?תואיצמ וא קורי םולח - הייקנ היישעת

דוד היעמש :תאמ
.12-10 םידומע ,(1996 תנש) ,8 ןויליג ,ןבל לוחכ קורי  :רוקמ
     

?תואיצמ וא קורי םולח הייקנ היישעת
תובורא םע ,דימת טעמכ ,תרשקתמ היישעת הלימה ,הביבסה תוכיא ירחוש לש םהיניעב
לכה ,תאז םעו .הליער תלוספ תומירעו ,תורהנו םימגאל םימרוזה םיכפש תורוניצ ,תונשע
תלגעל רוזחל ומיכסי םידיחי קר .קתניי לב רשק ונייחל הרושק היישעתהש םיעדוי
םורגל ילבמ תינרדומ םייח תמר םייקל ןתינ דציכ .וניתובא לש הייווטה לונלו םירוושה
?הביבסה סרהל

לוכי הז .הכירצ רצומל םתוא הנשמה ,ךילהתב םלג ירמוח םיריבעמ הבש הלועפ אוה רוציי
רוציי ומכ ,השקו בכרומ וא ,חלמ תקפה םשל םי ימ שוביי ומכ ,לקו טושפ ךילהת תויהל
תודבוע רפסמ ללוכ יטמכסה רואיתה ,ותוטשפ ףא לע .םיבשחמה תיישעתל ןרוצ יבבש
:אוהש ךילהת לכל תונוכנה ,תובושח

.דוביאל ךלוה הנממ קלחש ,םוח תייגרנא הביבסל תררחתשמ הנוכמ תלועפ לכב .1

םיקיזמ םניא םקלח .יאוול-ירצות םג ,שורדה רצומה לע ףסונ ,םירצונ ךילהת לכב
םיליער םירחאו ,(םי חלמ שוביי תעב הריפסומטאל םידאתמה םימה :המגודל)
הסיעה תנבלה בלשב םיטלפנה םיכפשה :המגודל) םינכוסמו םימהזמ ,רתויב
.(ריינה רוציי ךילהתב
.2
םה רשאכ םייתסמ ךילהתה ,םייניישעתה בור יבגל .רמגומ רצומ ופוס ךילהת לכ
יתיישעת ךילהת לכ ,קוש תלכלכב) הרומתה תא םילבקמו חוקלל רצומה תא םירכומ
,םלגה ירמוח לש ללוכה ךרעהמ רתוי לודג ןכרצל וכרעש ,רצומ רוצייל דעוימ
.(וב ועקשוהש הדובעהו היגרנאה
.3
רצוי םיאור םתאש המ לכ ,יעבטה ףונה דבלמ .םכביבס ולכתסהו ריינהמ םכיניע תא ומירה
,םיינורטקלאה םירישכמה ,םיטיהרה ,םיקיזחמ םתאש ןותיעה ;ליעל ראותש ךילהתב
םותרל םדאה לש המיהדמה ותלוכיל תויודע םלוכ חבטמבש ןוזמה וליפאו ,בלחה ינוטרק
ונתוא רטופש אוה ,םהינימל היישעתה יפנע לש םירצומה ןווגימ .ויכרצל הביבסה תא
.ונתייחמל תויח דוצלו םישרוש טקלל ךרוצהמ

םירצומה דבלמ ,ןכש .םייתיישעת םיכילהת םתואב אקווד ץוענ הזו ,הב ץוקו הילא ךא
תימיכה היישעתה) הנש לכ תלוספ לש תונוט ינוילימ תרציימ היישעתה ,ונל םייוצרה
רצות ,תינצמח וד תירפוג .(הנשב םיליער םירמוח תונוט 75,000 תרציימ הדבל תילארשיה
םייח ילעבבו תורעיב עגופה ,יצמוח םשג תריציל תיארחאה איה ,טפנו םחפ תפירש לש יאוול
ירמוח ;םימיו תורהנ םימהזמ תימיכורטפה היישעתה לש םיכפש ;םדאה תואירב תא ןכסמו
םג הנירק קיפהל ךישמת הקלחבש ,תיביטקאוידר תלוספו ,הייתשה ימ לא םילחלחמ הרבדה
הבעמב תרבקנ ,ץראה רודכ ינפ לע םינוש תומוקמב תרבטצמ ,רתויו םינש ןוילימ יצח דועב
.םיסונייקואה תיעקרקב וא המדאה

שומישה ידכ ךות הביבסה תא םימהזמ ,תוינוכמ ומכ ,םירצומהמ קלח :לכה אל דוע הזו
קלח .ךכל םיעדומ היהנש ילב לערה תא םברקב םירצוא ,םוימדק תוללוסכ ,םירחא .םהב
,םיקרפתמ הפשאל םיכלשומ זאו ,המ ןמז םדאה תא םישמשמ הלא היגולונכט יאלפמ לודג
תוכיא ;הנשל הנשמ תוכלוהו תוהיבגמ הפשאה תומירע .םיקיזמ םילער םיררחשמו םיבקרנ
,המ .םידחכנ םייחה ילעבו םילדלדימ תורעיה ;ךלוהו םהדזמ םירעה ריווא ;תרדרדימ םימה
?תושעל ןתינ ,ןכ םא

דמועה ןויערה .אל לבא .וכופיהו רבד ,הרואכל .יקנ רוציי :םילימ יתשב תמכתסמ הבושתה
,רוצייה ומויק יבלש לכב הביבסל יתודידי תויהל בייח רצומ לכש ,אוה יקנה רוצייה סיסבב
:תואבה תושירדב דומעל וילע ךכ ךרוצל .שומישה םותו שומישה

.הביבסל םיקיזמ םניא ,רצוימ אוה םהמש םלגה-ירמוח .1

םינתינה תורוקממ וקפוי הלא ינש .היגרנאבו םלג ירמוחב ינכסח רוצייה ךילהת
.םתקפה תעב הביבסב ועגפי אלו שודיחל
.2


לש תונורתפ' לע ךמתסהל ןיא .הביבסל םיקיזמ יאוול ירמוח רציימ וניא ךילהתה
.תובוראב םינטלוק וא םיכפש יווקב םיננסמ ןוגכ ,'רוניצה הצק
.3

.ותוא םיענומ םניא ךא ,םוהיזה לש ובצמ תא םינשמ קר הז גוסמ 'תונורתפ'

םרוזחימ ידי לע ,'הרוגסה האלולה' תטישב םיקיזמ םירמוחב שמתשהל ןיא
,תולקתו םירמוח לש תופילד הנייהת דימתש דמלמ ןויסינה .ךילהתל םתבשהו
.הביבסה לא םירמוחהמ קלח תטילפל ומרגיש
.4.וב שומישה ךלהמב הביבסל קיזמ וניא רצומה .5

וא ,וב שמתשהלו רוזחל ןתינ היהיש ךכ בצועמו ,ןמז ךרואל ישומישו דימע רצומה
.םירחא םירצומב ביכרמכ ,ויקלחב
.6


אלל הדמשה וא קוריפ ,רוזחימ רב תויהל רצומה לע ,ודיקפת תא םייסש רחאל
.הביבסה לא םיקיזמ םירמוח רורחיש
.7


.ךורא חווטל םדאה לש ותחוורל םורתל רצומה לע .8


רולכ לוטנ ריינ

יאדכ ללכב םא טילחה ל שי ,תישאר .ידוסי ןונכיתו הבר הבשחמ תבייחמ יקנה רוצייה תטיש
תא הקידצמ וב המולגה תלעותה ןיא אמש וא ,רצומה רוצייל תוירחאה תליטנב חורטל
.רתוי תובוט ,תורחא תוטישב םג היוצרה תלעותה תא גישהל ןתינש ןכתיי .החריטה
ילוא וא ,(הביבסל קיזמ וניאש הזכ וליפא) ןגזמ וב ןיקתהלו תיב תונבל ףידע םאה :המגודל
?הממחל ץיקב ךפהיי אלש ךכ ,תיבה תא ןנכתל

ךרד אוצמל הבוחה ונילע תלטומ ןיידע ,ךרע לעבו יוצר אוה רצומהש ונטלחהש רחאל םג
.ליעל ונמנש תושירדל ףופכב ,ורצייל

ירמגל עונמל ףאו תיחפהל הרטמב ,םלש רוצייה ספב םייוניש וגיהנה םלועב םיבר םילעפמ
רולכב םוקמב ןצמחב שומישל רבע טפארק ידוושה ריינה לעפמ :המגודל .הביבסל םיקזנ
םירמוח) םידירולכונגרואה תומכב 25% לש התחפהל ,הנש ךות ,םרתו ,ריינה תנבלה ךילהתב
םיכפשב (יחלו םדאל םיליער ,הביבסל םיקיזמ ,עבטב תולקב םיקרפתמ םניאש םיינגרוא
.הידוושב םייתיישעתה

תכימתב ,ינוריע קוח קקחנ ,תירבה תוצראב ,ןוגרוא תנידמבש דנלטרופ ריעב :תפסונ המגוד
לש עירכמה בורה ומכ .(רק-לק) ףצקומ ןריטסילופב שומישה לע רסואה ,םיבשותהמ 85%
רמוחה רשאכ .םישדחתמ םניא רשא ,טפנ ירצותמ ןריטסילופה קפומ ,קיטסלפה ירצומ
תודעסמ 2200 -מ רתוי .םיפסונ םיקיזמ םירמוחו ןריטס הביבסל ררחשמ אוה ,קרפתמ
יפילחתל ורבע וא ,הז רמוחמ םיימעפ דח םילכב שומישה תא וקיספה ,דנלטרופב ןוזמ יקפסו
.ריינ
.עוציב רב וניא יקנ רוצייש םינעוט ונימיב םיניישעתה בור ,תורחאו הלא תואמגוד ףא לעו
רצומ לכ יבגל רקחמב הלודג העקשה תשרדנש ,ןה םהירבדמ תולועה תוירקיעה תונעטה
תא דואמ דע תרקיימ וז הטיש ,ןכ ומכ .םירצומה תולע תא דואמ רקיימ רבדהו ,רצומו
.תיתורחת םיריחמ תמר לע רומשל הייקנה היישעתה לע השקמו יפוסה רצומה

יתלבו תינסרה דוסי תחנה לע תוססובמ ,הרואכל תוינויגה ןהש ףא ,ולא תונעט ,םלואו
םלשל ילבמו ןידה תא תתל ילבמ ,הביבסל קיזמה רצומ ןיעדויב רצייל רתומ היפלו ,תירסומ
.ריחמה תא

וקלח תא קרש ריחמ שי הז קזנל .םרוג יתודידי אלה רצומהש קזנהמ םימלעתמ םינעוטה
?חמוצו יח לש םינימ תדחכהבש קזנה תא ףסכב ךירעהל לגוסמ ימ ,ןכאו .ףסכב אטבל ןתינ
ןיטולחל םימלעתמ םינעוטה ,ריחמל רוזחנ םא ךא ?ונידכנו ונידליל םרגייש קזנה תא
ופיסוה וליא .וב שומישה םות םע קיזמה רצומהמ החטיבב רטפיהל ידכ שרדנש ריחמהמ
אלה רצומה לש הזל וריחמב הוותשמ הביבסל יתודידיה רצומה היה ,רצומה ריחמל ותוא
.ונממ לוז ףא ילואו ,יתודידי

םייקנל 'תיקוח' הפדעה

וזכ העקשהש חכוה רבעב תובר םימעפ ,םלואו .רקחמב הלודג העקשה תשרדנ ,ןכא
אצומ ,םירקחמה ךלהמב רבצנה עדיה .םירכינ םיחוור הבינמ ףאו ,ללכ ךרדב תמלתשמ
רצקה חווטבש ןכתיי .תושדח תויגולונכט ךרד תוצירפ רשפאמו םייופצ יתלב םישומיש ומצעל
ןתניהל הכירצ ךכל הבושתה ךא .םיקוושב דדומתהל הייקנה היישעתה ירצוממ קלח השקתי
תודדומתהה ריחמ תא ונזאי ךכבו ,םייקנ םירצומל תופידע וקינעיש ,יוסימבו הקיקחב
,הביבסל יתודידיה רצומה תא ופידעיש ךכל איבת םינכרצה לש םתועדומ תרבגה .תילכלכה
היישעתה לכשכ ,רגסיי רעפהו היעבה רתפית ךוראה חווטב .רתוי טעמ הובג וריחמ םא םג
.יקנ רוצייל רובעת

,יקנ רוצייל רובעל ,הרימחמ הקיקח בקע ,םינרציה וצלאנ םהבש םירקמה לכבש ,איה הדבוע
,תורבח ידיב םויה טלשנ יפוריאה םיררקמה קוש .רפתשהלו לעייתהל רגתאה םתוא חירכה
םינגזמה ,םיררקמה תיישעתב שמשמה ןואירפה זאג) CFC יפילחתב שומישל ורבעש
רסאנ '80 -ה תונשבש ,דיסקואיד םוינטיטה תיישעת .ןוזואב םיעגופ םניאש (םיסיסרתהו
רוצייה לועיי ידי לע ,תלוספה תויומכ תא ןיטקהל ךרד האצמ ,םיל תלוספה תא ךילשהל הילע
.קושב הלש תורחתה רשוכ רפתשה ךכו ,םלגה רמוח לש רתוי בוט לוצינו

תוכרעמ לש ןתסירקל םידע ונא םויה רבכ ?ונל תעצומ הפולח וזיא :לכמ בושחה ,ןורחאו
תומכ ךשמיי בצמה םא .ונמצעב םירציימ ונאש םילערמ םיעגפנ ונא .תומלש תויגולוקא
.השונא הכמ גפס ונמלועש תובר אל םינש ךות חכווינ ,אוהש

תויהל לוכי יקנ רוציי ,ףפוטצמו ךלוהה םלועב .ןופצמה תטקשהל ,תורתומ וניא יקנ רוציי
.ומצע ידימ ונתלצהל חתפמה תויהל ךירצו

תירבה תוצראב םוהיזה תומרב רופיש
תירקיעה הביסה
רופישל
רופישה זוחא
רופישה תפוקת
םהזמה רמוחה
שומישה תקספה
תוינוכמ קלדל ףסותכ
-86%
1975-85
תרפוע תטילפ
שומישה רוסיא
תואלקחב
-75%
1970-83
הרבדה רמוח) DDT
ןמושב רבטצמה
(ףוגה
רוציי לע רוסיא
-75%
1970-80
ליער לקימיכ) PCB
ןמושב רבטצמה
(ףוגה
שומישה תקספה
רולכ רוצייב תיפסכב
-80%
1970-79
יעקשמב) תיפסכ
(םיכפש


תעה בתכב םסרופ רמאמה .לארשי "סיפנירג"ב ליעפ - דוד היעמש :רמאמה רבחמ תודוא
.םילשורי תירבעה הטיסרבינואה ,םיעדמה תארוהל זכרמה תאצוהב ,"2000 טעמכ" יעדמה


03-5732750 :לט םייתעבג ,6 ה"לה הביבסה תוכיאל הלכלכהו קשמה םורופל תורומש תויוכזה לכ ©
הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ