םיסלפמ יפצו ,ףרוחה תנוע םוכיס - 2001 תנש
(יאמ תליחתל ןוכנ) הנשה ףוסל
יאלקח הרש :תאמ
.13-10 םידומע ,(2001 ינוי) 48 ןויליג ,םימ תסדנה ,םימ  :רוקמ
     

הנשה ףוסל םיסלפמ יפצו ,ףרוחה תנוע םוכיס - 2001 תנש

2001 תנש דע בצמה תריקס .1

השק תרוצב תנש התייה 1999 תנש .תובקוע תרוצב תונש יתש רחאל האב 2001 תנש
רתויב טעומ היה רזוחה יולימה 98/99 ףרוחב .תובר םינש התמגודכ ונעדי אלש
הכירצה ,ןכ ומכ .התייה אל ללכ םימה יסלפמב תינייפואה תיפרוחה היילעהו
ואיבה בר רוחיאב תוצצוקמה תובצקהה ןתמו םימשגה תדירי יא בקע התייהש ההובגה
.תויטסרד םיסלפמ תדיריל

('מ - 213.18 סלפמ דע) תרנכב "םימודאה םיווקה"מ הדיריב המייתסה 1999 תנש
תחתמ) יזכרמה וקלחבו ('מ 9+ -ל תחתמ) ינופצה וקלחב םינינת ןוקרי רפיווקאבו
.('מ 12+ -ל

יממ תיברימ הקפהו תרנכהמ תילמינימ הקפה התייה 1999 תנשל לועפתה תוינידמ
ןוקרימ ק"מלמ 485 ,תרנכהמ דבלב ק"מלמ 95 "תורוקמ" הקיפה וז הנשב .םוהת
התייה תיטרפה הביאשה םג ,וז הנשב .ףוחה רפיווקאמ ק"מלמ 192 -ו ,םינינת
.תועצוממ םינשמ ההובג

עצוממה ביבס התייה םיעקשמה תומכש תורמל בצמה תא רפיש אל 1999/2000 ףרוח
םילוביל ואיבה ןמזבו בחרמב םשגה רוזיפ .ץראה יקלח בורב יתנש ברה
ףרוחמ רתוי דוע ןוחש ףרוח היה ראוני שדוח דע .םיטעמ םייגולורדה
שדוחל יתנש ברה עצוממהמ 20% -כ) דחוימב םושג היה ראוני שדוח .1998/1999
.םינוחש ויה ףרוחה ישדוח ראשו (הז

45% םיווהמה !דבלב ק"מלמ 225 -כב ומכתסה 1999/2000 ףרוחב תרנכל תוסינכה
ןטק אוה ףא היה םירפיווקאה ראשב רזוחה יולימה .יתנש ברה תוסינכה עצומממ
.עצוממהמ רתוי

םינינת ןוקרי רפיווקא יסלפמו ,'מ - 213.80 -ל דרי תרנכה סלפמ 2000 תנשב
."םימודאה םיווק"ל בורק ועיגה

הקפהה ,ן"תרי רפיווקאב תימואתפ החלמהל ששחמ - 2000 תנשל לועפת תוינידמ
תמלשהו תילמיסקמ הקפה התייה ףוחה רפיווקאמ .תילמינימ התייה הז רפיווקאמ
.תרנכהמ באשנ הכירצה תקפסאל שרדנה

תמועל (7% -כ) ק"מלמ 86 -ב הנטק ,ץראה לכב םיריפשה םימה תכירצ וז הנשב
.םימה תורוקמ לכמ ק"מלמ 1,161 -ב המכתסהו ,תמדוקה הנשה

ךכ ,םימש ידסחל הלודג הווקת םע ,ירמגל םיקיר םימ ירגאמ םע הלחה 2001 תנש
דומעל היהי ןתינו "םימודאה םיווק"ל דע תוחפל םימה ירגאמ תא ואלמי םימשגהש
.הקפסאה תושירדב

לש םומינימה יסלפממ םיסלפמ תדירי לש בצמ ונתעדב ונלעה אל 2001 תנש תליחתב
ןכש ,םיסלפמה תא תולעהל היהי ןתינ המכבו דציכ התייה הבשחמה רשאכ ,2000 תנש
תורוקמל ישממ ןוכיסלו םיכיפה יתלב םיבצמל איבי םייקה לע ףסונ ןועריג לכ
.לארשי תנידמב םימה

2001 תנש .2

יללכ 2.1

ןופצה רוזאב יתנש ברה עצוממהמ הכומנ התייה םיעקשמה תומכ 2000/2001 ףרוחב
רוזאבו ,יתנש ברה עצוממה ביבס הענ םיעקשמה תומכ זכרמה רוזאב .(85% -כ)
.רתויב םיטעמ ויה םייגולורדיהה םשגה ילובי .יתנש ברה עצוממה לעמ םורדה
.(ק"מלמ 58 -כ) םעפ יא ויהש רתויב תוכומנהמ ויהי וז הנשב תרנכל תוסינכה
ומכ .יליע רגנ ורצי אלו טעמכ ןמזבו בחרמב םשגה תסירפו ןופצב םימשגה טועימ
םימשגה טועיממ האצותכ תאז .רתויב טעומ היה םירפיווקאל רזוחה יולימה ,ןכ
תנועב הכירצה .תואלקחל הבוט התייה םשגה תסירפ יכ ןייצל שי ,ךדיאמ .םתסירפו
.תחרופו הקורי התייה ץראה יבחר לכב הייחמצהו הכומנ התייה ףרוחה

2001 תנשל רזוחה יולימה 2.2

לש הפוקתב .רתויב תוכומנ ויה 2000/2001 ףרוחל תרנכל תוסינכה :תרנכה
.הפוקתל יתנש ברה עצוממב ק"מלמ 425 תמועל ,ק"מלמ 129 וסנכנ יאמ דע רבמבונ

אצמנו תווקיהה ןגאב חתופ רשא ,(םור .מ) תרנכ סלפמ יוזיחל לדומה יפ לע
יוכינב תוסינכה ךס) םינימזה םימה ךס יכ לבקתמ ,םימ תקפסאל הקלחמה שומישב
58 -ב םכתסי (2001 רבוטקוא - 2000 רבמבונ) תיגולורדיהה הנשל (תודייאתהה
.יתנש ברה עצוממהמ 14% -כ - ק"מלמ 420 לש יתנש בר עצוממ תמועל ,ק"מלמ

תאזו ,תונורחאה םינשב תתחופו תכלוה תרנכל םינימזה םימה תומכ יכ ןייצל שי
,'ב רמז לעפמ ,הלוחה תפצה ,ןלוגה תמר ירגאמ תמקה ,ולוכ רוזאה חותיפ רואל
םימה תויומכ תא חרכהב דירומ הלעמב םימ לוצינ לכ .דועו הקפהה תרבגה
יוניש לע םיעיבצמה םירקחמ םימייק יכ ןייצל שי ,ןכ ומכ .תרנכל תוסנכנש
םיעקשמה תנטקה איה המגמה רשאכ ,טרפב ונרוזאבו ,ללכב תימלועה היגולורואטמב
.רוזאה רבודמו

לוצינ לש האצות יהוז .תרוצבה לש האצות וניא ונעגה וילא בצמה יכ ןייצל שי
תונש !תורוקמהמ םילודג םישומישה ,ונייהד .תובר םינש ךרואל ךשמתמ רתי
.הרקמ לכב הרוק היהש המ תא ובריק קר תרוצבה

ךרעומ הז ףרוחל םינינת ןוקרי רפיווקאל לוצינל ןימזה רזוחה יולימה :ן"תרי
-כ) ק"מלמ 325 תמועל .דבלב ק"מלמ 170 -כב ןמטוג .י ר"ד גולורדיהה ידי לע
יסלפמל םימוד רשא ,לירפא תליחת לש םיכומנה םיסלפמה רואל תאזו ,(דבלב 52%
תעפשהו ,ק"מלמ 165-כב תכרעומ וז הפוקתל תללוכה הביאשה תומכ .2000 רבוטקוא
רואל רתויב גיאדמ הז ןותנ .ןיטולחל המלענ ןורחאה ףרוחה לש רזוחה יולימה
.2000 תנש ףוסב ויהש םיכומנה םיסלפמה

םורגל הלולעו רתויב תנכוסמ םינינת ןוקרי רפיווקאב "םימודא םיווק" תייצח
.רתויב ריהמ בצקב םימה תוכיאב הערהו רפיווקאה תחלמהל

תא ךירעהל השק ןיידע ,ךכל יא .םייטיא דואמ םיכילהתה ףוחה רפיווקאב :ףוח
תונשב הנעמ ןתונש רגואה אוה ףוחה רפיווקאש רוכזל שי ךא .רזוחה יולימה תומכ
.תרוצב

תיירכ ,יתנש ברה עצוממה ביבס אוה ףוחה רפיווקאל רזוחה יולימהש החנהב םג
םיבייח הייהנ האבה הנשב יכ רוכזל שי .וז הנשב םג ךשמית רפיווקאהמ רתיה
שי םויה רבכ .ובצמ תורדרדתה תא עונמל תנמ לע הקפהה תא רכינ רועישב םצמצל
.התקספהו הקפהה םוצמצל םימרוגה רפיווקאב םינוש םירוזאב החלמה ימתכ

תרידח בקע דודשא יפוח זקנ ךרואל םיחודיק רפסמב החלמה ינמיס םנשי ,ןכ ומכ
.זקנה ךרואל םיחודיק רפסמל ברעממ דבלב 'מ 200-400 -כ םויכ אצמנה יניבה ןפה

2001 תנשל םימה ןזאמ 2.3

:תעצוממ הנש תמועל 2001 תנשל םיישארה םוהתה ימ ירגאמ יולימב רסוח .א

כ"הס

ן"תרי
ףוח
תרנכ
םימ רוקמ

לוצינל רזוח יולימ
1,025
325
250
450
יתנש בר עצוממ
507
170
250
87
2001 תנשל יפצ
518
155
--
363
תעצוממ הנש תמועל רצונש רעפ


30 עצוממ יפ לע ,תעצוממ הנש תמועל ,רזוחה יולימל ק"מלמ 518 -כ םירסח
.תונורחאה םינשה

רזוחה יולימה ףקיהב קרו ךא םיבאוש ונייהו הדימב םימה ןזאמ .ב

רתויב עורגה בצמה ,2001 תנש תישארב רבכ םיקירה םימה ירגאמ בצמ רואל
תנש ףוסב םהילא ונעגהש םיכומנה םיסלפמב ראשיהל אוה וילע בושחל ונלוכיש
.2000

לע םיישארה םימה ירגאמ תשולשמ תשרדנה הקפהה ןיב ןזאמה גצומ ןלהלש הלבטב
.רזוחה יולימה תרגסמב תירשפאה הקפהה תומכ ןיבל הקפסאה תושירדב דומעל תנמ
םיסלפמל תחתמ םידרוי ונייה אל ל"נה תומכה תא םיבאוש ונייה םא ,ונייהד
.2000 תנש לש םיכומנה

660 -כב תכרעומ םיישארה תורוקמה תשולשמ הקפסאל היופצה תומכה יכ ןייצל שי
:תואבה דוסי תוחנהב ק"מלמ

תורבעה הנייהת אלש החנהבו) 50% לש ףקיהב תואלקחל םימה תובצקהב ץוציק *
.(!!!םינכרצ ןיב םימ

םימה יפירעת תאלעה רואל ק"מלמ 70 לש ףקיהב יתיבה רזגמב ןוכסיח היהי *
.םימב ןוכסיחל ןייפמקה רואלו

.ק"מלמ 15 לש ףקיהב ןיחלוק ימ תרמה עצבתת *

(ק"מלמב) דבלב רזוחה יולימה תרגסמב היהי לוצינהו הדימב - םימה ןזאמב ןועריג


כ"הס

ן"תרי
ףוח
תרנכ

507
250
170
87
תפסותב תרנכב) לוצינל םינימז םימ
ן"תרי ,.מ.מה תושילגו ךומרי תסינכ
המירז יוכינב ףוח ,תונייעמ תעיפש יוכינב
(םיל
373
193
78
102
םירחא תביאש
134
57
92
15-
הביאש לאיצנטופ


660       םיישארה םינגאה תשולשמ קפסל שי היופצה הכירצה תקפסאל

526                                                             2001 תנשל רצוויש ןועריגה

!2000 תנש לש םיכומנה םיסלפמב ראשיהל ידכב ק"מלמ 526 םירסח ,רמולכ

?ןכיהמ - ןועריגה תמלשה 2.4

ק"מלמ 150 -כ לש ךסב ףוחב רתי תיירכ ךשמה ידי לע קפוסי ןועריגהמ קלח
370 -ל ןועריגה תא ןיטקי ל"נה ,ק"מלמ 6 לש ףקיהב םיחילמ םימ תלפתהו
.ק"מלמ

תא קיפהל ךרוצ היהיש רורב ,םיפסונ םימ תורוקמ ויהי אלש הדבועב בשחתהב
.םינינת ןוקרי רפיווקאמו תרנכהמ תרתונה תומכה

לש לועפתה תדעווב רשואש יפכ ,םירפיווקאה יסלפמב תדרל ןתינש ירשפאה ברימה
:5.4.01 -ב םימה תוביצנ

רוטינה ךרעמ תרבגה ךות ,תרנכב 'מ 214.30- לש סלפמל הדירי - תרנכב
.םימה תוכיאב הערהו יוניש לכל דעומ דועבמ ךרעיהל ידכ תושרדנה תוקידבהו

לבגומ ןמזלו "םימודאה םיווקה"מ רטמ יצח דע לש הדירי - םינינת ןוקריב
.דבלב

,םיכומנה םיסלפמל רפיווקאה לש הברה תושיגרה ינפמ םיעירתמ םיגולורדיהה
ינוילימ תאצוהלו רפיווקאה תחלמהל םורגת םיסלפמ תדירי .ינופצה וקלחב דחוימב
.םיריפשה םימה ןזאממ םימ ק"מ

םינוש הקפה ישיחרתב בצמה רואית םוכיס 2.5

םירגאמה תשולשמ תללוכ הקפה ,ונייהד ,רזוחה יולימה תרגסמב הקפה - 'א שיחרת
.(ק"מלמ 660 לש ךסב) שרדנה תקפסאל ק"מלמ 526 ורסחי הז בצמב .ק"מלמ 134 ךסב
תנש לש םיילמינימה םיסלפמל םימוד 2001 ףוסל םייופצה םיסלפמה ,הז שיחרתב
.2000

ונייהד ,2001 תרוצבל םירשואמ "םימודא םיווק"ל דע הקפה - 'ב שיחרת
קלחבו ,('מ 8.5+) ינופצה קלחב רטמ יצח דע לש הדיריו ,תרנכב 'מ 214.30-
םורדמ טניידרגה לע רומשל שי ימורדה קלחב רשאכ ,('מ 11+) סלפמל העגה יזכרמה
הכישממ ימורדה קלחב יכ רוכזל שי .םיחילמ םימ תרידח היהת אל ןעמל ןופצל
.םינש שולשל הז יבקיע ןפואב הדיריה תמגמ

.ק"מלמ 660 ךסב שרדנה תקפסאב דומעל ידכ ק"מלמ 235 ורסחי הז 'ב בצמב

,'מ 214.30- יופצ סלפמ תרנכב :'ב שיחרתב 2001 תנשל םייופצה םיסלפמה
מ"ס -70-כ לש הדירי ףוחב ."םימודאה םיווקה"מ 'מ יצח דע לש הדירי ן"תריבו
.2000 תנש יסלפממ

.ק"מלמ 660 לש ךסב תשרדנה הקפסאב דומעל תרשפאמה הקפה תינכות - 'ג שיחרת
ןה ,('ב שיחרת) תרשואמה הדיריהמ רתוי הלודג םיסלפמ תדירי שי הז שיחרתב
תרנכב יופצ סלפמ :'ג שיחרתב 2001 תנשל םייופצה םיסלפמה .ן"תריב ןהו תרנכב
,"םימודאה םיווקה"מ 'מ 1.8-1.5 לש תעצוממ הדירי םינינת ןוקריב ,'מ 215.22-
.2000 תנש יסלפממ מ"ס 70 -כ לש הדירי היופצ ףוחבו

םינושה םישיחרתב םימה יאצמ תא תזכרמה הלבט ןלהל


הקפה תינכות
הכירצה תקפסאל
660) תשרדנה
(ק"מלמ
ןיידע ןיא) 'ג שיחרת
תרשואמ הקפה תינכות
הכירצה תקפסא ל
(תשרדנה
דע הקפה תינכות
"םימודאה םיווקה"
תרוצבל תרשואמ
'ב שיחרת
לוצינל םינימז םימ
תרבח ידי לע
הבוגב) "תורוקמ"
(רזוחה יולימה
'א שיחרת
רפיווקא
235
70
-15
תרנכ
205
205
57
ףוח
220
150
92
ן"תרי
660
425
134
כ"הס
--
235
526
שרדנה תקפסאל רסח


תקפסאב דומעל ידכ םייופצה םיסלפמהו םימה תורוקמ בצמ תא תראתמה הלבט ןלהל
('ג שיחרת) שרדנה


סלפמ
יוזח ילמינימ
תנש ךלהמב
2001
הקפה
תננכותמ
2001 תנשל
הקפה
תכרעמל
תיצראה
ףקיהב
יולימה
רזוחה
רזוח יולימ
2001 תנשל
סלפמ
ילמינימ
2000 ךלהמב
('מ)
םימה רוקמ
215.22-
235(340)
--
87
213.8-
תרנכ
70 לש הדירי
תחתמ מ"ס
סלפמל
-ב ילמינימ
2000
205(400)
57
250
2.3
ףוח
לש הדירי9.6
ןופצ - ן"תרי
1.5-1.8
220(300)
92
170
11.23
זכרמ - ן"תרי
םיווק"ל תחתמ
"םימודאה14.96
םורד - ן"תרי


:ליעל הלבטל רבסה

.םיחודיק 9 עצוממ - ףוחב סלפמ *

.םיגציימ םיחודיק - ן"תריב סלפמ *

.ץרמ ףוסל תנכדועמ תיזחת - תרנכל יוזח סלפמ *

.הכרעה - (תיטרפ הקפה ללוכ) יצרא ללכ - םיירגוסב הקפה ינותנ

תרמהו ק"מלמ 70 לש ריעב ןוכסיח היהי ןכאש החנהב - 2001 תנשל הקפהה תינכות
תמגמ התייה אל לירפא דע) םייקתי אל ל"נהש הארנ - ק"מלמ 15 לש ףקיהב ןיחלוק
.(תיתיבה הכירצב ןוטיק

ןכש ,בר קפסב אוה - תשרדנה הכירצה תקפסאל הקפה תינכות - 'ג שיחרתש הארנ
.ךכ לכ ךומנ סלפמב בואשל הנלכות יצראה ליבומה תובאשמ םא קפס

.שומיש ללכמ םיבר םיחודיק ואצי םינינת ןוקריב םג

!תוריבסה ןובשחב האב הניא ולאכ םיסלפמל הדירי

הקפהה תינכותב יוניש בייחי ןדרי תכלממל םימה תקפסא ץוליא יכ הארנ ,ןכ ומכ
הקפסאה תחטבהל ילמינימ סלפמ) הקפסאה תויובייחתהב דומעל לכונש תנמ לע ל"נה
.(רתוי םיכומנ םיסלפמב הביאשל רתאה תרדסה עוציבב אצמנ ,214.30- וניה

תוצלמהו םוכיס .3

:ןוגכ ,תובר םהב רבודש תונורתפה לכ .רתויב השק הנש תויהל תדמוע 2001 תנש
ץיקל םינימז ויהי אל - דועו היכרותמ םימ אובי ,הבשה ילעפמ תמקה ,הלפתה
הניה םימה תורוקמל תפסותה בורקה ץיקל ,רמולכ .(אבה ץיקל םא קפסו) 2001
.תילוש

סרה התועמשמש הדח םיסלפמ תדיריל םורגי יופצה םימה ןזאמב לודגה רעפה
!לארשי תנידמב םיישארה םימה תורוקמ

ידכ ,תיחכונה הנשב רבכ הכירצה תא ןיטקהל שיש איה הדיחיהו תירקיעה הנקסמה
.בורקה דיתעב רבכ הייתש ימ תקפסא תלוכי יא לש בצמל עיגנ אלש

הכירצה ןיבל םייקה םימה יאצמ ןיב לודג ךכ לכ ןועריג ריאשהל ןתינ אל
.תרשואמהו תשרדנה

?דציכ - הכירצה תנטקה

.תרחא תורשפא ןיא - םייקה בצמה חרוכמ תעבונ הכירצה תנטקה

תנמ לע ,הכירצה תדרוהל םיאלקחה םע דחי לועפל שי - תיאלקחה הכירצה תדרוה *
ןתמל לועפל שי ,ןכ ומכ .הב םיאצמנ ונאש השקה הפוקתה תא רובעל היהי ןתינש
ועגפיי אלש ךכ ,(תורחאו עוטניש) תוטיש תלעפהל םיאלקחל תיביסמו הליעפ הכרדה
.תובורקה םינשב םיעטמה

םיכרדה לכב יתיבה רזגמב הכירצה תא ןיטקהל שי - תיתיבה הכירצה תדרוה *
רוביצה תועדומ תא ריבגהלו םימב ליעיו ןוכנ שומישל איבהל תנמ לע ,תוירשפאה
.אשונב הרבסההו

.זרוזמ ןפואב תוטלחה עוציב תורשפאמה םוריח תעש תונקת ליעפהל שי ,ןכ ומכ

!םינש ךרואל םיכראתמ רשא םילבוקמה הדובעה ילהונב ךישמהל ןתינ אל

!תוחפל ק"מלמ 500 לש בחר ףקיהב םישדח תורוקמ חותיפ בייחמ םימה קשמ בצמ
.בורקה חווטב רבכ

רעפה לע רשגל שי ,תובר םינש רבכ םימה יאצממ רכינ רועישב הלודג הכירצה
.רהמו ,םייקה
."תורוקמ" ,םימ תקפסאל הקלחמה תלהנמ - יאלקח הרש :רמאמה תרבחמ תודואהבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ