םידעוימה םיכפשב לופיטו תוכיא תושירד
תואלקחב רזוח שומישל
וקינאוח ולסרמ `רד , רלדירפ ןרע `רד :תאמ
.32-27 םידומע ,1997 רבמבונ ,373 ןויליג ,היקשהו םימ  :רוקמ
     

תואלקחב רזוח שומישל םידעוימה םיכפשב לופיטו תוכיא תושירד

אובמ

םירוזאב תוריהמב בחרתמו ץופנ גהונל תכפוה םירהוטמ םיחלוקב תיאלקח היקשה
רוהיטל םישדח םילעפמ לע חוודמ הנש ידימ טעמכ .הצחמל םיחיחצו םיחיחצ
ןוכיתה םיה תוצרא ,ןיס) םלועה יקלח לכב תובר תוצראב םיכפש לש רזוח שומישלו
.('וכו ,םלועה יקלח לכב םינוש םייא ,ב"הרא ,הקירמא םורד ,ןוכיתה חרזמהו
:הז ריהמ לודיגל תוירקיע תוביס יתש

תדחוימ תובישח הז רוקמל .היקשה ימ לש ףסונ רוקמכ םישמשמ םירהוטמ םיכפש .1
תא םיקפסמ םהב ,(ןוכיתה םיה רוזיא ןוגכ) םילבגומ םימ יבאשמ םע םירוזאב
ןיסולכוא לודיג לש בולישמ ,ללכ ךרדב ,עבונה) םיינוריע םימל רבוגה שוקיבה
םיכפש ימ תקפסא .יאלקחה רזגמל םימה תקפסא םוצמצ ידי לע (םייחה תמרב היילעו
םימה ןזאמב אלו םיעקשמב אל היולת הנניאש רחאמ תיתומכ הנימא איה םירהוטמ
.ןודנה רוזיאה לש ללוכה

תובוכרת קוריפ ידי לע םיכפשל יתועמשמ שוטיל לופיט הפיסומ היקשה .2
רמוח לש יגולויב קוריפ ,םינגותפ תתומת ,תופידנ תובוכרת יודיא ,תויטויבונסכ
.םירחא םיפסונ םיכילהת רפסמו ,רתונ ינגרוא

ינרדומה ינוריעה בויבה ינייפאמ

עבנ הז בצמ .הפוריאב םיבר תורהנב םייסקונא םיאנת וררש םירושע ינש ינפל
ועקשוהש רחאל קר .הובג בויב סמוע הרציש ,תורהנל בויב לש תיביסמ המרזהמ
(BOD לש םיחנומב ואטובש) םיינגרואה םירמוחה תומכ םוצמצל םיבר םיצמאמ
היה ןתינ בושו ,ששואתהל הפוריא תורהנ וחילצה ,תורהנל ומרזוהש םיחלוקב
וסחייתה הפוקת התואמ תירטינס הסדנהב הכרדהה ירפס .םיגד טעמ םהב תוארל
רוהיט זכרתה ,ןכל .BOD םרות לש םיחנומב ,תידעלב טעמכ ,ינוריעה בויבל
.רתויב תבכרומ הצירטמכ בשחנ יתיישעת בויבש דועב ,BOD-ה קוליסב םיכפשה

BOD -ש ךכ ,בכרומ רתויו רתוי תושעותמה תוצראב ינוריעה בויבה היהנ ,םויכ
.םיחלוקה תוכיא לש םידיחי םינייפאמכ שמשל םילוכי אל רבכ COD וא

,"יתרוסמה" ינגרואה רמוחה תא קר אל ליכמ ינרדומה ןדיעה לש יתיבה בויבה *
,םימתכ יריסמ ,יוטיח ירמוח ,הסיבכל םילזונו תוקבא ,הנבלה ירמוח :םג אלא
.םירחא םיברו ,םיסיממ ,םיקיזמו םיקרח יריבדמ ,הקרבה ירמוח

םיליכמ םניא ,בויבה תכרעמל םכרד תא םיאצומה ,ל"נה םירצומה מ רכינ קלח
וניא םבכרהש ,"םישק" םימהזמ םיליכמ םבורש דועב ,BOD לש יתועמשמ זוכיר
.תיתיישעת תוידוס ןיגב ,ללכ ךרדב ,עודי

קסע יתב לש בחר ןווגממ עיגמה ,"ירחסמ" בויב םג ליכמ ינוריע בויב *
חותיפל הכאלמ יתבבו םייניש תואפרמב הלכו םילוכרמבו תויפאמב לחה .םידרשמו
.ולש ידוחייה םהזמה גוס תא םרות רחסמ תיב לכ .םוליצ יטרס

אוה הילא ,תינוריעה בויבה תכרעמל םרזומ יתיישעתה בויבהמ קלח ךכל ףסונ *
תא ןיטקמה ,(תשורחה תיב) רוקמב לופיט לש תמיוסמ הגרד וב העצובש ירחא עיגמ
.ספא אל יאדווב איהש ,"תלבסנ" המרל םימהזמה זוכיר

םהב םיבושחהש ,םימהזמ לש בחר חווט ליכמ ינרדומה ינוריעה בויבה ,םוכיסל
,םיקדייח) םינגותפ ,(COD וא BOD-כ רדגומה) קירפ ינגרוא רמוח :םניה
,םיחלמ ,םיטנגרטד ,(ןחרזו ןקנח) םיטנאירטונ ,('וכו ,תודוטמנ יציב ,םיסוריו
איה ינוריעה בויבה בכרהב תיחכונה המגמה .םייטויבונסכ םירמוחו תודבכ תוכתמ
הלא םימהזמל .םיכומנ םיזוכירב םיעיפומה ,"םישקה" םימהזמה רפסמב יובירל
.הובג יגולוקיסכוט-וקא לאיצנטופ םורגל תולולעה ,תויטסיגרניס תועפשה

םיחלוקב היקשהל תוכיאה תושירד

קר אל הכירצמ רזוחה ושומישו ינוריע בויב רוהיטל המיאתמה היגולונכטה תריחב
שיש תועפשהה חותינ םג אלא ,ינרדומה ינוריעה בויבה תוכיא לש ןוכנ ןויפיא
הביבסה לע ןהו םייאלקחה םיכרצה לע ןה םירהוטמה םיחלוקל
.(Butler et al., 1995; Friedler and Butler, 1996)

םיחלוקה םיבייח תיאלקח היקשהל םירהוטמ םיחלוקב שומישה תא רשפאל תנמ לע
דימת אל הלא תושירד .תוירטינסו תויתביבס ,תוינכט-ורגא תוכיא תושירדב דומעל
ךירצ םיכפשב זוכירה ,יתביבס טביהמ :םיטנאירטונ לש הרקמב לשמל ,תופפוח
לש תמיוסמ המר היוצר ינכט-ורגאה טביהמש דועב ,רשפאה לככ ךומנ תויהל
.םירקי םינשד ףיסוהל ךרוצה תא הניטקמ איהש םושמ םיטנאירטונ

:ןה ל"נה תוירוגטקה שולשב תוירקיעה תומדקומה תושירדה

,םיליפט ,םינגותפ םיקדייח לש ךומנ זוכיר םה םייסיסבה םיירטינסה םיכרצה *
.םיסוריוו

תוסיו רשפאיש ,הריגא חפנו םיחלמ לש ךומנ זוכיר ןה תוינכט-ורגאה תושירדה *
םיחלוקל השירדהו ,(הנשה לכ ךרואל תיסחי עובק אוהש) בויבה רוציי ןיב
תעצובמ היקשהה רשאכ .(םימיוסמ תונועו םימי ,תועשב קר הלחה) היקשהל םירהוטמ
ידכ ,תיסחי ,ךומנ היהי המיתסה לאיצנטופש יחרכה ,ףוטפט תכרעמ תועצמאב
.(Juanico et al ,.1995) היקשהה תכרעמב תומיתס עונמל

תובוכרתו תודבכ תוכתמ לש ךומנ זוכיר םה םיירקיעה םייתביבסה םיכרצה *
תוחיר תורצוויה תעינמו ,םיחלמו םיטנאירטונ לש תרקובמ המר ,תויטויבונסכ
.םיער

תושירדה בור תא קפסל תלגוסמ תויהל הכירצ םיכפש רוהיטל המיאתמ היגולונכט
הרקי איהש) הלפתה טעמל ,רוהיט תייגולונכט םושש ןייצל שי ,םלוא .ל"נה
עונמל ךירצ ,ןכל .םיחלמ לש תופדוע תויומכב לפטל תלגוסמ הניא ,(ידמל
םיחולמה םימרזה לש רוקמב הדרפה ידי לע בויבב םיחלמ לש םיהובג םיזוכיר
.(Weber et al ,.1996)

ינוריע בויב רוהיטל תונוש תושיג

תויביסנטסכאו תויביסנטניא רוהיט תודיחי

קוליסל תונווכמ (תלעפושמ הצוב ןוגכ) תויביסנטניא בויב רוהיט תוכרעמ
םימזינגרואורקימ לש הלודג הסמויב ינפב גצומ בויבה .BOD לש ילמיטפוא
לש ליעי קוליס עצבתמ וז ךרדב .תיביסנטניא ןצמח תקפסה םע דחי םיפורטורטה
ךכל .םצמוצמ חטשבו ,(תועש 14-8 ןב הייהש ןמז) תיסחי ,רצק ןמז ךות BOD
.(1 הלבט) הייסולכוא יפופצ םיינוריע םירוזאב דחוימב ,רורב יפסכ ןורתי
תויהל תכרעמל םרוגה רסוח - רפוב רשוכב רסוח אוה רצקה הייהשה ןמז לש ונורסח
הנטק ךכ ידי לעו ,סנכנה בויבה תומכבו תוכיאב תופלוח תוערפהל השיגר
,תודבכ תוכתמ ,םיטנגרטד תוקלסמ ןניא תויביסנטיא רוהיט תוכרעמ .התונימא
לשב .יתועמשמ הריגא חפנ םהל ןיא ,ףסונב .םינגותפ ןכו ,םייטויבונסכ םירמוח
היקשהה תושירד תא קפסל תולגוסמ ןדבל תויביסנטניאה תוכרעמה ןיא הלא תונורסח
.שוטיל לופיטל תוכרעמ ףיסוהל ךרוצ שיו תיאלקחה

:תויביסנטניאה תוכרעמה לש תונורסחה םע דדומתהל תויסיסב תושיג יתש תומייק

לולכל תולוכי הלא .םיחלוקב םילשמ לופיטל תויביסנטניא תודיחי ףיסוהל .1
,היצלוקולפ-היצלוגאוק תדיחי ,('וכו ,UV היצנוזוא ,היצנירולכ) יוטיח תודיחי
.'וכו ,ליעפ םחפב לופיט ,(membrane filtration) ינרבממ ןוניס וא ןוניס
ההובג היגרנא תכירצ ,לועפתהו העקשהה רקוי אוה וז השיג לש ירקיעה הנורסח
.רקיו השק אוה םג ןקוליסו ןרוהיטש ,תוצוב תרדס לש רורחשו

וז ךרדב .(םיחלוקל בוציי ירגאמ ןוגכ) תויביסנטסכא רוהיט תודיחי ףיסוהל .2
הדיחיב קלוס BOD-ה בורש תויה ,רתי סמועמ תיביסנטסכאה הדיחיה לובסת אל
תויביסנטסכאה תודיחיב םיחלוקה לש ךוראה הייהשה ןמזמ האצותכ .תיביסנטניאה
תוכפוה (תויביסנטניאה תודיחיב ומכ ,תועשב אלו ,םישדוח וא תועובשב דדמנה)
קוליסל םיארחא הלא בצק-יכומנ םיכילהת .תויתועמשמל בצק-תויטא תויצקאר
1987; ,Abeliovich) תויביסנטניאה תודיחיה יחלוקב וראשנש 'םישק' םימהזמ
1985; Chang et al., 1980; Ernst et al., 1983; Gal et al., 1992; Jensen et al.,
תודיחיב ךוראה הייהשה ןמז ,ךכל ףסונ .(Rodgers & Dunn, 1992
חווט-תורצק תולקת ינפמ (BUFFER ZONE) ץייחכ שמשל םהל רשפאמ תויביסנטסכאה
.םייביסנטניאה םירוטקאירה לש

.ןהלש ההובגה חטשה תשירד אוה תויביסנטסכאה תודיחיה לש ירקיעה ןנורסח
תוסיו םשל ,יכה ואלב ,שורד הריגאה חפנ ,הצחמל-תוחיחצו תוחיחצ תוצראב ,םלוא
,היקשהל םיחלוקל השירדה ןיבל ,הנשה תומי לכב ךשמנה ,בויבה 'רוציי' ןיב
.םישביה ץיקה ישדוחב קר הלחה

תוחיחצו תוחיחצ תוצראב דחוימב ,רוהיטה-תודיחי יגוס ינש לש םבוליש ,םוכיסל
םידעוימה םיחלוקה לש רתוי הבוט תוכיאל ןכלו ,רתוי בוט רוהיטל ליבוי ,הצחמל
.(1 הלבט) תיאלקח היקשהב שומישל

הלולע תויביסנטניאה ירחא תויביסנטסכא תודיחי תפסוהש ,ןייצל שי ,םלוא
םיחלוק תוכיא תגשהל ןוכנ בוליש .תלעות-תולע תניחבמ תילמיטפוא יתלב תויהל
םירוטקאיר לולכי ,רשפאה לככ הנטק תולע תחטבה תעב הבו ,ההובג
קוליסל תויביסנטסכא תודיחי םהירחאלו ,BOD לש יקלח קוליסל םייביסנטניא-ימס
בלשל איה תרחא תורשפא .רתונה BOD-ה קוליסו ,םינגותפו קוריפ-ישק םימהזמ
לש דבלב יקלח קוליס גישהל תנמ לע) רצק הייהש ןמז םע ,תיביסנטניא הדיחי
לולכל ןוכנ בוליש לוכי ,םירחא םיאנתב .תיביסנטסכא הדיחי הירחאו ,(BOD
םייתנמ םירוטקאירכ ולעפויש ,(תויביסנטסכא תודיחי) דבלב םיכפשל בוציי ירגאמ
.(םילברעמו םיררוואמ םקלחבשכ) רוטב וא ליבקמב (SBR) םיבקוע

לארשיב םיכפשב רזוח שומישלו רוהיטל תוירקיע תוכרעמ

תובלשמ לארשיב םיכפשב רזוח שומישלו רוהיטל תולודגה תוכרעמה שולש לכ
:תויביסנטסכאו תויביסנטניא רוהיט תודיחי

.יתבר ביבא לת לש ינברואה רוזיאה לש ינוריעה בויבב תלפטמ ן"דפשה תכרעמ .1
100-מ הלעמל לש בויב תמורת םע ,(p.e.) םיבשות ןוילימ 1.5 תתרשמ וז תכרעמ
הצוב לש םיליבקמ םילודוממ תבכרומ וז תכרעמב תיביסנטניאה הדיחיה .הנש/ק"מלמ
רוהיטה ןוכמ תא וביכרהש ,תויביסנטסכא תודיחי) בוציי תוכירבש דועב ,תלעפושמ
םילודומב ךילהת לשכ לש הרקמב יוביגכ ןכו ,איש תומירז ןמזב תולעפומ (ןשיה
.תלעפושמה הצובה לש

SAT) Soils-ה תדיחי איה ן"דפשה תכרעמב תירקיעה תיביסנטסכאה הדיחיה
הרדחה ינגאב םירזופמ תויביסנטניאה תודיחיה יחלוק הב ,(Aquifer Treatment
םג לעופ אלא ,יתנש בר רגאמכ קר אל שמשמ רפיווקאה .רפיווקאה ךותל םילחלחמו
םיבאשנ ההובג תוכיאב םיחלוק .םיחלוקה תוכיא תא רפשמה ,יגולויב רטליפכ
םה םשו ,מ"ק 100 ךרואב תורוניצ וק ךרד ,בגנל המורד םירבעומו רפיווקאהמ
.(Azov et al ,.1991) היקשהל םישמשמ

בויבה תא תרהטמ ,(ן"דפשה תכרעמ ירחא הלדוגב היינש) ןושיקה תבולשת .2
םהמ ,(p .e .450,000) הנש/ק"מלמ 30-כל עיגמה ,יתבר הפיח לש ינוריעה
הדיחיה .לאערזי קמעב היקשהב רזוח שומישל הנש/ק"מלמ 12-כ דע םילצונמ
םייגולויב םיגברמו תלעפושמ הצוב לש םילודוממ תבכרומ וז תכרעמב תיביסנטניאה
.ליבקמב

בוציי ירגאמ ינשל מ"ק 29 ךרואב רוניצב םיבאשנ תויביסנטניאה תודיחיה יחלוק
ץיקב .ק"מלמ 6 לש חפנ םהמ דחא לכלש ,(תיביסנטסכאה הדיחיה) רוטב םיחלוקל
Weber and) היקשהל רוטב ינשה רגאמהמ ההובג תוכיאב םיחלוק םיררחושמ
.(Juanico ,1990

תלפטמ (ץראב הלדוגב תישילשה הבשההו רוהיטה תכרעמ) קמעה ירע טקיורפ .3
לועפתה תנשב .וביבסו לאערזי קמעב םירחאה םיבושיהו םירפכה ,םירעה יכפשב
דיתעב לפטל תלגוסמ היהת איהו ,ק"מלמ 6-כב תכרעמה הלפיט (1996) הנושארה
.הנש/ק"מלמ 15-כב

תודיחיו תויביסנטניא-ימד תודיחי לש בוליש לע תססובמ וז תכרעמ
םינוש םירתאב םימקוממ (םיננכותמ 6 ךותמ) רוהיט ינוכמ העברא .תויביסנטסכא
תוכירב ןהירחאלש ,תויבוריאנא תוכירבמ בכרומ ןוכמ לכשכ ,לאערזי קמעב
םיחלוקל בוציי ירגאמ לש ךרעמל תרנצ ךרד םירבעומ םינוכמה םיחלוק .תוררוואמ
תנשב .(SBR) םיבקוע םייתנמ םירוטקאירכ םילעפותמה ,(תויביסנטסכאה תודיחיה)
,(םיילועפת םיצוליא ומרגנ ןכלו ,המלשוה אל תכרעמהש תורמל) הנושארה לועפתה
ללוכ BOD5) דואמ הבוט תוכיאב תיאלקח היקשהל םירגאמהמ וררחושש םיחלוקה ויה
.('ל/ג"מ 15-מ תוחפ

בוציי ירגאמ לע תוססובמ רוהיט תודיחי

ונבנש ,רגאמ הירחאלו תיבוריאנא הכירב לש תוינטשפה תוכרעמה לש ןולשיכה
ישנאמ תצקמ ,הלא םימי םצעל דע .םיברב ער םש םירגאמל איצוה ,םיעבשה תונשב
יתלבה תוטושפה תוכרעמה םע בוציי ירגאמ בלשל םיגהונ ןיידע 'םימה רזגמ'
.הכומנ תוכיאב םיחלוק "תורציימ"ו הנחצ תומרוגה ,תוליעי

,הזב אוה בוצייה ירגאמ לש םימדקתמה לועפתבו ןונכתב ירקיעה יתסיפתה יונישה
חפנכ קר אלו ,םיכפשה רוהיט תכרעמ לש דרפנ יתלב קלח לאכ רגאמל םיסחייתמש
לש תכרעמל דחא רגאמ לש תכרעממ ןונכתה רבע הז יוניש תובקעב .ילועפת הריגא
,(Juanico and Shelef ,1991 ,1994 ;Friedler ,1993) רתוי וא םירגאמ ינש
.םוקמה יאנת יפל ,ליבקמב וא רוטב תלעפומה

רבוע לועפתה רמולכ ,(SBR) בקוע יתנמ ןפואב םירגאמה םילעפותמ ללכ ךרדב
תא םיקיספמ הז לועפת ןפואב .הייהשו הביאש ,הבגה ,יולימ :םינוש םיבלש העברא
םיחלוקה לש ההובג תוכיא םיגישמ ךכו היקשהה תלחתה ינפל רגאמל הסינכה
ןמז .היקשהה תנוע םותב קר הליחתמ רגאמל םישדח םיכפש תסנכה .םיררחושמה
האצותכו ,םימהזמ לש ליעי קוליס חיטבמ האבה היקשהה תנוע ינפל ךוראה הייהשה
.םיחלוקה לש ההובג תוכיא ךכמ

הז לופיטל .רגאמל םתמרזה ינפל םיכפשה לש רתוי בוט רוהיט אוה ףסונ רופיש
םירגאמה לע ינגרואה סמועה ךכמ האצותכו BOD לש רתוי ההובג קוליס תוליעי
רורחשו םייבוריאנא/םייסקואנא םיאנת לש םתוחתפתה תענמנ ךכו ,רתוי ךומנ
.םיער תוחיר

לש 90% קלסל םילגוסמ ,הלא םיווק יפל םילעפותמהו םיננכותמה ,בוציי ירגאמ
,םירחא םימהזמו ,ילאקפ םרופילוק לש לדוג ירדס השימח ,םיטנגרטדהו BOD-ה
,Juanico) תיללכ תוליערו ,קוריפ-ישק םיינגרוא םירמוח ,תודבכ תוכתמ ןוגכ
.(1996תויביסנטסכאו תויביסנטניא לופיט תודיחי לש םינייפאמ רפסמ .1 הלבט
בלושמ
יביסנטניא
יביסנטסכא
רטמרפ
++
++
+
BOD-COD
R
+++ / ++
+++ / +
+++ / +
םיטנאירטונ
E
+++
+
+++
םינגותפ
M
+++
++
+++
תודבכ תוכתמ
O
++
+
++
םישק םיטנגרטד
V
+++
+
+++
םיינגרוא םירמוח
קוריפ-ישק
A
-
-
-
םיחלמ
L
++
+++
-
הצוב רוציי

++
+
+++
שורד חטש

+++
-
+++
היגרנא תלוביק

+++
-
+++
רפוב תלוביק:תורפס

1. Abeliovich A. (1985) - Biological treatment of chemical industry effluents by
stabilization ponds. Wat. Res., 19(12): 1497-1503.

2. Azov Y., Juanico M., Shelef G., Kanarek A., and Priel M. (1991) - Monitoring
the quality of secondary effluents reused for unrestricted irrigation after
underground storage. Wat. Sci. Teach., 24(9):267-275.

3. Butler D., Friedler E., and Gatt K. (1995) - Characterising the quantity and
quality of domestic wastewater inflows. Wat. Sci. Teach., 31(8):115-122.

4. Chang Y., Tan Y., Sun M. and Zhang J. (1980) - Mechanism of the treatment
of wastewater containing organic pesticides in oxidation ponds. Hunan
Ching K'o Hsueh, 1(2):8-13.

5. Ernst D., Moore J., Frieze T. and Scherm M. (1983) - Efficiency of waste
stabilization ponds in removing toxic organics. Wat. Res. Symp., 10 (Toxic
Materials):95-107.

6. Friedler E. (1993) - Mathematical modelling of stabilization reservoirs. DSc
Thesis, Technion - Israel Institute of Technology, 188pp (in Hebrew).

7. Friedler E. and Butler D. (1996) - Quantifying the inherent uncertainty in
the quantity and quality of domestic wastewater. Wat. Sci. Tech., 33(2):65-78.

8. Gal E., Aires P., Chamarro E. and Esplygas S. (1992) - Photochemical
degradation of parathion in aqueous solutions. Wat Res., 26(7):911-916.

9. Jensen U, Anderson C. and Sputeller M. (1987) - Photodegradation of
pesticides in the presence of humic substances. Sci. Tot. Environ., 62:335-340.

10. Juanico M. (1996) - The performance of batch stabilization reservoirs for
wastewater treatment storage and reuse in Israel. Wat. Sci. Tech.,
33(10-11):149-159.

11. Juanico M., Azov Y., Teltch B. and Shelef G. (1995) - Effect of effluent
addition to a freshwater reservoir on the filter clogging capacity of
irrigation water. Wat. Res. 29(7):1695-1702.

12. Juanico M. and Shelef G. (1991) - The performance of stabilization
reservoirs as a function of design and operation parameters. Wat. Sci. Tech.,
23:1509-1516.

13. Juanico M. and Shelef G. (1994) - Design operation and performance of
stabilization reservoirs for wastewater irrigation in Israel. Wat. Res.,
28(1):175-186.

14. Rodgers J. and Dunn A. (1992) - Developing design guidelines for
constructed wetlands to remove pesticides from agricultural runoff.
Ecol. Eng., 1:89-95.

15. Weber, B. and Juanico M. (1990) - Variability of Effluent Quality in a
Multi-step Complex for Wastewater Treatment and Storage. Wat. Res.
24(6):765-771.

16. Weber B., Juanico M. and Avnimelech Y. (1996) - Salt enrichment of
municipal sewage: New approaches to prevent it in Israel. Environmental.
.ןוא-םר בשומ ,מ"עב ןוכיתה םי - וקינאוח ולסרמ ,רלדירפ ןרע :רמאמה ירבחמ תודוא

32-27 * 1997 רבמבונ* 373 ןויליג * היקשהו םימ
םימה ידבוע ןוגראל תורומש תויוכזה לכ ©הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ