יכה םה םירישע יכה :םימה תוביצנ ח"וד
םינזבזב
דרא תירונ :תאמ
.11 דומע ,13.6.01 תונורחא תועידי  :רוקמ
     

דו"ח נציבות המים: הכי עשירים הם הכי בזבזנים
תימוקמה הצעומה .לדגמ יבשותמ העברא יפ םימב םישמתשמ ןויבס יבשות
רש .הננער תייריעמ השולש יפ ןוניג יכרוצל אלש םימב תשמתשמ ןויבס
- הכירצה ץוציקל תינכות תויריעה ושיגי אל עובש ךות םא :תויתשתה
.םיזרב רוגסא

ףא םקלחו ,רתויב םירישעה םג םה לארשיב רתויב םילודגה םימה ינכרצ
תוביצנ ינותנמ הלוע ךכ - רתויב םילוזה םימל םינורחאה םימיל דע וכז
.ןמרביל רודגיבא ,תויתשתה רשל לומתא ורבעוהש םימה

,הנידמב תוירקיעה םירעב םינוש םיחוליפב ,םימה תכירצ לע םינותנה
חרואב םיפסאנ וללה םינותנה .ותשקב יפל ןמרביל רשל לומתא ורסמנ
ןויבס יבשות ,םינותנה יפ לע .רבעב ושרדנ אל ךא ,םימה תוביצנב ףטוש
םימ בוק 325 לש תישיא הכירצ םע ,"םינזבזב"ה תמישר שארב םיאצמנ
,המישרה ףוסב םיאצמנ לדגמ יבשות ,האוושה םשל .הנשל שפנל עצוממב
,והירמש רפכ יבשות .הנשל שפנל עצוממב םימ בוק 80 לש הכירצ םע
יבשות .הנשל שפנל עצוממב םימ בוק 225 םיכרוצ ,ינשה םוקמב םיאצמנה
תוביצנ ח"וד יפ לע .םינזבזבה תמישרב םיללכנ םניא ללכ ,בגא ,ביבא לת
םיעיגמ רתויב םינכסחל רתויב םינזבזבה ןיב םימה תכירצ ירעפ ,םימה
.םיזוחא תואמל

האצקהל ןויבס יבשותמ תורשע המכ וכז םישדוח המכ ינפל דע יכ ןייצל שי
םיבשותה ושמתשה לעופב םלוא ,םילזומ םיפירעתב תואלקחל םימ לש
םינורחאה םישדוחב .םהלש הייחשה תוכירב יולימלו תוניג תייקשהל םימב
תוימוקמ תוצעומו תויריע וליאב קודבל ןווכש ךלהמב םימה תוביצנב ולחה
ףגאה תלהנמ .ךכל םיאכז םניאש תורמל ,םימל םיכומנ םיפירעת םימלשמ
תובקעב יכ לומתא הרמא ,ץילב הגונ ,םימה תוביצנב הכירצ לוהינל
ילאירו אלמ םוכס םלשל ןויבס יבשות ולחה הנשה תליחתב ,הקידבה
.והירמש רפכ יבשות םג םינורחאה םימיבו ,םימה תרומת

תוימוקמה תוצעומהו תויריעהש םימה תומכ תא םג הקדב םימה תוביצנ
רפסמ יפל עצוממ בושיחב ,(ירוביצ ןוניג אלל) םינושה םהיכרוצל תואיצומ
ןויבס תימוקמה הצעומה תאצמנ ןאכ םג יכ הלוע הקידבהמ .םיבשותה
תצעומ .הנשל שפנל עצוממב םימ בוק 375 לש הכירצ םע ,המישרה שארב
תינוכסחה הייריעה .הנשל שפנל עצוממב םימ בוק 299 תכרוצ והירמש רפכ
,הנשב שפנל עצוממב םימ בוק 110 קר תכרוצה ,הננער תייריע איה רתויב
.הנשב שפנל עצוממב םימ בוק 111 תכרוצה ,ןומר הפצממ תוחפ

ןוניגל תויריעה תושמתשמ םהבש םימה םוחתב התיה תדרפנו תפסונ הקידב
םימ בוק ןוילימ -4ב תשמתשמ ביבא לת תייריע יכ הלוע םינותנהמ .ירוביצ
חתפ .הנשל םימ בוק ןוילימ 3.5 םע ןולוח הירחאו ,ירוביצ ןוניגל הנשל
הנשל םימ בוק ףלא 550 לש הכירצ םע םירעה תמישר תא תרגוס הווקת
.ןוניג יכרוצל

,םימה תוביצנ תועצמאב ,תויתשתה רש לומתא עידוה םינותנה תלבק םע
ןה דציכ ועידוי אל עובש ךותב םאש תוימוקמה תוצעומלו תויריעל
איביו ותוכמס תא ליעפי אוה ,םימה תכירצב זוחא 15 ץצקל תונווכתמ
.םיזרב לש תרגובמ הריגס תועצמאב הכירצה תנטקהל


הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ