םוקמב ריווא תוררוקמ ריווא גוזימ תוכרעמ
רוריק לדגמ ימב תוררוקמ תוכרעמ
רורד ןב ןתנוי :תאמ
.35-34 םידומע ,(2001 ינוי) ,48 ןויליג ,םימ תסדנה םימ  :רוקמ
     

רוריק לדגמ ימב תוררוקמ תוכרעמ םוקמב ריווא תוררוקמ ריווא גוזימ תוכרעמ

אובמ .א

תונשב יאדווב ,רזוחה יולימה לע הלוע ותכירצש ,רוסחמב באשמ םה ץראב םימה
היקשהל םירהוטמה םיכפשה יממ רכינ קלח הבישמה הדיחיה הנידמה ונא .תרוצב
םורגל הלולע (םירפיווקאב הנשל ל"גמ 5 לעמ) םימה תורוקמ תחלמהו ,תואלקחב
העקשההש רוכזל שי .עקרקל םיקזנו תמוצב הרישי העיגפ ידי לע תואלקחל םיקזנ
,רוהיטה ילעפמ תברקב םירהוטמה םיכפשה ימ רוזחימב בושח בלש הווהמ םיחלוקב
.םיל םתונפהל ךרוצ היהי תאז תורשפא םסחת םאו

היישעת יכפש ףגא להנמ ,רבו ךורב תא איבה םיכפשה תחלמה םוצמצב ףוחדה ךרוצה
ורתוא ךכ .םיירקיע החלמה תורוקמ רתאלו ןוחבל ,הביבסה תוכיאל דרשמב םיקלדו
תחלמהל םייתועמשמ םימרותכ םיטנגרטדו תוטחשמ ,םירוטזילרנימדו םיככרמ
תעפשה תקידבל רקס רבו םזי תאז תרגסמב .קזנה רועזמל םידעצ וטקננו ,םיכפשה
.הביבסה תוכיא לע םהב םייוצמה םיפסותהו רוריק ילדגמ יזוקינ

70 -מ הלעמל - הנידמב םילודגה םימה ינכרצמ םה רוריק ילדגמ יכ ררבתה רקסב
לש רוריקה ילדגמב ךרצנ תאז תומכמ רכינ קלח .(ש"מלמ) הנשל ק"מ ןוילימ
םורדב ןנכותמה הלפתהה ןקתמ תקופתמ הלודג תומכ תאז .ריוואה גוזימ תוכרעמ
יפ לודג וב םיחלמה זוכירש ,תחלמתכ בויבל בשומ תאז תומכמ שילשכ קר .ץראה
םיבעמב שומישה לש הפולחה יכ אצמנ ןכ .(ףדנתמ ראשה) תשרה ימ לש הזמ השולש
תונורתי תלעב תויהל היושעו המישי איה רוריקה תוכרעמ בורב ריווא יררוקמ
חטשהמ לועפת ינותנ ףוסאל ותרטמ ,התע ךרענה ,רקסה לש ינשה בלשה .םיילכלכ
.תוילכלכה תוכרעהה תא ששאל ידכב

רוריק תוכרעמ .ב

טרופמכ ,םיילכלכ םילוקישבו דעיה תרוטרפמטב היולת רוריקה תטיש תריחב
:הלבטב

תורעה ריווא רוריק רוריק לדגמ רוריק תנוכמ דעיה תרוטרפמט
.ילכלכ לוקיש
ריווא רוריקל תופידע
+ + + >50
.ילכלכ לוקיש
רוריק לדגמל תופידע
  + + 30-50
רוריק תונוכמ     + <30


בייחמ ,ריווא גוזימ יאדוובו ,רוריקה יכילהתמ רכינ קלח יכ הארמ הלבטה
.רוריק תנוכמ

ולש הרוטרפמטהש דייאמ ידי לע ררוקמ (ףוגמ וא) םחתממ םוח הנפמ רוריק תנוכמ
הרוטרפמטהש הבעמ לא ,הסיחדב היגרנא תעקשה תרזעב ,םחתמה תרוטרפמטמ הכומנ
.הביבס ל םוחה םרוז ונממו הביבסהמ ההובג ולש

וא ריווא ררוקמ הבעמב תורישי םאה ?הביבסל הבעמהמ םוחה תא טולפנ דציכ
?רוריק לדגמ ימ רורחס תכרעמ תארקנה ךווית תכרעמ תועצמאב

רוריק לדגמ .ג

.חל םוחדמ תרוטרפמטל הבורקה הרוטרפמטל םימ רוריקל יעצמא אוה רוריק לדגמ
םישביה םירוזאב .תולעמ 25-26 -כ איה ץראה ירוזא תיברמב חל םוחדמ תרוטרפמט
תולעמ 5 -ב ללכ ךרדב ההובג םיררוקמה םימה תרוטרפמט .תולעמ 23 -כ -
םוח רשאכ ,םימהמ קלח תודייאתה לע ססובמ רוריקה .חלה םוחדמה תרוטרפמטמ
.תשרה ימ ידי לע תנזואמ תדייאתמה תומכה .םרוריקל םרוגו םימהמ באשנ דויאה
ןגא יממ קלח םיזקנמ ,תשרה ימב םייוצמה םיחלמה לש רתי תוזכרתה עונמל תנמ לע
תומכהו תדייאתמה תומכה םוכס איה תשרה ימב המלשהה ןכלו ,עובק ןפואב לדגמה
.תפסותה ימ תומכמ שילשכ איה תזקונמה תומכה .תזקונמה

,םיררוקמה םימה לש טעמכ העובק הרוטרפמטב אוה רוריקה לדגמ לש ונורתי
.הביבסה ריווא תרוטרפמטמ תולעמ 5-10 -ב ללכ ךרדב הכומנה

ךרוצהו בויבל זוקינה תחלמה ,םימ זובזב םה םהבש םיירקיעה .םיבר ויתונורסח
.םימזינגרואורקימ לודיגו היזורוק ,םיעקשמ בקע רקיעב ,הרקי הקזחאב

םימ תוררוקמ תוכרעמל ריווא תוררוקמ תוכרעמ תאוושה .ד

לש יוביע תרוטרפמט בייחמ וכרד ריווא תמרזה ידי לע הבעמה לש רישי רוריק
לדגמ ימ ידי לע ררוקמה הבעמב יוביעה תרוטרפמטמ צ"מ 10-20 -ב ההובגה ררקה
.רוריק

200 -כמ תולודג תוכרעמל תמייק התייה אל ריווא ררוקמ הבעמ תייצפוא ,רבעב
םע תולולת תחנוצ םתוליעיש ,םיילגופרטנצ ויה הלא תוכרעמב םיסחדמה .ק"ט
תוחתפתה םע ,םויכ .יוביעה תרוטרפמט תיילעמ האצותכ שארה ץחל תיילע
לוקשל ןתינ ,(גרובו תבבוס הנכוב ,הנכוב) תיבויח הזזה יסחדמ תייגולונכט
תוכרעמ םיליבומה םינרציה לכ םיקיזחמ םויכ .תולודג תוכרעמל םג ריווא רוריק
.רתויו ק"ט 500 לש ריווא תוררוקמ ףדמ

:ריווא תוררוקמ תוכרעמו לדגמ ימ תוררוקמ גוזימ תוכרעמה ןיב האוושה

לדגמ תוכרעמ ללוכ ,לדגמ ימ תררוקמ תכרעמב העקשהל ברוקמב הווש העקשה
.רוריקה

םינקתומ רוריקה ינקתמ יכ ,םימ תורוקמ תוכרעמל סחיב םינטק תונוכמ ירדח
הווהמו תללוכה העקשהה תא ןיטקמ תונוכמ ירדח חטשב ןוכסיחה .גגה לע וא רצחב
.ריווא רוריק תוכרעמל רכינ ןורתי

תוכרעמ לש וזמ 20% -ב ההובג היגרנאה תכירצ םויה ךשמב רוריקל היגרנא תכירצ
ילדגמ תוליעיו ,ןויוורל ברקתמ ריוואה הלילהו ברעה תועש ךשמב .םימ תוררוקמ
.םימ תוררוקמ תוכרעמ לש וזמ 20% -ב הכומנ היגרנאה תכירצו הנטק רוריקה
.ןויווש םייקתמ תובר תועש תולעופה תוכרעמב

ףרוחב םומיחל םוח תובאשמכ שמתשהל ןתינ ריווא יררוקמ םינגזמב קר םומיח
םומיחה .םומיחה תייגרנאב 65% -כ לש ןוכסיח - שורד ןכא אוה םהב םיניינבב
וא םימח םימ ידוד ידי לע עצובמ םימ יררוקמ םינגזמ םינקתומ םהב תומוקמב
.ריוואה תא םימהזמו קלד םיכרוצה ,םיילמשח םומיח יפוג

םרוז 1/3 קר .המחה הנועל ק"מ 30,000 ,ק"ט 1000 -ל ש"קמ 10 -כ םימ תכירצ
.בויבל

יפסות םג םיתיעל ליכמה תשרה יממ השולש יפ זכורמ תתש ידי לע תורוקמ םוהיז
.םיימיכ לופיט

לע האונשו הקוזחתבו לופיטב תיתייעב איה רוריק לדגמ ימ רורחס תכרעמ הקוזחת
.הקוזחתה ישנא

1,000 -ל המחה הנועל ח"ש 200,000 -כ - םימ לע תופטוש תואצוה הקזחא תואצוה
וא) היזורוק תעינמו תינבא עוקיש תעינמ ,יוטיחל םיפסות לע תואצוה .ק"ט
.(תויפולח לופיט תוכרעמ

תונקסמ .ה

.ףידע ריווא יררוקמ ריווא וגזימ ינקתמב שומישה יכ קפס ןיא .1

:םימ יררוקמ םינקתמ (םימזיה וא) םיננכתמה םיפידעמ םימיוסמ םירקמב .2

גוזימ תודיחי תונקתומ םישידח םיפתושמ םיתבו םידרשמ יניינב ,םינוינקב *
םה תאז הנקתה תרוצל םילוקישה .םיפתושמ לדגמ ימב תוררוקמה תוימוקמ ריווא
תא םלשמ רייד לכ יכ ,םימזיל תופטוש תואצוה תנטקהו העקשה םוצמצ רקיעב
הז סופיטמ גוזימ תוכרעמ תמקה תונקתב רוסאל שי ,יתעדל .ולש גוזימה תואצוה
.הקוזחתבו תילמשח היגרנאב תוינבזב ןה רוריקה לדגמ יקזנ לע ףסונש

םיליעי םיילגופירטנצ םיסחדמב שמתשהל יאדכ היישעתב םילודג םינקתמב *
יכ ,תיתועמשמ הדימב תונטק תופטושה תואצוהה .רוריק לדגמ ימ ידי לע רוריקבו
,ךכל ףסונב .ךומנ היישעתל םימה ריחמו רכינ היגרנאה תויולעב ןוכסיחה
תכורצתמ שילשל זקנה תומכ םוצמצ בקע בויבה תרגא םולשת תא תויריעה תוניטקמ
תרגא תאו םימה ריחמ תא תולעהל שי ,יחכונה םימה קשמ בצמב ,יתעדל .םימה
תרגא ללוכ) םימ תולעבש אצמנ .תילכלכ םייאדכ ויהי אל הלא םינקתמש ךכ ,בויבה
.ספאל הלא תוכרעמ לש ןנורתי םצמטצמ ק"מל ח"ש 7.5-8 לש (בויב

םוקמ קיפסמ ןיא ,גזוממה חטשל סחיב דואמ ןטק גג חטש ילעב ,תומוק יברב *
.לדגמ ימ תוררוקמ תוכרעמ ןיקתהל אלא הרירב ןיאו ריווא תוררוקמ תודיחיל

.ןנכתמו ץעוי - רורד-ןב ןתנוי :רמאמה רבחמ תודואהבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ