ןטרס %100
ריש-לט תנע , ילאקזחי קודצ :תאמ
.7-6 םידומע ,13.6.01 תונורחא תועידי  :רוקמ
     

100% סרטן
לש תווצ דבע ןושיקה רוזיאמ הליערה הצובה יוניפב הקסעש הרבוד לע
.הלחמב םיקבאנ םיינש ,רטפנ דחא .ןטרסב ולח םתשולש .םישנא השולש
לש דחוימב הובג זוכיר הכותב הליכה םויב תועש 12 ךשמב וניפש הצובה
שארב רודכ לבקל ףידע היהש ןיבמ ינא םויה" .םינטרסמו םיליער םירמוח
תווצה ישנא ינשמ דחא ,יול בקעי רמוא ,"וזה הרבודה לע תויהל רשאמ
.ודרשש

םינש ךשמבש ,םינוסח םירבג תיישילש ,הצובה תווצ .השולש ויה םה
.ןושיקה תיעקרקמ הליער הצוב יוניפב הקסעש הרבוד לע ודבע תוכורא
.הלחמב םיקבאנ םירחאה םיינשה ,תמ דחא .ןטרסב ולח םתשולש

הרבודה לע תויהל רשאמ שארב רודכ לבקל ףידע היהש ןיבמ ינא םויה"
ירחא דרש יול ."ןטרסה תרבוד" תווצמ דחא ,(58) יול בקעי רמוא ,"וזה
רשאב תואדו-יאב יח אוה התעו ,ולש לוחטהו הילכה תתירכל השק חותינ
.הקלחמה לש תפסונ תוצרפתהל

יתישע ילש תובוט יכה םינשה תא" .תועש יפלא הרבודה לע השע (66) ג"י
ךותב יתייחש בשוח ינאשכ ררמטצמ ינאו" ,רפסמ אוה ,"הזה ץובה ךותב
תא םירמוג ונחנאש ונתוא ריהזהש דחא םדא היה אלו ,הזה ןטרסמה ץובה
,ןטרס תולחמ יתש דרש אוה :ךלהמ סנכ ומצע האור ג"י ."ונלש םייחה
רבכ" .יוכיס רסח הרקמכ זרכוה םהבש םייעובש ללוכ ,טשוובו סגה יעמב
.ונב לומתא רפיס ,"לבאה תא ונלחתה

ןטרס) המופמילמ ,60 ליגב ,2000 רבמטפסב תמ תווצב ישילשה רבחה
םשכ שממ ,יול בקעי היה ומש .הלחמב רמ קבאמ רחאל ,(הפמילה תוטולבב
המ עדיש ענכושמ היה אוה וייחל םינורחאה םיישדוחב .הרבודל ופתוש
.ותנמלא ,'נ תרפסמ ,"ותוא הגרה הצובהש העידיב תמ אוה" .ותוא לסחמ

ולגתנ ,תטיישב ןטרסה תשרפ "תונורחא תועידי"ב הנש ינפל הפשחנ זאמ
70 -מ רתוי ורתוא הכ דע ;לארשיב רתויב םהוזמה לחנה לש םיבר תונברוק
ולחש םיגייד 28 ולגתה .ורטפנ םהמ 22 -ו ,תטיישה ימחול ברקב ןטרס ילוח
.רוזיאב ולעפש םיגייד 270 לש הצובק ךותמ ,ןטרסב

לש העיגפ תנייצמה הנטקה הצובקה תא "תונורחא תועידי" ףשוח וישכעו
הרוצב לערל הפשחנ הרבודה תצובק .השולש ךותמ השולש :זוחא 100
עגפמכ התלגתה ןושיקה ימ תיעקרקב היוצמה הצובה .רתויב הרישיה
םירמוח לש רתויב ברה זוכירה תא הכותב תרגואש וז איה .רתויב לודגה
עוצקמה ישנאמ דחא .םוימדקו םורכ ,לקינ ,ןזנב ,ןסרא ומכ םינטרסמ
ךותל רשי לערה תקרזה" הצובל הפישחה תא הניכ רוזיאב םילעופש
."דירווה


המהוזב היוור תיעקרק
ידבוע םע ונמנ םתשולש .םיעבשה תונש ףוסב שבגתה "הצובה תווצ"
תומישמה תחא .תוימי תודובעב הקסעש "הנוב ללוס" לש תב תרבח ,"ןגוע"
םיקיתו םידבוע השולש ,"הצובה תווצ" .םילמנ לש תיעקרק תקמעה התיה
הצובה לש הריפח תודובעל וחלשנ ,דבכ דויצו םיפונמ תלעפהב םיסונמו
תונגוע ובש ,ןושיקה ןגעמ :לארשיב רתויב םהוזמה רוזיאה תיעקרקב
.רוזיאב םילעפממ ומרזוהש םיכפשה תבירמ םיווקנ וילאשו תוניפס
התוא תונפל ךרוצ היהו ,הכימסו תמהוזמ הצובב היוור התיה תיעקרקה"
.ג"י ריבסה ,"ןגעמל תוינוא תעונת רשפאל ידכ םישדוח המכ ידמ

תא םיאלממ ,רופחל םיליחתמו ףונמ םע רקובב ששב םיעיגמ ונייה"
ונייה .ונסמעהש המ תא ךופשל ידכ חותפה םיל םיאצויו ,הצובב הרבודה
,"תופיצרב םישדוחו תועובש ךשמב םיתיעל ,םויב תועש 12 הז תא םישוע
.יול בקעי רפיס

,םינוויכה לכמ ךילע זתינ היה הז" .הזה ץובהמ קמחתהל ךרד התיה אל
ןמזה לכ ,הב םיעגונ ,הצובה תא םיפטוש ונייה .הזב הסוכמ תייה התאו
אל .תווצה לש ןללוצה םג היה יול .יול בקעי רפסמ ,"הנממ םיכלכולמ ונייה
.הרבודב תולקת ןקתל םירוכעה םימה יקמעמל לולצל שרדנ םעפ


הדחיא הידגרטה
תכרפמ התיהש ,וזה הדובעה התיה תנכוסמ המכ ומצעל ראית אל םהמ שיא
אל םהמ שיא .תווצה קרפתה םינומשה תונש ףוסב .המצעלשכ תינעבותו
,ג"י הלח הליחת .הז רחא הזב ולח םה .םתוא דחאל תדמוע הידגרטש רעיש
תשרפ רחאל קר םלוא .םירחאה םיינשה ולח וירחא םייתנש .1998
.ןוסאה תא םהילע האיבה הליערה הצובהש דושחל ולחה תטיישב ןטרסה
ונל חתפ תטיישה לש רופיסה" ,ג"י רמוא ,"ונל הקלדנ אל הרונ םוש זא דע"
."הרקמ תויהל לוכי אל הז .ונפטח ונלוכ" :יול בקעי ."םייניעה תא

םילעפמה לכ דגנ העיבת ישילשה תנמלאו תווצה ישנא ינש ושיגי רחמ
.םילעפמל תאז הריתהש ,לארשי תנידמ דגנו ןושיקל םיכפשה תא ומירזהש
ךירצ אלו ,ינלטק היה הצובה םע עגמה" :םטילקרפ ,ןמכיפ רזעילא ד"וע
רשאמ ,ןטרסה ןיבל ןושיקה ימ ןיב רשקל הקצומ רתוי החכוה שפחל
."הרבודה ישנא תשולש

,העיבתה םהידיל העיגה אל ןיידעש רסמנ ,תועבתנה תחא ,םילקימיכ הפיחמ
,הביבסה תוכיאל דרשמה ,ףסונ עבתנ .םאתהב וסחייתי םה עיגת וז רשאכו
לע ןגהל ידכ םיעצמאה לכב טוקנל םיכירצ ויה הרבחה ילעב" :הבוגתב רסמ
דובעל וקיספיש ןמזה עיגה" יכ רמא ,ןרוג קחצי ,דרשמה ל"כנמ ."םהידבוע
."םידבועה לע ונגיו ,הצובה תא וקדבי ,'פאל-פאח'ב

םג תוכשמנ הלא ןוגכ תודובעש לומתא ןעט תוימיה תודובעה ףנעב םרוג
ללגב ,םינטק םידמימב יכ םא ,הליערה הצובל םיפשחנ םידבועהשו ,םויכ
.רתוי םימכחותמ הדובע ילכב שומישה


תפסונ העיבת
ןוילימ 65 לש העיבת הפיחב יזוחמה טפשמה תיבל רחמ ושיגי םיגייד 28
,לארשי תנידמ דגנו ,ןושיקל םיכפש ומירזהש םילעפמ השיש דגנ לקש
םהו ,12 ותמ םהמו ,ןטרסב ולח םיעבותה 28 .המרזהה תא הריתהש
לש םיכפשה יכ םינעוט םיגיידה .םהיתונמלא ידי לע העיבתב םיגצוימ
רזעילא םיטילקרפה םישיגמ העיבתה תא .ןטרסה תולחמל ומרג םילעפמה
.הפיחמ ןמכיפ והילאו


הפיח למנב תולילצה קיספה םיה ליח דקפמ
םירמוח לש םיהובג םיזוכיר םוקמב יכ וארהש תוקידבה תובקעב
םינטרסמ

תולילצה תא קיספהל לומתא הרוה ,ירעי הידידי ףולא ,םיה ליח דקפמ
.ורושיאב קרו ךא ועצוביש ,"תויחרכה תולילצ" טעמל הפיח למנב

ליח עציבש תוקידבבש רחאל הפיח למנב תולילצה תא רצע ירעי ףולאה
םיזוכירב םינטרסמו םינכוסמ םירמוח ולגתנ תיעקרקבו םיה ימב םיה
תועודיה תודבכ תוכתמ תיעקרקב ולגתנ דודשא למנב םג .םיהובג
.רתוי םיכומנ םיזוכירב רבודמ ,םיה ליח תנעטל ,םש םלוא ,תונטרסמכ
דע - דודשא למנב תולילצה לש ךשמה רשפאל ,אופיא ,טלחוה ליחב
םימחולב םייוסינ עצבנ אל" .םיללוצה לע םימה לש תוכלשהה וקדבייש
תולילצהש הנקסמל עיגנ םא" .םיאנותיע תביסמב ירעי לומתא רמא ,"ונלש
."םתוא ןכסנ אל - םימחולה תואירב תא תונכסמ דודשא למנב

תועידי" ריקחת תובקעב תולילצהו םינומיאה ירתא לכ תא קדב םיה ליח
וחלשנש רחאל ןטרסב ולח תטייש ימחול תורשע יכ הליגש ,"תונורחא
עובשב רבכ ףולאה ידיל ועיגה תוקידבה תואצות .ןושיקה ימב לולצל
תואצות תפישח רחאל ,לומתא .וקספוה אל תולילצה םלוא ,רבעש
אוה יכ עידוה הבו ,םיאנותיע תביסמ ירעי ףולאה סניכ ,2 ץורעב תוקידבה
.תולילצה תא קיספמ

לש םיהובג םיזוכיר ואצמנ םש ,הפיח למנ תיעקרקב הלגתנ םוהיזה רקיע
היישעת ילעפממ ןושיקל םימרזומה םיכפשב םרוקמש ,םוימדקו תיפסכ
הנירמב םג הלגתנ תיפסכ לש הובג זוכיר .םיימיכורטקלאו םיימיכורטפ
.דודשא למנב רתוא םוימדק לש יתועמשמ זוכירו ,ביבא לתב

םירקמב קר ועצבתי הפיח למנב תולילצה יכ עידוה םיה ליח דקפמ
ךרוצ היהי םא ,לשמל .לועפל תרחא ךרד ןיאש ענכתשי םהבש ,םידחוימ
שקומ ןמטוה םא קודבל תנמ לע וא לפנש ינויח רישכמ תיעקרקהמ תושמל
.טיש ילכל תחתמ

ןקת םלועב ןיא יכ רמא ,ץיבוניטרמ ארויג ל"את ,ישאר האופר ןיצק
ןקת עובקל ךרענ ל"הצו ,םימה םוהיז תניחבמ הלילצ תוחיטב עבוקה
.הלילצל רוסא וא רתומ םיוסמ םוקמ םא עבקיש ,הזכ ימידקת

הריקחה תדעו התדובע תא הכישממ ,םיה ליח עצבמש תוקידבל ליבקמב
הדעווה .רגמש ריאמ ,ןוילעה טפשמה תיב לש סומידב אישנה תושארב
תולחמ ןיבו ןמש ףוחבו ןושיקה למנב תולילצה ןיב רשק שי םא תקדוב
עדיה יכ רמא ירעי ףולאה .תטייש ימחול 70 -מ רתוי ולח ןהבש ןטרסה
תולילצה אשונב םיה ליח תא שמשי רגמש תדעווב הכ דע רבטצהש םוצעה
.דיתעב


הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ