דודשא הנבי תולוחב ףוחה רפיווקא םוהיז
ילאכימ .א , ףסוי רב .י 'רד :תאמ
.14-16 םידומע ,(2001 ינוי) 48 ןויליג ,םימ תסדנה םימ  :רוקמ
     

דודשא הנבי תולוחב ףוחה רפיווקא םוהיז

עקר .1

'מ 1,500 -כ לש קחרמבו 19 תיגולורדיה העוצר םוחתב ,הנבי תולוח רוזיאב
לעפמ) םיחודיק השיש ובו ןיבור יפוח זקנ יחודיק לעפמ םקוממ ,םיה ףוחמ
-כ ךרואל ערתשמ B רפיווקא תתמ םיבאושה םיחודיקה וק .(987/1 - 6 "תורוקמ"
.םורדל ןופצמ ףוחה וקל ליבקמב מ"ק 2.5

ן"זב יפוח זקנ לעפמ םקוה ,קוקיזה תיב חטש םוחתב ,דודשא לש היישעתה רוזיאב
'מ 50-60 לש םיקמועל ,A רפיווקא תתל הביאש יחודיק העברא לע ססבתמה ,דודשא
.םיה ףוחמ 'מ 1,100 -כ לש קחרמבו

מ"ק 2.5 -כ לש וק ךרואל ,םורדמ דידשא ן"זבו ןופצמ ןיבור ,םיזקנה ינש ןיב
לעפמ םקמל ןתינ וב לצונמ יתלב ףוח עטק רתונ ,18 תיגולורדיה העוצר םוחתב
תסיפתו הביאש לש םיחנמ תונורקע םתוא לע ססבתיש םורד ןיבור זקנל יכשמה
ןפה םודיק ךות ף"חר לוצינ ללוכ ,B-A רפיווקא תת ךרד םיל תאצוי המירז יפדוע
.יניבה

חדקנ ומוקמבו לוח תרידח בקע 6 ןיבור .ח.נ חודיק הלועפ ללכמ אצי 1996 תנשב
ןויסינה תביאשבו החידקה ךלהמב .'א 6 ןיבור .ח.נ יפולח חודיק 1997 תנשב
יחודיק רתיל תינייפוא הניאש תיסחי ההובג תוחילמב םימ ואצמנ הז חודיקב
(םימתר פ"סא) הלבזמב הארנכ םרוקמש םוהיז ינמיס ולגתנ ,ןכ ומכ .זקנה
.לעפוה אלו דיוצ אל ףילחמה חודיקה .חודיקל תיחרזמ ,תידיימ הברקב תמקוממה

םקוממ ,1 םישרתב גצומה ,"הלבזמה" (םימתר פ"סא) תירוזא תלוספ ףוסיא רתא
ןיבור יפוח זקנ יחודיק וקל חרזממ ,תולוחה חטשב תושוטנ תורופחמו תובצחמב
ובחורו מ"ק 1 -כ וכרואש חטשב תזכורמ תלוספה .דודשא ןוצמיח תוכירבל ברעממו
םוהתה ימ סלפמל דואמ בורק העיגמ תומוקמ רפסמב תובצחמה תיעקרק .'מ 250 -כ
.רפיווקאל תורישי הלבזמהמ םימהזמ יפיטשת לוחלחל םיאנת םירצונו

רוטינ ךרעמ ןיא הז פ"סאלו רחאמ ,עודי אל םתוטשפתהו םימהזמה לוחלח בצק
.רפיווקאב המירזה תיזח לומ הירפירפב יתביבס

רוזיאה עטקב ,הלבזמל ברעממש רפיווקאב םוהתה ימ תוכיא בצמ לע דומעל ידכ
.ד.ר.ח.נ רוטינ - תיפצת חודיק חדקנ ,םיפסונ הביאש יחודיק םוקימל דעוימה
.הביאשה יחודיקל םידקמה ,/1ת

-כו הלבזמה לובגל תיברעמ 'מ 250 -כ לש קחרמב ןנכות תיפצתה חודיק םוקימ
יפוח זקנ לש םישדחה הביאשה יחודיק םוקימל ריבסה יאוותל תיחרזמ 'מ 250
העיגה םרט וא העיגה םוהיזה תוטשפתה םאב עובקל דעונ הז םוקימ .םורד ןיבור
ברעממ רומאכ םיננכותמה הביאשה יחודיק ךרעמל הארתה שמשלו ,וז הדוקנל
.הלבזמל

B-A םירפיווקא תת .2

'מ 1000-1500 -כ לש קחרמל דעו םיה ףוחמ ערתשמו יטאירפ A רפיווקא תת
יוליממ ןוזינ רפיווקאה .A סכר ,ןושארה רכרוכה סכרב ףשחנ אוה וב ,החרזמ
תבכש .עקרקה ינפמ תורישי םילחלחמה תונוידה יחטש לע םיעקשמ לש יעבט רזוח
.0 םורל דע החרזמ תממורתמו 'מ 40 -כ לש םורב םיה וקב היוצמ וסיסבבש תיסרחה
לש ימורדה וקלחב רקיעב היוצמו םיה וק תברקב קמועב תופיצרב תערתשמ וז הבכש
תרבוע ,תוימוקמ תושדעב העיפומ איהו תעטקנ התופיצר ןופצו חרזמ יפלכ .רוזיאה
.(2 םישרת) ירמגל תמלענ ףאו ילוח-יטיט בכרהל

תת ,תחא הדיחיל רבוחמ רפיווקאהו ,הדרפה תמייק אל ןופצמש ןיבור זקנ רוזיאב
.B-A רפיווקא

לש םייניב תובכש םע תויבובקנ תויריג לוח ינבא תובכשמ יונב B רפיווקא תת
ולא תוצצוח תובכש .םידדוב םירטמ דע מ"ס תורשע לש יבועב ילוח טיטו תיסרח
.דבלב ימוקמ ןפואב בורל ,1B -3B הנשמ תודיחיל B רפיווקא תת תא תוקלחמ
ברעמב יוצמ רתוי הבעה ךתחה רשאכ ,'מ 70-90 -ל עיגמ וז הרדס לש ללוכה יבועה
,המיטא תיתיסרח הבכש לע חנומ B רפיווקא תת סיסב .החרזמ םצמטצמו ךלוהו
.קמועבש D-C םירפיווקאה תתל הניב הדירפמה ,'מ 10 לעמ לש יבועב

המירז ינוויכו םיסלפמ .3

הנכוהש הפמב םיגצומ 1998 ויתסב רקסה רוזיאב המירזה ינוויכו םיסלפמה
יכ רוריבב תוארל ןתינ וז הפמב .(3 םישרת) "תורוקמ"ב םימ יבאשמל הדיחיב
תיטננימודה איה ,רוזיאל חרזממ ,3ד - 2ד ן"דפשה ינגאב הרדחהה תוליעפ
העיגמ םינגאה זכרמב סלפמה תומרעיה .תימוקמהו תילנויגרה םיסלפמה תונומתב
.'מ 6+ לש ילמיסקמ םורל

לש סלפמ םור לע תבצייתמו םינגאה תבירקב לולת טנאידרגב תישענ הברעמ המירזה
הובג ןיידע םיה ףוח תבריקב ברעמב סלפמה םור .חטשה לש יחרזמה ולובגב 'מ 2+
ינש ןיב יוצמ יפוח זקנל דעוימה חטשה בור יכ לבקתמ .'מ 1+ לש םוחתב יוצמו
.ל"נה סלפמה ימור

םיעקשממ B-A רפיווקא תתל יעבטה רזוחה יולימה רקיע שחרתמ הז רוזיאב
תיעקרק תת המירזמ המורת תפסונו חטשה ינפ תא תונובה לוחה תונויד לע םידרויה
.ל"נה םינגאה ביבס םימקוממה ן"דפשה יחודיקב וספתנ אלש םימ יפדועב הרוקמש

רפיווקאב םוהתה ימ תוכיא .4

תובקעב ,םיעבשה תונש זאמ ומקוה דודשא-הנבי רוזיאב תולוחה רפיווקא לעמ
זוכירו תולבזמל וכפהש תובצחמ ירתא ,ןוצמח ינגא ,ץאומה יתיישעתה חותיפה
תתב םוהתה ימב ועגפש םירומח םוהיז ידקומ ורצי הלא םינקתמ .קלד ינקתמ
םירוזאל םתעגהו לוחלחה ינגאמ ן"דפשה ימב רפיווקאה תרשעה .A ,B םירפיווקא
תורטמל שמשלמ הז רוזיאב םיבאשנה םימה תא איה ףא הלספ רפיווקאה לש םייברעמה
רפיווקאהמ לוצינה דועיי יונישל המרג וז תוליעפ .תינוריע הקפסהו הייתש
.קפסב תלטומ הייקשהל ותקפסה םג רשאכ ,תויתיישעת תורטמל ותאצקהו רוזיאב
תויקלח תוקידבב ךא ,דודשא תלבזממ םוהיזה תונכס לע רבעב תוערתא ויה םנמא
.םימב שומיש עונמל הלולעה םוהיז תנכס לע םידיעמה םינמיס ולגתנ אל תונוש

יחודיק תא םקמל שארמ ןנכות ,הלבזמב םוהיזה רוקממ קחרתהל הנווכ ךותמ
ךא ,הבצחמה רוזיאל תיברעמ 'מ 500 -כ לש קחרמב םורד ןיבור זקנ לש הביאשה
.הז ףוח עטקב יפוח זקנ תלעפה רשפאמה ,םיהמ 'מ 1000 -כ לש קחרמב ןיידע

הלבזמה ןיב ץצוחה םימה חפנ ףלחויש דע ךשוממ ןמז שרדיי יכ התייה הכרעהה
םמויקל תורשפאה םג התלעוה ךורא חווטל בושיחב .זקנה יחודיקל ןנכותמה רוזיאל
ימ םע לוהימו וז הפוקת ךלהמב םימהזמהמ קלח תוקרפתהו הילב יכילהת לש
.הלבזמה רתאל ברעממ רזוח יולימב םרוקמש רפיווקאה

ומוקימ אוה ,יפוח זקנ לעפמ חותיפל תורשפאה תקידבב ןובשחב חקלנש ףסונ םרוג
לכבש ןייצל שי .תננכותמה הביאשה ךלהמב ןמזה םע ותומדקתה בצקו יניבה ןפה לש
העוצר) ןיבורל תינופצ דעו (15 העוצר) דודשאל תימורד רוזיאהמ ףוחה תעוצר
תיפצתה יחודיק לכ .יניבה ןפה םוקימ לע םיירוטסיהו םיינכדע םינותנ ןיא ,(21
.םידדמנ םניאו םידקפתמ םניא ,רבעב וחדקנש ,הז רוזיאב

1/ת .ד.ר.ח.נ תיפצתה חודיק .5

יעטק .(4 םישרת) B רפיווקא תת סיסבל בורק ,'מ 110 לש קמועל חדקנ חודיקה
וז ךרדב .ןטובמו רנוצמ ןוילעה עטקה רשאכ ,'מ 56 קמועמ לחה קר וסנכוה ןנסמה
B רפיווקא תת לש קלח ותוא תא םיגציימ חודיקב סלפמהו םימה תואמגוד יכ חטבוה
.ןנכותמה זקנה יחודיקב הביאשל דעוימה

רתאב תומיגד רחאל ,"תורוקמ" תדבעמ ידי לע העצוב חודיקב םימה תוכיא תקידב
רפיווקאל םוהיז תרידח לע תועיבצמ הזילנאה תואצות .תדיינה הדבעמה לש חודיקה
הלבזמה תיעקרקב ,רומאכ .םוהיז יפיטשתב םרוקמש םירורב םינייפאמ םע הלבזמהמ
הלבזמה ןיב רישי עגמ רשפאתמו B רפיווקא תת לש םוהתה ימ סלפמ ףשחנ
.רפיווקאל

םימה תוחילמ רשאכ ,ירוזיאה קותמה ביכרמב חודיקה ימב ןיחבהל ןתינ ,דחא דצמ
לש המרב טרטינה םגו ,ל"גמ 19 ,הכומנ טפלוס תמר - דבלב ל"כגמ 122 - הכומנ
ןסרא ,(100 PPB) םיטנגרטדכ םימהזמ םיטנמלא ונחבוה ,ךדיאמ .דבלב ל"גמ 17
ילאירטקב םוהיז ןחבוה ,ןכ ומכ .תורחא תוכתמ לש םינטק םיזוכירו (132 PPB)
.הייתשל הרוסא המרב תוריכעו

תונקסמ .6

הלבזמל רישי רשק לע דיעמה B רפיווקא תתב תיפצתה חודיקב םימ םוהיז אצמנ
.חודיקל חרזממש רכרוכה סכרב תמקוממה

םוהיז תואצמיהו ,יאוותה לש ינופצה הצקב ,'א 6 ןיבור חודיקב םוהיז תואצמיה
המוהיז תורשפא לע העיבצמ ,זקנה יאוות לש ימורדה והצקל ךומסב תיפצתה חודיקב
תולבזמה סכר ןיב ,'מ 500 -כ הבחורו מ"ק 2.5 -כ הכרואש ףוחה תעוצר לכ לש
םילודג םימ יחפנ תתחשה איה רבדה תועמשמ .ןנכותמה זקנה יאוות ןיבל יחרזמה
.היישעתל ףא וא הייקשהל ,הייתש ימ תקפסהל תכרעמב םלוצינ תעינמו רפיווקאב

יפיצפסה םוהיזה רואל שדחמ ןחביהל הכירצ דודשאב תוישעתל םימה תקפסה
לופיט אלל וא םע הלא םימ טולקל היישעתה תונוכנו םייתכתמו םיליער תודוסיב
.םדקומ


:1 םישרת:2 םישרת:3 םישרת:4 םישרת


תודובע תמישר

ןיבור תולוח לש תיעקרק תתה היגולואיגה .1964 .ע ,יאנכש .י ,ףסוי רב .1
.םי - יגולואיגה ןוכמה ,64/4 ורדיה ח"וד .הנבי

ףוחב ינקוטסיילפה רפיווקאה לש היגולואיגורדיה .1974 .י ,ףסוי רב .2
.ביבא לת .ל.ה.ת ,01/74/35 ח"וד ,דודשא

תיצרא ראתמ תינכות .1976 ,ךורב םיסינ ףותישב םיצעוי םיסדנהמ הישות .3
.םינפה דרשמ ןונכתה ףגא .תקצומ תלוספ קוליסל

.ל.ה.ת ,01/88/82 ח"וד ,תולבזמ ידי לע םוהת ימ םוהיז .1988 .א ,דנרב .4
.ביבא לת

זקנ) םיחוטש םיחודיקמ דודשא ן"זבב םימ תקפה תויאדכ .1992 .י ,ףסוי רב .5
.107/92 / NRD ח"וד .(יפוח

ח"וד .דודשא ן"זב חטשב תיעקרק תתה היגולואיגה .1997 .י ,ףסוי רב .6
.245/98 / NRD

יגולורדיה בקעמ - דודשא ן"זב יפוח זקנ .1997 .א ,ילאכימ .י ,ףסוי רב .7
.248/98 / NRD ח"וד .1997 תנשל

לש יגולואיגורדיה ןונכת .1998 .א ,ץיבונשרג .א ,ילאכימ .י ,ףסוי רב .8
.247/98 / NRD ח"וד .םורד ןיבור יפוח זקנ

יפוח זקנ םימה לאיצנטופ לוצינל תינכות .1999 .י ,ףסוי רב .נ ,ובנ .9
.276/99 NRD/A ח"וד .םורד ןיבור


יבאשמ חותיפ .יד.רא.ןא - ילאכימ .א ,ףסוי רב .י ר"ד :רמאמה ירבחמ תודוא
.מ"עב עבטהבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ