ינכט רואית - יזכרמה ןוניסה לעפמ
ןהכ לאקזחי :תאמ
.22-20 םידומע ,(2001 ינוי) 48 ןויליג ,םימ תסדנה םימ  :רוקמ
     

יזכרמה ןוניסה לעפמ

המדקה

,םדוקה רמאמב .יזכרמה ןוניסה לעפמ תא תראתמה הרדסב ינשה אוה הז רמאמ
עקרה וראות ,(47 ןויליג ,"םימ תסדנה - םימ") הנשה ראורבפ ןויליגב םסרפתהש
תארקל השענש לופיטה ראות ןכ .ונונכת יבלשו ותמקהל הטלחהה ,לעפמה תמקהל
.המקהה ינלבקל היצקיפילווקרפה ךילהת עוציבו זרכמה עוציב
.ןוניסה לעפמ לש ינכטה רואיתל שדקוי הז רמאמ

יללכ רואית

אוה .הפוטנ רגאמ לש יברעמה ודיצב ,לוכשא רתאב םקוי יזכרמה ןוניסה לעפמ
.הפוטנ רגאמ לא ועיגהו תרנכהמ ובאשנש יצראה ליבומה ימב לפטלו ןנסל דעוימ
רגאמ אצומב 108"-ה וק .הרוגס תכרעמב תישענ ליבומה ימ תכלוה וז הדוקנמ
היהת ןוניסה תכרעמב המירזה .ןוניסה לעפמל ומרזוי םימהו ,רגסיי הפוטנ
לא הביאש תנחת תועצמאב ובאשיי םיננוסמה םימה ,ךילהתה ףוסב .תינויצטיוורג
,הפוטנ רגאמ יסלפמ םורל ךרעב המוד היהי ויסלפמ םורש ,םיננוסמ םימל רגאמ
.תיצראה תכרעמל וקפוסיו 108"-ה וקל ורזחוי םימה םשמ

לש הפיטשה ימב לופיטל ןקתמ ,דרפנ הנבמב ,םקוי ,ןוניסה תכרעמל ףסונב
תכרעמה לא באשית םהמ דרפותש הצובה רשאכ הפיטשה ימ וקוני הז ןקתמב .םיננסמה
רגאמל ורזחויו ואטוחי םייקנה םימה וליאו ,הצוב שובייו יוצימל תמייקה
.הפוטנ

ותמקה תולע .ק"מלמ 1.7 לש תימוי תומכב לפטל דעוימ יזכרמה ןוניסה ןקתמ
.רלוד ןוילימ 100 -כב תדמאנ

יזכרמה ןוניסה ןקתמ תונורקע

םיחנומב םג רתויב לודג ןוניס ןקתמל בשחנ ,ןנכותמה יזכרמה ןוניסה ןקתמ
לשמל הברתמ תונורחאה םינשבו ,םימ ןוניסל תונוש תוטיש תומייק .םיימואלניב
םילודג םיפקיהב ןוסינב רבודמ רשאכ ךא .םיינרבממ ןוניס יכילהתב שומישה
ןוניס ילעפמ ,תאזמ הרתי .ירלונרג עצמ ךרד ןוניס איה תלבוקמה תידעלבה הטישה
ןוניס עצמב שומיש :ןוגכ ,םימוד םיביכרמ המכב םינייפואמ םיינרדומו םילודג
לש ףסונ בלש ,םימו ריוואב תידגנ הפיטש ,תיסחי תוהובג ןוניס תויוריהמ ,הבע
הלאה םיטנמלאה לכ .םירחא םינייפאמ רפסמ דועו ,"FILTER TO WASTE" ,הפיטש
.יזכרמה ןוניסה לעפמ ןונכתב םילולכ

ינשמ יונב יזכרמה ןוניסה לעפמ םג ,םלועב םירחא םילודג ןוניס ילעפמל המודב
דחא לודומ קתשל ןתינש ךכב ןורתי הז גוסמ הנבמל .םיליבקמו םיהז םילודומ
ןורתי םג וז תורשפאל .ינשה לודומה םע דובעל ךישמהלו הקוזחת תודובע ךרוצל
.תדרוי לעפמב הכירצה רשאכ ילועפת

לע הז לעפמב רומשל ךרוצה היה ,ןונכתה סיסבב ויהש ,םייזכרמה םיטנמלאה דחא
,ק"מלמ 3.8 לש חפנב ,הפוטנ רגאמ ,םויכ .דחוימב ההובג תילועפת תונימא תמר
.הקפסאב םיימוי וא םייתעש םייוניש תולקב תסוומו תיצראה תכרעמה לע טלוש
הכירצ ןוניסה לעפמ ךרד הקיפסה .וז הרישי הטילש השעמל קתנמ ןוניסה לעפמ
רגאמ לש תיסחי ןטק תוסיו םע תיתעשה הכירצה תונתשה ירחא הבר הדימב בוקעל
.תשרדנה ההובגה תונימאה תמר תחטבהל םאתוה ןונכתה וז הביסמ .םיננוסמה םימה

םידבוע תווצ םע רשפאה לככ תיטמוטוא דובעיש לעפמכ ןנכות ןוניסה לעפמ
.תיסחי םצמוצמ

רתאב תונכה

הלועפה .תומידקמ תונכה לוכשא רתאב ךורעל ךרוצ שי טקיורפה עוציב תארקל
לאחתפי לחנ .המקהה רתא תא הצוח ולש יוואתהש ,לאחתפי לחנ תייטה איה תירקיעה
ידכ .תולודג תוינופטש תומירז ךילוהל םיתיעל לולע אוהו ,הפוטנ תעקב תא זקנמ
תודובעב רבודמ .ולאה תומירזה תייטה תא רידסהל שי ןוניסה לעפמ תא חיטבהל
ךתח) ןוטבמ לודג יעקרק תת םימ ליבומ תיינב רתיה ןיב תוללוכה ,רכינ ףקיהב
.דועו תנפודמ הלעת ,('מ 270 ךרואב ,'מ x 10 'מ 5 המירז

םג ךרוצ שי ,הרדיסכ ליבומהמ םימה תקפסא ךשמית עוציבה תפוקת לכ ךשמבו רחאמ
.'וכו םיתוריש תקפסא ,ןלבקל םיחטש תאצקה ,רתאב תופסונ הנכה תודובעב

םימייק םינקתמב שומישה

המקוהש םדקומה לופיטה תכרעמ תא םיננכתמה וצמיא ןוניסה ןקתמ ןונכת תרגסמב
דרפנ יתלב קלח ויהי ולא םינקתמ .םינש רפסמ ינפל רתאב "תורוקמ" ידי לע
לש םימה ביט תא רפשל ותעשב הדעונ וזה לופיטה תכרעמ .יזכרמה ןוניסה לעפממ
.קוחה תושירדל רשפאה לככ םברקלו םתוריכע תניחבמ ליבומה

.הפוטנ תלעת תועצמאב הפוטנ רגאמל םיעיגמ ליבומה ימ :הרצקב הרואית ןלהל
לש תוסימת הלעתל םקירזמ ,םרזה הלעמב ,הפוטנ רגאממ מ"ק 1.7 -כ לש קחרמב
שמשמ םולאהו ,םימה לש pH-ה תדרוהל תדעוימ הצמוחה .םולא לשו הצמוח
ךילהת םהב עצבתמ ,רגאמל םתסינכל דע ,הלעתב םימה תמירז ךלהמב .היצלוקולפל
רשא םיתיתפל םימב םיפחרמ םיקיקלח לש תודכלתה ,ונייהד .(היצלוקולפ) התתפה
.עוקשל רתוי םיטונ

תיינב תעב רבכ ומקוהש) עוקישה תולעת ךרד הפוטנב עוקישה רגאמל םיסנכנ םימה
תכרעמ תסנכהו רחאמ .קצומה רמוחה תיברמו םיתיתפה םיעקוש םש ,(ליבומה
"תורוקמ" הניקתה ,םוקמב עוקשה רמוחה תומכ תא תיתועמשמ הלידגה היצלוקולפה
.תולעתב העקשש הצובה תביאשל תיטמוטוא תכרעמ םינש רפסמ ינפל

,אלמ יטמוטוא ןפואב הלעתל הלעתמ תרבוע רשא הדוספר לע תנקתומ הצובה תבאשמ
שובייל תכרעמה .הצובה שובייל תכרעמה לא שימג רוניצ ךרד הצובה תא תבאושו
וא יודיא תוכירבב וא ,ףסונ שובייל םינקתהו םיכימסמ ינש תללוכ הצובה
.belt filter press תועצמאב

ןקתממ ילרגטניא קלח הווהת ,ליעל הראותש םימב לופיטל תמייקה תכרעמה ,רומאכ
.םידקמ לופיט ךילהתכ שמשתו ,ןוניסה

רתאב תורחא תומייק תוכרעמב םג שומיש השעיי םידקמה לופיטל תכרעמל ףסונב
,היצנירולכה תכרעמ ,םילקימיכל םילכימה תווח :ןה ןהיניב תוטלובהש ,לוכשא
.דועו הצובה יוניפ רתא ,תוענה תוננסמה ,םימל רואולפ תפסוהל (השדח) תכרעמ

ןוניסל תמדקומה םתנכהו םיננסמל רגאמהמ םימה תכלוה

וכלוי םה םשמ .108"-ה רוניצל ותורבחתה םוקמל ךומס רגאמהמ ומרזוי םימה
ךתח .םייעקרק תת ויהי םיכילומה .לודומ לכל דחא ,ןוטבמ םיכילומ ינש תועצמאב
ינשל וסנכיי םימה ךילומ לכ הצקב .'מ 200 -כ וכרואו 'מ 3.3 x 3 םהמ דחא לכ
םימ דמ ,ץצוח ףוגמ ןקתומ רוניצ לכב .'מ 2 רטוקב םיליבקמ תורוניצ
.תוסנכנה תוקיפסה תוסיוול ףוגמו (64") יטנגמורטקלא

םיאתהמ דחא לכב .רוטב םייונבה ריהמ לוברעל םיאת ינש לא רבחתמ רוניצ לכ
רמוח ,pH-ה תדרוהל תיתירפוג הצמוח םימל וקרזוי הז םוקמב .ינכמ לברעמ ןקתומ
לש םתייהש ןמז .רזע רמוחכ ינויטק רמילופו היצלוקולפה ךרוצל ,םולא-דכלמ
.תוינש 9 -כ אוה ריהמה לוברעה יאתב םימה

לודומ לכב םירוטלוקולפה .םירוטלוקולפל ועיגי םימה ריהמה לוברעה רחאל
םיאת ינש םהמ דחא לכבשכ ,המירז ילולסמ 10 -ל תוקלוחמ ןוטב תוכרבכ םייונב
הז םוקמב .ינכמ לברעמ את לכב .('מ 5.5 x 5.5 x 6.7 את לכ תודימ) רוטב
.םיתיתפה תיינבב עייסל ידכ הכומנ היגרנא תמרב השענ לוברעהו תיטיא המירזה
.ינוינונ רמילופ םימל םיפיסומ םיתיתפה קוזיח םשל

.םיננסמה לא ףוסיא תלעת ךרד םירוטלוקולפהמ ורבעוי םימה

םיננסמה

ינש ןנסמ לכב .לודומ לכב 12 ,םיננסמ 24 ונביי .תכרעמה בל םה םיננסמה
ללוכה ןוניסה חטש .'מ x 4.5 'מ 18 םהמ דחא לכ תודימש ,ןוטבמ םייונבה םיאת
.ר"מ 162 - ןנסמ לכב

2 - עצמה יבוע .מ"מ 1.5-1.6 לדוגב םירגרג םע טיצרטנאמ היהי ןוניסה עצמ
םימה .םיבר םיריחנ םינקתומ הבש םיניב תפצר לע חנומ ןוניסה עצמ .'מ
םידכלנ םוהיזה יקיקלח .היצטיוורגב וכרד םידרויו ,עצמה לע םימרזומ םיימלוגה
.ןנסמהמ אצומה רוניצ לא םיריחנה ךרד םיזקנתמ םיננוסמה םימהו עצמב

תבשחנ וז תוריהמ .העשל רטמ 20 -ל העבקנ תננכותמה תיברימה ןוניסה תוריהמ
תא הליזומו םחטשב רתוי םינטק םיננסמ תיינב תרשפאמ תוריהמה תלדגה .ההובגכ
.םתולע

םימה סלפמ ,עמשמ .CONSTANT HEAD ,CONSTANT FLOW סופיטמ ויהי םיננסמה
ןנסמה לע ץחלה לפמ רשאכ םג תאז ,דרומב םימה סלפמ םג ןכו עובק ראשנ עצמה לעמ
תדיממ תעפשומ הניאו העובק תראשנ הקיפסה םג .ותמיתס םע הגרדהב הלוע ומצע
קונש ףוגמ לש תדקופמ תיתגרדה החיתפ ידי לע אוה "קירט"ה) ןנסמה לש המיתסה
םימדקתמ ןוניס ילעפמב םויכ לבוקמה אוה ןנסמ לש הז לופיט .(ןנסמהמ האיציב
.םלועב

,םירחא הטלחה ירטמרפ יפל וא ,םיוסמ ךרעל העיגמ ןנסמה לש המיתסה תדימשכ
.עצמה יוקינל תידגנה הפיטשה תעצובמ

רוציל ידכ ,הלעמ יפלכ ןנסמה תפצרבש םיריחנה ךרד סוחד ריווא םרזומ הליחת
תפיטש םשל םייקנ םימ ןוויכ ותואב םימירזמ ןכמ רחאל .עצמה רמוח לש היצטיגא
-כ ןהמ תחא לכ תקיפסש הפיטשה תובאשמ ידי לע םיקפוסמ הפיטשל םימה .עצמה
ךכ רחאו דחא אתב םדוק תעצבתמ הפיטשה .(לודומ לכל תובאשמ יתש) ש"קמ 5,000
ןכו תידגנה הפיטשל תושורדה תובאשמה לדוג תא יצחב ןיטקמ הז רודיס .ינשה אתב
.הפיטשה ימ לש הכלוהה תכרעמ תא

םימרזומ םייקנ םימ רשאכ .FILTER TO WASTE - יפוסה הפיטשה בלש עיגמ התע
םימ תלבק רחאל קר .הפוטנ רגאמל הרזח םיבאשנו םיזקונמ ךא ןוניסה ןוויכב
.הקפסאל ןנסמה תא םירבחמ ,היוצר תוכיאב םייקנ

יטנגמורטקלא םימ דמ תללוכ ןנסמ לכ לש תילוארדיהה תכרעמהש ןאכ ןייצל יואר
שי .םידקופמ םלוכ - (28" ,32 x 2" ,36" ,48 x 2") םילודג םיפוגמ 6 -ו 32"
לש םיפוגמהו תרנצה םלוא הארנ םישרמ המכ ןיבהל ידכ 24 -ב הז רפסמ ליפכהל
.הזכ לדוגב ןוניס ןקתמ

םיננוסמ םימל הביאשה תנחת

דע .םיננוסמ םימל הביאשה תנחת לש הביאשה תחוש לא םימרזומ םיננוסמה םימה
הכורכ התייה תאזה המירזה .הפוטנ רגאממ היצטיוורגה תכרעמב ומרז םימה התע
שי ,יצראה ליבומה לש 108" רוניצב םתמרזה רשפאל ידכ .םיילוארדיה םידספהב
.םיאתמ הבוגל הביאש ידי לע םתולעהלו רוזחל

,(הדותעב 2 -ו הדובעב 6) תויכנא הביאש תודיחי 8 -ב תדיוצמ הביאשה תנחת
תענומ הבאשמ לכ .תחא לכ ש"קמ 12,500 לש הקיפסלו 'מ 15 -כ לש המרה הבוגל
.טלוו 690 -ב טווליק 750 קפסהב עונמב

תחוש חפנ ןיא ,רתויב תולודג ןה הנחתה ךרד תורבועש םימה תויומכו רחאמ
הנתשמ תוריהמב תוענומ תובאשמה ןכ לע .הקיפסה תוסיוול שמשל לוכי הקיניה
הרימש ךות ,תאצויה הקיפסל קוידב ההז תסנכנה הקיפסהש ךכ ,רדת ינשמ תועצמאב
.םיננוסמה םימה רגאמ לא תקנוס הנחתה .החושב עובק טעמכ הקיני סלפמ לע

םיננוסמה םימה רגאמ

ךרוצלו 108"-ה וק שארב קיפסמ דמוא תריצי ךרוצל שמשמ םיננוסמה םימה רגאמ
148 םורב ולש יברימה םימה סלפמ .דרומב תכרעמב םייעגר הכירצ ייוניש תוסיו
תוקיפסל סחיב ןטק הז חפנ .ק"מ 130,000 -כ וחפנ .+ 143 -ב ילמינימהו ,+
.תכרעמב םייעגרה םייונישה תוסיו תושירדל קפסמכ אצמנ אוה ךא ,וכרד תורבועה

ותואמ ףצ יוסיכו ןליפורפילופ תועיריב יופיצ םע ,רפע רגאמ היהי רגאמה
.רמוח

הפיטשה ימב לופיטל ןקתמ

ךרוצל .הממיל ק"מ 60,000 -כל עיגהל היושע םיננסמהמ הפיטשה ימ תומכ
.דחוימ לופיט ןקתמ םקוי םרוזחימ

וז הנחתב .לופיטה ןקתמ לא הביאש תנחת תועצמאב ובאשיי םיננסמהמ הפיטשה ימ
.תחא לכ ש"קמ 1,400 לש הקיפסל תולובט תובאשמ עברא ויהי

םילודומ ינשב ןוניסה ןקתמל המודב יונב היהי הפיטשה ימב לופיטה ןקתמ
לכ ק"מ 1,700 חפנב האוושה ילכימ ינש לא הביאשב ועיגי םימה .םיהזו םיליבקמ
ןקתמב לופיטה ךילהתל המודב היצלוקולפ יכילהת ורבעיו ובאשיי םה םשמ .דחא
תרשרש רפרקסב םידיוצמה עוקיש ינגא העברא לא ומרזוי םה ןכמ רחאל .ישארה
תובאשמ תועצמאב רבעות עקשתש הצובה .('מ 76 וכרואו 'מ 10 -כ את לכ בחור)
.הפוטנ רגאמל חרזממ אצמנה הצובב לופיטל םייקה ןקתמה לא הקינס וקו

הלעמב הפוטנ רגאמ לא ורזחוי ןכמ רחאלו ,יוטיח ךילהת ורבעי םייקנה םימה
.ןוניסה ןקתמ

םילקימיכה תכרעמ

ינקתמ ,םילודג ןוסחא ילכימ לולכתו ,תבכרומו הלודג היהת םילקימיכה תכרעמ
לוהימל תכרעמ ,םירוטנירולכ ,דיסקואדירולכל םירוטרנג :ןוגכ ,תימיכ הסדנה
םילקימיכה תא הכלוה יווק תועצמאב וליבוי תובר ןונימ תובאשמ .דועו הקבא
:םיירקיעה םילקימיכה הרצקב ןלהל .ןקתמה יבחרב תונוש הקרזה תודוקנל

.pH-ה תשרוהל - תינתירפוג הצמוח

.היצלוגואוקל ישאר רמוח - םולא *

.היצלוגואוקל עויס - ינויטק רמילופ *

.םיתיתפה קוזיחל - ינוינונ רמילופ *

.יוטיחל דיסקואירולכ תריציל דוסי רמוח - טירולכ םוידוס *

.םימה תויביזורוק תעינמל םיננוסמה םימל pH-ה תוסיוול - תיטסואק הדוס *

.תששע תעינמל םימל רואולפ תפסוה - תיציליסואולפ הצמוח *

תורוניצב חווט ךורא ינשמ יוטיחל םינימארולכ תריציל - הינומא הווקא *
.הקפסאה

.יוטיחל - יזג רולכ *

.יוטיחל (רתאב רצוימ) - דיסקואדירולכ *

הרקבהו דוקיפה ,תינכמורטקלאה תכרעמה

,םינוש םיגוסמ תובאשמ תורשע .רתויב בר דויצ לולכת תינכמורטקלאה תכרעמה
150 -כ היצלוקולפהו ןוניסה הנבמב קר) םירעשו םילודג םיפוגמ ,םיחופמ
.דועו םישחוב תורשע ,ןונימ תובאשמ תורשע .(םירעש 110 -כו 28" לעמ ,םיפוגמ

.MVA8-כ לש ללוכ קפסהב היהת למשחה תכרעמ

הנווכהשכ ,םינוש םירטמרפ לש הרקבו הדידמ תודוקנ תואמ לולכת רושכמה תכרעמ
חוכ םומינימב תיזכרמ הטילש םע ןקתמה לש האלמ תיטמוטוא הלעפה רשפאל איה
.לועפת ירוזאב תימוקמ הטילש ךרוצה תדימב רשפאת תכרעמה .םדא

םוכיס

ימ תוכיא תא איבת ותלעפהש ,תויגולונכט ריתע לעפמ אוה יזכרמה ןוניסה לעפמ
.תונקותמ תוצראב תלבוקמה המרל ליבומהמ םיקפוסמה הייתשה

המייס הרבחה יכ ,רסמנ 4.6.01 םוימ "תורוקמ" תרבח לש העדוהב :תכרעמה תכרעה
איה הלא םימיבו ןקתמה ימיקמ תריחבל ימואלניבה זרכמה לש ןושארה בלשה תא
בלש תא ורבעש תורבחה קר דדומתהל ושרוי וב ,יפוסה זרכמה תנכה תא המילשמ
:תורבחה םדקומה ןוימה יאנת תא ורבע (ישאר ןלבק) ךילהתה ינלבק תומישרב .ףסה
ןוטסיק ,גיסיורפ + ןדרא ,רגנווטכיופ + טנומרגד ,קירטקלא סיווס + גמב יגרול
:דדומתהל ולכוי (תיחרזא הסדנה) הנשמה ינלבק תומישרב .ןוסרטפ + ELPC ,גבו +
.ברנמ תרבחו ץיבודיוד + להיפ ,סודגרד + םורטשא ,הנוב ללוס ,ןוסנרהא

ךותב רבוע רשא ,לאחתפי לחנ תייטה תא התע תעצבמ "תורוקמ"ש רסמנ ,ןכ ומכ
.2001 תנש ףוס דע םלשות לחנה תייטה .ןוכמה תמקהל דעוימה חטשה

יתוריש תדיחי לש אצויה להנמה ,סדנהמ - ןהכ לאקזחי :רמאמה רבחמ תודוא
."תורוקמ"ב הסדנהההבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ