עקרק רומישו זוקינ
לארשיל תמייק ןרק :תאמ
םידומע ,(2001 תנש) ,1999-1998 לארשי ל תמייק ןרק תולועפ לע ןובשחו ןיד
.27-26
 :רוקמ
     

Untitled
זוקינה תוכרעמ ןיבל רגנהו םשגה תויומכ ןיב לקשמ יוויש ררש ירוטסיהה רבעב
תורעי תתירכ :הז לקשמ יוויש השביש םינש תואמ ךשמב םדאה תוליעפ .תויעבטה
תלילס ;םישרט ירוזיא תריצילו עקרק תפיחסל האיבה תואלקחל עקרקה תרשכהו
זוקינה תוכרעמ תא ושבישו םייעבט המירז יצורע ומסח תובשייתה ירוזיא תיינבו םיכרד
הלא תולועפ .םימה תמירז ירטשמ תא השביש תואלקחב רתי תייקשה ;תויעבטה
לש םיינוציק םירקמב .תיעבטה תיגולוקאה תכרעמל םידבכ םיקזנל תומרוג תורחאו
.שפנל ףאו שוכרל םיקזנ םימרגנו םיזע תונופטש םירצונ לקשמה יוויש תרפה


םייתביבסה םיקזנה תא רשפאה לככ ןקתל ידכ עקרק תרימשו זוקינ תודובע עצבמ ק"פמ
תולועפה תא תוללוכ ק"פמ עצבמש זוקינהו רומישה תודובע .ושוכרלו םדאל הנכסה תאו
:תואבה


.םייופצה םימה יחפנ יפ לע תומירז ךילוהל ולכויש ןפואב המירז יצורע םוקיש *

.עקרקבו תודגב תורתחתה עונמל ידכ םינוש םיעצמאב לחנה יקיפא בוצי *

.םיצורעה תקוזחת תא רשפאל ידכ םילחנ ךרואל תוריש יכרד תרשכה *

.תומייק תולעת רופישו םינובמ םיחטשב זוקינ תולעת תריפח *

.םייאלקח םיחטשב תומייק תולעת רופישו זוקינ תולעת תריפח *

.םימ יריבעמו םירשג תיינב *

.םימ יפדוע לש םוגיאלו הלבוהל םימ ילעפמ תיינב *


ךלהמב ל"קק העציב ,ץראב תונושה זוקינה תויושרל ל"קק ןיב הלועפ ףותיש תרגסמב
רשעב ח"ש ןוילימ 48.7 לש תללוכ תולעב ,עקרק רומישו זוקינ לש םיטקיורפ 67 1988
,עקרק רומישו זוקינ לש םיטקיורפ 52 ל"קק העציב 1999 תנש ךלהמב .זוקינ תויושר
םיטקיורפה תמלשה תולע .ח"ש ןוילימ 19-כ לש תללוכ תולעב ,זוקינ תויושר עשתב
.ח"ש ןוילימ 60-כ לש ךס לע תדמוע


1999 - זוקינ תויושר יפל םיטקייורפ עוציב םוכיס


יפלאב תללוכ תולע
ח"ש
רפסמ
םיטקיורפ
זוקינה תושר
2,831
11
תרנכ
6,286
10
ימורד ןדרי
1,717
4
ןושיק
1,100
5
יברעמ לילג
708
4
למרכ
4,014
6
ןורש
2,074
6
רושב-המקיש
19
2
חלמה םי
308
4
הברע
19,057
52
כ"הסהבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ