ימ לש תוכיא תערה תעינמ תוכיאה תא רפשל
תורוקמ תרבח לש תולועפ ידי לע םוהת
קז בקעי :תאמ
.10-9 םידומע ,(2001 תנש) הביבסהו םימה תוכיא  :רוקמ
     

מניעת הרעת איכות של מי תהום על ידי פעולות של חברת מקורות לשפר את האיכות
יבחרב םיחודיק 1000 -מ רתוי הליעפמ ,תימואלה םימה תרבח ,תורוקמ
,לארשי תנידמ לש םירפיוקאה לכמ םימ םיבאוש הלא םיחודיק .ץראה
,הנידמה לש תונייעמה בור תא הרבחה הליעפמ ןכ ומכ .םילודגכ םינטק
.ץראה ןופצב רקיעב םיאצמנש

,60 -ה תונשב םירפיוקאה םוהיז יכילהתל םינושארה םינמיסה תעפוה םע
הייאר ךותמ ,רפיוקאה םוקישלו םיקזנה םוצמצל תולועפב תורוקמ הלחה
עוגפל תולולע רשא ,םוהתה ןמ םיבאשנה םימה תוכיאל תונכסה לש תחכופמ
תורוקמש תורמל .םידעוימ םה םהל םיכרצל הלא םימב שומישה תלוכיב
גוציי ,םימה תקפסא לע תיארחאה הרבחכ ,הל ןיא ,תיתלשממ הרבח הניה
לאיצנטופ ילעב םינקתימ תיינב תורשאמה ,ןונכת תודעווב ירוטוטטס דמעמו
.םימה תוכיאל ימוהיז

תעינמ לע עיפשהל הרבחה לש תורשפאה לע דאמ דיבכמ הז םיניינע בצמ
הלוכי ןונכת ימרוגל התיינפו התוברעתה .םוהיז לש לאיצנטופ תולעב תומזוי
הניא הינפהש םושמ ,הדעווה ירבח לש בוטה ןוצרל םאתהב ,אל וא לבקתהל
ענומ ,ןונכתה תודעווב תורוקמ םעטמ תוגיצנ רדעה ,תאזמ הרתי .תבייחמ
םוהת ימל הנכס תווהל תולולעה תומזוי לע עדימ תלבק םיבר םירקמב
.ולא תומזוי דעומ דועב עונמל תורשפאו

רפיוקא לכמ הביאשל תורתומה םימ תויומכ ,םימה לוצינ תוינידמ ,ףסונב
תרבחל תובתכומ ,םימה קשמ חותיפ תוינכותו םינכרצל תובצקהה ,רפיוקאו
באשמ לע יארחאה ירוטוטטסה םרוגה איהש ,םימה תוביצנ י"ע תורוקמ
דימתמ גולאיד םייקתמ םיבאשמ תאצקהו ןונכת לש םוחתב .הנידמב םימה
ןובשח ללכ ךרדב חקלנ הרבחה לש הלוקו תורוקמו םימה תוביצנ ןיב
.תוטלחהב

תעינמ לע תורישי עיפשהל הרבחה לע השקמה ירוטוטטסה דמעמה תורמל
המקה תוללוכה ,תוישעמ תולועפ רפסמ הרבחה תטקונ ,םוהתה ימ לש םוהיז
םוהתה ימ תוכיא תא רפשל רתיה ןיב םתרטמש ,םינקתימ לש הלעפהו
.םינושה םירפיוקאב


ףוחה רפיוקא םוקיש
ימ תרידחו םיסלפמ תדירי תובקעב ררועתה ףוחה רפיוקא םוקישב ךרוצה
םוק זאמ רפיוקאב התשענש רתי תביאשמ האצותכ ,השביה לא המינפ םיה
.הנידמה

ףירחי קר רפיוקאה לש ובצמש ,הנקסמל ועיגה םימה קשמ לע םיארחאה
תרבח הלחה ,יצרא הליבומב תרנכה ימ תמרזהל ליבקמב ,ןכלו םינשה ךשמב
הלועפ .םירחא תורוקממ םימ תועצמאב םוהתה ימ תרשעהל הלועפב תורוקמ
ימ תרידח עונמלו רפיוקאה ןמ םיבאשנה םימה תומכ תא ןיטקהל הדעונ וז
.השביה לא םיה

םיאנתל םאתהב ונתשהו ,תועובק ויה אל ורדחוהש םימה תויומכ
.הקפסאה ךרעמב תורושקה תויעב וא ,םימה תונימזלו םייתנוע םייגולורדיה

ימ ,(ר"אפמה) תיצראה םימה תכרעמ ימ ,םה םירדחומה םימה תורוקמ
ימ) רוזיפ תודשב םירדחומ םימה .תונופטש ימו ןורוטה ימ ,רהה רפיוקא
םייתילכת-דח םיחודיקב ,ר"אפמה ימ לוחלחל הרדחה ינגאב ,(תונופטש
ךרדבו ,הרדחה ןקתימ לכל םימ גוס לכ רידחהל ןתינ אל .םישוטנ םיחודיקבו
וליאו היתש ימ תוכיאב םימ רידחהל ןתינ םיחודיקל יכ עובקל רשפא ללכ
.רתוי הדורי תוכיאב םימ רידחהל ןתינ לוחלחבו רוזיפב

לא ועיגי םנמא םימה יכ חטבומ םהב םירתאב תושענ הרדחהה תולועפ
דוביאל וכלי אל םתמירז תעב וא ,רפיוקאב םאצמיה תעב יכו רפיוקאה
םיאנתה תעידי י"ע ןה תאז חיטבהל רשפא .םילחנה לא וא םיה לא וזקנתיו
רחא הרבחה לש ףטוש בקעמ י"ע ןהו ,םיימוקמה םיגולורדיההו םיגולואיגה
בוקעל ןתינ הלא םינותנ תרזעב .תיפצת יחודיק תועצמאב ,רפיוקאב םרוזיפ
תונתשה תא ףאו םתוריהמו םתמירז תא ,םימה לש םמוקימ תא דומאלו
.המירזה ךלהמב םתוכיא

,ףוחה רפיוקא םוקישל תינכות ל"הת י"ע הנכוה םינומשה תונש עצמאב
דע םיסלפמ תיילעל ליבויש רועישל רפיוקאהמ וטנ הביאשה םוצמצ התרטמש
עובק קחרמב (םיה ימ) יניבה ןפה לש ותומדקתה תריצעו םיוסמ דעי סלפמל
.ןנכותמו

לש תולודג תויומכ תורוקמ הרידחה ,םיבורמה םימשגה בקע ,1992 תנשב
הלע רפיוקאה סלפמ :יתועמשמ ןפואב רפתשה רפיוקאב בצמהו םימ
ורזח ךכ י"ע .םיה ןוויכל םיה ימ תגיסנל הרדחהה המרג םימיוסמ םירוזיאבו
.ךומנ היה םימה סלפמ םהבש םירוזיאה ומקושו ,םיחודיקהמ קלח תוליעפל


השביהמ תוחילמ תנטקה
ימב הלוע וזוכירש ,חלמה וניה רתויב םייתייעבה םוהיזה יביכרממ דחא
,בויב ,תיתיישעת ,תיאלקח תוליעפ .תונוש תוישונא תויוליעפמ האצותכ םוהת
תנמ לע .םוהתה ימ לא םימהוזמ םימ לוחלחל תמרוג 'וכו קלד ,הפשא
רפסמ תטקונו הרבחה הטקנ ,ולש לאיצנטופהו םוהיזה ימרוגמ קלח ןיטקהל
:םידעצ

יצראה ליבומה םע םיאבומה םיחלמה תמורת תנטקה
לעמ םיאצמנש םירוזיאה בורל תרנכה ימ תא קפסמ יצראה ליבומה
םימב םידירולכה זוכיר ,יצראה ליבומה תלעפה ןמזב .םיליעפה םירפיוקאל
לעמ הייקשהל ושמיש הלא םימו ל/ר"גמ 400 -ל בורק היה םיבאשנה
תרידחש ןבומ .ל/ר"גמ 50-250 ןיב וענ םידירולכה יזוכיר םהבש םירפיוקאל
,ענמ תלועפכ .םוהתה ימב םידירולכה זוכיר תיילעל המרג םוהתל הלא םימ
ךכבו ,תרנכל חלמ םיניזמה םיחולמה תונייעמה תייטהל לעפמ הרבחה התנב
וז הלועפ .ל/ר"גמ 230 ידכל תרנכה ימב םידירולכה זוכיר תא הדירוה
םירפיוקאל עיגהש םיחלמה סמוע תא רתויב יתועמשמ ןפואב הניטקה
.םינושה

בויבה ימל חלמ לש המורתה תנטקה
םימל םיחלמ לש תמיוסמ תומכ םימרות ונא תיבב םימב ונלש שומישב
ימל םיחלמ לש רתויב ירקיעה םרותה .בויבב םזוכיר תא ךכ ידי לע םילידגמו
ןה היישעתה תשמתשמ םהב חלמה תויומכ .יתיישעתה רוטקסה וניה בויבה
הביבסה תוכיאל דרשמה .בויבל ןכרד תא תואצומ ןבורבו ,רתויב תוהובג
לש המרזהה תא ןהו היישעתב חלמב שומישה תא ןה תוליבגמה תונקת םסרפ
הלעפהב הביבסה תוכיאל דרשמה םע הלועפ תפתשמ תורוקמ .בויבל תוחלמת
חלמ תמורת םע םייתייעב תומוקמ רותיא י"ע הלא תונקת לש הפיכאבו
תמרזהל ן"דפשה לש ימיה אצומב שמתשהל תורשפאה י"ע ןכו ההובג
ןהו הייקשהל ןה םישמשמ ינוריעה בויבה לש םיחלוקהו תויה .םיל תוחלמת
שולשב .רפיוקאה לע חלמה סמוע תנטקהל תומרות הלא תולועפ ,הרדחהל
םיכפשב םידירולכה זוכיר לש תדמתמ הדיריב םיניחבמ תונורחאה םינשה
שמשמה ,ישילשה וקל םימה תא םיבאושה םיחודיקבו ן"דפשה לש םיחלוקבו
.תכשמנ וז המגמ .בגנל הייקשה ימ תלבוהל

םוהתה ימל םיטנגרטד תרידח םוצמצ
.לארשיב םיתבב םיטנגרטדב שומישה דאמ חתפתה םיעבשה תונש דע
םניאש ךכב םינייפאתמ םהו ,"םישק" ארקנה גוסהמ ויה ולא םיטנגרטד
עיפוהל ולחהש ךכל האיבה וז הדבוע .ריבס ןמזב יגולויב קוריפ םיקרפתמ
םימל וכרד תא אצמש בויב ללגב םוהת ימב םיטנגרטד זוכיר לש םינמיס
קוח ,תורוקמ םע םואתבו דודיעב ,םימה תוביצנ המזי 70 -ה תונשב .הלא
.(םיקרפתמ) "םיכר" םיטנגרטדל רבעמו ,"םישק" םיטנגרטדב שומיש רסואה
ימב םיטנגרטד זוכירל םינושארה םינמיסהו ,תיתועמשמ הבטה הלח זאמ
הלאו ליאוה ,םיטנגרטדב שומישמ האצותכ היעב הרתונ ןיידע .ומלענ םוהת
םילודיגל קיזמ טנמלא וניה ןורוב .םוהתה ימלו םיכפשל עיגמ ןורובב םירישע
שמתשהל ולכוי אל םיאלקחהש ןוכיסה םייק ןכ לעו םימיוסמ םייאלקח
תמזוי תורוקמ .הייקשהל םיחלוקב
ןורובב שומישה תא ןיטקהל תודעוימה תולועפ ,הביבסה תוכיאל דרשמה םע
.יבויחה ןוויכב םיינושאר םינמיס םימייק רבכו ץראב םיטנגרטדב

הבשה - םיחלוקב רזוח שומיש
.םיכפשה וניה םוהת ימ םוהיזל םיירקיעה םילאיצנטופה םימרוגה דחא
םירמוח ,םיקדייח :םינווגמו םיבר םה םיכפשמ םימהזמה יגוסו תויומכ
תא רקבל רתויב בושח ןכל .'וכו םיחלמ ,םיטנבלוס ,תודבכ תוכתמ ,םיינגרוא
םידרטמ םומינימל םורגיש ךכ ,לכשומ ןפואב ותוא ןווכלו םיחלוקב שומישה
,הייקשה) ליעל ורכזוה םוהיזה יכרדו םימוהיזהמ קלח .םוהתה ימל םוהיזו
.('וכו הפיקע הרדחה ,םוהתל םיכפש לש וא םיחלוק לש הרישי הרידח
תייאר ךותמ תיביסמ הרוצב םיחלוק תבשה לש םוחתל הסנכנ תורוקמ
לוהינ לש הבישח ךותמו םילנויצנוונוקה תורוקמל ףסונ םימ רוקמכ םיחלוקה
םיחלוקה תיצחממ רתוי .םוהת ימ לש םוהיז ענומו ןיטקמ ךילהתכ הבשהה
לודג קלח .תורוקמ י"ע םיבשומו םילהונמ ,םילעפומ הנידמב םירצוימה
לעמ םיקשומו םורדל םימרזומ (הנש/ק"מלמ 100 -מ רתוי) הלא םיחלוקמ
תייקשה תא תרשפאמ םיחלוקה תוכיא .ליעפ רפיוקא ויתחתמ ןיאש רוזיא
.םילודיגה יגוס לכ

םימ תפסות תקפסאל ףסונ ןורתפ םיחלוק תבשהב ןכ םא האור תורוקמ
.םוהתה ימל םורגל םילולע ולא םיחלוקש קזנה םוצמצו הנידמל


םוכיס
םיפוגב וא ןונכתה תודעווב ירוטוטטס דמעמ ןיא תורוקמ תרבחלש תורמל
לש ןטק אל רפסמ תטקונ איה ,םוהת ימ םוהיז תעינמ יבגל תוינידמ םיעבוקה
.םוהת ימ םוהיז לש העינמלו םוצמצל םימרותה םילעפמ התנבו ,תולועפ
תא םילידגמ ,תיצרא ללכ תימואל הייאר ךותמ םישענ הלא תולועפו םילעפמ
םיליעומו םיבשותל םימ תקפסא לש תויעב םירתופ ,הנידמב םימה לאיצנטופ
.םוהתה ימ תוכיא לע הרימש םוחתב תיגולוקאה הניחבהמ

:רמאמה רבחמ תודוא
.תורוקמב םימ תוכיא תדיחי להנמ - קז בקעי

.תיעוצקמ תונותיע תשר םוידמ תובידאב *

הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ