תורוקמ תא םהזל םימייאמ פ"שרהמ םיכפש
לארשיב םימה
רקוט ינב :תאמ
.12דומע ,25.05.01 ןושאר רוקמ  :רוקמ
     

לארשיב םימה תורוקמ תא םהזל םימייאמ פ"שרהמ םיכפש

בויב ימו ,םיכפשב תלפטמ אל תיניתשלפה תושרה הדאפיתניאה תליחת זאמ
תרגסמב ,רוכזכ .הנידמב םימה תורוקמ תא םהזל םימייאמ לארשיל הכותמ םימרוזש
הפתיש לארשי .הלש םיכפשב לפטל תושרה תא בייחמש ףיעס םתחנ ולסוא ימכסה
.לארשיב רוהיט ינקתמב םיכפש םתואב לופיט תרומת תושרהמ םיפסכ הלביקו הלועפ

םרכ לוטו םכש יכפש ,לארשיל פ"שרהמ םירבעומ אל םיפסכה רבוטקוא תליחת זאמ
,ןורבח לחנ תא םימהזמ ןורבח יכפש ,רדנסכלא לחנ תאו רהה רפיווקא תא םימהזמ
.ןוקריה ןגא תא םהזל םימייאמ היליקלק יכפשו

ףוסיאל םינקתמה המוחתבש ,ןורשה םורד תירוזיאה הצעומה ר"וי ןגס ,םהש ןליא
רובע םלשיש ימ היהי אל םא יכ ריהזמ ,היליקלק יכפשב הכ דע ולפיטש םיכפשה
יחצ ,הביבסה תוכיאל רשה .ןוקריל ומרזי םה אבה שדוחהמ לחה - םיכפשב לפיטה
םיכפשב לופיטל לקש ןוילימ 70 ביצקהל תויתשתהו רצואה ירשמ שרוד ,יבגנה
ריבעהל הרומא לארשיש םיפסכ תועצמאב לופיטה תא ןממל עיצמ אוה .הימונוטואהמ
.תושרלהבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ