תינוריעה םינמוזמה תרפ
ןהכ םרימע :תאמ
.2ג דומע ,19.07.01 ץראה  :רוקמ
     

תינוריעה םינמוזמה תרפ

.דבלב הז רתאל "ץראה" י"ע ונתינ ןהו "ץראה"ל תוכייש הז רמאמ לע תויוכזה לכ
רושיא תלבק אלל ,ןפואו הרוצ לכב ונממ קלח וא הז םוסרפ ץיפהל וא/ו קיתעהל ןיא
©Ha'aretz daily newspaper Ltd. מ"עב ץראה ןותיע תאצוהמ ,ךכל שארמ


אלא - ינוריעה רזגמב ןוכסיח תועצמאב הגשהל םינתינ רתויב םילוזה םימה
ךוסחל ץירמת לכ ןיא תוימוקמה תויושרלש

.לדג וניאש םימ עציה לומ םישוקיבב ריהמ לודיגמ םרגנ םימה קשמב רבשמה
.וז האוושמ שדחמ ןזאלו הווהתהש רעפה תא אלמל האב תנכוסמה רתיה תביאש

2-ל '60-ב ק"מ דראילימ 1.35-מ תונורחאה הנשה 40-ב לדג לארשיב םימל שוקיבה
שוקיבהמ ורקיעב עבונ לודיגה .50%-כ לש רועישב לודיג - 2000-ב ק"מ דראילימ
הכירצב לודיגל - וקלחו הייסולכואה תפסותל סחוימ וקלחש ,יתיבה רזגמב רבוגה
רחאל ,70-ה תונש זאמ םימה עציה טעמכ לדג אל ,שוקיבב היילעה תמועל .שפנל
רזוחה יולימהמ 95% תסיפת ומילשה םימל םייטרפ תויוכז ילעבו תורוקמ תרבחש
.הנשל ק"מ דראילימ 1.8-כ לש ףקיהב (רתי תביאש אלל לוצינל םינימזה םימה)

,ןכאו .עציה תפסותב שוקיב-עציה האוושמה תא שדחמ ןזאל ןתינ ךוראה חווטב
תיינפה ןללכב ,הז םוחתב תוטלחה יתרבח-ילכלכה טניבקה לביק הנשה תליחתמ
ןיחלוק ימ תבשהל םיטקיורפב ,תוראב רוהיטב תועקשהל םייתלשממ םיביצקת
תויומכ .םיחילמ םימלו םי ימל הלפתה ינקתמ תמקהל םיזרכמ םוסרפו תואלקחלו
אל הלא םיטקיורפש איה היעבה .אובימ לבקתהל תויושע םיריפש םימ לש תופסונ
,םישוקיבה דצב לופיטמ אובל ןורתפה ךירצ זא דעו 2003-2004 ינפל ומלשוי
.דחוימב תומושג םינש המכב הכזנ םא אלא .ןוכסיחמ רמולכ

הכירצה םוצמצב וא תואלקחל םימה תוסכמב ץוציק תועצמאב ירשפא םימב ןוכסיח
.היישעתב תונטק תויומכ ךוסחל םג ןתינ .תירוביצו תיתיב - תינוריעה

תדיחיל ןהו רצות תדיחיל ןה ,םימב שומישב םלועב הליעיה איה לארשיב תואלקחה
לח אלש דועב ,העברא יפ תיאלקחה הקופתה הלדג יצראה ליבומה תמקה זאמ .חטש
הלעייתה םג תואלקחה .הנשל ק"מ דראילימ 1.250-כ - םימה תכירצ ףקיהב יוניש
.םנודל ק"מ 650-ל עצוממב םנודל ק"מ 900-מ - הקשומ חטש תדיחיל םימב שומישב

.רבשמה ריחמ תא םלשל הנושארה תויהל תואלקחה תשרדנ ,הברה תולעייתהה תורמל
;טושפ ילהנימ וצ ךכל קיפסמו תואלקחל םימב ץצקל דואמ לק :תוביס יתש ךכל שי
םירזגמל םימ רבשמ תעשב קפסל דעוימה ילועפת תסווכ תואלקחל תסחייתמ הנידמה
.םירחאה

40% - ק"מ ןוילימ 400-ה וצצוק הנש התואב .םדוקה םימה רבשמב ,'91-ב היה ךכ
רגאמ ,תרנכה) תינגא-תלתה תכרעמהמ תואלקחה תושרל ודמעש םיריפשה םימה תסכממ
.םיריפשה םימהמ 75%-כ הנידמל תקפסמה ,(םינינת-ןוקרי רגאמו ףוחה

הטלוקפהמ ולסכ באוי 'פורפ רמוא ,זא םלואו 40% לש ץוציק לע טלחוה '99-ב םג
לש המושר הסכמ יפ לע בשוח ץוציקה .ףולבארשי ץוציק היה הז ,תובוחרב תואלקחל
75%-ל העיגה תונורחאה םינשב תואלקחה לש לעופב הכירצהש דועב ,ק"מ דראילימכ
,ק"מ ןוילימ 400 לש ץוציק םשרנ ק"מ דראילימ לש המושר הסכממ .הסכמהמ דבלב
ץוציקהו גשוה אל הז םג לעופב .ק"מ ןוילימ 150 ץצקל םיאלקחה ושרדנ השעמל ךא
אל 2000-ב הנומתה .תוסכמהמ דבלב 11% - ק"מ ןוילימ 110-כב םכתסה יתימאה
.ק"מ ןוילימ 250-כ וצצוק לעופב ךא ,ןוילימ 500 וצצוק ריינה לע .הנוש התיה

לוהינ תניחבל הדעווה .ינוריעה רזגמה אל ךא ,ץוציקל םקלח תא ומרת םיאלקחה
רשו טחוש םהרבא רצואה רש ידי לע התנומש ,בורוזולרא לואש תושארב םימה קשמ
- ינוריעה רזגמב הכירצה םוצמצ יכ היתוצלמהב העבק ,'94-ב רוצ בקעי תואלקחה
רתויב הלוזהו הריהמה ךרדה אוה - םיקראפו תוניג ,םידרשמ ,ירוביצ ,יתיב
לבס תבסה ילב הנשל ק"מ ןוילימ 150-200 ךוסחל ןתינ ,התכרעהל .ןוכסיחל
ילכמו ץחל יתסו ,םימכסה ןוגכ םיטושפ ןוכסיח ירזיבא תנקתה תועצמאב ,םיבשותל
ק"מ רוצייל תילושה תולעה ,הדעווה יבישחת יפ לע .םיתורישב םייתומכ-וד הפיטש
.הלאמ םילוז םימ ןיא .ק"מל לקש 0.5-1.0 איה הזכ ןוכסיחמ םיריפש םימ

תמועל םיריווחמ בורוזולרא תדעו הגיצהש יתיבה רזגמב ןוכסיחה ינדמוא
סטנוד ןקנאד ריהמה ןוזמה תשר ,המגודל .ב"הראו הפוריאמ םיעיגמה םינותנה
לש רועישב ןוכסיחל האיבה היפינסב םיינורטקלא םיזרב תנקתה יכ האצמו הקדב
.םהב םימה תכירצב 80%

תנש התיהש '91-ב .םימ ךוסחל רשפא לארשיב ינוריעה רזגמב םג יכ חכוה רבעב
הרבסה עסמ ,ןתיא לאפר תושארב תואלקחה דרשמ להינ ,20-ה האמב תושקהמ תרוצב
- ק"מ ןוילימ 87 וכסחנ הנש התואבו ,ןוצרב הנענ רוביצה .יתיב ןוכסיחל בחרנ
םימה תוביצנו תויתשתה דרשמ וחילצה 2000-ב .'90-ל האוושהב שומישמ 13%-כ
אל .תינוריעה םימה תכירצב 7% לש ןוכסיחל םורגל ,בחרנ הרבסה עסמ תועצמאב
.טעמ אל םג לבא הברה

םינש לש םירוזחממ לארשיל המודב תלבוסה ,הינרופילקב רבצנש ןויסינהמ
תועצמאב תינוריעה םימה תכירצב 50%-70% לש ןוכסיח גשוה יכ הלוע ,תונוחש
לדוג ,תושפנה רפסמ יפ לע ועבקנ םימה תוסכמ .תיבה יקשמ לע ךכל תוירחאה תלטה
69% דע ךוסחל ןתינ וז ךרדב יכ חכוה .תמדוקה הכירצהמ םיוסמ רועישו הרידה
וגרחש םינכרצ לע תוסנק תלטהב האטבתה תיבה יקשמ לע ןוכסיחל תוירחאה .םימהמ
.ןהב ודמעש םינכרצל תובטה ןתמבו תוסכמהמ

תחקל ינוריעה רוביצה תונוכנ תתחופ ,קימעמ םימה רבשמש לככ ,לארשיב םלואו
םירבדמ םנמא הלא .ימוקמה ןוטלשה ישאר םיליבומ תונברסה תא .ץמאמב קלח
.ףסכל םינווכתמ לבא ,םיאשדו םיחרפב

םימה תשיכר יוכינב .ק"מ ןוילימ 680-כ תוימוקמה תויושרה וכרצ 2000 -ב
ומכתסה ,עצוממב 13% לש רועישב תינוריעה תרנצהמ תופילדו תורוקמ תרבחמ
1.5-2.0-כב םינוש םינדמוא סיסב לע םימה ינכרצמ תויושרה לש וטנ תוסנכהה
.תוקירה ןהיתופוק תא שדוח ידמ אלממ הז םינמוזמ םירזת .לקש דראילימ

,תויושרה לש תוסנכהב השק העיגפ אופא אוה ינוריעה רזגמב םימה תכירצב ץוציק
הביסה םג וז הארנה לככ .וז םינמוזמ תרפ לע לקנב רתוול תונכומ ןניא ןהו
תא ןהמ עיקפהל דעונ קוחה .בויבו םימ ידיגאת קוחל תויושרה לש ןתודגנתהל
תויוליעפל הלא תוכרעממ םילובקתב שומיש רשפאתי אלש ךכ ,בויבהו םימה יקשמ
.תורחא

תעצה .ינוריעה רזגמב םימה תונזבזבב הלופיט לע סרפ קינעהל השק הלשממל םג
שולש ךשמל תואשדמו תוניג שוביימ הנשל ק"מ ןוילימ 100 ךוסחל םימה ביצנ
עצבל לעפי יכ זירכה ,ןמרביל רודגיבא ,תויתשתה רש םנמא .ףסה לע התחדנ ,םינש
.רבד השענ אל תוזרכהל טרפ ךא ,תוכסוח ןניאש תוימוקמה תויושרב םימ תוקספה

ריע ,לשמל" .בורוזולרא רמוא ,"ריעב ןוכסיחה דודיעל תונורתפ המכ ונעצה"
לבקת ,ןוכסיח ירזיבא לש האלמ תכרעמ הנקתוה הב םיתבהמ 30%-ב יכ חיכותש
םיכסוחה הלא לע עיפשת אל וזכ האלעה .םינכרצל םימה יריחמ תא תולעהל האשרה
םג ונעצה .ןוכסיחל ץירמת םלצא רוציתו ןכ םישוע םניאש הלאב עגפת ךא ,םימב
.דובעי אל הזש ורמא רצואה דרשמב לבא ,תוכסוח ןניאש םירע לע תוסנק ליטהל

ןהיתוסנכה ,תוימוקמה תויושרב םימ וכסחיי םא .המלידב ןותנ רצואה דרשמ
ריבעהל ןתינש ונימאה אל רצואה דרשמב .ףסכ שקבל רצואל ואובי ןהו ונטקי
.ןוכסיחה לש היצקנופכ ריעל םיריחמ תאלעהל רתיה תסנכה לש םיפסכה תדעווב
רבעשל רצואה רש ."קוסעל הכירצ הניא םהבש םימוחתל הלשממה לש הרידח וזש ורמא
הלועש לככש ינפמ ,םימב ךוסחל תוימוקמה תויושרל סרטניא ןיא" :טחוש םהרבא
."תושרה לש חוורה לדג הכירצה

אשדה ידברמ תא םיקשמ ביבא לתב ;אשד םילתוש הילצרהב .תכשמנ הגיגחה םייתניב
.םיעודי םימ יתוש ,םילקד עוטנל םיכישממ םלוכ ;שיבכה תא םגו העונתה ייא לע
םוי .דחא ק"מ ךסח אל וללכב ינוריעה רזגמהש ןה 2001 תיצחמב תושביה תודבועה
חודיק יכ ,ידמ רחואמ היהי זא לבא ,םיחולמ םיזרבב םימהש םיבשותה ולגי דחא
.ךלה - חלמוהש
הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ