תא רוגסנ - דרת אל םימה תכירצ םא :ןמרביל
םימילו תועשל םיזרבה
הור לכימ :תאמ
.11.06.01 סבולג ןותיע  :רוקמ
     

ליברמן: אם צריכת המים לא תרד - נסגור את הברזים לשעות ולימים
לוטיבל הקיקחל הנשה איבא ;תואלקחל םימה דוסבסב ךישמנ אל"
"תוסכימה

לש הדירי התיה אל תאז תורמל ךא ,רתויב ןכוסמ אוה םימה קשמ ובצמ"
דחא בוק לש הדירי וליפא התיה אל יאמ שדוחב .ץראב םימה תכירצב שממ
םיפירח םידעצ טוקנל בייחמ הז רבד .הנידמה יחרזא לש םימה תכירצב
םימה תצעומ תבישיב , ןמרביל רודגיבא ,תויתשתה רש רמא ךכ ."רתויב
.('ב) םויב המייקתהש

,םהיגוסל םימה ינכרצמו הלשממה לש םיגיצנ 40 -כמ תבכרומ םימה תצעומ
בצמה חכונל יכ ,רמא ןמרביל .דבלב תוצלמה ןתמ לש דמעמ תלעב איהו
תולודג תוימוקמ תויושר 30 -ל תונפל ותנווכב ,םימב רוסחמהו רומחה
.םימה תכירצ םוצמיצל תושעל ןתנווכב המו ושע המ ול חוודל השירדב
םידעצ וטקני אל תויושרה םא .תושעל המ טילחנ לבקאש םינותנל םאתהב"
יפ לע םימי וא תועש ךשמל ילוי שדוחמ לחה םימה תמרזה תא קיספהל ץלאינ
."ךרוצה

םיאלקחל יוציפה אשונב הטלחה הלבקתה אל העש יפל יכ רמא ןמרביל
ףסכ ןיא רצואה דרשמל יכ זמר ךא ,םימ תוסכימ לע ןוצרמ רותיו ןיינעב
לבקתת עובשה ףוס דע יכ ,מ"הר י"ע ול חטבוה ,וירבדל .יוציפה םולשתל
םימה דוסביס םע דוע ךישמהל רשפא יא ,וירבדל .וז היגוסב הטלחה
תאצקה לוטיבל איבתש ,הנשה ףוס דע ,הקיקח םוזיל ותנווכב יכו ,תואלקחל
.תואלקחל םימ תוסכימ

םיישממ םידעצ םישענ התע רבכ יכ ןמרביל רמא הלפתהה אשונל וסחייתהב
תלפתהל איבהל איה הרטמה יכו הלפתה ינקתימ תמקהל םיזרכימ םוסרפ לש
סחייתהלמ ענמנ ןמרביל .תובורקה םינשה 4 ךותב ,םימ ק"מ ןוילימ 200
.היכרותמ םימ אוביי ןיינעל

ידכ ,בוציק רוזאכ ץראה ירוזא לכ לע זירכהל תורשפא ןחוב אוה ,וירבדל
אלא ,תיצראה תינגא תלתה תכרעמב םירושק םניאש םיבושייב םגש
.םימה תכירצ תא בוצקל היהי ןתינ ,תויאמצע םימ תוכרעמב

אל איה ךא ,10% -ב תואלקחל םימה רוקיי אשונב םג הנד םימה תצעומ
.אשונב הצלמה םוש השביג

הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ