םינוכיס תכרעה םיינוריע םיכפש תצוב םושיי
תולעותו
ביברא יעור :תאמ
.48-42 םידומע ,(2000 ילוי) ,405 ןויליג ,היקשהו םימ  :רוקמ
     

יישום בוצת שפכים עירוניים הערכת סיכונים ותועלות
ריצקת
אשונב םירקחמו תויפצת ,"תורוקמ" תרבח תעצבמ תונורחאה םינשב
ףותישב תישענ הדובעה .יאלקח שומישל תינוריע םיכפש תצובב שומישה
לילג עדי זכרמ ,(ןייפ סחנפ ר"ד) ינקלוו ןוכמב םימו עקרקל הקלחמה םע
ולחה רקחמה תודובע .תואלקחב םירושקה םינוש פ"ומ יפוגו (ל"גימ) ןוילע
םיאשונב קסועו ףיקמ אשונב רקחמה .הלא םימיב םג תוכשמנו ,1997 תנשב
תולאש רפסמ לע תונעל ותרטמו ,יאלקח-חמצ-עקרק תכרעמב םירושקה
.הצובב שומישבו קוליסב םיקסועה לצא וררועתהש

:תואבה תונקסמה רתיה ןיב תולוע הכ דע ושענש םירקחמהמ
םימה רטשמ ,לודיגה גוסב היולת יאלקח םושייל השורדה הצובה תומכ .1
םינתשמה ןיב רשק םייק .הצובה לש בוצייה תגרדו עקרקה יפוא ,םילקאהו
.םירחאה לע םג העיפשמ דחא רטמרפ תונתשהו ליעל ורכזוהש

הארנכ תמרגנה הלודג תונוש תמייק הדשה ייוסינב ולבקתהש תואצותב .2
רטשמ :ןוגכ םיספונ םינגוסקא םיאנתו עקרקה יפוא ,הצובה רוזיפ תטישמ
םילכימב ושענש םירקובמ םייוסינ .'דכו ינוציק םילקא יאנת ,יוקל םימ
יכ םא רתוי הברה תורורב תואצותו תונושה תנטקהל ואיבה הממח יאנתב
.הדש יאנתב עוציבה לע ולא תוצאותמ שיקהל ןתינ אל

ואצמנ אל (םישבי םיקצומ תונוט 5) םנודל םיהובג הצוב יסמועב םג .3
,םירקובמ םיאנתב הממח יוסינב .חמצה וא עקרקה לע תוילילש תועפשה
הצוב לש הובג סמועב םג ןולייא ןזמ הטיחל ןימז ןקנחב רוסחמ הפצנ
.(םנודל םישבי .מ תונוט 5) יבוריאנא תלכועמ תינושאר

תפסות םע תוקלחב יכ תוארמ ,(תורדוסמ אל ןקלח) תויקשמ תויפצת .4
.םימה תזיחאתב םג הארנכו הטיבנב רופיש היה הצוב

טסופמוק תריציל איבה ינוריע םזג בולישב הצובל היצטספמוק ךילהת .5
רתוי םיהובג םילוביל איבה ,תינוריע הצוב טסופמוק .רצק ןמזב הלועמ
.רקב לבז טסופמוק רשאמ (קהבומ ןפואב)

םזגו םיכפש תצובל רקובמו יביסנטניא היצטספמוק ךילהת עצבל ןתינ .6
בוצייל איבהל ךכ ידי לעו ,ץלואמ רוויאו תודחוימ תועירי תועצמאב ,ינוריע
.'ב גוס הצובכ וליפא תורדגומ ןניאש תוצוב םג אלמ

:רמאמה יקלח
הדובעה רואיתו אובמ
תואלקחל רישי הצוב םושיי
עקר
תכרעמה רואית
תואצות
םוכיס
תורפס

הדובעה רואיתו אובמ
הצוב"ה רודמ םישידחה רוהיטה ינוכמ ץראב לועפל ולחה תונורחאה םינשב
לוביקה רשוכב יטמרד רופישל ואיבה ולא םינוכמ תוליעפ ."תלעפושמה
הצובה ינוכמ .םיחלוקה לש הלולצו ההובג תוכיאל רקיעבו לופיטהו
בויב ארקנש יתביבסה עגפמה לש תיתועמשמ הנטקהל ואיבה תלעפושמה
תריציל ואיבה ךדיאמ ךא ,(דועו םילחנ ימוהיז ,םישותי ,םיער תוחיר)
.ןוכמב םיכפשה רוהיט תלועפ לש יכילהת רצות הניהש "הצובה"

םיאנתב הצוב לש יגולויב בוציי תוטיש םימשיימ ץראב םינוכמה בור
םתיינבש םישידח םינוכמ טעמ אל םויה םימייק .םיבוריאנא וא םיבוריאא
בלש .הצובה בוצייל לופיט בלש םהב ןיאשו ,רצק ןמז ינפל ךא המלשוה
קוליס תוביטנרטלא לע םילכתסמ רשאכ ,יטירקכ ררבתמ הצובה בוציי
.תילכלכה ןתולעו הצובה

הטטיצה תא ל"וחמ תיעוצקימ תונותיעב םירמאמב יתארק םינש ינפל רבכ
המכ םיעדוי ונא תונורחאה םינשה לש ץראב ןויסינה רחאל םויהו ,האבה
:הנוכנ איה

             Sludge, which is less than 1% of the wastewater flow, accounts for more
             than 50% of the wastewater treatment cost and 90% of the operator headache

.1997 ראוניב ידי לע בתכנש םדוק רמאמב ורקסנ הצוב בוצייל תוטיש

יופצו (תלעפושמ הצוב) רוהיט ינוכמ 8 םויכ רבכ הליעפמ "תורוקמ" תרבח
םירהוטמה םיחלוקה תומכ .םיפסונ םינוכמ 3 ולעפוי וז הנש ףוס דע יכ
תומכ התוא ךותמ .הנשל ק"מלמ 175 -ב םויכ תכרעומ ,הלא םינוכממ
יכ םיפוצ ונא .קוליסל הצוב םויכ תרצונ הנשל ק"מלמ 30 -מ קר ,םיכפש
דובעל ולחיו הדובעל וסנכי םינוכמה לכ רשאכ לדגתו ךלת קר הצובה תומכ
.ןכתה תקיפסב

יכ ,םירחאל ומכ ונל ררבתה ,1995 תנשב הינתנב שדחה ןוכמה תלעפה םע
םיחלוק רוצייל תיכילהתה הטילשהו םינוכמה לועפת אשונב עדיה לכ
ןמז ותואב .ןוכמהמ הצובה קוליסל רושקש המ לכב רזוע וניא ,םילועמ
םירקמה בורבו ,אשונה םע דדומתהל "קשח" ןיא דחא ףאל יכ ונל רווחתנ
.הכרעמב דבל ןוכמה ליעפמ רתונ

קוליס תא םיכרד ינימ לכב םינש רבכ "דדועמ" הביבסה תוכיאל דרשמה
םע םואית אלל השענ רבדה יכ ,םימעפל המדנ ךא ,יאלקח שומישל הצובה
.םמצע םיאלקחהו תואלקחה דרשמ

:ךכב םיקסועה םיפוגה לש הרורב תוינידמ תעיבקו תויושרה דצמ לופיט יא
ואיבה ,דועו תואלקחה דרשמ ,תואירבה דרשמ ,הביבסה תוכיאל דרשמ
השוע" דחא לכש יטסיכרנא ןיינע ךפה רוהיטה ינוכממ הצוב קוליסש ךכל
.המוקע תלבקתמה האצותהו ,"ויניעב רשיה תא

תודובעו םירקחמ תונורחאה םינשב תעצבמו תנמממ "תורוקמ" תרבח
תלעותה תדימ תא דומאל רקיע רשא ,תואלקחל םיכפש תצוב םושיי םוחתב
תוכיאב העיגפ םידרטמל םורגל ילבמ ,תאז לכו ,תואלקחב הצוב שומישמ
רקחמ עוציבב ונלחתה 1997 תנשמ לחה .םייליע םימ יווקמבו םוהתה ימ
הביבסה תוכיאו םימו עקרקל הקלחמה) ינקלוו ןוכמ ףותישב ךשמתמ
םינוכיסהו תולעותה תדימ לע תונעל דעונש ,(ןייפ סחנפ ר"ד ,ישאר רקוח
ןימזו ןימא עדימ סיסב תריצי ךות ,תואלקחל הצובב שומישב םיכורכה
.לכל

תוטישב טסופמוקל הצוב תכיפה ייוסינ תורדסב ונלחתה 1999 תנשמ לחה
רשפאה תדימב ךרעיהל איה וז הדובע תרטמ ,תונוש תורבח םע תונוש
.יאלקח שומישל דבלב 'א גוס הצוב רצייל הבוחהו םינקתב יוניש אשונל

בר עדי ונרבצ ,הצובה ישומישב רקיעב תוקסועה רקחמה תודובעל ליבקמב
םיבר םינותנ .עקרקה ינפ לע הרוזיפו התטילק ,הצובה עוניש אשונב םג
ינפ לע וא הענצהב םושייה תטיש ,רוזיפה תודיחאל תובישח שי יכ םיארמ
.הצובה לש רתוי םיבוט םיעוציבו העפשהל איבהל ידכ ,חטשה

קודיה תעינמ ,רוזיפל תומכה תדידמ אשונב ונעצקמתה ינכטורגאה םושייב
.דועו םשגה תומכ ,העירזה ןמזל םאתהב רוזיפה דעומ ,עקרקה

הטיח ,סרית ,הנתוכ :ןוגכ םינוש הדש ילודיג לע ושענ תודובעה בור
ץראב םינוש םירוזיאב וכרענ הדש תויפצת .דועו תוינמח אופסמ ,ץימחתל
תומר ,ןושחנו לייא ץוביק זכרמה רוזיא ,םידברו המחור בגנה רוזיא)
תיבוריאנא תבצוימ הצוב ויה וקדבנש הצובה יגוס .(ןאש תיב קמעו ילתפנ
לעופה שדחה הינתנ רוהיט ןוכממ החקלנ הצובה .תבצוימ אל תינוינש הצובו
םיחלוק ש"קמלמ 12 -כ רציימו הרתי החלצהב 1995 ינוימ לחה ותלועפ תא
."רפח קמע" תודשב רזוח שומישל ההובג המרב םירהוטמ

הלעמל הרזח


תואלקחל רישי הצוב םושיי
הפשא ירתאב הצוב תטילק םויכ ריתמ וניא הביבסה תוכיאל דרשמה
םירימחמ םינקת תעיבק ידי לע תואלקחל הקוליס תא "דדועמ"ו ,תונמטמו
יכ היה הארנ ןמזמ אל דע .הפשא ירתאל קלסל םיניינועמל םיהובג םיריחמו
,םיכפשה ןרצי תניחבמ רתוי הלוז םג התיה ,יאלקח שומישל וז היצפוא
םויכ .הנמטמל הסינכב ומכ םולשת תרגא תשרדנ אל יאלקח קוליסלש ןוויכ
הצובה תטילק רובע םולשת םישרוד םיאלקח רשאכ התנתשה הנומתה
.םהיחטש לע הרוזיפו

הנופמ "תורוקמ" תקוזחתבש רוהיטה ינוכממ םויכ תקלוסמה הצובה בור
.רישי יאלקח םושייל

םימרותה ,טרוק תודוסיו ןחרז ,ןקנח לש ההובג תונימזו הלוכת הצובל
התוביציב ,הצובה בכרהב היולת חמצל תודוסיה תונימז .עקרקה תוירופל
םירחא םינגרוא םילבז ומכ הצוב .עקרקה יאנתבו ילאיבורקימ קוריפל
,םימ תזיחאת :ןוגכ עקרקה לש תובושח תוילקסיפ תונוכת םג רפשל היושע
.דועו םיזגו םימ תוכילומו תורידח

בייטמכ ותעפשהו רקבה לבז תונוכת תא ןמזמ רבכ וריכה םיאלקחה בור
יכ וניבה הצובה לש ימיכה בכרהה תואצות ךמס לעו ,םילודיגו עקרק
בור ,ךכיפל .תומוד תואצות תתל יושעה המוד בכרה לעב רמוחב רבודמ
רובע הצובה תטילקב תוניינעתה ועיבה םילודג םיסדרפ ילעבו ש"דגה ילדגמ
.םהילודיג

הינתנ יכפש רוהיט ןוכמ תצוב לש ינייפוא יגולויב ימיכ בכרה .1 'סמ הלבט

האצות
הדידמ תודיחי
רטמרפ
20-18
%
(תולעמ 1050) שבי רמוח תלוכת
65-60
%
ינגרוא רמוח תלוכת
53-40
%
ילרנימ רמוח תלוכת
6-3
%
(TKN) ןקנח זוכיר
2-1
%
(TP) ןחרז זוכיר
2.5-1.5
ג"ק/'ג
(K) ןגלשא זוכיר
11-8
%
C:N סחי
60-40
ג"ק/'ג
(Ca) םויצלק זוכיר
10-5
ג"ק/'ג
(Fe) לזרב זוכיר
<5
ג"ק/ג"מ
(Cd) םוימדק זוכיר
250-150
ג"ק/ג"מ
(Cu) תשוחנ זוכיר
150-100
ג"ק/ג"מ
(Pb) תרפוע זוכיר
40-20
ג"ק/ג"מ
(Ni) לקינ זוכיר
50-20
ג"ק/ג"מ
(Cr) םורכ זוכיר
<3
ג"ק/ג"מ
(Hg) תיפסכ זוכיר
2500-1500
ג"ק/ג"מ
(Zn) ץבא זוכיר
103-104
.ח םרגל MPN
שבי
יתאוצ םרופילוק תומכ


.1 'סמ הלבטב טרופמ הצוב לש ינייפוא ימיכ בכרה

תודבכה תוכתמה םניה יאלקח שומישל הצובה םושיי ינפמ ששחה רקיע
.דועו ןורובו ןקנח ןוגכ הנזה ירמוח תוליערו

יביכרמ תא דומאל התיה ,תונורחאה םינשב ונעציב רשא הדובעה רקיע
תא ךירעהל ,ליבקמבו ,חמצהו עקרקה לע םתעפשהו הצובב רשא ןוכיסה
.הצובב שומישב תוגשומה תולעותה

טלחוה ,הדשב יוסינה יחטשב הלודגה תונושהו ,השקה תרוצבה תייעב ללגב
.םירקובמ םיאנתב חמצ-עקרק תכרעמב שחרתמה לע דומללו ץמאמ זכרל

הממחה .הינתנ רוהיט ןוכמב המקוהש הממח יאנתב עצוב רקובמה יוסינה
ןותחת זקנ בצוה לכימ לכב .דחא לכ רטיל 60 חפנב םילכימ 44-ב הסלכוא
הרמח עקרק הזראנ לכימ לכב .זקנ ףוסיא לכימל רבוח רשא מ"מ 20 רטוקב
רשוכ תא קודבל התיה יוסינה תרטמ .הקד ץצח עצמ תבכש לעמ תילוח
תולתכ הינתנ לש םיכפשה תצובמ םירקיעה הנזהה תודוסי לש הקפסאה
.הצובה לש בוצייה תגרדב

הצוב ,(יבוריאנא לוכיע) תבצוימ תינושאר הצוב :םיאבה הצובה יגוס וקדבנ
.הצוב טסופמוקו (ךורא הצוב ליג ללגב תבצוימ תיקלח) תבצוימ אל תינוינש
,ףסונבו ,םילופיט 9 לכה ךס עקרקב םינוש םיסמוע 3-ב קדבנ הצוב גוס לכ
ןשד תפסות םע ךא הצוב אלל תרוקיב לופיטו ,הצוב אלל תרוקיב לופיט
םימב התיה היקשההו ןולייא ןזמ ץימחתל הטיח היה ןחובה חמצ .ימיכ
ןוילגב ןייפ סחנפ ר"ד לש ורמאמב םיספונ םיטרפ) .הפיטש אלל םינוי ירסח
.(הז

יביסנטיא היצטספמוק ךילהת תועצמאב - "'א גוס" המרל הצוב בוציי
רקובמו
תקידבל ,הדולפ ינד רקוחהו ל"גימ ףותישב רקחמ ונעציב 1999 תנשב
יוסיכו ,ץלואמ רוויא תועצמאב רקובמו יביסנטניא היצטספמוק ךילהת
.תודחוימ תועיריב המירעה

:ויה תונעל וז הדובע השרדנ ןהילע רקחמה תולאש
לש היצטסופמוק עצבל ,תעצומה הטישב שומישה תועצמאב ןתינ םאה.א
?ךילהתב םיערה תוחירה תטילפ תא רעזמלו ,םיכפש תצוב
?תעצומה הטישב היצטסופמוקה ךילהת בצק והמ.ב
?םינגותפמ טלחומ רוקע עצבתמ תעצומה הטישב םאה.ג
עוציבל ,םדא חוכבו םילכב ,תומושתב םישרדנה םיעצמאה םהמ.ד
?וז הטישב היצטסופמוקה

הלעמל הרזח


עקר
ידכ םינגותפמ םיכפש תצוב רוהיטל תוגרד 2 עבוק 1979 תנשמ EPA ןקת
התחפהל ,םיכילהתל תסחייתמ הנושארה הגרדה .עקרקב םושייל המיאתהל
,Process to Significantly Reduce Pathogens, PSRP םינגותפ לש תמיוסמ
לש תיברימ התחפהל םימרוגה םיכילהתל תסחייתמ היינשה הגרדהו
םיכילהתב לופיט .PFRP, Process to Further Reduce Pathogens םינגותפ
יגוס לש תולבגהב תלפוטמה הצובב שומיש ריתמ ,הנושארה הגרדהמ
םיכילהתב לופיט .תלפוטמה הצובה תא םשייל ןתינ םהב םילודיגו םיחטש
רשפאמו ,תנכוסמ יתלב המרל דע םינגותפה תא דימשמ היינשה הגרדהמ
תגרדב ןה תגווסמ היצטסופמוק .הלבגה אלל תלפוטמה הצובב שומיש
Farrel) תעצבתמ איה הב ןפואל םאתהב ,PFRP-ה תגרדב ןהו PSRP
היצטסופמוק עצבל שי ,הנושארה הגרדב םינגותפמ ןויקינ תלבקל .(1993
ASP תטישב וא (windrows) תוחותפ תומירעב ,(in vessel) רוגס ןקתמב
םכותמ ,םימי 5 ךשמל ,תוחפל צ"מ 40 לש הרוטרפמטב ההוש רמוחה רשאכ
הגרדב םינגותפמ ןויקינ תלבקל .צ"מ 55 לעמ הרוטרפמטב תוחפל תועש 5
לע רומשל שי ,תוחותפ תומירעב תעצבתמ היצטסופמוקה רשאכ ,היינשה
םחה בלשה ךלהמבו ,תוחפל םוי 15 ךשמל רתוי וא צ"מ 55 לש הרוטרפמט
תטישב עצבתמ ךילהתה רשאכו ,םימעפ 5 תוחפל המירעה תא ךופהל שי
רתוי וא צ"מ 55 תב הרוטפמט לע רומשל שי ,ASP -ה וא רוגסה ןקתמה
הביבסה תוכיאל דרשמה ידי לע םג וצמוא הלא תושירד) םימי 3 ךשמל
תצובמ טסופמוקל השגוהש ןקתה תעצהב ,םימ תוכיאל ףגאה ,לארשיב
לש הגשה ןה ולש תורטמה םלוא ,היגולונכטל סחייתה EPA ןקת .(םיכפש
םינגותפ תיחפהל ,הנושארה הגרדב :תוילאיבורקימ תויסולכואל ףס תומר
תיחפהל ,היינשה הגרדבו ,תוחפל דחא לדוג רדסב םיסוריוו םיילאירטקב
4PFU 1-מ תוחפל םיסוריו ,שבי רמח 'ג 4MPN-3 מ תוחפל הלנומלס
US) שבי רמח םרג 4 -ב 1 -מ תוחפל םייעמ יעלות לש םיציבו שבי רמח םרג
ןויקינה תוגרד יתשמ תויגולונכטה תושירדה ,יסחי ןפואב .(EPA, 1989
רצוימה טסופמוק לכ טעמכ ,השעמלו ,הגשהל דואמ תולק ןה םינגותפמ
.ההובגה ןויקינה תגרדב דמוע ירחסמ ןפואב

תרבח ידי לע חתופ היצטסופמוקה ךילהתב חירה תייעבל ידוחיי ןורתפ
קיטסלפ תונרבממו םיקזוחמ םיליטסקט תובלשמ התרצותמ תועיריה .Gore
ליטסקט לש תובלושמ תועירי תחתפמ הרבחה 1993 תנשמ לחה .תויביטקלס
תונתונ תועיריה .טסופמוק תומירע יוסיכל תודעוימה ,(laminate) הנרבממו
,המירעה ךותב תוביטר לע תורמוש ,םשג תרידח ינפמ תיקלח הנגה
םיזג לש הטילפ תוענומו הניקת תוליעפ ךרוצל םיזג ףוליח תורשפאמ
תועירי דבלמ ,תללוכ תעצומה היגולונכטה .הצוחה המירעה ןמ םימהזמ
ץלואמ ריווא הרידחמה ,המירעל תחתמ תנקתומה רורוויא תכרעמ ,יוסיכה
תללוכה הרקב תכרעמ ידי לע תטלשנ רורוויאה תכרעמ .טסופמוקה ךותל
ןפואב הנחבנ וזה היגולונכטה .המירעה ךותב ןצמחלו הרוטרפמטל םישגר
םינקתימה תיברמב .הפוריאב םירתא תורשעב ירחסמו ירחסמ יצח ,ינויסינ
.םיכפש תצובב םקלחבו תינוריע הפשאב םילפטמ

הלעמל הרזח


תכרעמה רואית
:םיביכרמ 3 תללוכ תנחבנה הטישב טסופמוקה רוציי תכרעמ
2 - תיתבכש תלת העיריה .טסופמוקה יוסיכל תדעוימה GORE תעירי .1
היושע הנרבממ ןהיניבו ליטסקט ןה תוינוציחה תובכשה
לש יוסיכל תדעוימ ונל הקפוסש העיריה .polytetrafluorethylene, PTFE
.הבוג 'מ 3 -ו בחור 'מ 8 ,ךרוא 'מ 42 לש תודימב ,ק"מ 500 תב המירע
םיעטקה .המירעה ךרואל םיוושו םידרפנ םיעטק 5 -מ תבכרומ העיריה
.'ץוקס רוביח ידי לע םהיניב םירבחתמ
.1.5 kW למשחב לעפומ .ילגופירטנצ חופמ :תללוכה רורוויא תכרעמ.2
ינשל תלצפמ האיצי שי ונממו המירעה הצקב חטשמה לע חנומ חופמה
תודיחיב ,6" רטוקב HDPE קיטסלפ םייושע ,רורוויא תורוניצ .תורוניצ
הצק .תורוניצ דמצ חנומ המירעה תחת .הגרבהב תורבחתמה 'מ 6 ךרואב
םכרואל םיררוחמ םהו קקפב םוטא תורוניצה
תא דדומ ,המירעב ץוענה הרוטרפמטל רוסנס :תללוכה הרקב תכרעמ.3
דדומה ןצמחל רוסנס ;מ"ס 20 לכ מ"ס 1000 םיקמועה ןיב הרוטרפמטה
רבוחמה בשחמ ;ידועיי רקב ;המירעה ךותב 'מ 1-כ לש קמועב ןצמח זוכיר
לש הלעפהל תננכותמ הרקבה תכרעמ .למשח חול ;תידועי הנכות םע רקבל
הנכותה תועצמאב .המירעב תדדמנה ןצמחה תמר יפ לע רורוויאה תכרעמ
יפל וא הרוטרפמטה יפל ,ןצמחה תמר יפל רורוויאה תטיש לע טולשל ןתינ
תנכדועמ בצמ תנומת לבקל ,יוביכלו הלעפהל ףסה תומר תא עובקל ,ןמז
.םינותנ רובצלו עגר לכב

ןוכממ הלבקתה םיכפש תצוב .קסורמ םזגו הצוב לש תבורעת הנכוה יוסינב
תינושאר הצוב :תוצוב 2 לש תבורעת התיה הצובה ,הינתנב רוהיטה
היה תבורעתב תוצובה יתש ןיב סחיה .תלכועמ אל תינוינש הצובו תלכועמ
עוניש תנחתמ לבקתה ,(םישיטפ תקסרמב) קסורמ םזג .1:1 בורקב
אל םקלחו םיצועמ םקלח ,םייחמצ םיקלח רקיעב ליכה קסרה .הילצרהב
.תונוטרק לש תמיוסמ תומכ קסרה ללכ ןכ ומכ .םיקד םיפנעו םילע םיצועמ
.תיסחי הטעמ התיה 'וכו קיטסלפ ,תכתמ תלוספה תלוכת

(בושיח יפ לע) תובורעתה לשו םלגה ירמוח לש תונוכת .2 'סמ הלבט
טסופמוקה תנכהל ושמישש

N/C
סחי
%
ןקנח
%
רפא
%
תוביטר
תופיפצ
ק"מ/ג"ק
רמוחה
9.2
4.38
30.60
80.04
1000
הצוב
51.4
0.96
14.96
19.08
186
םזג
17.0
2.91
23.88
70.48

1:1 תבורעת
17.6
2.56
22.30
66.74

3:2 תבורעת

הלעמל הרזח


תואצות
םלג ירמח תונוכת .1
רפאה ,תוביטרה תולוכת .2 הלבטב תוגצומ תבורעתהו םזגה ,הצובה תונוכת
בושיחה יפ לע .וללה םירמוחב םילבוקמה םיכרעב ויה תופיפצהו ןקנחהו
תלוכת תא הדירומ ,םזגה תבוטל תבורעתב סחיה תאלעה ,הלבטב גצומה
סחיב תבורעתה ,ךכל רבעמ .ןקנח/ןמחפה סחי תא טעמ הלעמ ןכו ,תוביטרה
רופישב .1:1 תבורעתה רשאמ תוחפ תילזונו רתוי תררוואמ התיה 3:2
.תיתוכיא םשרתהל היה רשפא הלא תונוכת


היצטסופמוקה ךילהת .2
DB ,A םיעטקמל םוגידה תודוקנב הרוטרפמטה תונתשה תגצומ 1 רויאב
םיימוי ךות התלע הרוטרפמטה DB םיעטקמב .העיריב יוסיכה תפוקתב
הרתונו הבצייתה הרוטרפמטה D עטקמב .צ"מ 60 לעמל המירעה תבצהמ
צ"מ 70 ידכ דע העיגה הרוטרפמטה B עטקמב .הפוקתה לכב צ"מ 70
11 רמוחל ושרדנ A עטקמב .הפוקתה ףוסב צ"מ 55-ל דע הדרי הגרדהבו
ביבס הענ הרוטרפמטהו צ"מ 50 לש הרוטרפמטל הגרדהב תולעל ידכ םימי
,A47.8 ויה הפוקתל תועצוממה תורוטרפמטה .הפוקתה לכב צ"מ 50
.D -ב 66.7 ,B 58.2

ושענש תוימיכה תוקידבה לש תואצותה תוגצומ ,3 - 2 רויאבו 3 הלבטב
תוביטרה תלוכת .העיריב יוסיכה תפוקת ךלהמב םינושה םידעומב
A עטקמב .D עטקמ לש רשאמ טעמב ההובג התיה B עטקמ לש תיתלחתהה
ההובג רתוי התיה ,בושיחה יפ לע םלוא ,תיתלחתהה תוביטרה הדדמנ אל
התחפו הכלה DB םיעטקמב תוביטרה תלוכת .םירחאה םיעטקמב רשאמ
תיפוסה תוביטרה A עטקמבש דועב ,ופוסב 60%-כל דע ךילהתה ךרואל
דע ,ךילהתה ךשמב הגרדהב התלע רפאה תלוכת .70%-כ רתוי ההובג התיה
היילעב םג אטבתהש המ ,ךילהתב התחפ ןקנחה תלוכת .ופוסב 45%-כל
8.5 ןיב היה יפוסה וכרעו ךילהתב הלע -pHה .ןקנח/ןמחפ סחיה לש הפוצר
ןקנחה תלוכת ,רתוי הכומנ התיה תיפוסה רשפאה תלוכת A עטקמב .-9ל
,הלא םילדבה .םירחאה םיעטקמה תמועל ,רתוי ךומנ pH-הו רתוי ההובג
A עטקמב ךומנ תוליעפ בצק לע םידיעמ ,רתוי הכומנה הרוטרפמטל ףסונב
.םירחאה םיעטקמה תמועל

תחת היצטסופמוקה ךלהמב תבורעתה לש תוימיכ תונוכת .3 'סמ הלבט
ןקתה תאיגב םיוולמ דעומ לכב תורזח 3 יעצוממ םה םיכרעה GORE תעירי

סחי
C/N
pH
% תוביטר
% רפא
%ןקנח
םוי
עטקמ
13.8
7.88
0.56
68.70
1.97
4.81
0.84
2.36
0.084
31
A
12.5
6.91
0.14
73.39
2.56
34.37
8.29
3.03
0.431
1
B
13.7
7.90
0.12
66.17
1.03
39.60
1.85
2.56
0.172
4

14.3
8.34
0.58
62.94
2.61
42.70
4.13
2.32
0.072
9

14.8
9.01
0.09
54.37
5.11
43.98
1.56
2.19
0.355
16

15.1
8.58
0.70
62.03
2.96
45.33
1.34
2.10
0.044
31

11.8
7.86
0.51
70.80
2.42
37.53
1.58
3.08
0.025
4
D
13.8
7.98
0.06
66.75
0.78
40.81
1.01
2.49
0.217
9

14.1
8.93
0.20
57.95
3.05
43.42
2.53
2.32
0.130
16

15.1
8.87
0.23
61.95
2.31
45.39
1.71
2.10
0.212
31


ירמוח לש יללכה יתלחתהה חפנה .יוסיכה תפוקתב תחפ תבורעתה חפנ
סחדנ םזגהו רחאמ .(םזג ק"מ 220 + הצוב ק"מ 160) ק"מ 380 היה םלגה
תבורעתה לש יתלחתהה חפנה תא ךירעהל ןתינ ,הצובה םע בוברעה תעב
ונבנ ,יוסיכה תרסה רחאל .ק"מ 340 -כ רמולכ ,בשוחמה חפנהמ דבלב 0.9
שלושמ ךתחב ,74 ךרוא) ק"מ 230 -כ היה ןחפנש תוחותפ תומירע שדחמ
4 ךלהמב חפנב תבשוחמה התיחפה .('מ 3.5 סיסבה בחורו 'מ 1.8 והבוגש
.32% - יוסיכה בלשב תועובש

.4 הלבטב תוגצומ יוסינה ךלהמב וכרענש םינגותפה תוריפס תואצות

ךלהמב םינוש םידעומב (CFU תודיחיב) םינגותפ תריפס .4 'סמ הלבט
:Gore תעירי תחת םזגו הצוב תבורעת לש היצטסופמוקה

םימרופילוק
ילקפ
םימרופילוק
ילקפ
הירטקבורטנא
'סמ םוי
עטקמעטקמל
הלוכ המירעל

ND
ND
ND
9
9
A
ND
ND
ND
16
16

ND
ND
ND
31
31

6^10*9
7^10*1
7^10*3.8
3
4
B
ND
ND
ND
8
9

ND
ND
ND
15
16

ND
ND
ND
30
31

6^10*4.5
6^10*2.3
5^10*6.4
0
4
D
ND
ND
ND
5
9

ND
ND
ND
12
16

ND
ND
ND
27
31

(אצמנ אל = ND)

.םינגותפ ללכ ואצמנ אל DB ,A םיעטקמב 31 -ו 16 ,9 םימיב תוריפסב
.תילילש התיה הקידבה ןורחאה דעומב קר הקדבנ הלנומלס

םירופס םימי רובעכ תטלחומ התיה םינגותפה תדמשה ,תואצותה יפ לע
5 רחאלש ,B עטקמב דדמנ רתויב רצקה דעומה .המירעב רמוחה תבצהמ
.המירעב םינגותפ ואצמנ אל רבכ םימי

הלעמל הרזח


םוכיס
אשונב תונורחאה םינשב ונעציב רשא תודובעהמ קלח קר וגצוה הז רמאמב
שומישל יכ תואדווב רמול םילוכי ונא םויכ .תואלקחל רישי הצוב םושיי
ןשד תומושתב ,ןוכסיחב ,יאלקחה תניחבמ תונורתי שי תואלקחב הצובב
.םירחא עקרק יבייטמו

םיליבגמה םיאנתב .יופצה םימה רטשמו עקרקה גוסב בשחתהל טלחהב שי
תואצותל עיגהל השק ,הצוב םושייל הביבסה תוכיאל דרשמה לש
.קזנ לכ יופצ אל יכ תואדווב רמול ןתינו ,לובי תפסות תניחבמ תויתועמשמ

ךא ,םיבובזו חיר ןוגכ םידרטמ תעינמב רקיעב תובישח שי הצובה בוצייל
.חמצה תנזהל םיבושחה טרוקה תודוסי תונימזב התחפהל םג םרוג בוצייה

הצובה רוזיפ ,חטשב הטילק ללוכה רישיה םושייל רושקה ינכטורגאה עטקב
.רפשל המ הברה ןיידע שי םידרטמ תעינמו

הקוליס ךשמה לע הלקמו התוביצי תא הלידגמ הצוב לש היצטספמוק
םאתהב וב שמתשהלו תולק רתיב רמוחה תא םורעל ןתינ .ףסונה השומישו
.שורדה דעומבו ךרוצל

('ב גוס) תבצוימ הצובל האוושהב ינע הצוב טסופמוק לש ימיכה בכרהה
.תולודג תויומכב ופיסוהל שי ךכיפלו

הלעמל הרזח


תורפס

םינוכיס תכרעה" - 1997 רקחמ תנשל םכסמ ח"וד - ןייפ סחנפ ר"ד
."תורוקמ" תרבח רובע - "תואלקחב םיכפש תצוב םושייב תולעותו
.1


םינוכיס תכרעה" - 1998 רקחמ תנשל םכסמ ח"וד - ןייפ סחנפ ר"ד
."תורוקמ" תרבח רובע - "תואלקחב םיכפש תצוב םושייב תולעותו
.2


םינוכיס תכרעה" - 1999 רקחמ תנשל םכסמ ח"וד - ןייפ סחנפ ר"ד
."תורוקמ" תרבח רובע - "תואלקחב םיכפש תצוב םושייב תולעותו
.3


לש היצטספמוק" רקחמל םכסמ ח"וד - (1999) ןוסלרפ ,ןוסיימ ,הדולפ
."תורוקמ" תרבח רובע - " GORE תועיריב יוסיכה תטישב םיכפש תוצוב
.4


םיכפש תצוב בוצייל תוטיש - "הייקשהו םימ" - (1997) ביברא יעור
.תינוריע
.5:רמאמה רבחמ תודוא
.םיחלוק תבשהו םיכפשב לופיטל הקלחמה ,"תורוקמ" תרבח ,ביברא יעור


48-42 * 2000 ילוי * 405 ןויליג * היקשהו םימ
.םימה ידבוע ןוגראל תורומש תויוכזה לכ ©


הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ