היתשה ימל ןכוסמ - MTBE אשונב תורפס רקס
?םיפילחתה םה המ ךא
תיעוצקמ תונותיע תשר םוידמ :תאמ
.18-16 םידומע ,(2001 תנש) ,הביבסהו םימה תוכיא  :רוקמ
     

מסוכן למי השתיה אך מה הם התחליפים?
MTBE קלדה ףסותב שומישה לש תויתייעבה תא גיצהל איה רקסה תרטמ
הז ףסות לש ותפלחהב קרפה לע תודמועה תויורשפאהו (םיקלדב ןצמחמ רמוח)
םימב ףסותה לש הברה ותוסיסממ תעבונ וז תויתייעב .םירחא םינצמחמב
.ץראב תומוקמ רפסמב םוהת ימב ותואצמיה ללגבו
שומישה לש יתגרדה לוטיבל קוח תעצה סרגנוקל שיגה ינקירמאה EPA
םיפילחתב שומישה דודיעלו Methyl Tertiary Butyl Ether - MTBE קלדה ףסותב
תפלחה תועצמאב ןיזנבל שדח ןקת לע תססובמ תעצומה תינכותה .לונתא ןוגכ
קוושמה ןיזנבב םינצמחמ 2% םויכ םיבייחמה "יקנה ריואה קוח"ב םיפיעסה
.םימייוסמ םירוזיאב


םייללכ םינותנ
רצות) ןליטובוזיאו (יעבט זגמ רזגנ) לונתמ לש בוברע י"ע רצוימ MTBE ףסותה
סנכנ ,1979 תנשב לחה .קוקיזה יתבב ץראב רצוימ (טפנ קוקיז ךילהת לש יאוול
םוקמב ,(חפנ יפ לע) 8% -כ לש זוכירב ןטקואל ףסותכ שומישל MTBE -ה
עצמאב לחה .ההובג ןויקינ תמר םע םיקלדב ,זא דע שומישב התיהש תרפועה
11% - 15% ןיבש םיזוכירב בחרנ שומישל MTBE -ה סנכנ םינומשה תונש
םירוזיאב CO -הו ןוזואה תומר תתחפהל EPA לש תינכותהמ קלחכו ןצמחכ
השירדה ב"הראב ריוואה תוכיא תונקת יפ לע .ץראה רודכ ינפ לע םימהוזמה
וז השירדש הלוע םיבושיחמ) םימהוזמה םירוזיאב (ילקשמ) ןצמח 2% איה
השענ םהבש םירוזיאב .(קלדב MTBE לש יחפנ סיסב לע 11% -ל ךרע תווש איה
CO לש רקיעב םימהזמה תומכב הדירי רורבב התארנ MTBE -ב שומיש
.ןוזוא


הקיזמה העפשהה
,םיקלדב םייוצמה םירחא םירמוחמ ליער תוחפל בשחנ MTBE -הש תורמל
תפילד ןיגב ,םוהת ימב ורוזיפ תעב .הייתשה ימ לע ותעפשהל עגונב ששח םייק
ירצות ללכל האוושהב ,ההובג תוריהמב עונל MTBE -ה לוכי ,תיעקרק תת קלד
הייתש ימ תוראבל עיגמ אוה ןכל .םימב ההובגה ותוסיסמ בקע תאז .קלדה
רשא קלדמ םוהיזל סחיב בחרנ םהוזמ חטש רצויו הפילדה םוקממ םיקחורמ
(EPA 822 - 97 - 008) ךמסמ ב"הראב ןכוה 1997 רבמצדב .MTBE ליכמ וניא
יזוכירל סחייתמ ךמסמה .רוביצה תואירב לע MTBE -ה תעפשה תא טרפמ רשא
ןנשי .(םימל םיוולנה חירו םעט לע ססבתהב) הייתשה ימב 20-40 ppb לש ףס
ppb אוה הייתש ימב רתומה ףסה זוכיר םהבש ןיסנוקסיו ןוגכ ב"הראב תונידמ
יואר רשקה ותואב .240 ppb אוה רתומה ףסה זוכיר ןגישימ תנידמב וליאו 12
וזה תרנצה תומיאת תא וקדב השימג קלד תרנצ תורציימ רשא תורבחש ,ןייצל
ןמ תמרות וז הדבוע .תרנצה תונפד ךרד רדוח הז ףסותש רבתסמו MTBE -ל
.םוהת ימו עקרק לש םוהיזל םתסה


(3) יוקינה ךילהת
ויתונוכתב רקיעב יולת הביבסה תא םהיז רשא MTBE -ה לש יוקינה ךילהת
:ךכל רשקהב רמוחה לש תוילקסיפה
זוכירב םימ םע לקשמ יווישל עיגהל לוכיו ןזנבמ 30 יפ םימב סיסמ MTBE -ה *
.(48,000 mg/l) 5% לש   
ץחלמ 3 יפ אוה MTBE לש םידאה ץחל תיזג הזאפל תילזונ הזאפמ רבעמב *
.ןזנב לש םידאה   
תוחפ ףידנ MTBE ,תיזג .הזאפ לש בצמל םימב תוסיממ לש בצממ רבעמב *
.(ןזנב לשמ 1/10 אוה ולש ירנה עובק) 10 יפ ,ןזנבמ   
.(ןזנבל סחיב) ינגרוא ןמחפבו עקרקב תוחפ גפסנ MTBE *
םיקדייח לש םחותיפ םע םייגולויב יוקינ יכילהת ינפב רתוי דימע MTBE *
.הז רמוח יוקינל םימיאתמה   
ראשמ דרפנ אוה הביבסל ףלוד ,קלדה ירצות ראש םע דחי ,MTBE רשאכ *
קלד ירצותל דוגינב ,תיקפוא רזפתהל ךישממו םוהתה ימ ינפל עיגמ ,םירצותה   
.עקרקב גפסיהל םיטונ רשא םירחא   


עקרקה יוקינ
תולקב לוכי MTBE -ה עקרקל הכומנ החיפסו ולש הובגה םידאה ץחל ללגב
עקרק יוקינ תוטיש :תולע אלל טעמכו םיירקיע םיכילהת ינשב תוקנתהל
Soil Vapor - SVE .הפילד לש עוריאל ךומסב MTBE יוקינל תומיאתמב תמהוזמ
ןורקע .(Vacuum ExtractionSoil Venting םג םיתיעל תארקנ הטישה) Extraction
תייסולכוא תא רישעהל ודיקפתמש ריווא תרדחה לע ססבתמ ךילהתה תלועפ
.יגולויבה יוקינה יכילהתל םורתל ךכבו עקרקב םימזינגרואה

תונורסח
תונורתי
-ל לעמ לש םימהזמב הדירי גישהל השק
90%
רתאל תילמינימ הערפה
המדא םע םירתאב הליעי תוחפ הטישה
הרידח הנניאש
ןימז דויצ ,תחכומ הלועפ
תיארחאה תושרהמ רושיא שורד
םימהזמה םירמוחה רורחשל
הריפסומטאל
6 ןיב ללכ ךרדב ,רצק לופיט ןמז
םייתנשל םישדוח
םיגופסה םירוזיאב עוציבל ןתינ אל
ימ ינפל םיבורקה םירוזאבו םהזמב
םוהתה
הנוטל $25-20 יתורחת ריחמ
תמהוזמ המדא

הטישה תא ליעפהל ןתינ
תופסונ יוקינ תוטישל ליבקמב

תממוחמ עקרקה וז הטישב ,LTTD - Low Temperature Thermal Desorption
טפנה רצות לש תודרפהל תומרוגש 1200°F300°F ןיבש תורוטרפמטל
.עקרקהמ

תונורסח
תונורתי
לגר 25 דע לש קמועל לבגומ ללכ ךרדב
חטשה ינפל תחתמ
ןימז דויצ
שורדה ןוכימה םוקימל בחרנ רוזיא שורד
הטישל
תוכרעמה בור) ריהמ ךילהת
הנוט 25 לש בצקב תוקנמ
(העשל
ךילהת שרוד םוהת ימ לעמ המדא יוקינ
תליחת ינפל עקרקהמ םימה תאצוה לש
יוקינה
הנוטל $75-30 יתורחת ריחמ
תמהוזמ המדא

ןתינ ליבקמב שומישל ןתינ
םישומישל עקרקב שמתשהל
םיפסונ


םוהת ימ םוקיש
ליעי רתויה לופיטה ךילהת ,וירצומו קלד לש םילבוקמ יוקינ יכילהתל דוגינב
(Granular Active Carbon) תטישב ונייהד ,pump and treat אוה MTBE רובע
וניא (ןזנבב המהוזש עקרק לש יוקינב ותוליעיל סחיב 1/3 דע 1/8 -כ ,אמגודל)
תושעל ךירצ air strippers -ה תטישב יוקינ .ןמחפל חפסנ וניא רמוחהו תויה ליעי
יוקינל השורדה ריוואה תומכמ 5 יפ חיננ) הלודג תיסחי ריווא תומכב שומיש
ןניא םויכ רמוחה יוקינל תויגולויב תוטיש .םימב ההובגה ותוסיסמ ללגב ,(ןזנב
.חותיפ יבלשב תואצמנ םלוא תוליעי

.חותיפ יבלשב תואצמנ םלוא תוליעי ןניא םויכ רמוחה יוקינל תויגולויב תוטיש


םימב MTBE זוכיר תדידמ
יתש .םימב MTBE -ה זוכיר תדידמל תוירקיע תויטילנא תוטיש יתש ןנשי
B תטיש) ןהמ תחאב .ב"הראב EPA -ה י"ע שומישל ורשואו וחתופ תוטישה
םיפדינ םייטמורא םינגרוא םירמוח לש תוחכונ םילגמ (EPA 8020 / 8021
וז הטישל .(ףרגטומורכ זג) GC תקינכט תרזעב (Aromatic Volatile Organics)
ףאש 8260 A איה תרחאה הטישה .5030 -ו 8000 EPA תוכמות תוטיש תומייק
(Gas Chromatography) ףרגרוטמורכ זג לש רושכמב שומיש השוע איה
הרקי רתוי םג םלוא תקיודמ רתויל תבשחנ וז הטיש .תוסמ רטמורטקפסו
.םושייל


MTBE -ל םיפילחת
םע ,הנורחאל .קלד לש ןצמחמ רותב MTBE -ב תרפועה הפלחוה 1970 תנשב
הנכס תווהמו ןכתי רשא תומרבו םינוש תומוקמב םוהת ימב MTBE לש יוליג
תנידמב MTBE -ב שומישה תקספה לש תורשפא הלקשנ ,הביבסלו רוביצל
םירחא םינצמחמ רחא שופיחב הינרופילקב לחוה 1999 תנשב לחה .הינרופילק
-ל םיפילחת רפסמ ןייפאל תולע יבושיח ושענ .MTBE םוקמב םיקלדב שומישל
:םיילוהוכלאה תחפשממ םירמוח ינש :ןמקלדכ MTBE
-Ethanol, TBA-Terttiary Butly Alcohol

:םירתאה תחפשממ השולש
ETBE - Ethyl Tretiary Butly Ether
C6 H140 C6H140 CH3CH2-O-C (CH3)3
TAME - Tretiary Amyl Methyl Ether
C6H140 C2H5 (CH3) 2-O-CH3
DIPE - Di-iso propyal ether
C6H140 (CH3)2CH-O-C (CH3)3


םיפילחתה תריחבב תויעב
דיתעב TBADIPE, Ethanol ,ETBE תקפהב היעב ןיא םילאיצנטופה םיקפסל *
םויכ תקפומה םינצמחמה םיפילחתה תומכ) MTBE -ה לשמ הובג ריחמב
.(תלבגומ

אלמ ןפואב ףילחהל לוכי וניא ,הצוחנה תומכב קפוי םא םג ,TAME רמוחה *
.םינצמחמ תבורעתמ קלחכ ןובשחב חקלנ אוה ןכלו MTBE -ה תא

-ה לש ותעפשהל האוושהב ריוואה םוהיז לע םתעפשהב םיהז םירמוחה לכ *
.MTBE

םימ םהילא םיחפוס םהו תויה יתייעב אוה TBAEthanol םיפסותב שומישה *
תרנצ הלולע ךכ בקע .קלדל םירבוע םימה םהמו (ישפוחה ריוואהמ םגו לזונמ)
םיעצבמ הלא לכ תא עונמל תנמ לע .קלדל םימה תסנכה רחאל דימ עגפיהל קלד
.קלדב שומישה עגרל ךומס ,קלדב וללה םיפסותה לש הלילבה

רתוי םימב םיסיסמ (1 'סמ הלבט האר) DIPETBA ,TAME ,ETBE םירמוחה *
םתואצמיה םע ושיגרהל ןתינש יאוול חיר םעט םלוכלו םירחאה קלדה ירמוחמ
םיממ םירמוחה לש םייוקינ תולע ןכ ומכ .רתויב תוכומנ תומרב םג ,םימב
רעשל השק ולא תוביסמ ,(םירחא קלד ירצותל סחיב) ההובג MTBE -ל המודב
דמעומה םויכש איה תירקיעה הנקסמה .MTBE -ה תא ופילחיש הלא ויהי םהש
תונורסח תורמל ,לונתא אוה MTBE ןצמחמה תא ףילחהל רומא רשא ליבומה
וריחמבו קלדה םע שומישה ןמזל ךומסב עצובמה ובוברעב ,ותלבוה ןפואב
יוצמה MTBE -הש ררבתמ קוקיזה יתבמ לבקתהש עדיממ .תיסחי הובגה
MTBE -ה .אבוימ םג ונממ קלחו קוקיזה יתבב ץראב רצוימ ץראב םיקלדב
ראש .15% דע אוה קלדב וזוכירו ןטקוא הלעמ רמוחכ ןכו ןצמחמכ שמשמ
ץראב םירצוימ םניא (DIPE ,TBA ,ETBE) םהינימל םייביטנרטלאה םינצמחמה
תויתייעבל םיעדומ ץראב .ץראל םאבייל ךרוצ היהי MTBE תפלחה לש הרקמבו
קלדל םימ תסנכה ,םימ תחיפס) MTBE -ל ףילחתכ לונתאב שומיש לש תמייקה
לש יוסינב רבעב הלחה ץראב קלדה תורבחמ תחאש ררבתמ ןכ ומכ .(ותדרפהו
ץראב עצובש MTBE -ל ףילחתכ לונתמ גוסמ םילהכה תחפשממ רמוחב שומיש
.לונתמה יריחמב הילע בקע קספוה רבדה םלוא

םינושה םינצמחמה לש תונוכת רפסמ :1 הלבט
לקשמ
(g/cm3)
לקשמ
ירלוקלומ
ירנה עובק
םידא ץחל
(mm Hg)
םימב תוסיסמ
(mg/1)
ןצמחמה
0.791
32.042
0.00011
121.6
סיסמ
לונתמ
0.789
46.069
0.00021-0.00026
49-56.5
סיסמ
לונתא
0.786
74.122
0.00048-0.00059
40-42
סיסמ
TBA
0.741
88.149
0.023-0.12
245-256
43,000-45,000
MTBE
0.742
102.18
0.195-0.41
149-151
2,039-9.000
DIPE
0.519
102.18
0.11
152
26,000
ETBE
0.764
102.18
0.052
68.3
20,000
TAME


םיפילחת לש היצקנופכ ןולגל טנס לש תודיחיב עצוממה יונישה :2 'סמ הלבט
(ןמזה םע דרי ריחמהש החנהב) םינש 6 -כ רובעכו ידיימה ןמזה חווטב םינוש
MTBE םע קלדל האוושהב
Average cost ghang
Cent Per Galon to using MTBE in gasoline
םינש 6 - רובעכ
ידימה ןמזה חווט

1.9-2.5
6.1-6.7
Ethanol
0
2.4-2.5
ETBE
0.3-0.1
0.5-1.4
TBA
--0.3(0.4-)
0.2-0.8-
םינצמחמ תבורעת
0.9-3.7
4.3-8.8
םינצמחמ אלל


םוכיס
.MTBE רמוחהמ תונכסל רשאב תועד יקוליח ןיידע םימייק יכ ,רוכזל בושח
2002 תנש דע רמוחה תא ףילחהל הינרופילק תנידמ לשומ איצוהש הארוההמ
תרידחמ תישממ הנכס תמייק ןכא יכ ,קיסהל ןתינ (3,2) םירמאמ רפסממו
OFA -ה אמגודל ,םיסרוגה שי תאז תמועל .הייתשה ימל MTBA רמוחה
איה MTBE -ב תמייקה הדיחיה תויתייעבהש ,(4) Oxygenated Fuel Association
אלל שומישמ רמוחה לש ותאצוהו הייתשה ימ לש חירהו םעטה לע ותעפשה
.ריוואה תוכיאל רידא קזנ םורגת םלוה ףילחת תאיצמ


תורוקמ תמישר

1. Tavle A-,1 page A,-3 MTBE site characterization: API Technical Blletin (DRAFT
    Final), American Petroleum Institute.
    (www.epa.gov/swerust1/oxygenate/oxytable.htm)

2. W.R. Hartley, A.J Englande, Jr. and D.J. Harrington, Wat. Sci. Tech. vol 39. No.
    10-11 pp. 305-310, 1999.

3. EPA, MTBE Fact Sheet #,1 #,2 #,3 (www.epa.gov/oust/mtbe/)

4. OFA, The Facts on Managing MTBE-Blended Gasoline Releases to Water Supplies.


.תיעוצקמ תונותיע תשר םוידמ תובידאב *


הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ