םימה קשמו ל"קק
לארשיל תמייק ןרק :תאמ
םידומע ,(2001 תנש) ,1999-1998 לארשיל תמייק ןרק תולועפ לע ןובשחו ןיד
.31-30
 :רוקמ
     

םימה קשמו ל"קק
ריהמה לודיגה לשב ,תונורחאה םינשב ךא ,שדח רבד הניא לארשיב םימה תקוצמ
תוחקלנ םיריפש םימ תוסכמ רתויו רתוי ,םייחה תמרב הילעהו הנידמה תייסולכואב
לארשיב ורצי תונורחאה תרוצבה תונש יתש .ינוריעה רזגמל תורבעומו יאלקחה רזגמהמ
ןפואב וצצוק םיאלקחה לש םימה תוסכמו ,הומכ התייה םרטש הפירח םימ תייעב
.ףירח

ילעפמו םירכס ,םירגאמ תיינבב ימואלה םימה קשמל עייסל ל"קק תלעופ תאז תובקעב
יפכ ,םירקי םימ זובזב תעינמל תעייסמ וז תוליעפ .ץראה יבחרב םיפסונ זוקינו םימ
הביבסה םוהיזו םייגולוקא םיעגפמ תעינמלו תואלקחה םודיקל תעייסמו ,ןלהל הארנש
.םוהתה ימו

םירגאמ

,ןאש תיב קמעב -90ה תונש תישארב םימ ירגאמ תיינבב היצמאמ תא הריבגה ל"קק
שי הלא תולועפל יכ ררבתה טא טא .תואיל אלל םירגאמ תונבל הכישממ איה זאמו
.ילארשיה םימה קשמל הבר תועמשמ

,ק"מ ןוילימ -100כ לש ללוכ הריגא חפנב ,םימ ירגאמ -115מ רתוי ל"קק התנב הכ דע
העיקשה ל"קק !לארשיב תעצוממה תיתנשה םימה תכורצתמ םיזוחא השישכ םיווהמה
.ח"ש ןוילימ -313כ הלא תולועפב

םימ רקיעב תוספות ןהש םושמ ,תובישח הנשמ תושבול םימ םוגיאל ל"קק תולועפ
רבודמ םא ןיבו רוהיט לש תונוש תומרב םיבשומ ןיחלוק ימב רבודמ םא ןיב ,םיילוש
.הלאה םימה תא תדבאמ לארשי תנידמ התיה ל"קק תולועפ אלל .תונופטש ימ תסיפתב
רוסחמ םייק םהבש םירוזיא - הברעבו בגנב םילודג םירגאמ הנוב ל"קק ,ךכל ףסונב
.םימב ףירח

,ק"מ ןוילימ 18.77 לש ללוכ םוגיא חפנב ,םימ ירגאמ 16 ל"קק התנב 1999 תנש ךלהמב
36.1-ב המכתסה 1999 תנשב םירגאמה עוציב תולע .ץראה םורדב ונממ 60% טעמכ
םוגיאב הנש ידמ ח"ש ןוילמ -50כ ל"קק עיקשת תובורקה םינשה רשעב .ח"ש ןוילימ
םניא םויכש םימ - היקשה יכרוצל םיבשומ ןיחלוק ימו תונופטש ימ לש הריגאבו
.םילצונמ

םוגיא חפנ
ינוילימב
ק"מ
םימה רוקמ
טקייורפה םש
'סמ
0.27
ןיחלוק
'ב קמעה תיב
1
0.50
ןיחלוק + םיריפש
ןורבע-ןותעג
2
0.40
ןיחלוק
'ב תרבד
3
0.20
םיריפש
הלוחה
4
0.25
ןיחלוק
אסאס
5
0.50
םיריפש
ףיטק
6
4.00
ן"דפש + רושב תונופטש
ימורד רושב
7
0.35
ןיחלוק
(םייק רגאמ םוקיש) ןואלג
8
1.00
תונופטש
הרדח
9
0.30
תונופטש
תכרעמ זוע לחנ
10
0.45
ן"דפש + תונופטש
םירוצ ןיע
11
0.10
ןיחלוק
לבוש
12
8.32
כ"הס
1999 - ל"קק ידי לע ונבנש םימה ירגאמ

ק"מ ינוילימב םוגיא חפנ
םימה רוקמ
טקיורפה םש
'סמ
0.45
ןיחלוק
עולב
1
0.60
ןיחלוק
םירשוגה
2
0.50
ןיחלוק
קירסמ רפכ
3
0.50
ןיחלוק
תואטגה ימחול
4
0.16
ןיחלוק
המלע
5
0.80
תונופטש
איג רגאמ - הצרת
ינופצ
6
1.00
תונופטש
'ב הצרת
7
4.00
ןיחלוק
רפח קמע
8
1.35
ןיחלוק
'ב םייח ץפח
9
3.50
ן"דפש
ןוילע זוע לחנ
10
1.50
ן"דפש
םע רינ
11
0.65
ןיחלוק
ריתי
12
0.70
ןיחלוק
טהר
13
1.50
תונופטש
הבצח
14
0.06
+ תונופטש
םיחילמ
רדמס תואנ
15
1.50
תונופטש
םירמת תואנ
16
18.77
כ"הס
הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ