ףס לע - םימה קשמ" :"תורוקמ" שאר בשוי
"תוקסרתה
ירוזמ הילד :תאמ
22.06.01 בירעמ  :רוקמ
     

יושב ראש "מקורות": "משק המים - על סף התרסקות"
רושיא םינתונ אל לבא - םי ימ תלפתהל זרכמ רבכ שי" :איגש ירוא
"ומסרפל

תעב זכרמ םרוגב רסוח ,בא תינכות רדעה ,םימה קשמ לש לברוסמ לוהינ
ופוסב ונתוא וליבוי הלא לכ - ידמ תורחואמו ידמ תוטעמ תוטלחה ,םוריח
לע הטילש היהת אל בורקה חווטב רבכו ,תוקסרתהל ךילהתה לש
ירוא ,"תורוקמ" לש םילהנמה תצעומ ר"וי לומתא ריהזה ךכ ."בצמה
.םימה קשמ לש רומחה רבשמה חכונ ,איגש

ימוחתניבה זכרמב ךרענש לארשיב ירוביצה להנימה אשונב סנכב ורבדב
םג העירתמו תרזוחו ,רבעב העירתה תורוקמ יכ ,איגש רמא ,הילצרהב
ןוויכמ ,םימה רבשמל תונורתפ אוצמלו םידקהל שי יכ ,הלא םימיב
לע תיארחא תורוקמ" .תקפסמ אלו תיטיא רבשמב לופיטל תוכרעיהש
תלשממ לש איה הנידמב םימה יאצמ לוהינל תוכמסה ךא םימה תקפסא
,םימה קשמ לש לברוסמ לוהינ" .רמא ,"םימה תוביצנ תועצמאב לארשי
תורמל ,תוקסרתהל ונתוא וליבוי ,ידמ תורחואמו ידמ תוטעמ תוטלחה
."היגולונכטהו םדאה חוכ ,םיבאשמה ,עדיה םירסח אלש

תורוקמ לע ליטהש ,ילכלכ-יתרבחה טניבקה תטלחה ףא לע ,וירבדל
ףא לעו ,דודשאב םי ימ תלפתהל ןקתמה תמקהל זרכמה תא ןיכהל
רתוי רבכש רה - תויתשתה רשל זרכמה תא השיגהו הזרדזה הרבחהש
.ומסרפל רושיא ןתינ אל שדוחמ

היהיש רוטקייורפ רתלאל עובקלו ,םוריח בצמ לע זירכהל ץילממ איגש
.ידרשמניב םואיתלו תוטלחהה םושייל יארחא

בירעמ תובידאב


הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ