונרק; Salaria fluviatilis, (Blennius fluviatilis);

:םייאחפולצה תחפשמ


26. יפוריא חפולצ; Anguilla anguilla; Eel;

:םייאנומלסה תחפשמ


27. תשקה ןיע תטורט; Salmo gairdneri irideus;


:תוירקיע תוצובק שולשל תרנכה יגד תא קלחל רשפא םהלש הנוזתה יפוא תניחבמ
םנוזמ םיפסואה ,(םייגאלפ) םגאה יחטש לכב םיחותפה םימב םנוזמ תא םיפסואה
לש תיעקרקה יחטשב םג טעמו (םיינותנב) םידודרה םימה ירוזאב רקיעב ,תיעקרקהמ
.דואמ םיטעמ הלאו ,תיקלח םיפרוט וא םיפרוט םיגד ,םיקומעה םימה

לש םינימה רפסמ םלוא ,םייגאלפ םיגד לש איה תרנכב םיגדה לש הסמויבה תיברמ
תומכ ,תאז תמועל .םייגאלפה םינימה רפסממ רתוי הברה לודג םיינותנב םיגד
ךכמ עבונ רבדה .םייגאלפה םיגדל האוושהב רתוי הברה הכומנ םיינותנבה םיגדה
תא םישפחמ םהב ,םידודרה םימה ירוזאב דואמ תמצמוצמ תרנכב סותנבה תומכש
םייגאלפה םינימה לש םיריעצה םיגיגדה םג אלא םיינותנבה םינימה קר אל םנוזמ
לא עיגהל םיינותנב םיגד לש תורשפאה רסוח איה תפסונ הביס .םש םיעקובש
,ןצמח ילוטנ םימב הנשב םישדוח 8-7 ךשמב הסוכמש ,םיקומעה םימה לש תיעקרקה
עודמ ריבסמ הז לכ .(ויתס-ץיק) בכושמ םגאהש ןמזב הינומאו םידיפלוס םיליכמה
.דואמ םימצמוצמ םה םיינותנבה םיגדה ליבשב סותנבהמ ןוזמ תורוקמ

לעמ) 19 םהמ ,םיקותמ םימ יגד לש םינימ םישולשכ רב םייח הלוכ לארשי ץראב
.תרנכב םיאצמנ (60%

לארשי תאצמנ ,םיגד ללוכ ,םייח ילעב תוטשפתה תראתמה ,תיפרגואגה הניחבהמ
םורד ןופצ ריצב מ"ק 1000-כ ךרואל ערתשמה ,(Levant) טנבלה םוחתב תרנכהו
לארשי ,ןונבל ,הירוס ברעמ ,היכרותבש הילוטנא חרזמ םורד ךרד סורואט ירהמ
ארקנה ינופצה רוזאהמ םרוקמש ולאכ םנשי תרנכבש ולא םיגד ינימ ךותב .ןדריו
.יפורטואילפ ארקנש רוזאמ ,םורדהמ םרוקמש ולאכו יטקראילפ

תפוקתב היהש ימימה רשקה .םורדהמו ןופצהמ םינימ תבורעת ,ןכ םא ,תרנכב
םינימ תדידנ רשפאש אוה הקירפאל היסאריא ןיב (הנש ןוילימ 24 ינפל) ןקוימה
םינימה .טנבלה לש ימורדה וקלחב תאצמנש ,תרנכה לא דחאכ םיימורדו םיינופצ
םיברתמ םלוכ .(ירשיק) שקשק-תלודג תיניבו ןונמפש ,םינונמא :םה םיימורדה
,םינונבל םה םיינופצה םינימה .ימורדה םאצומ לע דיעמה רבד ,ץיקבו ביבאב
הלוחכ תיוואנ .ףרוחה תפוקתב םיברתמה ,שאר תכורא תיניבו ףפח ,לילגה תינונבל
םימב ורוקמש ןימ :ונייה ,(סיטת םי) םודקה םיהמ ידירש ןימ הארנכ איה
ןוכיתה חרזמה לש םימגאל רדחש ,תורהנה ןונרק אוה ואצומב ול המוד .םיחולמ
םיגד לש םידחא םינימ תרנכב שי .(הנש ןוילימ 24 ינפל) ןקוימה תפוקתב
,תרנכה ןונבל :םלועב רחא םוקמ םושב אלו תרנכב קר םייחה ,רמולכ ,םיימדנא
םגאב םג םעפ יחש ,יתלוח ןומיס ןונרבטו יתרנכ ןומיס ןונרבט ,ינתסל ןונרבט
ףסוי תינונמאו רנסיל ןונבל .םויכ תרנכב דואמ רידנו ושוביי ינפל הלוחה
רועיש .לארשי לש ףוחה רוזאב םילחנ רפסמלו ןדריה תכרעמל ,תרנכל םיימדנא
םיגד ינימ תוחתפתה לש הריהמו ההובג המר לע עיבצמ םזימדנא לש הז הובג
.ןדריה תכרעמבהבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ