םילחנ םוקיש
לארשיל תמייק ןרק :תאמ
.33 דומע ,(2001 תנש) 1999-1998 לארשיל תמייק ןרק תולועפ לע ןובשחו ןיד  :רוקמ
     

םילחנ םוקיש

.קזנ הל םרגו ותביבס לע תרכינ העפשה עיפשה 20-ה האמה לש לארשיב םדאה
רבעב וניזהש ,תונייעמ ימ .דחוימב השק התייה םילחנבו םימה תורוקמב העיגפה
םמוקמב .יתיישעתו יאלקח ,יתיב שומישל ורבעוהו וספתנ ,םייח םימב םילחנה תא
תודבכ תוכתמ םיבר תומוקמב םיללוכה ,םיכפש ימ םילחנה יקיפאל ומרזוה
.הביבסל ןוכיסה תא הלידגמ םינשה תבר העיגפה .תוליער תוימיכ תובוכרתו

.לארשי ילחנ םוקישל הלהנמה תא הביבסה תוכיאל דרשמהו ל"קק ומיקה 1993 תנשב
לככ ,בישהלו םימהזמה תא קלסל ,"םילחנל םייח ריזחהל" הרטמל הל המש הלהנמה
םילחנ .ינושארה םבצמל לארשי ילחנ לש םימהו ףונה תוינבת תא ,ןתינ קרש
יחה תא רזחשל ןתינ ףאו ,תויואר םימ תויומכ םהל םיצקמ םא םקתשהל םילוכי
תואיר"כ ודקפתיש םיחותפ םיחטשל םהיקיפא תא ךופהלו םהב םייעבטה חמוצהו
.עבטה קיחב שפונל "תוקורי

הבש ,הלהנמה תלבוה תא המצע לע ל"קק הלביק ,אשונה לש תימואלה תובישחה לשב
תויושר ,תואלקחה דרשמב זוקינו עקרק רומישל ףגאה ,םימה תוביצנ םג םיפתוש
תנגהל הרבחה ,בויבלו םימל תיצראה הלהנמה ,תורייתה דרשמו ת"מח ,זוקינה
יוניבה דרשמ ,םינפה דרשמ ,םיימואלה םינגהו עבטה תרימשל תושרה ,עבטה
.ל"קק גיצנ דמוע הלהנמה שארב .רקחמ תודסומ יגיצנו ןוכישהו

הסיפתה סיסבב ."תינגאה תינכותה" הנוכמה הסיפת יפ לע השענ םילחנה םוקיש
םיעפשומ םהו ,תווקיהה ינגאל תורדש םיווהמ םילחנה יצורעש הרכהה תדמוע
הדיחיה אוה תווקיהה ןגא .חטשה לש לוהינה יכרדמו םינגאב עקרקה ישומישמ
.זוקינה ץועל ביבסמש חטשה לוהינלו רומישל ,חותיפל תיסיסבה

המורת ומרתי תווקיהה ןגא לש םייעבטה ויבאשמש ךכל םורגל איה תינכותה תרטמ
םוקיש .ויבשותו רוזיאה לש םייחה תוכיאלו הלכלכל ךוראה חווטלו תיבטימ
ינפמ עקרקה תא רמשל ,תונופטש עונמל ידכ זוקינ תכרעמכ םתרדסהו םילחנה
םתכיפה דצל ,םילחנה יקיפא ךרואל םימ תורוקמ חתפלו םימהזמה תא קלסל ,הפיחס
בייחמה ,ךשמתמ יתקוזחתו יעוציב ,ינונכת רגתא הווהמ - תורייתו שפונ יריצל
.תווקיהה ןגא ימוחתב םילעופה םיברה םימרוגהו םינוגראה ןיב הלועפ ףותיש
סויג תבייחמ איה .חווט תכוראו תבכרומ תימואל המישמ איה םילחנה םוקיש
תופתושו תוברועמ תשרדנ דחוימב .םיבר םימרוג םע בכרומ םואיתו םייפסכ םיבאשמ
.לארשיב בחרה רוביצה לש

ןדריה :םיאבה םילחנה םוקישל תוימוקמ תולהנימ עשת ומקוה 1999 תנש דע
לחנ ,קרוש לחנ ,רדנסכלא לחנ ,םינינת לחנ ,ירופיצ לחנ ,דורח לחנ ,ימוקמה
ןושיק םילחנב תולפטמ תופסונ תויושר יתש .עבש ראב לחנו רושב לחנ ,שיכל
.ןוקריו

הלוחה קמע לש יברעמה ליבומבו םילחנ 12-ב םוקיש תולועפ ועצבתה 1998 תנשב
.ח"ש ןוילימ 26-מ הלעמל לש תללוכ תולעבהבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ