ימויק ימואל רבשמ
ןמרש ןיטרמ :תאמ
.ןושאר רוקמ ,25.05.01  :רוקמ
     

ימויק ימואל רבשמ

ימואל רבשמ לש םידממ שבולו ךלוהה ,םימב רומח רוסחמ ינפב םויכ תבצינ לארשי
םיכרצל םימ קפסל שממ לש ישוק יופצ הנשה ץיקה ךלהמב רבכ .םידקת רסח ימויק
םרטש הרמוח תגרדל עיגי םירגאמה בצמ .תינוריע הייתש ללוכ - רתויב םיינויחה
הביאשה תכרעמ לע תיזיפ השקי רבדהש ,ךומנ הכ תדרל יופצ סלפמה תרנכב .ונעדי
םוהיזו החלמה תנכס תמייאמ םיירקיעה םירגאמה לכב .יצראה ליבומל םגאהמ
.ךשמתמ רתי-לוצינמ האצותכ

רומח ילהנמ לשכ בקע רקיעב אלא ,םילקא יאנתמ האצותכ קר רצונ אל הזה בצמה
.םינורחאה םירושעה ינשב תימואלה םימה תכרעמ תלעפהב

תמקהב ףוחד ךרוצ םייקש ןיבהל ידכ תדחוימ תיגולורדיה תונמוימב ךרוצ ןיא
תונויער לש בחר ןווגמ עצוה הז רשקהב .םימ לש יתוכאלמ רוצייל םילעפמ
,סולינהמו היקרוטמ םייתשביו םיימי תת תורוניצ ללוכ ,היעבה םע תודדומתהל
ףא לע ,םלוא .תוינוא תועצמאב 'הזודמ' ילכמ תרירגו ,הירוס תוצוח תולעת
,העדה תרבוג םילוקשו םיסונמ םיחמומ ברקב ,וללה תועצההמ קלחב תויתריציה
ססבתי רשא ,הלפתה ילעפמ לש ףקיה בחר ךרעמ תמקה בייחמ היעבל יתועמשמ ןורתפש
.תורפושמו תוחכומ תויגולונכט לע

ןושאר הלפתה לעפמ .השורדה תוכרעיהב ינוטלש םינוא רסוח הלגתמ ןאכ םג ,םלוא
םימה קשמ ישאר לש תוכרעהה יפ לע .הנשל ק"מלמ 200 קפסל דעוימ ,טלחוה וילע
לודגל םימל שוקיבה לולע וז הפוקתב .םינש 5-4 ךשמיהל לולע תינכתה עוציב
אלו ,םישדח םישוקיב קפסל שרדיי ןנכותמה הלפתהה ךרעמו ,הנשל ק"מלמ 40-כב
.םייקה ןועריגה תנטקהל טעמכ םורתי

לש ינידמה טביהה לש ותועמשמ תדדחתמו תכלוה ,תיתלשממה דיה תלזוא עקר לע
אצמנה חטשה תולובג ךותב לארשיל םינימזה םייעבטה םימה לכ ךס .םימה תייגוס
תוגיסנה תא עצבת ןכא לארשי םא ,םלוא .ק"מלמ 1,700-כב םכתסמ םויכ התטילשב
לע הטילשה ןדבוא איה רבדה תועמשמ ,ש"ויבו ןלוגב םיינידמ םירדסהב תוכורכה
תבוטל (םויכ הל םיניזמה םימה ךסמ םישילש ינשל בורק רמולכ) ק"מלמ 1,000 -כ
.יניתשלפ וא ירוס - יברע ןוטלש

לארשי תטלחהמ ינוציק ןפואב עפשוי תימואלה םימה תכרעמ לרוגש ,ןכ םא רורב
רוסחממ לובסת לארשיש ןוכנ .וללה םימה תורוקמב התטילש לע רומשל וא רתוול
.התטילש תחת םויכ םיאצמנה םימה יבאשמ לכ תא הידיב רומשת םא םג ףירח םימ
םע דדומתהל ידכ .ינוציק ןפואב היעבה תא רימחי םימ תורוקמ לע רותיו ,םלוא
רבעות םהילע הטילשהש םימה לכ תא םג קפסל הלפתהה ךרעמ לע ,'רותיוה שיחרת'
דראילימ ןיב - רידא הלפתה ףקיהל ךרעיהל שיש רבדה שוריפ .יברע םרוג ידיל
קשמל השק רגתא ביצי הז לדוג רדסב ךלהמ .הנשב םיבקועמ םירטמ יצחו דראילימל
.הנידמב היגרנאה תכירצ לע תכל תוקיחרמ תוכלשה םע ,ילארשיההבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ