תוינכותהו ץראב םימה בצמ :םירגסנ םיזרבה
םימה קשמ חותיפל
ליא דדלא :תאמ
.25-24 םידומע ,(2001 תנש) ,50 ןויליג ,םימ תויגולונכט  :רוקמ
     

םירגסנ םיזרבה

תויופצ יכ הארנו ,רבעב ותומכ היה אלש ,רומח רבשמב אצמנ לארשיב םימה קשמ"
'גניא ,לארשיל םימה ביצנ וירבד תא חתפ ולא םילימב ,"דואמ תושק םינש ונל
ףינס ,יסדנהה ןודעומה םע 2001 ראורבפ שדוח ףוסב םייקש שגפמב ,לט ןועמש
ינפ הבוגש ךכ ,יוזחהמ הברהב תוכומנ ויה הנשה םשגה תויומכ .ןופצהו הפיח
- לע ראוניב דמעש ,תרנכה סלפ מ לש םודאה וקה לעמ דבלב מ"ס 60-כ אוה םימה
.םירטמ 214

.ןותחתה םודאה וקל תחתמ לא דריי םימה סלפמ בורקה ץיקב רבכש חינהל ריבס
יתלב קזנ עונמל ידכ ,תרנכהמ םימה תביאש תא קיספהל בייחמ קוחה ,הז הרקמב
ונחנאו ,םיחמומ ידיל ע עבקנ םודאה וקה" .ירקיעה ימואלה םימה רגאמל ךיפה
רפסמ שי רשאכו ,ינוציק םילקאב םייח ונחנא" .לט עירתה ,"ויתחתמ ןמזמ רבכ
םירגאמה .םימה קשמ תניחבמ ירשפא יתלב בצמ תורצוי ןה ,תופיצרב תרוצב תונש
.םימשג יד ןיאשכ ,ףרוחה תנועב תדרוי םהב םימה תומכו תוסיווה רשוכ תא ודביא
."ונממ ענמיהל ךירצש ,ןכוסמ בצמ והז

רוסא לבא ,ירמגל הקיר הניא תרנכה .לט ריהבה ,"םיקיר טעמכ םויכ םירגאמה"
,תרנכה :םיירקיעה םיריפשה םימה תורוקמ תתחשהב ןכתסהל ילב רתוי הנממ בואשל
םודאה וקל עיגה רהה רפיווקא םג יכ ,ףיסוה אוה .ףוחה רפיווקאו רהה רפיווקא
הלולע סלפמב תפסונ הדירי לכ .םיחולמ םימ תורוקמ קר םימייק וביבסו ,ולש
ונחנא םייחכונה םיסלפמב וליפא" .ותתחשהלו וכותל םיחולמ םימ תרידחל םורגל
.ןעט ,"הובג ןוכיס םיחקול

םימה תורוקמ

םיבר םיצמא מ ךות ,תאז תורמלו ,רבעב רתי לומינ לש בצמל עיגה ףוחה רפיווקא
בוש ונא הנורחאל לבא" .וסלפמ תא תצקמב םירהל וחילצה ,תונורחאה םינשב
העיפוה רבכ ולש םימיוסמ םיקלחב ןכלו ,רתומה ןמ רתוי ונממ בואשל םיצלאנ
םינוש םימהזמ םיפוג וכותל ורדח ,החלמה דבלמ .ריהזה ,"תנכוסמ רתי תחלמה
ובש םוקמב ,לשמל ביבא לת רוזיאב הרקש יפכ ,תיתיישעת תלוספב רקיעב םרוקמש
םהבש םירוזיאב םג תמייק רומח םוהיז לש המוד היעב .ש"עת ילעפמ רבעב ונכש
םוהתה ימ ינפ לע ףצה קלד תובורק םיתיעל רבטצמ ןתחתש ,קלד תונחת תומקוממ
.םירפיווקאה לש םילודג םיקלח םהזמו

ןמז ךשמיי רבעב החנזה לש םינש תורשע ךשמב ורצונ רבכש םימוהיזב לופיטה"
ידכ דואמ תודבכ תועקשה ונל ושרדיי .רתויב תוהובג תויולעב ךורכ אוהו ,בר
תוכיאל םייתיישעתה םיכפשה תא איבהל איה תוביצנה תוינידמ .לט רמא ,"םרהטל
תא איבהל איה הנווכה ריעב םג .היישעתה יכרוצל שדחמ םלצנל היהי ןתינ הב
םייתיישעתה םיכפשה ,תאז םע .תואלקחל םהב שמתשהל היהי רשפאש המרל םיחלוקה
תואלקחהש םיליער םירמוח ליכמ םקלח תוחפלש ןוויכ ,הטושפ אל היעב םיווהמ
.לובסל הלוכי הניא

קפסל השקתת תוביצנה דיתעבש ששוח לט ךא ,תואלקחב לכ םדוק עגופ םימה רוסחמה
איה םימה תוביצנ לש תיביטרפואה תינכותה .תפטוש הכירצלו הייתשל םימ וליפא
,תיצראה הכירצהש ךכ ,וז הנשב לחה תיצראה תיתיבה הכירצה תדרוהל םידעצ טוקנל
הרומא איה ,שממתת וז הלועפ םא .הנש ידמ %10-ב דרת ,הנשל בוק ןוילימ 700
.הנשל םימ בוק ןוילימ 70-כ קשמל ךוסחל

תוסכמ תא ץצקל תוביצנה תננכתמ ,םימ לש רתויב דבכה ןכרצה ,תואלקחה ףנעל
ףאו ,םיאלקחה לש תצרמנה םתודגנתה ףרח תאז תושעל ץלאינ" .תיטסרד הרוצב םימה
ןורחאה ץוציקה הז היהיש הווקמ ינא .םיבר םיעטמ ךכ בקע רוקעל וכרטצי םא
,ןכ ומכ .םיקזנה לע םיאלקחה תא תוצפל ךרד אצמת הלשממהשו ,תואלקחל םימב
ולכוי תובורקה םינשה שולשב םהלש םימה תוסכמב ללכ שמתשהל אל ומיכסיש םיאלקח
."הרומתב יפסכ יוציפ לבקלו תוביצנל ןתוא 'רוכמל'

היזיוור תושעל תואלקחה דרשמל הבוט תונמדזה תויהל הלוכי וז יכ ,ןייצ לט
םיבשומב םיבר םייוניש ולח ,ותעדל .רבעב םיאלקחל ורשואש םימה תואצקהב תיללכ
יפנע ,ן"לדנלו היישעתל ורבע םהמ םיבר .ןורחאה רושעב רקיעב ,םיצוביקבו
ונמזב םהל וצקוהש םימ ה תוסכמ יכ ןכתייו ,ומצמטצה םילודיגה יפקיהו תואלקחה
.רתוי תויטנוולר ןניא

ךא ,הלבגה אלל ,םהיכרוצ יפ לע םימ םיאלקחל קפסל איה רצואה לש תרחא העצה"
חינהל ריבסו ,ןתועמשמ תא תודבאמ םימה תואצקה ,ךכ .דסבוסמ אלו ילאיר ריחמב
םומינימל םהלש םימה תכירצ תא םצמצל םינייועמ ויהי םמצע םיאלקחה יכ
."יחרכהה

לארשי לש םימה לאיצנטופ

םינטק תורוקמ ץראב םנשי ,ליעל ורכזוהש םיירקיעה םימה תורוקמ תשולשל ףסונ
לאיצנטופ .ק"מ ןוילימ 50-כב דחי םימכתסמה ,לצונמ וניא ןיידע םקלחש ,רתוי
לבא ,הנשב ק"מ דראילימ 1.8-כ אוה הלש תורוקמה לכמ לארשי לש יטרואיתה םימה
תורוקממ עבונ הז שרפה .ק"מ דראילימ 1.55-מ רתוי ונתושרל םידמוע אל לעופב
םיל תורישי םימרוזה תונייעמ ,םהיניב .ונתושרל םידמוע םניאש םימייק םימ
רוקמכ םבישהל תורשפא אלל תומושג םינשב חלמה םיל תרנכהמ ומרזש םימ וא ,חלמה
,ודוסימ יוגש ק"מ דראילימ 1.8 לש םימ לאיצנטופ תגצה ,ךכיפל .ילאיצנטופ
.רבעב הרק רבכש יפכ ,תועטומ תונקסמל ליבוהל לולעו

750 לעופב ונלביק ,דחוימב ןוחש היהש 1999 תנש ףרוח ןוגכ ,תרוצב תונשב"
ידכ הלאכ תופוצר םינש שולשב ידש ,אופיא אצוי .ליגרהמ תוחפ םימ ק"מ ןוילימ
תמועל .ונל השורדה תיתנשה םימה תומכ לכמ לודג היהיש ,רבטצמ ןוערגל עיגהל
דנדנתמ ילארשיה םימה קשמ .אלמתהל םילוכי םירגאמה םימשג תכורב הנשב ,תאז
לעו ןונכתה לע דואמ השקמ רבדהו ,ולא תויונוציק יתש ןיב ןמזה לכ אופיא
".םיכרצה יולימ

דיתעה ןפוצ המ

ןה םויה תולבקתמה תוטלחהה םאהו ,םינש 20 דועב םימה קשמ האריי ךיא
דוחייב ,תויטירק ןה תובורקה םינשה ,לט תעדל ?זא םג תונוכנ ויהיו תויתואיצמ
קר תוריפ ואשי םויכ תועצובמה תולועפה תואצות דוע לכו םיקיר םירגאמה דוע לכ
2020 תנשב :וזכ היהת םינש 20-כ דועב בצמה תנומת" .םינש רפסמ דועב
תרעושמה םימה תכירצ .םיבשות ןוילימ 8.6-כל עיגהל היופצ הנידמה תייסולכוא
2 - יחכונה הפקיה לע הארנכ רומשת תואלקחה .הנשל שפנל ק"מ 130-כ היהת
ירה ,םיריפש םימ לע תססובמ היקשהה םויכ םא לבא ,םידבועמ םנוד ןוילימ
,תואלקחל םיבשומה םילפוטמו םיחלוק םימ ק"מ ןוילימ 600-כב עצובת איה דיתעבש
.םיריפש םימ ק"מ ןוילימ 500-כ דועו

,הנשב םימ ק"מ דראילימ 2.2-ל לארשי תנידמ קקדזת 2020 תנשב ,תיזחתה יפ לע"
םימ ק"מ ןוילימ 400-כ זא ונל ורסחי .ונתושרל דמועש המל רבעמ הברה הזו
םייתנש ידמ ובש בצמ רצוויי השעמל .ליפתהל ונילע היהי םתוא תוחפלש ,הנשב
,תיזחת התוא יפ לע לבא .הנשב ק"מ ןוילימ 50 ליפתיש ןקתימ םיקהל ךרטצנ יצחו
םלצנל לכונש ,םילפוטמו םיחלוק םימ לש םיפדוע וליפא ונל ויהי 2020 תנשב
,םילחנל לשמל םירזהל היהי ןתינ םיפדועה תא .תואלקחל דבלמ ,םינוש םישומישל
תייחמצ םע דמח תוניפל םתוא ךופהלו םויכ םהב תמרוזה המהוזה תא רגמל תנמ לע
.ףונה תא חיבשהלו ,יונ

- ונינכש יפלכ וניתויובייחתה תא אלמל ונילע היהי תע התואב ,תאז םע דחי"
ש"וי רוזיא םג ,םימכסהה יפ לע .םימב עויס תניחבמ - ןדריו תיאניתשלפה תושרה
יובירה בצק יפ לעש איה היעבה .תילארשיה תכרעמהמ ולש םימהמ קלח םויכ לבקמ
תויופצ םהל ושרדייש םימה תופסותו ,הדמתהב לדגת םש םימה תכירצ ,םהלש יעבטה
.הנשל ק"מ ןוילימ 150-כב זא דע םכתסהל

דרשמ רשיא התע רבכ .הלפתהמ עיגי תושורדה תויללכה תופסותה רקיע יכ ןעוט לט
,ןולקשא רוזיאב בוק ןוילימ 50-ל ןושאר םי ימ תלפתהל ןקתימ םיקהל רצואה
היהי ןתינ ןכלו ,םינש עבראכ ךשמית ותמקה .םילקש ןוילימ 50-כ לש תולעב
,ימלוע הדימ הנקב םג לודג ןקתימ והז .2004 תנשב קר שומיש ל םימ ונממ קיפהל
תקפסא חיטבהלו הכירצב יופצה לודיגה לע תונעל תנמ לע .קיפסמ וניא אוה לבא
ףסונ המוד ןקתימל קקדזנ יכ האצמ םימה תוביצנ ,תושרדנה תויומכב הרידס םימ
.יצחו םייתנש ידמ

הלשממה תטלחה

תורוקמה לכמ םיחולמ םימ ליפתהל הלשממ תטלחה הלבקתה רבכ ,ןורקיעב
ןקתימ תמקה .ןמז ךרוא ךילהתה לבא .םי ימ תוברל ,ולצונ םרטש םיילאיצנטופה
.םייניב ידעצ טוקנל ונתוא בייחמ ונבצמו ,םינש שולש תוחפל תכשמנ הלפתה
םינשה ךשמב תוחפל ,היקרוטמ םימ אוביימ סונמ היהי אלש הארנכ ,ךכיפל
תא םילשהל ולכויו הלועפל םירשכ ויהי ומקויש הלפתהה ינקתימש דע ,תובורקה
.רסחה

םקלח יכ םא ,תיצרא ללכה תכרעמב בלתשהל םירומא םילפתומה םימה ,יללכ ןפואב
דירוי הז ךילהת ,םימב רוסחמל ןורתפה דבלמ .תוינוריעה תוכרעמל תורישי םרזוי
תא רפשל םירומא םילפתומה םימה וליאו ,ידמ תוהובג תומרל העיגהש םתוחילמ תא
,תודחוימ תוינואב םימה תלבוהל םיכרענ רבכ םיקרוטה .תרכינ הדימב םתוכיא
םימה תטילק ל םימיאתמ םינקתימ םיקהל ליחתהל ךרטצנ הרהמב ,ונחנא וליאו
.םדעיל םתמרזהלו

.הלפתהה ריחממ רתוי ההובג טעמ היהת םיאבוימה םימה תולע ,תילכלכ הניחבמ
םילפתומ םימ וליאו ,2002 תנשב רבכ םלבקל ןתינש ךכב אוה לודגה םנורתי לבא"
רפשלו םירפיווקאה תא אלמל םיווקמ ונא הנש התואב .2004 תנשמ קר לבקל לכונ
."תדרויה םשגה תומכב םייולת תויהל לדחנ הנש התואמ .רכה אלל בצמה תא

.תיעוצקמ תונותיע תשר םוידמ תובידאב *

הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ