םימל םיקווש
ולסכ באוי `פורפ :תאמ
.32-26 םידומע ,(2001 ינוי) 48 ןויליג ,םימ תסדנה םימ  :רוקמ
     

םימל םיקווש

.לארשיב םימל םיקווש חותיפל תודחא םינש ינפל רבכ ארק בורוזולרא לואש)
ןאכ בקונ יניא .(6.8.00 ,"ץראה") יאנותיע ןויארב ותעצה הרסמנ הנורחאל
ךא ,יתדמע שוביג תארקלו ךמסמה תנכה תעב יתצעייתה םתא םירחאה םישנאה תומשב
(.יתדות הנותנ םלוכל

.הלאכ םיקווש דסמל עיצמ ינא התע .ץראב םימל קוש תגהנהל יתדגנתה הכ דע
בר רחס שי םויהו ,ןאכ רבכ םיקוושה - החותפ תלדל תוצרפתה ןאכ שי השעמל
קוחל ,םינטפשמ תעדל ,דגונמ הזה רחסה .רתסהב וקלחבו רושיאב וקלחב ,םימב
."הנידמה לש התטילשב םיאצמנו רוביצה ןיינק םה הנידמבש םימה תורוקמ" ויפל
ילכלכה קומינה .םימה קשמ לש ירוביצה לוהינל יטפשמה סיסבה אוה םימה קוח
םילופונומ םהש םיקפסה לע חקפלו םיפתושמה םיבאשמה לע רומשל ךרוצה אוה קוחל
,םימב רחסב תימשר הרכהל םיבר ודגנתה קוחה םשבו הזה קומינה םשב .םהימוחתב
ותוא רוקעל שי ,קיזמו יוצר וניא רחסה םא :הנעי תב השעמ הז םויה ךא
תולבגמב) םימ רוכמל וא תונקל םדא לכל רשפאל שי ,רתומ רחסה םא ;תופיקתב
.םיקוושה לש תפטושה הלועפל עייסלו (תוריבס

ותוא ופילחי ,ומוקי םא ךא ,ירוביצה לוהינה תא ולטבי אל םימל םיקווש
חתפא .הלא תויורשפא ןוחבל איה רמאמה תרטמ .םימיוסמ םידיקפתבו תומוקמב
לע הכ דע יתאצמש רמוחה תריקסב ךישמאו םיקוושו ירוביצ לוהינ לע המדקהב
רובעא ןאכמ .תירבה תוצרא ברעמ לע רקיעב ,דומלל לכונ ןנויסינמש ץוח תוצרא
םימל קר סחייתמ ךמסמה .ןוידה תא ורגסי תונקסמו תוכרעה :ץראב בצמה רואיתל
.םיילושה םימה תלכלכב לפטא אל ,םיריפש

םימל םיקוושו ירוביצ לוהינ .1

וב ,ץראב תימשר םויה םייקש הז תמגודכ ,ידסומ רדסהל הנווכה ירוביצ לוהינב
ידיב איה לוהינל תוירחאהו תוכמסה ונלצא - םימה קשמ תא תלהנמ תיזכרמ תושר
םימה תקפה תא תעבוק תושרה .םייטרפ םה םישמתשמהו ,םילעפמהשכ - םימה ביצנ
ירוביצ לוהינ לוכי ,תינורקע .םינכרצל תרדוסמ הקפסא החיטבמו םהיתורוקמל
.תויתומכ תוסכמב ,הכירצהו הקפהה לש תילהנמ האצקה ,תחאה :םיכרד יתשב לועפל
,םיריחמב הלוכ היהת הכירצה תאצקה ,םיריחמ לע תונעשיהב איה תרחאה ךרדה
הקפהה תנווכה ,םילטיה םע םג .םילטיהב אשית רוסחמבש םיפתושמ תורוקממ הקפההו
םג שי ,ליגרכ .םייסדנהו םייגולורדיה ,םייעוצקמ םילוקיש יפל ,תילהנמ היהת
תיסחי םיכומנ םיריחמ תייבגו תוסכמב הכירצל האצקה :םייניב תורשפא ןאכ
.םישמתשמל תוטנר םיריתומש

הקפהה ,וז תנוכתמב םג ,רדוסמ קשמב .קוש לש תנוכתמב לועפל לוכי םימה קשמ
ץוחנ ירוביצה חוקיפה תולעתמ הקפסאו תורהנמ הקפהב .ירוביצ חוקיפב תאצמנ
חוקיפה לש ודיקפת .דרומב םיבשויה תא וחפקי אל םרזה הלעמב םיבאושהש ידכב
סרהו רתי לוצינ עונמל אוה םייעקרק תת םירגאממו םימגאמ הביאשב ירוביצה
לוכי תויוכז רוכמל וא שוכרל שקבמה לכ ויפל רדסה אוה םימל קוש .םיבאשמה
תעייסמ טפשמה תכרעמו תומשרנ תורבעה ;(תויזיפה תויורשפאה תלבגמב) ךכ תושעל
ריבעהל םילוכי םהו םימה לוצינל תויקוח ןיינק תויוכז םיקפסל ;םימכסה םויקל
ןייצל ידכב םימ יקוש דוסימ חנומב שמתשא .ישפוח ןפואב םיעבקנש םיריחמב ןתוא
תימשר םירכומ םיקוושה וב בצמל םימב םיוסמ רחס שי וב יחכונה בצמהמ רבעמה תא
.תורמשנו תורורב םהב םירחוסה תויוכזו

הסנכהה תקולחו תוליעי .2

הניחב איה ,קושו ירוביצ לוצינ םהיניב ,םירדסהו תודסומ לש תילכלכה הניחבה
.רתוי הובג ימואל רצותל איבמ ןושארה םא רחאהמ ליעי רחא רדסה .תוליעי לש
.תימואלה הסנכהה תא (םומיסקמל האיבמ) האישמ איה םא הליעי איה תילכלכ תכרעמ
.םייפילח םירדסה לש תוליעיה תכרעה םירשפאמש םייעוצקמ םילכ הלכלכל

קדצ םירשוק ונחנא ללכ ךרדב .תקדוצ תכרעמ אקווד הניא הליעי תילכלכ תכרעמ
ןיא ?תילכלכה תוליעפב תורצונש תוסנכהה תא לבקמ ימ :תוסנכהה תקולחל ילכלכ
תחא הנידמב ,המגודל .תילכלכה תוליעיל תוסנכהה תקולח ןיב תולת חרכהב
םילבקמש םה תועקרקה ילעבו םיסיראל םירכחומ םיקשמה ,תיטרפ תולעבב תועקרקה
עקרקה תרחאה הנידמב ,תאז תמועל .יאלקחה רוצייב עקרקה קלח תרומת תוסנכהה תא
תוראשנ עקרקה יתורישמ תוסנכההו םיירעזמ הריכחה ימד ,ונלצא ומכ ,תימואל
ךא ,ליעי תויהל לוכי יאלקחה רוצייה םירקמה ינשב .התוא םידבעמה ידיב
םילעבה ידיב ןושארה הרקמב - ןיינקה תויוכז ,הנוש הרוצב תוקלחתמ תוסנכהה
.תוסנכהה תקולח תא תועבוק - םואלה ידיב ינשה הרקמבו

םיליעי םירדסה תויהל םילוכי םימל םיקווש ןהו ירוביצ לוהינ ןה ,הארנש יפכ
אל ללכ ךרדב היהי ירוביצ לוהינ ,לעופב .ינורקע ןפואב ,םילוכי לע אוה שגדה)
רטשמב :תוסנכהה תקולחב אוה לדבהה .(ןוידה ךשמהב אובי ןרבסהש תוביסמ ליעי
ימלשמ) הלשממה תוסנכה תא הלעמ םימל שוקיבה תלדגה ,ירוביצ לוהינ לש
.םימב תויוכזה ילעב תוסנכה תא הלידגמ רוסחמה תפרחה קושב וליאו ,(םיסימה
ךא .ףידעכ רמאמב ןאכ טפשיי תיסחי ליעי רדסהו תוליעי ךירעהל םילכ הלכלכל
בוט םא עובקל םילכה יל ןיא ,תוסנכה תקולח טופשל םייעוצקמה םילכה יל ןיא
.הלשממה ידיב וא םיאלקחה ידיב הנייהת תופסונה תוסנכההש

תירבה תוצרא ברעמ לש םימה יקשמ .3

םימהמ םיזוחא םישיש .הינרופילק לש םימה קשמ לע אוה יתצביקש עדיה רקיע
תליחתב סחייתא ןכ לע .תולעתו תורהנ ימ םה וז הנידמב תואלקחל םיקפוסמש
.ךשמהב םוהת ימ לע ריעאו םימרוז םימ תויוכזב םיקוושל ןוידה

תונייעמו תורהנ ימ ולצונ תירבה תוצרא לש תוחתפתהה לש םינושארה םיבלשב
תומריפ וסנכנ ,הלכלכה תומדקתה םע .םיניישעתו םיאלקח ,םירוכ - םידדוב ידיב
רקיעב ,ומקוה םירשעה האמה לש הנושארה תיצחמב .םינכרצל םימ וקפיסש תויטרפ
קזחל הייטנה תרבגתמ התע .רוביצה ידיב ילהונש םייתלשממ היקשה ילעפמ ,ברעמב
.םייטרפה תודוסיה תא בוש

םימל םיקווש 3.1

האמב דוע .המימי םימימ תירבה תוצראב תוגוהנ ויה םימ לש השיכרו הריכמ
תרבועש ןיינק תוכזכ םימב שומישל תוכזב הינרופילקב טפשמה תיב ריכה תמדוקה
,םיינוריע םיבושייש וא הזמ הז םימ תויוכז םיאלקח ושכר םעפ אל .רחוסל
.םתא ורבעש םימה תויוכז תא לצנל הרטמב םייאלקח םיקשמ ושכר תורכמו םילעפמ
Anderson and :המגודל .םימל םיקוושה תא ביחרהל םיארוקה ובר הנורחאל
.Snyder ,Schiller and Fowler ,1997 ;1999

:תודחא תוביס וז תוחתפתהל

םירזגמל םיריחמל תואלקחל םימה יריחמ ןיב דואמ םילודג םילדבה םימייק
םירעהש דועב ,ק"מל טנס 1.2 םימלשמ הינרופילק םורדבו זכרמב םיאלקחה :םירחא
ק"מל רלוד דע טנס 64 -מ תיב יקשמ םימלשמ סל'גנא סולב) ק"מל טנס 35 תומלשמ
.(ןוניג אלל ,תיתיב הכירצל םימ רובע בויב תרגא ק"מל טנס 75 דועו

וניא תואלקחב םימה לוצינ ,תוירוטסיה תוסכמב האצקההו יספאה ריחמה םע
.ליעי

תוצראבש ,םירעהו תיבה יקשמב םימל שוקיבה תא ביחרמ הייסולכואב לודיגה
םינשב דחוימב ,םיכרצה תא אלמל תושקתמו ,ןהיבשותל הקפסהל תויארחאה ןה תירבה
.תונוחש

תייקשה יקזנ לשו ,דחא דצמ ,עבט תורומשל םימה תובישח לש הנבהה תקמעה
.תואלקחב םימה לוצינ תוליעי רופישב ךרוצב הרכהה תא הלידגה ,ינש דצמ ,רתיה

ןאכמו ,םיינש וא רושע דועב םימב ףירח רוסחמ לע ועיבצה תוימשר תויזחת
לש םינוגרא .עציהה תבחרהל םילעפמב דואמ םילודג םימוכס עיקשהל ךרוצה לע
םיקוושל רבעמה תובקעב תוליעיה תרבגהש םינעוט םיקורי םימרוגו םיסימ ימלשמ
.םיפסונ קנע ילעפמב ךרוצה תא החדת תוחפל וא לטבת

םורדב התייה םירעל םיאלקחמ םימ תורבעה לש תונושארה תויקושה תוקסעה תחא
היקשה תולעת ןופידב עיקשה םירע 27 תרשמש לעפמ :םינש רשעכ ינפל הינרופילק
ומשרנ וזה הקסעה תובקעב .םימ תרבעהל חווט ךורא הזוח תרומת יאלקח רוזא לש
רחאל ,1991 תנשב .תובורק םירעל םיאלקחמ םימ תוריכמ לש םידחא םירקמ דוע
שכר קנבה .הנידמה ידיב להונש "תרוצב קנב" הינרופילקב םק ,תונוחש םינש עברא
,םירעל םבורב ורכמנ םיאלקחמ ונקנש םימה .ק"מל טנס 10 לש ריחמב םיזרכמב םימ
םירוזיאה דחאב המקוה הלא תונויסינ תובקעב .םירחא םיאלקחל רכמנ ןטק קלח
םימב רוחסל םירחאו םיאלקח םילוכי הב םימל תבשחוממ הסרוב הינרופילקב
רתא החתפ וקיסקמ וינב הרבח .הדיחיה תבשחוממה הסרובה הניא וז .תויחונב
היינקו הריכמ תועצה תומשרנ וב (www.WaterBank.com) םימב רחסל טנרטניא
.יטפשמ לופיטו ץועייב הרבח התוא תעייסמ ןכ .תודחא תונידממ

םימה תוקסע ,19 -ה האמב דוע םימ לוצינל ןיינק תויוכזב ריכה קוחה יכ ףא
הלא ויה םא אלא ,ימשר םושיר אלל ,יתנבה בטימל ,ושענ רבעב הינרופילקב ויהש
םישדחה םיקוושה .םהלש םימה תויוכז םע םייאלקח םיקשמ לש הריכמ לש תוקסע
םוסרפה ףא לע .ןיעקרקמה םשרמל המודב אלמ םושיר םעו םידסוממ תויהל םירומא
.הרורב אל ןיידע םתחלצה ,םתוא הוולמש ברה

חותינ יתיאר אל לבא ,םידורו םיעבצב םיבותכב תראותמ הינרופילק לש הסרובה
עינמהש םירמואה שיו ,דבלב םירבחל החותפ הסרובה) הב ושענש תוקסעה לש יתומכ
תוסנכה תאו םימה יריחמ תא בחרה רוביצה יניעמ ריתסהל ןוצרה אוה תוריגסל
לעפ אוה ,וידסיימ תווקת תא אלימ 1991 תנש לש תרוצבה קנבש הארנכ .(םירכומה
.תומושג םינשב לעופ וניאו םוריח יעצמאכ םק אוה ךא ,1992 ,1993 םינשב םג
ךא םיליעפ םנמא םהש ךכ לע םיעיבצמש םידחא םיחוויד שי ,םירחאה םיקוושל סחיב
הביסה תא תרתוימ היטרקורויבב םיאור םיקוושב םיכמותה .בזכאמ תוקסעה ףקיה
םירצומה יריחמ :רתוי הקומע ,הארנכ היעבה ךא ,תמצמוצמה העונתל תירקיעה
ןניא םימה תויוכז ;דרי םימל שוקיבה ,רבעל תיסחי התע םיכומנ םייאלקחה
,יאדו וניא וכרעש סכנ הנוק שכורה ,םיעקשמב היולת לעופב םימה תקפסא ,תועובק
השק תאזו (ישילש דצב) םירחאב הנעגפת אל םימ לש הריכמו היינקש שרוד קוחה
ןכתיי .תוהובג םידסוממה םיקוושב הקסעה תויולע ,םיילכלכ םיחנומב .חיטבהל
תלברוסמ איה םייתניב ךא םתלועפ תא לעייל םיכרד הנאצמת םיקוושה תוחתפתה םעש
.(Howitt ,1995)

הלכלכ 3.2

ברעמב רוביצה תכימתב ונבנש םילעפמב םילוזה םימה לע החתמנ הפירח תרוקיב
ריחמב םיאלקחל םימ קפסמ הטוי תנידמ לש יזכרמה לעפמה ,המגודל .תירבה תוצרא
תולעו ,ק"מל טנס -2.5ב תכרעומ תודשב תעצוממה הרומתה .ק"מל טנס 0.7 לש
.הרידא תואלקחב הכימתה ,תולודג םימה תויומכש ןוויכ .ק"מל טנס 25 איה לעפמה

םימה .םיכומנה םיריחמה ורמשנו ועבקנ דציכ ריבסהל רשפא ,תרוקיבה ףא לע
לש םימה לכ ולצונ אל דוע לכ .תיספא תילושה תולעהו ,תולעתב םיקפוסמ
םג ךכ לעו ,ןכתיי .ספאל בורק ,רתויב ךומנ ריחמב היה ליעיה רוחמתה ,םילעפמה
תמקהל תילכלכ הקדצה התייה אלש ,ליעל וטטוצש הטוימ םינותנה םיעיבצמ
היה ,ומקוהשמ ךא ,םיילכלכ קר ויה אל םתמקהל םיקומינה םנמאו ,םילעפמה
.(1) יספא ריחמב ,תוליעיב םתלעפהב ילכלכ ןויגיה

וליא .ליבגמה םרוגל הכפה תעצומה תומכהו ,םימל שוקיבה בחרתה ןמזה םע
המודב ,רוסחמה תורבגתה םע תולעל םהילע היה האצקהה רישכמ ויה םיריחמה
רבגתהל ולכי אל תונידמב תויושרהש הארנכ םלוא .ונלצא הקפה לטיה לש היילעל
דואמ םיכומנ םיריחמ םע ,תוסכמב ,תיתומכ הרתונ האצקההו ,םיאלקחה תודגנתה לע
האצקה . (2) םילעפמה תמקה רחאל דימ התייהש יפכ תילושה תולעה תא ופקישש
,הכומנ םהיקשמב םימה לש (תילושה) המורתהש ,םיאלקח .הליעי הניא העבטמ וזכ
האירקה ןאכמ .רתוי בוט שומיש םהב תושעל ולכויש ימל םתוא םיריבעמ םניא
לוהינב הכירצל םימה תאצקה לש ירוביצה לוהינה תא רימהל תירבה תוצראב תעמשנש
.יקוש

קשמ ךא ,ירוביצ לוהינמ ליעי יקוש רטשמש איה הצופנה הנעטה ,ןיוצ רבכש יפכ
ילטיהו םיריחמ לע ןעשיי אוה םא ירוביצ לוהינב םג ליעי תויהל לוכי םימ
תויושר תובוגש םילטיההו םיריחמהש ךכמ עבונ ירוביצה לוהינב ישוקה .הקפה
םיריחמה םילוע ,רוסחמה רבוגש לככ ,הלשממל םיאלקחהמ הסנכה םיריבעמ םימה
םיריחמ דגנ םיאלקחה קבאמ .םיאלקחה םידגנתמ ךכל .הלשממל תרבועש הסנכהה הברו
תא השועש איה תיטילופה תודגנתהה .הסנכהה לע קבאמ אוה תוליעי וחיטביש
ליעי ןורתפ גישהל רשפא ,תינורקע .קוש לש רטשממ תוחפ ליעיל ירוביצה לוהינה
תא תוצפל :םיאלקחה לע הסנכהב יונישה תא ליטהל ילבמ ירוביצ לוהינ לש רטשמב
םיסנמ םנמא ךכ .םימה יריחמל ןירשימב םירושק םניאש "דצ ימולשת"ב םיאלקחה
םקותינו לברוסמ םייוציפה תעיבק לש יטילופה ךילהתה ךא ,ץראב תושעל
.השק םיריחמב םייונישהמ

םימ תויוכז ילעב ,םיאלקחה אלא םימה ילעפמ םניא םירכומה ,יקוש רדסהב
םה .םהילא תרבוע םימה לש תורידנה ךרע תיילעמ תעבונש הסנכההו ,תוירוטסיה
הכלהכ םילעופש םיקוושש הרומ ילכלכה חותינהו ,ןוצרב םיקוושה תא םילבקמ
ןורתפלש דמלמ ןויסינה ,וניארש יפכ ,םלוא .הליעי היהת םימה תאצקהש םיחיטבמ
תוקסעה טועימ) ליעי ןורתפ דימת וניא אוה םג ןכלו ,תוהובג הקסע תויולע יקוש
הנטק תילכלכה םתמורת םהב תומוקמב םילצונמ ןיידע םיבר םימ וב בצמ לע עיבצמ
םה םהיתונורסח ףא לעש םיחינמ םימל םיקוושב םיכמותה ,םתסה ןמ .(תיסחי
ךא ,ץראה יאנתל וז תורשפא ןוחבל הסננ ןוידה ךשמהב .ירוביצ לוהינ לע םיפידע
םיטביה וראשיי םיחתופמ םיקווש ויהישכ םגש ךכ לע עיבצהל יאדכ םייתניב
.תוראבמ הביאשה לוהינ דחוימב ,ירוביצ לוהינל םימה קשמ לש םיבושח

םייעקרק תת םירגאמ 3.3

םיינרדומ םילעפמב .תולעתמ םיקפוסמש םימל רקיעב הכ דע סחייתה ןוידה ,רומאכ
לע חוקיפה :הכירצ תויוכז ןה הלא םימב שומישל םיאלקחה לש ןיינקה תויוכז
.םרזה דרומב םיבשויה םג ,םהיתואצקה תא םילבקמ םינכרצה לכו רדוסמ הקפסהה
הזכ רטשמב .םינכרצ קר םה םיאלקחהו הקיפמה איה הלעתה תא הקיזחמש תושרה
.רחאל םילידגמו דחאל הקפסהה תא םימצמצמ ,טושפ ןיינע איה םימ תויוכז תרבעה
ןהב ,תוינע תונידמב .רתוי השק תוראבב הקפהה תויוכז לע חוקיפה ,תאז תמועל
תורישע תונידמב םג ךא .ירשפא וניא ללכ חוקיפה ,תרדוסמ הדידמ ףוכאל רשפא יא
.השק חוקיפה

םירגאממ איה הביאשהש ןוויכ .ןהילעב ידיב תולעפומו תויטרפ ללכ ךרדב תוראבה
םירפיווקאה ,תאזמ הריתי .תירוביצ תויהל הכירצ הקפהה לע הטלחהה ,םיפתושמ
.ראבו ראב לכ לש תדרפנ הנווכה תוביתכמ םימהו עקרקה תונוכת ,םידיחא םניא
םימה תורוקממ לודג קלח ,הלא םיישק ללגב .םיחוכיו תררועמו הרקי וז הנווכה
הקפהה תייעב ונלצא .רתיב לצונ ,הז ללכב תירבה תוצראבו ,םלועב םייעקרק תתה
לופיטה .םימל םיקווש דוסימב יזכרמה ישוקה ,יתעדל ,איה םייעקרק תת םירגאממ
יל הארנ וניא היעבב (םיילרטסואה םג ,בגא) םייאקירמאה םירפסבו םירמאמב
אלל םייאקירמאה תונורתפה תא קיתעהל לכונ אל ןכ לעו ,תיניצר תודדומתהכ
.םהינימל םיקוושב ןויעב חתפא .תקדקודמ הקידב

םיקווש השולש .4

תויוכזל קוש ,הכירצ תויוכזל קוש :םימל םינוש םיקווש השולש לע בושחל רשפא
.םייעקרק תת םירגאממ הקפה תויוכזל קושו ,םיילע םירגאמבו םימגאב הקפה

רחס ,ילארשיה וא יאקירמאה קשמה ומכ ,תזכורמ הקפסה םע רדוסמ םימ קשמב
ולש םימה תסכמ תא רוכמל לוכי "תורוקמ" ןכרצ .טושפ ןיינע אוה הכירצ תויוכזב
ןיא ילוא ,יאנתב ינשל ביחרתו ןושארל הקפסהה תא םצמצת הרבחה .רחא ןכרצל
לכוי אל הברעב ןכרצש ריבס) םימה תויוכז תא ריבעהל רשפא םנמאש ,ףיסוהל ךרוצ
תוביצנה תמכסהב הנייהת םימ לש תויקוש תורבעה .(לילגב ןכרצל םימ רוכמל
ומייקתי דוע לכ ,לשמל .םימל (חוור) הטנרב תוקלחתה אוה רחס .הלצא הנמשריתו
ריחמה תוגרדממ האנהה תוכזב רחס הכירצ תויוכזב רחסה היהי ,תוגרדמ יריחמ
הבורב הטנרה רובעת ךומנ ריחמב :הטנרה תא קלחי קושב עבקייש ריחמה .תוכומנה
םיאלקח ןיב רחס רתוי םא .םירכומה לצא ראשית איה הובג ריחמב ,םינוקל
.תוכומנה ריחמה תוגרדממ האנהל הפתוש הנוקה תושרה םג היהת ,תוימוקמ תויושרל

.יליע רגאממ הקפה תויוכזב אוה רחסמה םא םג בטיה לועפל לוכי םימל קוש
תויומכב ןיינק תויוכז תרנכהמ םיבאושה לכל עבקנ םא .תרנכה לע לשמל בושחנ
ליעפהל היהי רשפא ,םלשו קודה היהי וללה תויומכה לע חוקיפהו םיבאוש םהש
םא ,לכות םימה תוביצנ םגו רחאל תויוכז רוכמל לכוי דחא קשמ .ליעי קוש םגאב
ריחמ עיציש ימ םע השעית הקסעהו ,זרכמב תאצל ,םגאהמ הביאשה תא םצמצל שקבת
תא ביחרמ וא ןיטקמ ימ בושח אלו תיללכה תומכל קר תובישח שי תרנכב .םיאתמ
.דחי םג םיבושייה ינש וא רסוניג ,ריצק לת - םימה תקפה

,יתנייצ רבכש יפכ .םייעקרק תת םירגאממ הקפה תויוכזב רחסל אוה ישילשה קושה
תוכיאה ,תוראב 2,600 תולעופ ץראב .ימוקמ תויהל ךירצ יעקרק תת רגאמ לוהינ
.(תופמ ,'ב 2000 םימה תוביצנ) םוקמל םוקממ םינתשמ םירגאמב םימה ינפ הבוגו
ךא ,ועייסי (הקפה לטיה) םיריחמ .יתומכ חוקיפבו זכורמב להנל שי םירגאמה תא
דרי םא ףאש ,לשמל ,תורקל לוכי ,ןכ אל םאש ,דומצ לוהינמ ררחשי אל קוש
.הנרגסית תורחאהו רגאמה תא תונכסמש תוראבב אקווד ךשמית הקפהה ,םימל שוקיבה

לארשי .5

םושיר :םידחא םיקרפל ץראב םימל םיקווש דוסימ לש תורשפאב ןוידה תא קלחא
היופצ תוינידמ ,םימה קשמ תויעבו הנבמב תוירקיע תודוקנ לש תרוכזת תקזחב
:השגדהו הרזחלו .תונקסמ ףוסבלו ,תונורתיו תונורסח ,םימל םיקווש ,תצלמומו
םימה קשמבו ,םיילוש םימ וא םיחלוקב אל ,דבלב םיריפש םימב אוה לופיטה
.םירוזאה ןיב םילדבהמ םלעתמ ינא ,לשמל .ףרצמכ

תוירקיע תודוקנ 5.1

םבורב םה םירחאה םיקפסה ,ץראב םימה תומכמ 60% -כ תקפסמ "תורוקמ"
.םייטרפ םיאלקחו תוימוקמ תויושר ,תוירוזיא תודוגא

,םידיחא םיריחמה .הלשממה ידי לע םיעבקנ "תורוקמ" הבוגש םימה יריחמ
םיריחמה ,תוגרדמ יריחמ תואלקחל - ץראה יקלח לכב םיריחמה םתוא םירקמה בורב
.הנידמה ביצקתמ תכמתנ "תורוקמ" .תואלקחל םיריחמהמ םיהובג ריעל

ק"מל םיריחמה ,רומאכ .יאקירמאה קשמהמ הברהב קודה לארשיב םימה קשמ
שרפה .המאתהב ,טנס 35 -ו 1.2 םה הינרופילק םורדב םירעלו תואלקחל הקפסהל
40-50) טנס 10 ךרעל ,הברהב ןטק ,"תורוקמ" תרבחמ הקפסהב ,ליבקמה םיריחמה
םניא תואלקחל םימה יריחמ תירבה תוצרא ברעמב ,םיחווידה יפל .(תורוגא
לש - םיריחמה ,םינורחאה םירושעה ינשב ,ונלצא וליאו .םימה תאצקה לע םיעיפשמ
םימב שומישה לע ועיפשהש םיירקיעה םימרוגה םה - חמוצהמ םירצומה לשו םימה
.ץראב

תונשל הדותע ןיאו ולצונ םייעבטה תורוקמה לכש ןבומב םג ,קודה םימה קשמ
.תואלקחב קר השעמל ,הכירצה תא ןיטקהל ךירצ תונוחש תופוקתב .תרוצב

תתה םירגאמב השק העיגפל םרג לארשי לש םימה יבאשמ לש רתי לוצינ
.תונורחאה םייתנשה לש תרוצבה תובקעב דחוימב רמחוה בצמה .םייעקרק

.אובי לש םג ילואו הלפתה תפוקתל התע סנכנ םימה קשמ

לש תוסכמה ויה 1998 תנשב ,לשמל .הכירצ תוסכמב ףדוע שי םיאלקחה תושרב
,םימה תוביצנ) ק"מלמ 918 התייה הכירצהו ,ק"מלמ 1,113 תואלקחל םיריפשה םימה
.('א 2000

ץראב גהנוה ,ןוזיאה ןרק לוטיבו "תורוקמ" תרבח םע תויולעה רדסה תובקעב
.םימה תורוקמ לוצינ תוסיוובו תוליעיה תחטבהב עייסל ותרטמש הקפה לטיה

םידחא םירקמב ,ימינפ קוש שי בשומ לכב .תמייק הדבוע אוה ץראב םימב רחסה
םימב רחס שי םייטרפו םיבושיי ןיב .םולשתב םירחאבו םניחב םירסמנ םימה
םיבושייל םימ םיקפסמש םיאלקח לש םירקמ םג שיו ,עקרק תרכחהב בלושמש
תעידי אלל השענ רחסה ,םיבשומה ךותב לשמל ,םירקמהמ קלחב .םיכומס םיינוריע
םיאלקח ןיב רקיעבו ,םיבושיי ןיב רחסה וליאו ,תוביצנה לש תוברועמו
.םימה תוביצנב תואצקהה ףגא לש המכסהבו העידיב השענ ,םיינוריע םיבושייל

הקפסהה תוינידמ 5.2

תקפסהו התע תינתשמ תוינידמהש הארנ .רתי תביאש וריתה םימדוקה םימה יביצנ
המושג הנשמ בורקה דיתעב הנהנ אל םא .תיתועמשמ הדימב ןטקת תואלקחל םימה
םיריפשה םימה לש הקפסהה םוצמצב םירגאמה םוקיש יכרוצ ובייחי ,הגירח הדימב
היהת הקפסההש ('ג 2000 םימה תוביצנ) תוכרעה שי .תודחא םינש ךשמב תואלקחל
לדגת דחא דצמ ,םייתניב .תוחפל םינש שמח היהת םוקישה תפוקתו ,ש"מלמ 530
דצהמו - ןדריבו םיאניתשלפה םיחטשב םינכשה לשו ונלש - םירעב םימה תכירצ
הקפסההש ןוידה ךשמהל חיננ .ינשה םג ילואו ןושארה הלפתהה לעפמ םוקי ,ינשה
וז הבצקהל ארקנ .תואבה םינשב ש"מלמ 530 היהת םנמא תואלקחל םיריפשה םימה לש
םנמא אוה םא עדוי יניא יכ ףא הזה ךרעל דמצא ןוידה ךשמהב .הביציה הקפסהה
םיריפשה םימה תסכמ תא ,רתלאל ,התע ןיטקהל שי ,יתעדל .טלחוי וילע לדוגה
ריהבת וזה הטלחהה .הלשממה עבקת התוא השדחה הסכמל וא ש"מלמ 530 -ל תואלקחל
.םיליעי םיקווש תלעפה רשפאתו םבצמ המ םיאלקחל

םינכומ לכה אלש ףא ,תוסכמה תא ןיטקהל ךרדל עגונב תונוש תועצה תומייק
שקבמ (2000) תואלקחה דרשמ .ןיטקהל חרכההו היעבה תרמוחב אלמ הפב תודוהל
ןתנוי .וקשמבש םילודיגל הייקשהה תומרונ יפל ןרצי לכל תושדח תוסכמ עובקל
םג שי .תיביסנטסקא תואלקחל רבעמה תא דדועל ועיצה (2000) לג הילדגו אישב
אולמ תא לצינש ימל ןה ,תומושרה תוסכמב תינויצרופורפ הנטקה לש הטושפ תורשפא
םיטלוב םיתוויע ןקתל םג וז תונמדזהב רשפא .התוא לצינ אלש ימל ןהו הסכמה
הוולת תוסכמה תנטקהש חינהל שי .תיברעה תואלקחל ,המגודל :תוסכמה תאצקהב
.םיטרפל ןאכ סנכא אל ךא ,םיאלקחה יוציפב

םימה תויומכ הנמצמוצת הכירצל תוסכמה תנטקה םע דחי ,הרגשהו קוחה יפל
"תורוקמ" לש ,םיקפסה תונוישרב תויומכה לש הנטקה היהת ,רמולכ .םיקפומה
םניאש םינכרצל הקפסהה בחרתת הבש הדימב ובחרוי בוש תונוישרה .םירחאו
ןכ לעו ,םימה לש תילושה הקופתה ךרע תא הלעי תואלקחל הקפסהה םוצמצ .םיאלקח
יתעדל .םיריחמה ולעי רתוי םילודג םילטיה םע .הקפהה לטיה תלדגהב הוולי אוה
לטובת וז ךרדב .ריחמה תוגרדמ לוטיבל םיימשרה םיריחמב יונישה תא ןווכל שי
םיצלאנ םויה ,המגודל) "תורוקמ" תרבחב םימה ינכרצ ,םיאלקחה ןיב הילפהה
אולמ תא םילצנמו תיסחי םיבר םימב םישמתשמש ,םיחותפ םיחטשב תוקריה ילדגמ
םישמתשמ םניאש ,תוממחב םיחרפה ינרציש דועב ,םיהובג םיריחמ םלשל ,םתסכמ
.(תוכומנה תוגרדמה יריחמ תא םימלשמ ,םהלש האצקהה לכב

םימה תכירצ תא ועבקי (םייאלקחה םירצומה יריחמו) םימל ועבקייש םיריחמה
עיצמ ינא ,ןהמ הנטק וא תוסכמל תלבגומ היהת איה םאו תוליגר םינשב תואלקחב
תעיבקל סיסב תוסכמה הנשמשת (תונטקומה תוסכמה תעיבק רחאל דימ) דיתעבש
.תוסכמל ינויצרופורפ היהי ץוציקה .םוריח תונשב הכירצה

םימל םיקווש 5.3

הווהי םיבר תומוקמב .ירשפא אוה ובש םוקמ לכב רתוי םימב רחסש איה יתעצה
,תאז םע .השדח תוחתפתה וז היהת םירחא תומוקמבו ,םייק בצמב תימשר הרכה רבדה
םייונישה לכ תא קודבל לוכי יניא .םייללכ םיווקב תשגומ העצההש ןייצל ילע
תפוקתו הנכה תדובע שרדית .קוחב ףא ילואו תונקתב ,הדובעה ירדסב םישורדש
.תולגתסה

ויהי הרבעהל תוסכמ ועיציש םינושארהש ינפמ ישפוח רחס ריתהל רשפא יא םויה
ל לכוי רדוסמ רחס .הזה רחסל םימ ןיא .םהלש תוסכמה תא םילצנמ םניאש ולא
תומכ וא) ש"מלמ 530 לש תיללכ תומכב תושדחה תוסכמה הנעבקיתש רחאל קר םייקתה
,רחס ריתהל היהי רשפא תושדחה תוסכמה תעיבק רחאל ךא .(תורשפאה יפל ,תרחא
וא םירחא םיאלקחל םתסכמ תא הרצק הפוקתל ריכשהל ולכוי םיאלקח ,רמולכ
ויהי הריכמו הרכשה .הסכמה תא רוכמל ולכוי ךכב םיצורה .תוינוריע תויושרל
לעפמה ינכרצ ןיב לשמל ,ירשפא רבדהש תומוקמב ןתנית וזו ,םימה תוביצנ רושיאב
.יצראה

אקווד .תרוצב תונשב ,םוריח תופוקתב םג רתומ היהי רחסה ,שיגדהל בושח
תורשפאה .רחאב תוחפו דחאב רתוי השק עוגפל תוסכמב ץוציקה לולע הלאכ תופוקתב
תוליעי תא רפשתו העיגפה תא ןיטקת ,םולשתב וליפאו ,םיאלקח ןיב םימ ריבעהל
תויהל לכות ,םוריח תופוקתב דחוימב ,קושב םיפתתשמה ןיב .םיטעומה םימה לוצינ
הנשעיתש תוקסעב רבטציש עדימה .רוכמל םינכומהמ םימ שוכרתש תוביצנה םג
םידיחא ויהי םיריחמה .םיזרכמב םיריחמה תעיבקב תוביצנל עייסי םיקוושב
.(3)םיכסחנה םימל תוביצנה תכרעה תא ופקשיו

- תואלקחב םימל שוקיבב לודיגה םע םג ילואו ,הייסולכואה תובחרתה םע ,דיתעב
הכירצל דחוימב ,ולעי םיריחמהו ולדגי םילטיהה ,םימב רוסחמה לדגי - היהי םא
תואלקחב םימ לש תמיוסמ תומכ לש הרימש ביתכי ןונכתה םא ,תאז תמועל .תינוריע
לש םזגומ רבעמ וענמיש םיאנת רוציל היהי ךירצ (ש"מלמ 530 ,הביציה הקפסהה)
ולצוניש םימה תא דסבסל איה תאז תושעל הטושפה ךרדה .ריעל תואלקחהמ םימ
.הביצי הקפסהכ רדגותש תומכה הב ראשיתש ךכ ,תואלקחב שומישל

םינתינ םימה ,קוחב .םימה קוח לש תירוקמה חורל םידגונמ םימל םיקווש
היינק וא הריכח ."תוכזה העקפ - הרטמה הלטב" ,תורדגומ תורטמל םישמתשמל
הז ישוקש יל הארנ םלוא .הז ןורקיעל דוגינב דומעל תולולע םימ לש תישפוח
אל שומיש עונמל לכות איה .תוביצנה רושיאב היהת םימה תרבעה םא רתפיהל לכוי
עיצא ינא ןכ לע .(ריבס שומישל םימ תויוכז ליבגמ יאקירמאה קוחה םג) ריבס
רתויב הבוטה תרגסמה אוה הז קוח .םייקה קוחה תרגסמב ודסומי םימב םיקוושהש
לברוסמו ךורא ךילהת תויהל לולע קוחה יונישו ,םימה תורוקמ לש ירוביצ לוהינל
.ותליחתמ רורב וניא ופוסש

דוסימ םעש חינהל רשפא .םיכמות תודסומ םישורד םיקווש לש הליעי הלועפל
תשר תרזעב וליפא ילוא ,םינוקל םירכומ ןיב וכוותיש םימזי ואצמיי םיקוושה
.טנרטניאה

תונורסח 5.4

דחוימב ,םימב תויטרפה ןיינקה תויוכז קוזיח אוה םימל קושב ירקיעה ןורסיחה
ןורקיעה תא ,לטבל ףא ילוא ,שילחהל לולע וזה תוכזה קוזיח .הקפהה תוכז קוזיח
היושע וזה השלחהה .הנידמה לש םימה תורוקמ לע תירוביצה תולעבה לש יסיסבה
וארי טפשמה יתבש ךכב אטבתת איהש וא ,הנושי אוה םא ,קוחב תשרופמ תויהל
ךכ םא .תוקזח תויניינק תויוכז ,םייקה קוחה תרגסמב וליפא ,הלא תויוכזב
ולכוי תוראב ילעב .הנידמה לש םימה יבאשמ לוהינב ביצנה לש וחוכ ןטקי ,היהי
ילעבש םיבוכיעל המודב תובר םינש ךשמל ןעוציב תא תוחדלו ויתוטלחה לע רערעל
ביצנה תוטלחה תייחד לש שוריפ .םהיחטשב תורבועש םיכרד םיללוסל םימרוג םינבמ
.םימה ירגאמל רבוגו ךלוה קזנו רתי תביאש ךשמה תויהל יושע

לע עודי אל ךא .טפשמה יתב ינפב רערעל תוראבה ילעבל תורשפאה הנותנ התע םג
תוטלחהו ,םירוערע וענמ ,ריהזה ומושיי םגש ןכתייו ,רורבה קוחה .הלאכ תוינפ
אוה םיבאשמה לוהינב םימה ביצנ לש וחוכ םוסרכ .תודגנתהב ולקתנ אל ביצנה
.םימל םיקווש דוסימ לש ירקיעה ןוכיסה

תונורתי 5.5

ינפמו ,םימצמוצמ ויהי םימל םיקוושהש ןכתיי ,ץוח תוצראב ןויסינה הארמש יפכ
יפכ ,תאז םע .לודג יוניש היהי אל םיקוושה דוסימ ,םימייק רבכ הלאכ םיקוושש
.ליעיו לכל ישפוח תויהל ךירצ אוה רחס שי םא ,רמאנ רבכש

לע םייטילופה םיצחלה תא קושה ןיטקי ןכ .םימב שומישה תוליעי תא רפשי קושה
וקקדזיש םיאלקח .רתי תביאשלו תופסונ תוסכמ תאצקהל ץחלה םהיניב ,םימה ביצנ
לע םיחוכיווה םוחת םוצמצל עייסי קושה .קושב םתוא ושכרי םיפסונ םימל
.םהיתויוכזב ץוציקב תוראבה ילעבלו םיאלקחל םייוציפה

תקפסהב תובורקה םינשב יופצה ץוציקהש ךירעמ תואלקחה דרשמ :ריהבת המגוד
.תואלקחב תיתנשה הקופתה ךרעב ח"ש דראילימ ינשמ הלעמל לש הדיריל איבי םימה
דראילימ עבר אוה הקופתב העיגפל רתוי בורק ןדמואו תמזגומ וז הכרעה יתעדל
םילדבה ןכ לעו ,הקופתב היופצה הדיריהמ םירזגנ תוסנכהב העיגפה ינדמוא .ח"ש
לוהינ םילישכמש םיכשמתמ םיפירח םייטילופ םיקבאמ ל םימרוג תוכרעהב םילודג
היהי רשפא ,םימל םיקווש ולעפישכ .תונורחאה םייתנשב היה םנמאש יפכ ,ליעי
.ריבסה יוציפה םוכס המ תיסחי תולקב עובקלו םימה ךרע המ קושב אורקל

,לשמל .הנושאר תולכתסהב םיטלוב םניאש םיפסונ תונורתי שי םימל םיקוושל
.םתרומת םיחלוק לבקלו תוימוקמ תויושרל םימ קפסל תוראב ילעב דדועי קושה
.תוריהב רתיב "תורוקמ" תרבח לש לופונומה חוכ ררבתי םיקוושבש תופצל רשפא
ןכיהו םא רבתסי ,"תורוקמ"ל ליבקמב םימ קפסל ולכוי תוירוזא תודוגא רשאכ
.תקדצומ הלודגה הרבחה לע תרוקיבה

תונקסמ 5.6

ןוחבל יתעדל שי .ץראב םימל םיקווש דוסימב התע ךמות ינא .יתנקסמ לע רוזחא
לש הניחבל הנווכה .ןאכ תושעל יתלוכיש הממ רתוי בר טוריפב דוסימה תועמשמ תא
.םינשל הייחדל אל ,םידחא םישדוח

:תורעה

- לדוגל תונורתי םע םילעפממ םיקפוסמש םיתורישו םירצומ לש רוחמתה תלאש (1)
ומכ ,הלאכ םילעפמב םג ךא .תבכרומ הלאש איה - תקהבומ המגוד איה םימ תלעתו
.ליעיה אוה ילושה רוחמתה ,לדוגל תונורתי ןיא םהב םילעפמב םג

םיהובגה םימה יריחמ תא - ךופהה הרקמה תא ריבסהל רשפא המוד הרוצב (2)
,הלשממה ביצקת לע הדיבכמ הב הכימתה ,היגרנאב הרקי םימה תכלוה ונלצא .ץראב
יפסכמ תואצוהה תא תוסכל השירדהו ,םיריחמה תאלעהל דימתמ ץחל םייק ןכ לע
ושענ ץראב םימה יריחמב םילודגה םייונישה םנמאו .הנבהב תלבקתמ םינכרצה
.למשחהו קלדה יריחמב תויולעה תובקעב

רותיו רובע םילבקמ םיאלקחהש (יוציפה) ריחמה היפל ,הנשה הגהנוהש הטישה (3)
.הליעי הניאו תלברוסמ ,הדש ילודיגל םימ רובע ריחמהמ הובג ,םיעטמל םימ לע
םיקשמ ןיב םימ ריבעהל (תוימשרה תועדוהב תוחפל) הנשה רמחוהש רוסיאה םג ךכ
.םיאלקחה תוסנכהבו תוליעיב עגופ

תורפס

.6.8.2000 ,"ץראה"ב טטוצ ,2000 ,לואש ,בורוזולרא .1

בתכמ) םימב ץוציקה ןדיעב תוקורי תואיר ,2000 ,לג הילדגו ןתנוי ,אישב .2
.(םירשל

.רפכהו תובשייתהה תואלקחה חותיפו ןונכתל תושרה ,2000 ,תואלקחה דרשמ .3
.1200 .םימב ץוציקה תטישל תופולח

.1998 ,הקפהו הכירצ ,לארשיב םימה ,'א 2000 ,םימה תוביצנ .4

ויתס דע לארשיב םימה תורוקמ בצמו לוצינ תוחתפתה ,'ב 2000 ,םימה תוביצנ .5
.1999

.ךוראה חווטל ילארשיה םימה קשמ תומישמ ,'ג 2000 ,םימה תוביצנ .6

7. Anderson, Terry L., and Pamela Snyder, 1997, Water Markets,
Priming the Invisible Pump, Washington DC: Cato Institute.


8. Howitt, Richard E., 1995, Malleable Property Rights and Smooth-Pasting
Conditions, American Journal of Agricultural Economics, 77: 1192-98.


9. Schiller, Erin and Elizabeth Fowler (1999), Ending California's
Water Crisis: A Market Solution to the Politics of Water, San Francisco:
The Pacific Research Institute.


י.ר.אמ תושדח ףוטפט

םילאוש תוחוקל

:לאוש םורדה רוזאמ חוקל
יברימה הנקתהה הבוג .תינוריע בויב תכרעמב ריווא םותסש ןיקתהל ןיינועמ ינא
?םכתצלמה יהמ .תויביסרגא תוצמוח םיללוכ םיכפשהו מ"מ 650 אוה
םיאתמ .י.ר.א תרצותמ D-025 ןטקומ רעס םגדמ בויבל ריווא םותסש :הבושת
תומייקו תוינוריע בויב תוכרעמב תוחושל דעוימ רצקה םותסשה .תנייצש םיאנתל
.D-020 רעס בויבל בלושמה םותסשה לש תוידוחייה תונוכתה וב
תיברימ הקיפסל ןנכות רשא רצק סונוק תרוצב ףוג :םיפסונ תונורתי רצומל
.דבלב מ"מ 455 והבוגו וקה לע הנגהלו
םיאנתב םידימע - הטסורינ וא קיטסלפ םיככרומ הנבמ ירמוחמ יושע ופוג
ץחל .וקב םרוזה לזונה גוסל םינפה יקלח תא םיאתהל ןתינ .םישק םייביזורוק
.10 דע 0.2 -מ הדובע
@ ari.co.il .לטב תונפל ןתינ םיפסונ םיטרפ

ימוקמה קושב תוחתפמ תרבעה

,יניס-רה ןנער ידיל ימוקמה קושה לוהינ תא ףסוי לארשי ריבעה ינוי תליחתב
.ןוכיתה חרזמהו הפוריאל קווישב ויתוחוכ לארשי דקמי התעמו
!ןנערל החלצה תכרבו לארשיל הדות

בויב יווק תפיצל תונורתפ

לעפמב חתופ D-060 HF םגד תוהובג תוקיפסל םימ תרנצל בלושמ ריווא םותסש
.י.ר.א
םיאלמ םיילאימונ םירבעמל תודוה ריווא תסנכהו רורחש לש רפושמ רשוכ םותסשל
.םותסשה ירבעמב
חטש לעב (.י.ר.א טנטפ) ףלקתמ ימוג םטא לעב יטמוטוא ביכרמ ללוכ םותסשה
.וגוסמ רחא ריווא םותסש לכמ 12 יפ לודג ריווא רורחש
הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ