הרוהנ םגא טקיורפ
ךולב הכימ :תאמ
.27-26 םידומע ,1999 תנש ,41 ןויליג ,םימ תויגולונכט  :רוקמ
     

הרוהנ םגא טקיורפ

תרנכהמ םימ םירזמש ץראב יזכרמה םימה לעפמ אוה תורוקמ לש יצראה םימה ליבומ
.('מ 2.7) 108" רוניצה רטוקו ,מ"ק 77-כ וכרוא .םויה דעו 60-ה תונשמ בגנל
רבוע אוה ךרדבו ,תורהנמכ בוצח אוה וקלחב .םימ רוניצ קר אל אוה ליבומה
.תרנכהמ םימה תא בואשל ןדיקפתש הביאש תונחתו םימ ירגאמ

םירגאמה דחאכ רבעב שמיש ,שיכל תירוזאה הצעומה םוחתב אצמנה ,רהוז רגאמ
ידי לע ,בגנל הייתשה ימ תא תסוול היה ודיקפת .יצראה ליבומה רבע םכרדש
םיאבה םימה ובש תמוצכ שמיש אוה .ץיקב םהב שומישה תבוטל ףרוחב םימ תריגא
.דחא רוניצב ,המורד םיכישממ ,תורוניצ ינשמ ,ןופצמ

שדח רגאמ

הדירי ללגב ,םיריפש םימ תיצראה תכרעמל קפסמ אל רבכ רהוז רגאמ ,םויכ
ואיצוה םימה תוכיא לע תונולת .תושירדה תמרב היילעו םירגאנה םימה תוכיאב
םגאל ךומסב הרוהנ רגאמ תא תונבל טלחוה ןכ לע .1990 תליחתב הלועפמ ותוא
םימ לש תוכרעמ תסוול דעוימו ,םוטא אוה הרוהנ רגאמ .ותוא ףילחהל ידכ ,רהוז
.רהוז רגאמ ביבס תואצמנש םיריפש
.הרוהנ רגאמל הדעויש הנושארה היצקנופה התיה וז

תחאה םש .תולודג הביאש תונחת יתש וב ונקתוה יצראה ליבומה תיינב םע
היינשה םשו ,רהוז םגאל ןופצמש קחצי תואושמ יפותיש בשומ דיל ,"תונרג"
תחא לכ לש הנושה הדובעה בצק .רהוז םגאל םורדמש תורוד ץוביק דיל ,"החמש"
.רוניצה ךותב ןכו ,רתוי תיטיאה ,היינשה הבאשמה לע ץחל ףדוע רצי תובאשמהמ
תורוקמ ,תאז עונמל תנמ לע .הבאשמל ןהו רוניצל ןה קזנ םורגל לוכי הז רבד
אוה :ףסונ דיקפת הרוהנ רגאמל ןתינ ןאכו ,תובאשמה לש הדובעה תרוצ תא התניש
הבאשמה ןיבל ,וכותל םימה תא תפחודש ,"תונרג" הבאשמה ןיב םימה תא תסוומ
.ונממ םימה תא תבאושש ,"החמש"

תלעפה :תויולעב ךוסחל תורוקמ תרבחל רוזעל היה רגאמה לש ישילשה דיקפתה
.םילוז למשחה יפירעתשכ ,הלילב התשענ םימה תריגאל "תונרג" הבאשמה

םיילועפת םינותנ

.ק"מ 200,000-ל העבקנ :רגאמה תלוביק *

.םיה ינפ לעמ 'מ 115 דע 'מ 108.5 -ל עבקנ :ילועפת םור *

.העש/ק"מ 11,000 :רגאמל תיברמה הקיפסה *

.םנוד 60 -כ :(רגאמל ביבסמש רפעה תוללוס ללוכ) וטורב רגאמה חטש *

.(קיטסלפ תועיריב םטאי רגאמה) םנוד 45.5 -כ :יוסיכל דעוימה חטשה *

.(5/8" ןפוד יבוע) תולעמ 60 לש רטוק םימה תאיצי רוניצלו םימה תסינכ רוניצל *

םיעופישהמ עבונ אוהו ,ק"מ 11,000 -כ - רגאמב םילצונמ אלה םימה חפנ *
הווהמ ל"נה חפנה .הקוזחתו יוקינ ,זוקינ ךרוצל רגאמה תיעקרקב םישורדה
.רגאמה לש םוגיאה חפנמ 5.5%-4.2%

םייתאורבת םיטביה

:תואבה תודוקנה תא הלעה הרוהנ רגאמ לש ןונכתה

.דבלב ן"דפש ימ לש יתנוע תוסיוול בשוי רהוז םגא ,הרוהנ רגאמ תמקה םע *

הרוהנ רגאמ תא תמחותש רפעה תללוסש תיעמשמ דח השירד גיצה תואירבה דרשמ *
רגאמו ןיחלוק ימ ליכמ רהוז םגא ןכש ,רהוז םגא ןיבל וניב הדרפהל שמשת אל
היהתש ךכ ,תפסונ תצצוח הללוס םיקהל טלחוה ןכ לע .םיריפש םימ ליכמ הרוהנ
.םימה ירגאמ ינש ןיב תטלחומ הדרפה

םיפלודה םימש ךכ ,הביאשו זוקינ תכרעמ היהת תוצצוחה תוללוסה יתש ןיב *
.(ןיחלוקה ימ ובש) הרוהנ םגאל ונפויו ובאשיי םירגאמה ינשמ דחאמ

היהי םימה ץחלש ךכ ,רהוז םגא לש הזל לעמ היהי הרוהנ רגאמב םימה םור *
.ןיחלוקה ימ רבעל םיריפשה םימהמ דימת

ענמיש ךכ ,תורוקמ לש השדח היגולונכטב ,תופצ תועיריב הסוכי הרוהנ רגאמ *
.יקנה רגאמה ךותל ךומסה םגאהמו הביבסהמ םייוצר יתלב םיקיקלח לש ףוחיר

הרוהנ רגאמב רפעה תדובע

רגאמה ןופידל שמיש הז רפע ,רפע בוק 100,000 -כ ואיצוה רגאמה תיירכב
.רפע בוק 80,000 -כ הליכהש ,תצצוחה הללוסה תיינבלו

ךרע יפל ,ח"ש ןוילימ 10.7 -כב המכתסה הרוהנ רגאמ עוציבל השורדה הדובעה תולע
.ףצה יוסיכה תא ללוכ וניא הז ןדמוא .1996 ןזאמ לש

.2.5.99 -ב םימב רגאמה תא אלמל הליחתמ תורוקמתיעוצקמ תונותיע תשר ,םוידמ תובידאב *הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ