תיעוצקמ הטלחה ןובשח לע תיטילופ הטלחה
?תיתביבס
ןח לאומש :תאמ
       

החלטה פוליטית על חשבון החלטה מקצועית סביבתית? על החלטת ראש הממשלה להגביר את שאיבת היתר מאקוויפר החוף
שאר יכ ונל רשיב ,24.5.01 'ה םוימ ץראה ןותיע לש הלכלכ רודמ
רפיווקאמ רתיה תביאש תא ריבגהל הטלחה לביק ןורש לאירא הלשממה
רמ ,רבעשל םימ ביצנ לש הדמע לבקלו ,ידמל ההומת איה ונניעבש ,ףוחה
הלעמהמ עוצקמ שיא ,ןהכמ םימ ביצנ לש ותדמע ינפ לע ,ריאמ ןב ריאמ
.לט ןועמש רמ ,הנושארה

תא ריבגהל עוציב תארוהו הטלחה שיש ונל ררבתה ,הנטק העידיב ,ךכ
,ןכל ,אצמנו רתי לוצינ לצונמ םינש רבכש ףוחה רפיווקאמ רתיה תביאש
ינפב גיצה ןהכמה םימה ביצנ .החלמהמ האצותכ ךיפה יתלב סרה תנכסב
.הפורטסטק ינפל אצמנ םימה קשמ .הרורב דאמ הדמע הלשממה שאר
ו תיאלקחה הכירצב ק"מ ןוילמ 100 ץצקל ,הנשה דוע ,דימו םיבייח ,ןכל
אל בל באכ םע .תירוביצהו תיתיבה הכירצב םיפסונ ק"מ ןוילימ 100 -
ףקיה תנטקהל םיעצמאב טוקנל וא תוניג שבייל הנשה םיבייח ןטק
.ןהכמה םימה ביצנ יפל ךכ .היקשהה

יכ סרג ,תאז תמועל ,םינשה תבר ותוננאשב עודיה ,רבעשל םימה ביצנ
רפיווקאמ ובאשיי םיפסונ ק"מ ינוילימ תואמ םא הרקי אל רבד"
ידי לע ךמתנו ךמות םינש הזמש ,ןורש הלשממה שאר וליאו ."...ףוחה
שיא לש תונובנה ויתוקעזמ םלעתהל ול היה חונ ,יאלקחה רוטקסה
לעש תובותכהמ םלעתהלו ןנאשהו םחה לוחב ושאר ריתסהל ,עוצקמ
םא םג ,וב וכמתי םיאלקחה תואבה תוריחבב ,קפס ןיא .םינש הז ריקה
.תותשל המ םהל היהי אל רבכ

קשמה םורופ םסרפ םייתנשכ ינפל רבכ .ריקה לע המושר תבותכה
דילש ןמאנ דסומ ףותישב ,לארשיב הביבסה תוכיא ןעמל הלכלכהו
הביבסה תוכיא םוחתב תימואל תופידע ירדס" ח"ודה תא ןוינכטה
םהרבא ר"ד .בר ןויעב ארק אל הארנכ ןורש הלשממה שארש ,"לארשיב
ןה ,םוהתה ימ תחלמהש הארנ" יכ הז ח"ודב בתוכ ,יתביבס ץעוי ,ודכרמ
תיתוכיאה היעבה איה ,רהה רפיווקא לש ןהו ףוחה רפיווקא לש
יכ וששח תא עיבמ ףא ודכרמ ר"ד ."םימה קשמ לש רתויב תילנידרקה
ינוניבה חווטב תענמנ יתלבה ותחלמהל איבי ףוחה רפיווקא לוצינ"
אל ,הנושארה הגרדממ עוצקמ שיא לש ,ולא תוששח רואל ."ךוראהו
לש ןוכנ לוהינ םע ילואש ,הז בצמ ץיאהל שקבמ ןורש עודמ רורב
?וענמל היהי ןתינ רפיווקאה

רבוטקואב .עירתהל ךישמה הביבסה תוכיא ןעמל הלכלכהו קשמה םורופ
העדומ םורופה םסרפ ,ליעל ח"ודה םוסרפ רחאל םישדוח רפסמ ,1999
םילשכה תקידבל תיתכלממ הריקח תדעו לש תידיימ המקהל תארוקה
,קיציא הילד ,הביבסה תוכיאל רבעשל הרשה .םימה קשמב תוכרעיהב
ןיאו .העש התואב םוריח בצמ לע זירכהל הפוקת התואב איה םג הארק
.הנוע ןיאו לוק

ויתוקעז ,םינש תורשע ךשמב ,םורופה תואירקלו הרשה תואירקל ומדק
הלכלכהו קשמה םורופ אישנ ,רימת ףסוי רמ ,רבעשל כ"ח לש תושאונה
הסירק עונמל ,תרושקתה ילכבו תסנכה תודעווב ,הביבסה תוכיא ןעמל
.הנוע ןיאו לוק ןיאו .םימה קשמב

לע רורב ןפואב עירתמ ןהכמ םימ ביצנ רשאכ ,תיתימא ןחבמ תעב ,תעכ
התא םוריח ידעצ וטקניי אל םא םימה תכרעמ לש היופצ תישממ הסירק
?תיטילופ הטלחה טילחהלו ,רבעשל םימ ביצנל ןיזאהל ףידעמ

שוביימ סונמ היהי אל ץיקהש ןכתיי .תוניג שוביי לע םילימ רפסמ דועו
היה הנוכנ הקיקחו הבשחמ ,ןוזח תצק םע ךא .תואלקחב העיגפו תוניג
.תוניג שוביי עונמל ןתינ

לופיטה רוזיב לש המגמ תחתפתמ יברעמה םלועבו ב"הראבש ,םינש הזמ
םיכפש לש רוהיט תוכרעמ לש המקהב רבודמה .םייתיב םיכפשב
תולגוסמה ,רחסמ ירוזא ,ןולמ יתב ,תונוכש רובע םייתיישעתו םיירטינס
תויגולויב רוהיט תוכרעמ ןניהש ולא תוכרעמ .םויל ק"מ תואמב לפטל
רמוחה תא תוקרפמה תויבוריא תוירטקב לש ןתלועפ לע תוססבתמה
םירהוטמ םימ לש םיבר ק"מ קיפהל םג תולגוסמ ,םיכפשבש ינגרואה
םשל קר .יתיבה ןוניגב ןהו תואלקחב ןה שומיש תושעל היהי ןתינ םהב
לש ק"מש ירה טנס 60 -כ ונל הלעי םילפתומ םימ לש ק"מ םא ,האוושה
לש ריחמה עברמ תוחפ .דבלב 'גא 40 -כ הלעי ולא תוטישב םיבשומ םימ
דע םייתנש ןיתמהל ךרטצנ םילפתומ םימ רובע םא .םילפתומ םימ
ראותמה ןפואב םיחלוק תבשהש ירה הלפתהה ןקתמ לועפת תליחתל
.ןקתמה לועפת תליחתל דעו הנמזהה ךיראתמ םישדוח 3 -כ ךראת

םזי לכ בייחתש הנשמ תקיקח וא הקיקח םדקל היהי ןתינ ,ןוזח תצק םע
םימה וקשי ,ץיקב .הזכ ןקתמ ,םיקמ אוה התוא השדח הנוכשב םיקהל
םימה תא םירזהל היהי ןתינ ףרוחבו הנוכשבש תוניגה תא םיבשומה
תא םירזהל תקפסמ הניא םתוכיאש הרקמב וא םוהתה ימ לא םיבשומה
םיטרופמ םקלח .םיינוזח םניא ולא תונויער .יזכרמה בויבה לא םיפדועה
הביבסה תנגהל תיאקירמאה תונכוסה לש EPA-832-R-97-001b ךמסמב
רתאב הרתי תולקב הגשהל םינתינו ,1997 לירפאמ סרגנוקה לא
.http://www.epa.gov וז תונכוס לש טנרטניאה

םה .ןוזח רדגב םניא ולא םירבד יכ עדיי הלשממה שארש בושחו יאדכ
תולעופ ולא תוכרעמב ,ויניע ומב ,הזח ולא תורוש בתוכ .תואיצמ םג
הנוכש לכבש ךכל איבהל ןוזח שורד םויה .לארשיב תומוקמ רפסמב
איבהל לכונ ןוכנ ןונכתו ןוזח ה'להפיט דוע םע .הזכ ןקתמ םקוי השדח
,הנבנ שדח ןיינב לכב בזרמ תוכרעמ ןיקתי ןלבק לכש הטלחהל םג
ימל ולחלחי םשמו הגיפס תורובל םימ ומירזיו םימשגה ימ תא ופסאיש
רבחל םיבורקה תועובשב ותלוכי לככ השעי ולא תורוש בתוכ .םוהתה
תוטלחה לבקתהל ולכוי ובש רויסל רבדב םיעגונה םימרוגה לכ תא
.ןאכ םיגצומה תונויערה םושייל תויביטרפוא

הנורחאל ומסרפתהש ,תובתכב .ולאה תוכרעמה לע םילימ המכ דועו
תרניכה לש רתיה לוצינ תודוא תובר בתכנ ,םינושה תרושקתה ילכב
םימה תומכמ 1/3 -כ) הנידמב רתויב בושחה םימה רוקמב העיגפהו
לש ירוזיא בויב טקיורפל תינכת יכ ררבתמ (תרניכהמ קפוסמ םיריפשה
בויב לש ק"מ ףלא 400 תטילקל איבהל תדתעתמ ןלוג תירוזיאה הצעומה
.םישושמה ךפש ,תיתביבס שיגר רוזיאב אקווד ןלוגב םיבחרתמ םיבושיימ
םיאתמ םיבחרתמ םיבושייל אקווד ילואש ותעד תא ןתנ והשימ םאה
קפסי םגש ןקתמ ?בושיי לכב יגולויב רוהיט ןקתמ ןיקתהל רתוי
ךסחיי ףסכ המכ קדב והשימ םאה ?בושיי ותוא לש היקשהה יכרצ תא
רפסמ דועו ?ירוזיאה ןקתמל םתלבוהו םיכפשה דוחיאל תויתשת תיינבב
רקבמ לש םינורחאה תוח"ודה דחאב .תויתשתו םימב ןוכסח לע םילימ
תלבוה תויתשתב תוימוקמה תויושרה לש יארונה לוזלזה לפוטמ הנידמה
תחפה רועיש עיגה ח"ודה ריכזה םתוא תוימוקמ תויושר רפסמב .םימה
תחאל יפסכה קזנה .33% -כל (םימ זובזב התועמשמש הפי הלימ)
ח"ש 330,000 -כ היה ח"ודב רכזוהש תונטקה תוימוקמה תוצעומה
עיגהל לולע תולודגה םירעב יכ יתנבה רבד יניבמ םע תוחישמ !!!הנשל
ונתוא בייחמ ןקלחש הביסה יהוז ילוא .50% -כל ףא עיגהל תחפה רועיש
עיגה ילוא .תורוקממ םימה תא תונוק םה וב ריחמהמ 4 יפ וניהש ריחמב
לש ל"וחל תועיסנל אלו תויתשתה ןוקיתל ושמשי ולא םיפסכש ןמזה
10 עיקשמ םימה תוביצנש ןמזב .באוכ בלהו ?תוימוקמה תויושרה ירחבנ
תוזבזבמ תוימוקמה תויושרה ,םימ זובזב תעינמל ןייפמקב ח"ש ןוילימ
.תויתשתב לוזלז ךרד םימ

המחגל ענכיהל ומצעל השרי אלש השקבב הלשממה שארל הנופ ינא
באשת לא - אנא .תורודל היכב היהתש הטלחה לבקלו עגרה לש תיטילופ
רוזיבל םג לעפ ךא בל באכב ץצק ,הנשה .ףוחה רפיווקאמ רתי תביאש
בויבהו םימה קשמ לש רתוי ןוכנ לוצינל אבהו םיכפשה רוהיט תויתשת
וזה הבוטה המדאה ינפ לע םיבשויה םישנאהו הירוטסיהה .לארשיב
.ךישעמ תא וטפשי

ןח לאומש        
ןעמל הלכלכהו קשמה םורופ ל"כנמ
לארשיב הביבסה תוכיא
03-5732750 :לט םייתעבג ,6 ה"לה הביבסה תוכיאל הלכלכהו קשמה םורופל תורומש תויוכזה לכ ©הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ