בואשל הפיאמ רתוי ןיא :םימה רבשמ
דרא תירונ :תאמ
21.05.01 תונורחא תועידי  :רוקמ
     

משבר המים: אין יותר מאיפה לשאוב
הכירצל םימה תומכמ תיעיבש דיימ ץצקל הצילממ םימה תוביצנ
רשפא יאש ךומנ הכ תרניכה סלפמ יכ ררבתה "תורוקמ" לש יוסינב
,רהה רפיווקא .ץיקב תיצראה הכירצה תא קפסתש תומכב םימ בואשל
םודאה וקל אוה םג עיגה ,הקפסאה תא םילשהל םירומא ונממש

תא םג חיטבהלו ץיקה ךלהמב לארשי יבשות לכל הייתש ימ קפסל ידכ
תיעיבשכ) םימ בוק ןוילימ 200 תידיימ ץצקל שי ןדריל םימה תקפסא
העבק ךכ .יתיבה רזגמבו היישעתב ,תואלקחב (תיתנשה הכירצה ללכמ
בצמל ןורתפ שבגל ידכ לומתא הסנכתהש ,םימה תוביצנ לש לועפיתה תדעו
.םימה קשמ לש ילפורטסטקה

עורג - (םייעקרק תת םירגאמ) םירפיווקאהו תרניכה - םימה ירגאמ בצמ
,בואשל רשפא הנממש ,תרניכב הנימזה םימה תומכ .םלועמ היה אלש יפכ
בוק ןוילימ 420 תמועל ,תאז .דבלב (בקועמ רטמ) בוק ןוילימ 87 לע תדמוע
קר הובג תרניכה סלפמ םויהל ןוכנש ,איה האצותה .תעצוממ הנשב
סראמ שדוחב לועפיתה תדעו העבקש ילמינימה וקל לעמ דחא רטמכב
.רטמ 214.30 סונימ ,רמולכ ,הנשה

יצראה ליבומה תובאשמב תוילועפית תויעב םירצוי םיכומנה םיסלפמה
.ןדרי תכלממל םימה תקפסאבו

הביאשה תנחת ,ריפס תנחתב הביאש תייצלומיס הכרע "תורוקמ" תרבח
ידכ דע ךומנ סלפממ םימ תביאשל ,תרניכב יצראה ליבומה לש תישארה
םימ בואשל רשפא יא ךכ לכ ךומנ סלפמבש ,ררבתמ .רטמ 216 סונימ
תיצראה הכירצה תא קפסל ידכ בייחתמש יפכ ,תינמז וב תודיחי שולשב
םגש אלא ,רהה רפיווקאמ הקפסאה תא םילשהל ךרוצ היהי ךכיפל .ץיקב
.םודאה וקל עיגה אוה

ךשמה ורשפאיש ,ןדריה אצומ תלעתב תויסדנה תודובע תעצבמ "תורוקמ"
הבייחתה ןהילעש תויומכב ןדרי תכלממל הינגד תנחתמ םימה תקפסא
תיינב תוללוכ תודובעה .הנשב בוק ןוילימ 50 -כ לש ףקיה רמולכ ,לארשי
.תינמז הביאש תנחת תמקהו הביאש רשפאיו םימה סלפמ תא הלעיש רכס

תנשב ליבקמה סלפמהמ רטממ רתויב ךומנ 2001 יאמ שדוחב םימה סלפמ
,לועפיתה תדעו ר"וי עבוק ,ןיטולחל המלענ 2001 ףרוח תעפשה וליאו ,2000
.רלסק לאומש ר"ד

גיצהל ידכ ,הלשממה שאר םע םייתרחמ שגפיי ,לט ןועמש ,םימה ביצנ
.הדעווה תוצלמה תא וינפב


הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ