הפורטסטק :מ"הרל םימה יאצמ
תג הלב :תאמ
.13 דומע ,25.05.01 ןושאר רוקמ  :רוקמ
     

הפורטסטק :מ"הרל םימה יאצמ

הנרצווית ,רטמ 215 סונימל עיגישכ .מ"ס יצחכב תרנכה סלפמ דרוי םוי ידמ
.יצראה ליבומב םימ תקפסהב תושק תויעב

הלפתהה ינקתמל .יצחו הנשכ דועב קר תונהיל לכונ היקרוטמ םיאבוימה םימהמ
.םינש 3 -מ הלעמל ןיתמהל ךרטצנ

לאומש ,םימה ביצנ רמוא ,"הקוצמ בצממ רומח רתוי הברה לארשיב םימה קשמ בצמ"
הדעווה .לארשיב םימה יאצמ תקידבל לועפתה תדעו לש היתונקסמ תובקעב ,לט
250 לש רוסחמ ןיידע םייק" :הלשממה שארל עובשה ושגוהש םיאצממה תא המכיס
רושיגל ןתינ אל הזה רעפה .2001 תנשל תשרדנה הכירצה תקפסאל םימ בוק ןוילימ
בטימ םע תוצעייתה ךות .(רתי תביאש רמולכ) םיסלפמ תדרוה ךשמה ידי לע
קשמל הפורטסטק עונמל ידכ יכ תיעמשמ דח הנקסמל העיגה לועפתה תדעו ,םיחמומה
אלו ,בוק ןוילימ 200 לש ףקיהב םירזגמה לכב הכירצה תא תידיימ ץצקל שי ,םימה
."ץלמוהש יפכ בוק ןוילימ 50 -ב קפסתהל

טוקנלו םימ תקוצמ לע זירכהל תויתשתה רשמו הלשממהמ הדעווה השקיב דוע
םימ תורוקמ חותיפו הכירצה םוצמצ םשארבו ,םירימחמ םידעצ לש הרושב
דועב קר היקרוטמ םיאבוימה םימהמ תונהיל לכוי לארשיב רוביצה .םייביטנרטלא
תריחבו ןוסחא ינקתמ תיינב ,םיזרכמ תאצוהב ךורכ ךילההש םושמ ,יצחו הנשכ
קרש םושמ ,םינש 3 -מ הלעמל ןיתמהל ךרטצנ הלפתהה ינקתמל .םתיינבל םירתאה
.םיזרכמה ומסרופ שדוחכ ינפל

50 ליפתהל ןנכותמ הלפתה ןקתמ לכ .םימ בוק ןוילימ 250 -ל םויכ םיקוקז ונא
חא םהל ןיאש םיפקיה ולא .הלפתה ינקתמ השימחל קקדזנ - רמולכ ,בוק ןוילימ
יצחב סלפמה דרוי םוי ידמ .רטמ 214 -ל עיגה תרנכב םימה סלפמ .םלועב ערו
.יצראה ליבומב םימ תקפסהב תושק תויעב הנרצווית ,רטמ 215-ל עיגישכ .מ"ס
םיחטש תוחפ רמואש המ ,םימה תכירצב םצמטצהל ךרטצנ תואבה םינשבש הארנ
יריחמ תורקייתהו םילובי תוחפ ,תואלקחל םימ תוחפ ,תוניג תוחפ ,םיקורי
היהי אלש ןעוט ,תורוקמ תרבחב םימה תוכיא להנמ ,קז בקעי .תוקריהו תוריפה
.םייתיב םיכרצלו הייתשל םימה תקפסאב יתועמשמ ץוציק

םהו םהלשמ תוראב םהל ןיאש ,תוירקהו הפיח יבשות ויהי לובסל םינושארה
תוסכמש ,םיאלקחה ןבומכ ויהי םיירקיעה םילבוסה םלוא .יצראה ליבומב םייולת
.רתוי דוע וצצוקי םהלש םימה

הב קוסעלמ וענמנ תומדוקה תולשממה םלוא ,השדח הניא לארשיב םימה תייעב
וב יטירקה בצמל םימה קשמ תא ואיבה ךכו ,םייטילופ תויאדכ ילוקיש לש םימעטמ
הצואה ידיקפ ,תורוקמ תרבחב םימה תוכיא לע יארחאה ירבדל .םויכ יוצמ אוה
רופישל תושקבה לכ תא תוחדל רצואה גהנ םינש ךשמב .הבר הדימב רבשמל םיארחא
םלתשמ ילכלכ ףנע הניאש ,תואלקחל םינפומ םימה בורש הנעטב הנידמב םימה קשמ
.קשמל

ןתנ ,דרי םימה סלפמש תויה .ןדריל םימ םיקפסמ ןיידע ונא ,הקוצמה תורמלו
םירזהל ידכ יצראה ליבומב ,רתוי הכומנ ,תפסונ הבאשמ ןיקתהל הארוה םימה ביצנ
.םינדריל םימה תסכמ תאהבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ