תלוספב לופיטל הטיש - דוחל דחא לכ
םילזונ ןיב הדרפהה לע תססבתמ תינגרוא
םיקצומל
עלס ינש `א :תאמ
.30-27 םידומע ,(2001 תנש) ,50 ןויליג ,םימ תויגולונכט  :רוקמ
     

כל אחד לחוד
יצחו רטילכו האוצ לש ג"ק עברכ םפוגמ םדאה ינב םיקלסמ הממיה ךלהמב
החפשמ .םילכועמ יתלב םירמוחו םילער ונפוגמ םיקיחרמ רשא ןתש לש
2,200 -ו האוצ ג"ק 365 הנשב תרציימ ,תושפנ 4 תב ,תעצוממ תינרדומ
בא תיב לכ ,לכה ךסב .תיזכרמה בויבה תכרעמב םילבומ רשא ןתש םירטיל
-ו ןקנח ןה םהמ ג"ק 20-16 ,הנשב םיפחרמ םיקצומ לש ג"ק 160 -כ שירפמ
וא תושרפהב ןוכנ לופיטל םיארחא ונניא היפלש השיגה .ןחרז - ג"ק 6
רואל - דוע אל םלוא ,תושונאה רחשב הנוכנ התיה םרזחמל תורשפאב
.םלועה לכב םירימחמה םוהיזהו תופיפצה

עבטל רוזעל
תורמל ,ויתושרפה תא קלסל ישוקב לקתנ םדאה ,ותאירב רחשמ
השבי עקרק לע םימייקתמה םירחאה םייחה ילעב לש םהיתושרפהש
תורוקמל עבטה חוכב תרמתומ םדי לע תרצוימה תלוספה .ויה אלכ תומלענ
דיחיה םייחה לעב אוה םדאה .םיאבה תורודה רובע ןוזמו היגרנא
,ויתושרפה קוליסל םייתאורבת תונורתפ שפחמו השבי עקרק לע םייקתמה
.עבטה חוכ תא לצנל םוקמב

רשאכ לחה תויעקרק-תת בויב תורהנמ לש תכרעמ ךותב תושרפהב לופיטה
רגנ-ימ .תושרפהה וברתה ןתלידג םעו ,םירעל וכפה םינושארה םיבושייה
יזכרממ קחרה ,רהנה דרומב תושרפהה תא וליבוה םירטממ לש יליע
.םיסונייקוא-יפוחו םימגא ,םילודג תורהנל דע ,םירעה

תמרוג ,םייבוראנא םיאנתב ,םימב תושרפהה תמרזהש ררבתה הרהמב
םיקדייח הליכמ תישונאה האוצה יכו ,םיליער םיזגו םירמוח לש תורצוויהל
,(ילוקכ) םיקיזמ םניא םקלח .(תוירטקבורטנא) לוכיעה תכרעמב םרוקמש
הירטניזיד ,(סופיט) הלנומלס ןוגכ םיינגותפ] תולחמל םימרוג םקלחו
יללוחמו םיעלות יציב ןכו ;םיפיגנ תבהצו וילופ ןוגכ םיסוריו ;סנומודואספו
םייתאורבת םיאנת בקע תוינלטק תופגמ וצרפש רחאל .[המוכרטו היצרהליב
םיקרחמ תדרפומה ,הרוגס תכרעמב האוצב לפטל םדאה דמל ,םידורי
החתפתה ליבקמב .תולחמב תוקבדיהה תנכס תא תמצמצמש ,םימסרכמו
.םידרפנ םיתורישב תישיאה הנייגיהה

הבוטרה הטישה
םתסמה אצמוה זא .1775 תנשב ןודנולב רצונ ןושארה בוטרה שומישה תיב
דחא ןוויכל קר םורזל םימל רשפאמ רשא ,S-ה יומד (Hinged valve) ףפוכמה
.הלסאל תוחירו םיזג לש הרזח ענומו

טעמ ,הכלהמב .יוושכעה הבצמל הרגאינה העיגה 20 -ה האמה תליחתב
,יוקינה-ירמוח תיישעת תוחתפתה תא איצוהל ,אשונב לופיטב הנתשה דואמ
,תוינייגיה תושובחת ,טלאוטה ריינ רוצייו ,תינבא תרסהו יוטיחל םירמוח
.דועו םיימעפ דח םילותיח

ךרוצ שי ,קיטסלפו ריינ ,םיטנגרטד לש ךכ לכ הלודג תומכ עיסהל ידכ
תכרעמ איה תלוספו תושרפה עונישל תלבוקמה הטישה .הקזח םימ תמירזב
לא תושרפהה תעסהל םירוהט הייתש ימ תלצנמ רשא ,הבוטרה בויבה
.רוהיט-ינוכמו םירגאמ

,ךכמ עבונ .הייתש ימ לש םירטיל 10-6 תלצנמ הרגאינב םימ לש החדה לכ
עונישל םיריפש םימ רטיל 20,000 -כב הנש ידמ שמתשמ םדא לכש
לש תיתיבה םימה תכירצמ 40% -כב תמכתסמ וז תומכ .דבלב ויתושרפה
.הילאמ תנבומכ תספתנ וז הטיש ,תאז תורמלו ,עצוממ םדא

ינש םיבברעתמ םימב תושרפהה עוניש תעב ,הביבסה תוכיא תניחבמ
רבדה .ןוזמה רוזחמו םימה רוזחמ :הזל הז םיכייש םניאש םינוש םירוזחמ
רשא - תבורעתה לש (היפורטא) רדס יאה תמרב תידיימ היילעל םרוג
מ םילערו תודבכ תוכתמ ,םיחלמ ,םייתוכאלמ יוקינ ירמוחמ תבכרומ
ימב .תונכוסמ תובוכרת לש הריצי ךות יגולוקאה ןוזיאב עגופו - םיסיס
םימ ךוכירל םישמשמה) ןורובו ןרתנ לש תוהובג תומר תומייק יתיבה בויבה
ןיכפוש יממ הדרפהל םינתינ םניאש םילערו תוקנח ןכו ,(יוקינה יכילהתב
תיבוראה בויבה תכרעמב תוירטקב לש תוליעפ ,םח ריווא גזמב .םירהוטמ
םיפקות רשא ,יתרפוג ןמימו ןמחפה תצומחת וד ,ןאתמ זג תרצוי הבוטרה
ילופיט תובייחמה תופילדו תומיתסל םימרוגו תורוניצה תכרעמ תא םינפבמ
םיינוריעה םיכפשה ,תסרוק הבוטרה בויבה תכרעמ רשאכ .הקזחא
,תליא ץרפמלו ןוכיתה םיל ,תרנכל המדאה ינפ לע םימרוז םייתיישעתהו
.עבט יכרעו הצחר יפוח ,םייליע םימ ירגאמ םימהזמו

םשל הצובה תעקשהו ןוצמח תוכירבב בויב ימב לופיטה ,םינומשה תונשב
םלוה ןורתפכ הארנ םירהוטמ ןיכפוש ימב םייאלקח םיחטש תייקשה
תוכירבב ןיכפושה ימ רוהיט ,השעמל .ץראב הייתש ימ לש זובזב תעינמל
(םימה רורוויאמ האצותכ םימזינגרואורקימ ידי לע ןוצמח יכילהת) ןוצמח
םיסיסמה םילערהו םיחלמה תא ריתומ ךא הצובה תא עיקשהל חילצמ
תוריהמב םידאתמ םימה תושביו תומח תוצראב ,ןכ לע רתי .םימב
הצובה ,ףסונב .הלוע ןהב םיחלמה זוכירו ,תוחותפה ןוצמחה תוכירבמ
ןוכיס הווהמה תודודרה ןוצמחה תוכירב לש יאוולה רצות ,תינשמה
.תפרשנ וא תולבזמב תנמטומ ,יתואירב

השביה הטישה
תורבטצה תא םהמ לרטנל שי ,דיתעב הייתש ימ תקפסא חיטבהל ידכ
ןיכפושה ףוסיא .םירחא םימהזמ םירמוחו קוריפל םישקה םירמוחה
ענמי תיעבטה הטישל המודה הטישב תולעופה תומוטאו תורוגס תוכרעמב
תא דואמ םצמציו ,םוהתה ימלו עקרקל םימהזמה םירמוחה לש הרדחה
.תואירבה ינוכיסו םוהיזה לטנ

םיתוריש לש תורוגס תוכרעמ וחתופ םינוש םילקא יאנתבו תובר תוצראב
הטישה לע תוססבתמו יתיב שומישל םג תומיאתמה ,םייגולויב - םיקורי
.ץראב תוצפומו םירטסופמוק תוארקנ תוכרעמה .השביה

,םיינגרוא םירייש ןיב הנחבהל תועדומ תיינקה איה הטישה תועמשמ
דואמ םצמצת וז הנחבה .תיתיבה הפשאה ראש ןיבל ,טסופמוקל םימיאתמה
בא תיב לכמ הנשב הנוטכ) תולבזמל תעסומה הקצומה הפשאה חפנ תא
ינגרואה רמוחה ,תכתמו תיכוכז ,קיטסלפ ,ריינ דבלמ .(ברעמה תוצראב
ינגרוא ןשד רוצייל סיסבכ שמשי יתיבה טסופמוקה לכמל ךלשוי רשא
תובשייתהב וא ,עקרק ידומצ ,םייטרפ םיתבב האוצמ ןתש תדרפה .יתוכיא
םימ םע 1:9 לולידב) ילירטסה ןתשב שמתשהל רשפאת ,עבטב םידדוב לש
.החימצ ינומרוהו ינגרוא ןשד ליכמ ןתשה ןכש ,תוניג תייקשהל (םיריפש
תיגולויב הטישב טסופמוק רוציי יכילהתב לפטל ןתינ תוקצומה תושרפהב
.השבי

השביה הלועפה ןורקע
.השרפהב םיניזמה םירמוחה לש הרמתהו רוזחימ לע תססבתמ היגולונכטה
ילכמ ךותב תוחלו הרוטרפמט לש םיתואנ םיאנת תריצי ,רמולכ
האוצה תא ךופהיש יגולויב קוריפ ךילהת םייקל תנמ לע ,היצטסופמוקה
ןיב תטלחומ הדרפה אוה ךכ םשל יחרכההו ןושארה יאנתה .טסופמוקל
םיריפש םימ תולצנמ ןניא תוכרעמה ןכ לעו ,םימה רוזחימל ןוזמה רוזחימ
.םירצותב לופיטל וא הלסאה תחדהל

וזו ,תילזונה וזמ הקצומה תלוספה תא דימ הדירפמ היצטסופמוקה תכרעמ
עיגמה םוח תלצנמ תכרעמה .הרפסומטאל ריהמ יודיא תרבוע הנורחאה
הנירקל םימוטאה םיינוציח ןליתאילופ יחטשמב טלקנ םוחה .שמשה ינרקמ
ידי לע - ץלואמ רורוויאה .טסופמוקה לכמ ךותל עסומו ,הלוגס ארטלוא
.חורה

םייגולוירטקב םיכילהתל םיילמיטפוא םיאנת םירצונ טסופמוקה אתב
תוכפוה תוקצומה תוישונאה תושרפהה .םייעבטה עקרקה יקדייח תרזעב
לכמ ךותב עצבתמ ךילהתה לכ .רוזחימל ןתינה ,ילירטסו שבי ינגרוא לבזל
ימ זבזבמ וניאו הביבסל םילער תטילפ ענומה ,דדובמו םוטא תוקרפתה
.הייתש

וא םיצע תפילק ןוגכ - עצמ תפסוהו ,ןצמח תרדחה ,ריהמ שוביי תועצמאב
הרמתה תרבוע הקצומה האוצה ,יתיב תינגרוא תלוספ תפסותב ץע תרוסנ
.םיחמצ ןושיד ל המיאתמה (Humus) סומוה תיבובקרל תכפוהו תיגולויב
[(םייבויח םהרג) םיליצבו םיטצימוטפרטס ,םיטצימוניטקא] עקרקה יקדייח
ךכ ידכ ךות ,םיחמצל םינימזל ןוזמה ירמוח תא םיכפוהו ,ןצמח םיטלוק
יקדייח .ןמחפה תצומחת ודו ילרנימ ןקנחל ינגרוא רמוח םיקרפמ םהש
םיליערה םייטויביטנא םירמוח םישירפמו תוריהמב םיברתמ עקרקה
,םילרנימ םירימתמ םיקדייחה .יתאוצ רוקממ םיינגותפ םימזינגרואורקימל
הסיסתהש רחאמ .םיחמצל הנימזה הרוצל ,ןחרזו ןגנמ ,לזרב ,תירפוג ןוגכ
תומרל (תויצמוח) pH-ה תמר תאו הרוטרפמטה תא הלעמ טסופמוקה לכמב
יקדייחש רחאמו ,תולחמ ימרוג םיקדייח תוחתפתהל תומיאתמ ןניאש
.רקועמ רצותה ,םירחא םיקדייח םידימשמ עקרקה

.םינוש עבט ירוזחמ ןיב ןיטולחל תודירפמ תויגולונכטה תוכרעמה לכ אל
תמרע לש ירוזחמ בוברע ,הייתש ימ לש הזתה בייחמ ןהמ קלח לש לועפתה
יפדוע לש הביאש ןכו ,רורוויא םשל תילמשח היגרנא תעקשה ,תלוספה
.הלבזמב םתנמטהו תכרעמהמ תלוספו םילזונ

,עבטב יחש ימ קיפי םישבי םייגולויב םיתורישמ תיברמה תלעותה תא
בויבה תכרעמל תורבחתההש תומוקמ ,םייטרפ םיתבבו םידדובמ םירתאב
הרסאנו יתביבס םוהיז תענומ הניא (Septing) הגיפסה רוב תטישו ,הרקי
םג שומישל םימיאתמ םייגולויבה םישביה םיתורישה .קוח יפ לע שומישל
םיעיגמ םהילאש םירתאבו תורעיב ,םיקראפב ,םינוינחב ,םיכרד ידיצב
.בויבה תכרעממ תקחורמה עבטב תוליעפ לכלו ,םינומהה

ץראב םג - םייגולויב םיתוריש
םיתוריש לש תויגולונכט תוכרעמ לש םיגוס ינש תקוושמ יער יתב תרבח
תרבח ידי לע ,הקירפא םורדב החתופ ENVIRO LOO תכרעמ .םייגולויב
םע דחי תילאירטקב תיגולויב היגולונכט המשיי תינרציה .ENVIRO OPIONS
,םוחה יאנתל התוא המיאתהו ,הקצומ תלוספ לוהינב השכרנש תויחמומ
.לארשי תא ןכו הקירפא םורד תא םינייפאמה םימב רוסחמהו שבויה
VERA תרבח ידי לע רצוימה יטסופמוק שומיש תיב אוה CAROSEL TOILET
שומישב אצמנ רצומה .הביבסל םייתודידי הירצומ רשא ,תיגברונה
שומיש תיבל הביטנרטלאכ ,הלאב אצויכו םינאוורק ,םירוגמ יתב ,םינתיבב
.תיתביבסה היגולוקאב תובשחתה ךותמו םימב ףטשנ

.הביתכב ותרזע לע ,יעדמ ץעויו גולויב ,ןמסקו בקעי ר"דל :בתוכה תדות


תורפס תמישר

1.

Lippman. R.W. (1977) Urine and urinary sediments: A practical Manual and
atlas 2hd ed.

2.
Targer and Oliver (1989) Our Posioned Planet: can we save it?

3.
Grenon. M. and Batisse, M. (1990) Futures for the Mediterranian Basin.

4.
Noble, B.J. (1990) Environmental Science 3th ed.

5.

Gosselin, R.E. Ed (1976) Clinical Toxicology of Commercial Hazards 4th ed,
Willia & Wilkins, Baltimore.

6.
Reyburn and Wallace (1971) Flashed with Pride.

7.
Steel, McGhee and Temer (1979) Water Supply and Seweragr 5th ed.

8.

Molland, O. et al (1983) Biological toilets - a solution to pollution problems.
United Nations Commission for Human Settlement, 6th session.

9.

Shen, J. and Barth, R. (1996) Metabolic efficiency and turnover of soil microbic
communities by a biodegradation test. Apll. Environ. Microbiol, 62:2411-5.

10.
Gaddie and Ronald (1977) Earthworms for Ecology and Profit.

11.

Finola, M. et al (1995) Gastrontestinal Bacteriology of the earth worm Eisenia
foetida grown in composted broiller litter. Rev. Argent. Microbiol, 27:210-3.

12.

Olanrewaja, D. (1990) Soak - away systems and possible groundwater pollution
problems in developing countries J.R. Soc. Health 110:108-112.

13.

Robert, M. (1997) Degradation of soil quality: health and environmental risks.
Bull. Acad. Natl. Mad., 18:21-42.

עודמ .םוהיז תויעבל ןורתפה םייגולויב שומיש יתב ,(1997) ןרהא קורוט
לפטל לוכי עבטה - תישונא האוצב לופיטל םירקיה םימה יבאשמ תא זבזבל
.התוכיא תא רומשל רוזעלו ,הרזחמל ,הב
.14
.תיעוצקמ תונותיע תשר ,םוידמ תובידאב *


הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ