םימה רבשמל ינמז ןורתפ שי
ןוחמש םולש :תאמ
.13 דומע ,25.05.01 ןושאר רוקמ  :רוקמ
     

םימה רבשמל ינמז ןורתפ שי

תרומת תוסכמה לע םנוצרמ ורתווי םיאלקחהש אוה ןורתפה תואלקחה רש תעדל
ןיחלוק ימ תבשהל םינקתמ ,הלפתה ינקתמ םיקהל שי ךוראה חווטל לבא .םייוציפ
תונופטש ימ ףוסיאל םירגאמו

.ויתודלותב השקה רבשמל עלקנ לארשיב םימה קשמ ,תונוחש םינש לש ףצר תובקעב
ץוציקה לדגוה הנשה .םיאלקחה םניה םימב רוסחמה ריחמ תא םימלשמש םינושארה
עקרק לש םנוד יפלא תואמ :דבכ ריחמה .םימה תוסכממ תיצחמ לש םידקת רסח ףקיהל
םיסדרפ לש םימנוד יפלא תורשע רוקעל ךרוצ היהיו ,הממש תויהל ורזחי תיאלקח
םידבוע לשו םיאלקח יפלא לש םתסנכהב תישממ העיגפ - האצותה .םיעטמו
.תואלקחל םירושקה םיתורישהמו היישעתהמ םיסנרפתמה

הפוקתל םהלש םימה תוסכמ לע ןוצרמ םיאלקחה ורתווי התרגסמבש תינכות יתמזי
ףותישל הכזנש הווקמ ינא .םתסנכה ןדבוא לע יוציפל וכזי הרומתבו ,הבוצק
.תינכותה לש ריהמ םושייב רצואה דרשמ דצמ הלועפ

ןורתפה .ינמז ןורתפ הניה םימה תוסכמ לע ןוצרמ רותיוול תינכותה םלוא
קשמ חותיפל םינפומה םיביצקתה לש תידיימ הלדגה אוה ךוראה חווטב םימה תקוצמל
םירגאמ תמקהו ןיחלוק ימ תבשהל םינקתמו הלפתה ינקתמ תמקה םע דחי ,םימה
.תונופטש ימ ףוסיאל

שומישל ןיחלוקה ימ לאיצנטופ אולמ תא לצנל הליכשמ התיה לארשי תנידמ וליא
תועמשמה .הנש ידמ םיכסחנ םיריפש םימ לש בוק ןוילימ 200-מ הלעמל ויה ,יאלקח
.שחרתמ היה אל ללכ ונתוא דקופה םימה רבשמ לכש איההבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ