םלועבו לארשיב ,הייתשה ימ תוכיא תונקת
ןירפלה ימר :תאמ
,(1999 תנש) 7 ןויליג ,ןוזמהו הביבסה תואירבל ןואטבה :חטשהמ תואירב
.3-6 םידומע
 :רוקמ
     

םלועבו לארשיב ,הייתשה ימ תוכיא תונקת<

תחטבהל הנושארבו שארב תודעוימ ,הייתשה ימ לש םתוכיא תא תועבוקה תונקתה
הצחרל ,לושיבל ,הייתשל הלא םימב םישמתשמה ,םימה ינכרצ לש םתואירב
םינקתל איה תינושארה תוסחייתהה ןכלו ,םירחא םייתיב םישומישלו
."םייתואירב"ה

תא חיטבהל תואב ןהו ,תופסונ תורטמ םג שי ,םלועב ןהו ץראב ןה ,תונקתל םלוא
.שומישל םימיענ ויהי םימהש ידכ ,יללכה יטתסאה טביההמ םג םימה לש םתוכיא
העפשה ןיא הלאלשכ םג ,םימה לש חירלו םעטל ,עבצל רתיה ןיב תוסחייתמ תונקתה
ילעב םימ תותשל הצרי ללכב אוה םא) םימה תא התשיש ימ לש תואירבה לע הרישי
.(החוד "העפוה"

לע העפשה םהל ןיאש םיזוכירב ,םימב לזרבה זוכירל םג לשמל תוסחייתמ תונקתה
רשאכ ,היטבמאב וא רויכב הדולח ימתכ תריציב תאטבתמ םתעפשה לכ אלא ,תואירבה
.םהב םיפטפטמ זרבה ימ

ימ לש םתוכיא רבדב תונקתה לכב יטננימודה אוה יתואירבה טקפסאהו תויה
ימ לש םייתואירבה םינקתה תעיבק ןפוא לע םירבסהב הליחתב זכרתא ינא ,הייתשה
םינקתל תוסחייתה ןכמ רחאלו ,םלועב םיליבומה םינקתה ןיב האוושהה ,הייתשה
.םימה לש "םייטתסא"ה

םיילאיבורקימ םינקת .א

לש םתואירב לע תידיימ העפשה תלעב איה הייתשה ימ לש תילאיבורקימה תוכיאה
העפשההש ,םימה לש תימיכה תוכיאל דוגינב תאזו - םימה תא םיתושה םישנאה
הארנש יפכ ,דואמ ךורא חווטב הייתש ירחא םג אטבתהל הלוכי הלש תיתואירבה
.ךשמהב

םיישפוח ללכ ךרדב םה ,ומהוז אלש םייעקרק תת םירפיווקאמ םיבאשנה םימה
םימ"כ םירדגומה םימ ,תאז תמועל .(תולחמ ימרוג) םיינגותפ םיפיגנו םיקדייחמ
ידי לע לקנב םהדזהל םילוכי ,ןייעמ וא רהנ ,לחנ ,םגאב םרוקמש - "םייליע
.םייח ילעבב וא םדא ינבב םרוקמש םיינגותפ םיפיגנו םיקדייח

,םימה רוקמל םיכפש תרידחמ אוה תואירבל ירקיעה ןוכיסה יכ ןייצל יוצר ןאכ
,םיינגותפה םיפיגנהו םיקדייחה יגוס לכ תא ללכ ךרדב םיליכמ םיכפשה יכ
.הלחמה ימרוג לש םיאשנ וא םילוח םדא ינבב םרוקמש

םיינגותפה םיקדייחה לש הדידמהש איה םיילאיבורקימ םינקת תעיבקב היעבה
אלו ףסכ הברה הלוע ,בר ןמז תכשמנ ,רתויב השק איה ,(םיפיגנה לש הזמ רתויו)
םינקתה לכ וחקל תאז הביסמ .ינגותפה ףיגנה וא קדייחה תא תולגל החילצמ דימת
םגש תורשפאה לע העיבצמ םימב ותוחכונש ,רוטקידניא קדייחכ ילוקה קדייח תא
.םימל ורדח םיינגותפ םיקדייח

םיהובג םירפסמב אצמנ אוה ,ללכ ךרדב קיזמ וניאש קדייח אוה ילוקה קדייח
זוכיר .האוצב ףוגהמ שרפומו (םח םד ילעב םייח ילעבב ןכו) םדאה ףוגב דואמ
,םיינגותפה םיקדייחה לש זוכירהמ םינומ המכב ןכל הובג םיכפשב ילוקה יקדייח
בוט דדמ הווהמ אוה ןכלו ,םיכפשב רתוי דימע אוהו הדבעמב ותוא דודמל לק
.םימב םיינגותפ םיקדייח תואצמיהל

ןאכש ןוויכ ,"יתאוצה ילוקה" קדייח הווהמ ,םיכפשב םוהיזל רתוי יפיצפס דדמ
ןיבל ,המדאב םג תויהל לוכי םרוקמש ,יללכ ילוק יקדייח ןיב הנחבה תישענ
ילעבמ וא םדאמ קר אוה םרוקמו ,םדאה ףוג לש הרוטרפמטב םיחתפתמה םיקדייח
.םח םד ילעב םייח

קדייח וליפא אצמיי הייתש ימ לש המיגדבש רוסאש םיעבוק םלועב םינקתה לכ
רשק לע עיבצמ אוהש ןוויכמ ,(םימ ל"מ 100 לש איה המיגדהשכ) דחא יתאוצ ילוק
.תויח לש וא םדא ינב לש םיכפשה םע רישי

ושרהו ,םיירלביל רתוי דימת ויה םינקתה ,יללכ ילוק יקדייח יבגל ,תאז תמועל
הלא םינקת םינשה ךשמב םלוא .םימ ל"מ 100 -ב ןטק םיקדייח רפסמ לש תואצמיה
ילוק יקדייח 10 דע םימ תמיגדב ואצמייש היה רתומ הליחתב .םירימחמו םיכלוה
תואירבה ןוגרא לש םינקתה םישרוד וישכעו ,3 -ל רפסמה לבגוה ןכמ רחאל .יללכ
95% -ב יללכ ילוק קדייח אצמיי אלש ,יפוריאה דוחיאה לשו .E.P.A לש ,ימלועה
.םימה תומיגדמ

,הייתשה ימ תמיגדב יללכ ילוק יקדייח 3 תואצמיה ריתמ ןיידע ילארשיה ןקתה
.יתאוצ רוקממ םניא הלא םיקדייחש אדוול ידכ ,תדחוימ הקידב עצבל שרוד ךא

םיימיכ םינקת .ב

םיימיכ םיביכרמ לש םייברמה םיזוכירל םיסחייתמ ,הייתש ימ ינקת תעיבקב
.םימב אצמיהל םירתומה

ןקתה תעיבקב םייק וניאש ,ףסונ םרוג םייק םיימיכה םינקתה תעיבקב
יתואירבה קזנה תא םימרוג ,םיינגותפ םיפיגנ וא םיקדייחש דועב .ילאיבורקימה
םיימיכ םירמוח יבגלש ירה ,םתוא םיליכמה םימה לש תינושארה הייתשב רבכ
זוכיר םא - תינושארה הייתשב קזנ םרגיהל לוכי דחא דצמ :םיבצמ ינש םימייק
קר םרגיי ימיכה רמוחהמ קזנהש ,ינשה בצמה םג םייק לבא ,דואמ הובג רמוחה
רמוחה זוכיר רשאכ תאזו ,(תובר םינש לש) דואמ תכשוממ הפוקת ךשמב הייתש רחאל
.ךומנ אוה ימיכה

םרגייש ילב ,ונלש םייחה תפוקת לכ ךשמב םימה תא תותשל םיצור ונחנאו תויה
םיזוכירה םתוא תא עובקל בייח הייתשה ימ לש ימיכה ןקתה ,יתואירב קזנ ונל
םורגת אל ,םייחה לכ ךשמב םימב םהלש הייתשהש ,םינושה םירמוחה לש םיכומנה
.םדאל יתואירב קזנ

איה ,ליעל רומאכ ,םיימיכה םירמוחה לש ,םירתומה םייברמה םיזוכירה תעיבק
תושעל רוסאש (הבושחה ךא) הטושפה הביסהמ תאזו ,המצעלשכ דואמ השק היעב
ימ ינקת תעיבק ,תאזה הביסה בקע .םיקיזמ םירמוח םע ,םדא ינב לע םייוסינ
העיגפ תעינמל תומאתה עוציב ךות ,םיפיקע םינותנ לע ססבתהל תבייח הייתשה
.םימה תא םיתושה םישנאב תיתואירב

הייתשה ימ לש םיימיכה םינקתה תעיבק .ג

תבכרומ ,הייתשה ימב ואצמייש רתומש ,םיימיכה םירמוחל םינקתה תעיבקל ךרדה
:תוטיש יתשמ

.הייתשה ימ םוהיזל ומרגש תוירקתמ םינותנ לע תוססבתה .1

ךשמב הייתשה ימב ואצמנש םיימיכ םירמוח לש םיזוכיר לע םינותנ שי רשאכ
,םיימיכ םירמוח םתוא םע םימה תא התתשש הייסולכואה לע םינותנ ,תמיוסמ הפוקת
ךכ לע עדימ וא) םימה תא ותשש םישנאהמ קלחל םרגנש יתואירבה קזנה לע םינותנו
ןקתה תעיבקל הלא םינותנב שמתשהל רשפא ,(םישנאל יתואירב קזנ םרגנ אלש
זוכירה לע תוכרעהל עיגהלו ,םירומאה םינותנה לע םיבושיח ךורעל ןתינ .ימיכה
וא ,(םימה תא םיתושל יתואירב קזנ םורגי אלש) חוטבל בשחנש םירמוח םתוא לש
.קזנ םרוגש עודיש זוכירה לע

םייח ילעב לע םייוסינמ םינותנ תגשה .2

הייתשה ימב םינוש םירמוח לש תוליערה לע תנגרואמ הרוצב םינותנ לבקל ידכ
תויח לע םתקידבמ סונמ ןיא ,םורגל הלולע םהלש הייתשהש יתואירבה קזנה לעו
םדאה ףוג לע םיוסמ רמוח לש העפשההש היעבה תמייק היהת ןיידע םלוא .הדבעמ
העפשהה לע םינותנה תלבק רחאל םג ,ךכל יא .יוסינה תויח לע ולש העפשההמ הנוש
העפשהל הלא םינותנ "םגרתל" ךרוצ שי ,םייח לעב לע רמוחה לש תיתואירבה
.םדא ינב לע ולש תירשפאה

לש תיתימאה העפשהה תא תעדל תורשפא ןיא ,ןכל םדוק רבכ בתכנש יפכו תויה
ןוחטיב םדקמ םיחקול חוטבה דצה לע תויהל ידכ יזא ,םדאה ינב תואירב לע רמוחה
ינבל רשאל םיצורש זוכירה ןיבל ,הדבעמ תויח לע הלבקתהש האצותה ןיב 10 יפ לש
.םדא

םישנאה ןיב תודיחאה רסוח .3

בקע ןתינ הייתשה ימב םיימיכ םירמוחל ןקתה תעיבקב ףסונ "ןוחטיב םדקמ"
תמועל םיוסמ רמוחל םישיגר םישנאב תובשחתהה רמולכ) םישנאה ןיב םייקה ינושה
.10 יפ דע תויהל לוכי ןוחטיבה םדקמ ןאכ םג .(רתוי םידימעה םישנאה

יללכ ןוחטיב םדקמ .4

בשחתהב ,םירומאה םימדקמה לכל ףסונב ןתינ ,10 יפ דע לש ףסונ ןוחטיב םדקמ
תויהל ידכ ןכלו ,םימלשומ םניא םייוסינה םגו ,םלשומ ונניא ונלש עדיהש ךכב
.10 יפ דע בשוחמה זוכירה תא םיניטקמ ,חוטב רתויה דצה לע

הייתשה ימל "האצקה" .5

םירמוחל ןקתה תעיבק תעב ןובשחב תחקלנ ,ליעל וראותש ןוחטיבה ימדקמל ףסונב
ךרד קר אל םיימיכה םירמוחה תא טלוק ונפוגש הדבועה ,הייתשה ימב םיימיכ
.(ריוואהמ הפיאשב םגו ןוזמה ךרד) ,תופסונ םיכרדב םג אלא ,םימה

םיטלקנה םיימיכה םירמוחה זוכיר תא ליבגהל (ירשפא יתלב דע) דואמ השקו תויה
ימ ןקת יכ םכסוה ,(םהמ םיטלוק ונא המכ תעדל וליפא וא) ריוואהמ וא ןוזמהמ
ימיכה רמוחה תומכמ ןטק קלח קר לש (הייתשה יממ) הטילק לע ססבתי הייתשה
.יתואירב קזנ ול םרגייש ילבמ ,טולקל לוכי ףוגהש

זוחאה 90 רתיו) ימיכה רמוחה תומכמ 10% קר הייתשה ימל "םיצקמ" ללכ ךרדב
ימב אצמייש םישרמש זוכירה תא השעמל םיניטקמ רמולכ ,(ריוואלו ןוזמל םיצקומ
.10 יפ לש ןוחטיב םדקמ דוע תפסוה ידי לע הייתשה

םלועבו ץראב - םיימיכה םינקתה תעיבק .ד

,ךורא ךילהת וניה ,הדבעמ תויחב תונויסינה עוציב דחוימבו ,ימיכ ןקת תעיבק
קר רקיעב יסיסבה ןקתה תעיבקב םלועב םיקסוע ,ךכל יא .רתויב רקיו ךבוסמ
E.P.A) Environmental.-ה ;ימלועה תואירבה ןוגרא - םיטעמ םילודג םיפוג
.יפוריאה דוחיאהו ,ב"הראב (Protection Agency

םתוא לע םיכמתסמ םלוכ .הלועפ םהיניב םיפתשמ םירומאה םיפוגה תשולש ,השעמל
.ךפיהלו םירחאה םיפוגה ינש לש םינוידב םיבשוי דחא ףוגמ םיחמומו ,םירקחמה

70 לש םדאל עצוממ ףוג לקשמב בשחתמ E.P.A.-הש ךכב אוה דיחיה ינורקעה לדבהה
עצוממ ףוג לקשמב םיבשחתמ יפוריאה דוחיאהו ימלועה תואירבה ןוגרא וליאו ,ג"ק
.ג"ק 60 לש

לש םינקתה ןיב םייניצר םילדבה םיתיעל םימייקש ררבתמ ,ליעל רומאה תורמל
לע ,ןקתה ןכדוע ובש דעומהמ ללכ ךרדב םיעבונ הלא םילדבה .םירומאה םיפוגה
,םירקחמה םתוא לע םיכמתסמ הלאה םיפוגה לכ רשאכ םג .הלא םיפוגמ דחא לכ ידי
םירקחמה תואצות לע םג ךמתסמ ,ולש ןקתה תא הנשה ןכדעמש ףוגש אוה השעמל בצמה
ןיידע ,ותוא ןכדע אל דועש ףוג לש ןקתהש דועב ,הנשה דע ומייתסהש ,םינורחאה
.םינקתה ינש ןיב רעפ רצונ ןכלו ,רתוי םינשיה םירקחמה לע ססובמ

.םינש 12 דע 10 לכב הייתשה ימ ינקת תא תואירבה דרשמ ןכדעמ לארשיב

דרשמ לש יללכה להנמה רשאכ 1994 תנשב ץראב הייתשה ימ ינקת ונכדוע הנורחאל
םינקת 36 תפסוהל ,תצעיימה תירוביצה הדעווה לש תוצלמהה תא ץמיא תואירבה
.םינשיה םינקתהמ קלח ןוכדעלו ,םישדח

,תואירבה דרשמל תצעיימה תירוביצה הדעווה ידי לע רומאכ השענ םינקתה ןוכדע
:ןמקלדכ ,םינקתה תעיבק ןפואל םיחנמ םיווק המצעל העבק איה רשאכ

.ילארשיה ןקתה תעיבקב ,םירומאה םילודגה םיפוגה תשולש ינקת לע תוכמתסה .א

םייקה םינקתה רפסמ השעמל) ירשפא רבדהש םוקמ לכב ,יפוריאה ןקתה תפדעה .ב
.יפוריאה דוחיאה םע בלתשהל ןוצרה ללגב ,(םצמוצמ אוה יפוריאה דוחיאב

ינותנ תא ןובשחב רבכ חקול אוהו תויה ,רתויב ינכדעה ןקתה לע תוכמתסה .ג
.ליעל רבסוהש יפכ ,םישדחה םירקחמה

תואירבה דרשמ ץמיאש םינקתה ןיב האוושה תנתינ ,תפרוצמה 1 'סמ הלבטב
תואירבה ןוגרא) םירומאה םיימואל-ןיבה םיפוגה תשולש לש םינקתהו ,ילארשיה
.(יפוריאה דוחיאהו ,E.P.A.-ה ,ימלועה

םיימיכה םיביכרמהמ קלחב יכ ,ןכל םדוק רמאנש המ תא תוארל ןתינ הלבטב ןויעמ
לש הלא ןיבל ,ימלועה תואירבה ןוגרא לש םינקתה ןיב םילודג םילדבה שי
םייעדמה םירקחמה יאצממל הסחייתה ,הלא םילדבה הנחבש תצעיימה הדעווה .E.P.A.
רשאכ ,רמוחה ותוא יבגל ץראב םיררושה םיאנתל ןכו ,םינקתה ועבקנ םהיפ לעש
ןתינ ךכמ האצותכ .רתויב םינכדועמה םירקחמל תופידע ללכ ךרדב תנתונ איה
,ימלועה תואירבה ןוגרא לש םינקתל םקלחב םימיאתמ םיילארשיה םינקתהש תוארל
.E.P.A. לש םינקתל םקלחבו

תונקתו םינקת .ה

תא תעבוקה תיקוחה תכרעמה לש םינוש םימגד םימייק ,םלועב תונושה תוצראב
ןוגרא לש (guidelines) םיחנמ םיווק ןיב םיענ הלא םימגד .הייתשה ימ תוכיא
תונקת דעו ,יפוריאה דוחיאה לש (directive) תוארוה ,ימלועה תואירבה
.רבד לכל תובייחמה

לש "הכרדה ןויליג"ב קר םינגועמ ויה הייתשה ימ ינקת ,1974 תנש דע ,לארשיב
תפסוה) 1970 תנשמ םעה תואירב תדוקפב ןוקיתה תובקעב .ילארשיה םינקתה ןוכמ
1974 תנשב תואירבה דרשמ איצוה ,("הייתש ימ לש תיאורבתה םתוכיא" 1 -ה קלח
,1974 - ד"לשת (הייתש ימ לש תיאורבתה םתוכיא) "םעה תואירב תונקת" תא
.םינשה ךשמב ונכדועש

דרשמ ןכדע ,ליעל רומאכ ,תצעיימה תירוביצה הדעווה לש תוצלמהה תובקעב
הלבטב םיעיפומ םינכדועמה םינקתהשכ ,1994 תנשב הייתשה ימ ינקת תא תואירבה
קודבל השירדה בקע ,תונקתל וסנכוה אל דוע הלא םינוכדע .(1 'סמ) תיתאוושהה
םנמאו) תונקתל םישדחה םינקתה תא םיסינכמש ינפל ,הייתשה ימ תורוקמ לכ תא
.(עצבתהל הליחתמ תאזכ הקידב

םיבייחמ םה ,תואירבה דרשמ ץמיאש םישדחה םינקתה יכ ,תאז םע שיגדהל ךירצ
הלגתנ" :תרמואה ,תמייקה (ב) 6 הנקתל םאתהב תאזו ,תונקתל םתסנכה םרטב םג
םירמוח ,קפסה וא תואירב תושר תעדל ,םיליכמ הייתש ימ יכ תימיכ הקידבב
תואירב תא ןכסל לולעה זוכירבו הנושארה תפסותב םיטרופמ םניאש םיליער
."הייתשל םילוספ םימכ םימה תא םיאור ,רוביצה

ביכרמל ןקת הרידגה תואירבה תושר רשאכש אוה ,וז הנקת לש ישעמה שוריפה
תא ןכסל לולעה זוכיר" הווהמ הז ןקתמ גרוחה זוכיר לכש ירה ,םימב םיוסמ
.הייתשל םילוספ ויהי םימה םתוא ןכלו ,"תואירבה תושר תעדל ,רוביצה תואירב

הייתשה ימ לש םיילקיזיפ םינקת .ו

.םיקלח ינשל קלחל ךירצ הייתשה ימ לש םיילקיזיפה םינקתה תא

.םייטפלונגרוא םינקת .1

חיטבהל םיאב םהו ,הייתשה ימ לש עבצלו חירל ,םעטל םיסחייתמ הלא םינקת
היהי אל םהלש הארמהש םגו ,החוד חיר םהל ןיאש ,םתוא תותשל םיעטש םימ לבקנש
.החוד

הבש ,לארשי ומכ המח הנידמב דחוימב ,רתויב הבר תישעמ תובישח שי הלא םינקתל
תוכיאה .הבורמ הצחרלו ,תולודג תויומכב םימ תייתשל דואמ הבר תובישח שי
.םימב הצחרה תא ןהו הייתשה תא ןה םיבשותל רשפאל הכירצ םימה לש תיטתסאה

pH-ה) םימה לש הבגהה לש ןקתה תא םג ףיסוהל רשפא םייטפלונגרואה םינקתל
.(םהלש

תוכיאל רבעמ ,םימה תוכיא לע הבר העפשה תויהל םנמא הלוכי םימה לש הבגהל
תישעמה העפשהה ,השעמל םיקפוסמ םימה םהבש הבגהה ימוחתב ךא ,תיטפלונגרואה
.םימה לש םמעט לע איה

.הלא םיביכרמ לש םינקתה תא תטרפמ 2 'סמ הלבט

.הייתשה ימ תוריכע .1

לכמ םינותנו םירקחמ ךא ,דבלב תיטתסאכ איה םג רבעב הבשחנ הייתשה ימ תוריכע
.הייתשה ימ לש תיאורבתה תוכיאה לע דואמ הבר העפשה שי תוריכעלש םיארמ םלועה

יוטיחל ץוחנה רמוחה תומכ לע ןה ההובג העפשה שי תוריכעלש םיארמ םינותנה
תובוכרת םירצוי יוטיחה ירמוח לכו תויה .םימה לש יוטיחה תוליעי לע ןהו םימה
,תוריכעה תנטקהל ההובג תובישח שי ,תואירבל קיזהל תולולעש ,םימב יאדוול
.םימל ץוחנה יוטיחה רמוח תומכ תנטקה תא תרשפאמש

ירחא םימב םירתונה םיפיגנהו םיקדייחה זוכיר לע םג העיפשמ םימה תוריכע
בושח הלא תוביסמ םגו ,הדבעמה תוקידבב םתוא תולגל תורשפאה לע ןכו ,יוטיחה
.הייתשה ימב תרתומה תוריכעה תא ןיטקהל דואמ

תדיחי 1 לש תיברמ תוריכע ,(תוחתופמה תוצראה רתיב ומכ) עבוק ילארשיה ןקתה
,תאז םע דחי .ן"עי 0.2 איה היוצרה תוריכעה רשאכ ,(נ"עי) תירטמולפנ תוריכע
רתויב הכומנה תוריכעל עיגהל שי ,הייתשה ימ תא םיננסמ רשאכש עבוק ןקתה
.רתויב הבוטה היוצמה ןוניסה תייגולונכט יפ לע תירשפאה

םויכ תדמוע אל ,(תרניכהמ םיאבומה) יצראה ליבומה ימ תוכיא יכ ןייצל שי
אל םאו ,הז ןקתב

,(הכ דע תבכעתמ ותמקהש) יצראה ליבומה ימל יזכרמה ןוניסה ןקתמ םדקהב םקוי
.ץראב רתומה ןקתהמ הלא םימ וגרחי

הייתשה ימב םיליפט .ז

תויוצרפתהל המרגש ירחא ,תונורחאה םינשב תוצרא רפסמב התלגתהש השק היעב
.הייתשה ימב םיליפט תואצמיהמ תעבונ ,םישנא יפלא תואמ לש האולחת

םוידירופסוטפירקו (Giardia) הידראי'ג לש םיליפטב אוה רבודמה
,רב תויחמ (תורהנו םימגא ימ) םייליע םימל םיעיגמש ,(Criptosporidium)
ליעי וניא יוטיחה) םימה לש םיאתמ ןוניס ידי לע אוה םהב דיחיה לופיטהו
.(םדגנ

עבק (יאקירמאה) ןקתה ןכלו ,הייתשה ימב םיליפטל ןקת ןיא ,הדידמ יישק ללגב
.םימה לש בוט ןוניס רמולכ - המיאתמ רוהיט תקינכט השורדש

ליבומה ימל יזכרמה ןוניסה ןקתמ לש םדקהב ותמקה דואמ הבושח תאז הביסמ םג
.(הייתשה ימב םיליפטמ האולחת תוצרפתה היהת ץראב םגש ינפל) יצראה

םוכיס

ןקתה יכ תוארל ןתינ ,םלועב םיליבומה םינקתה םע ילארשיה ןקתה תאוושה ךותמ
.רתויב םיבושחה םיימואלניבה םינקתה םע תחא המרב דמועו ,ינכדע אוה ילארשיה

םיקפוסמה םימה יכ תוארמ ,ץראב תוכרענה הייתשה ימ תוקידב ,ךכל ליבקמב
.םהב חוטב שומיש ונל םירשפאמו ,ןקתה תושירדב םידמוע הייתשל
(ug/1) הייתשה ימ תוכיאל םיימואלניבו םילארשי םינקת :1 'סמ הלבט

ביכרמ
לארשי
WHO
(תויחנה)
US EPA
EEC
ALACHLOR
20
20
2

ALDICARB
10
10
7

ARSENIC
50
10
50
50
ATRAZINE
2
2
3

BARIUM
700
700
2000
100
BENZENE
10
10
5

PAH
0.7
0.7
0.2

BROMODICHLOROMETHANE
100
60
100

BROMOFORM
100
100
100

CADMIUM
5
3
5
5
CARBON TETRACHLORIDE
5
2
5

CHLORDANE
2
0.2
2

CHLORIDE
600 mg/l

250 mg/l

CHLORITE
600
200


CHLOROFORM
100
200
100

CHROMIUM TOTAL
100
50
100
50
COPPER
1400
2000
1300
3000
CYANIDE
50
70
200

D 2,4-
30
30
70

DDT
2
2


DIBROMOCHLOROPROPANE
1
1
0.2

DICHLOROBENZENE1,2-
1000
1000
600

DICHLOROBENZENE 1,4-
300
300
75

DICHLOROETHANE 1,2-
5
30
5

DICHLOROETHENE 1,1-
7
20
7

DICHLOROETHENE CIS- 1,2-
100
50
70

DICHLOROETHENE TRANS 1,2-
100
50
100

ENDRIN
2

2

ETHYLENE DIBROMIDE
0.03

0.05

FLUORIDE
1500
1500
4000

EDYHEDLAMROF
900
900


ROLHCATPEH
0.4
0.03
0.4

NORI
1000

300
300
DAEL
10
10
15
50
LINDANE
2
2
2

MANGANESE
150
500
50
50
MERCURY
1
1
2
1
METHOXYCHLOR
20
20
400

MONOCHLORAMINE
3000
3000


MONOCHLOROBENZENE
300
300
100

NICKEL
50
20
100

NITRATE
70 mg/l
50mg/l
mg/l05

PERMETHRINE
20
20


PHENOL
1SLELENIUM
10
12
50
10
SILVER
10/80

100
10/80
SILVEX
10
9
50

SIMAZINE
2
2
4

SODIUM

200 mg/l


SULPHATE
437 mg/l
250 mg/l
400 mg/l

TETRACHLOROETHYLENE
10
40
5

1,1,1- TRICHLOROETHANE
200
2000
200

TRICHLOROETHYLENE
50
70
5

TRIFLURALIN
20
20


VINYL CHLORIDE
2
5
2

ZINC
5000
3000
5000
5000


םייטפלונגרוא םיביכרמ :2 'סמ הלבט


תודיחי
תרתומ תיברמ המר
היוצר תיברמ המר
ביכרמ
pH
9.5-6.5
8.5-7.0
(םוחת) הבגה
threshold odor
number
החוד וניא
1
חירו םעט
platinum cobalt
15
5
עבצ.הביבסו תואירבל ץעוי סדנהמ - ןירפלה ימר :רמאמה רבחמ תודואהבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ