טפארדרבוא לע םייח
ןהכ םרימע :תאמ
.2ג דומע , 17.07.01 ץראה  :רוקמ
     

טפארדרבוא לע םייח

.דבלב הז רתאל "ץראה" י"ע ונתינ ןהו "ץראה"ל תוכייש הז רמאמ לע תויוכזה לכ
רושיא תלבק אלל ,ןפואו הרוצ לכב ונממ קלח וא הז םוסרפ ץיפהל וא/ו קיתעהל ןיא
©Ha'aretz daily newspaper Ltd. מ"עב ץראה ןותיע תאצוהמ ,ךכל שארמ


החנהב םירגאמהמ רתי תביאש לע ססובמה ,לארשיב םימה קשמ לש לועפתה לדומ
.יחכונה רבשמל איבהו תונורחאה םינשב סרק ,דיתעב שדחמ םתוא ואלמי םימשגהש

םיחקול :טפארדרבוא לע יח ,היחרזא תיברמ ומכ ,לארשי תנידמב םימה קשמ
דירומש םינימאמו ,טפארדרבוא םירבוצ ,(תרנכהו םירפיווקאה) םימה קנבמ האוולה
הטישה הארקנ לועפתה תפשב .םירגאמה תא שדחמ אלמל ןכיהמ היהיו ביזכי אל םשגה
."הריגא חפנ יוניפ"

תורוקמ תרבח תועצמאב - הלש םימה תורוקמ תא הנידמה החתיפ 70-ה תונש ףוס דע
,הלאה םימה תא .הנשל ק"מ דראילימ 1.8-ב םימכתסמה - תויטרפה םימה תודוגאו
תונידממ םימ לש תויעקרק-תתו תויליע תוסינכו םשג) "רזוחה יולימה" םיארקנה
לודיגהש אלא .םינושה םירפיווקאל (עצוממב) הנש ידמ ריזחמ עבטה ,(תונכש
לעפותמ התע דעו 50-ה תונשב לחהו ,שוקיבב לודיגה תא םעפ ףא קיבדה אל עציהב
גוסמ לועפתב ךורכה הובגה ןוכיסה תורמל - רתיה תכישמ תטישב לארשיב םימה קשמ
,90-ה תונשב ישי חמצו 50-ה תונשב לוכשא יולו ריפס סחנפ ,םימה קשמ ישאר .הז
.יאדככ הזה ןוכיסה תא ואר

לש דואמ תולודג תויומכ לצנלו קיפהל תורשפאב ןומט הז גוסמ לועפתב ןורתיה
.רחא ילועפת לדומ לכב םלצנלו םקיפהל היה ןתינ אלש ,םימ

לוהינ תניחבל תירוביצה הדעווה ר"וי היהש ימ ,בורוזולרא לואש םימה סדנהמ
תמקה זאמ לועפתה תוינידמ התיה וז יכ רשאמ ,ןיבר תלשממ תפוקתב םימה קשמ
ולעה ,םשג תדידמ לש םינש 150-ב לארשיב ורבטצהש םיימילקאה םינותנה" :הנידמה
תאלממש המושג הנש העיגמ תונוחש םינש המכ רחאל יכו ,ירוזחמ אוה םילקאה יכ
."קספיי הז דחא םויש בושחל הביס התיה אלו ,דבע הז הככ .שדחמ םירגאמה תא

תוכמתסהה יכ הלוע הנידמה תישארמ יגולורואטמה תורישה לש םימושירה תקידבמ
הנוחש הפוקת רחאל :הב םיכורכה רומיההו ןוכיסה תורמל ,המלתשה םימשה ידסח לע
תומרל ףוחה רפיווקא לש םירוזאה בורב םיסלפמה ודרי הפוסבש ,'57-'63-ב
1-כ לש ףקיהב "הריגא חפנ"ו ,('65) המושג הנש האב - םויה לש ולאמ תוכומנ
.שדחמ אלמתהו ק"מ דראילימ

.השדחתה "הריגא חפנ יוניפ" לש תוינידמהו ,תינועריגה הביאשה השדחתה '66-ב
תא בוש אלימ ,הרבעש האמב םימושגה דחא היהש ,'68-'69 ףרוחו ,בוש ורזע םימשה
םילחנו ,םהיתודג לע ולע ףא םקלח ,שדחמ ואלמתה םירפיווקאהש קר אל .םירגאמה
םימ תויומכו ,השלג תרנכה םג .םתמירז תא ושדיח - ןוקריה םהב - ושבי רשא
.חלמה םיל ומרז תולודג

רחא םושג ףרוחב עטקנש ,תונוחש םינש לש רוזחמ עיגה בוש הז ךרובמ ףרוח רחאל
םיפרוחהו ;דחוימב הנוחש התיה 80-ה תונש לש היינשה תיצחמה .('82-'83)
םושירה לחה זאמ לארשיב ומשרנש רתויב םישביהמ ויה '90-'91-ו '89-'90
םירגאמה יכ דע םושג הכ היהש ,'91-'92 ףרוח אב זאו .יגולורואטמה
,הז ףרוחב .תרדוסמ הביאש הלחהש ינפל ,30-ה תונשב םתמרל ורזח םייעקרק-תתה
ףקיהב יונפ הריגא חפנ אלמתה ,הינגד רכס ךרד םימ לש תורידא תויומכ ושלג ובש
ינלטק ח"וד ןכל םדוק םישדוח וגפסש ,םימה קשמ ישאר .ק"מ דראילימ 1.4 לש
םישנאל" וגעלש םירמאמ ובתכ ,(וזה לועפתה תטיש ינפמ הריהזהש) הנידמה תרקבממ
."םימ קשמ לוהינב רבד יצחו רבד םיניבמ אלש

דימת לבא .הפורטסטק ןאכ היהת ,באז ,באז וקעצ ןהה םינשב םג" :בורוזולרא
ןתימ '64-ב ךנחנש ,יצראה ליבומה םג ."ועגרנ םלוכו - הבוט הנש האב והשכיא
.ףוחהו רהה רפיווקאמ תינועריגה הביאשה ףקיה תא םינש המכל

לכ ךרואל ךשמיהל ,ןבומכ ,לוכי אל "ךומסה" תטישב ימואל םימ קשמ לש לוהינ
אלמי םשגה דירומ יכ םהיתורודל םימה יביצנ ינפב בייחתה אל לבוקמ ףא .תורודה
.ול הכחמו הנפתהש הריגאה חפנ תא שדחמ םעפ לכ

םירערעמהו םינקפסה תא קיתשה '91-'92 ףרוחב םירגאמה תא ואלימש םימה עפש
הביאשה השדחתה '97-בו ,םירגאמב רבטצהש יאלמה רמגנש דע ,רפסמ םינשל
.תינועריגה

קשמל ןוכיסה לדגו ךלה ,םימה ינכרצ וברתהו הייסולכואה הלדגש לככ םלואו
תלוכי תא ןיטקמ ינועריג לועפתש ינפמ ,תישאר .ינועריג סיסב לע לועפתב םימה
עבונ ובורש ,םהילא רדוחש םוהיזהמ םירפיווקאה לש ימצעה רוהיטהו יוקינה
תושימגה םג .הלדגו הכלה איה םגש (תיתיבו תיתיישעת ,תיאלקח) תישונא תוליעפמ
ינפמ ,המצמטצהו הכלה ,הנידמה לש הכרד תליחתב וזה לועפתה תטישב התיהש
.החשקתהו תיתומכ הלדג הכירצהש

הכירצב (הנשל ק"מ ןוילימ 3) 30%-כ לש עובק לודיג םייק 80-ה תונש זאמ
ק"מ ןוילימ 10-20) הכירצב ףסונ לודיגו ,הייסולכואב לודיגה ןיגב תיתיבה
ריעל) םימ תכירצ רתויש איה תועמשמה .שפנל הכירצב היילעהמ עבונה (הנשל
הלחה תואלקחה ,דגנמ .הניטקהל ןתינ אלש וזכל רמולכ ,החישקל הכפהנ (היישעתלו
תא ונממ םיחקולש רזגמה ,םימה קשמל ילועפת תסו שמשל ךישמהל ברסלו ,טועבל
.םיצורש יתמ םימה

,'91-בש דועב ,םיריפש םימ ק"מ דראילימ 1.33 תואלקחה הכרצ ' 89 -ב :המגודל
איה תועמשמה .דבלב ק"מ ןוילימ 818 תואלקחה הכרצ ,השק תרוצב לש םייתנש רחאל
תנטקהלו ריעה תבוטל םהמ וחקלנ תואלקחה תושרל '89-ב ודמעש םימהמ 40%-ש
.תינועריגה הביאשה

לע היה ובור םויה דעו ,הברהב השק רבכ תואלקחהמ םימ ץוציק יחכונה רבשמב
אלא .םיאלקחל תוסכמב 40% לש ץוציק םימה ביצנ עבק '99-ב .דבלב ריינה
תויתשתהו תואלקחה ירש וב םיברועמ ויהש ,"ףולבארשי" לעפוה יכ ררבתה דבעידבש
.הכירצהמ 6% לע תואלקחה הרתיו לעופבו ,םימה ביצנו

לש לובמהמ תוברזרה לכ וכרצנש רחאל ,'96-ב חתפתהל לחה יחכונה םימה רבשמ
.דרי אל - םיפצמ ןיידעו ול ופיצ םלוכש לודגה םשגהו ,'91-'92

רתי תוכישמ לע חשקתמו ךלוה ימואל םימ קשמ לעפתלו להנל םכחו ןוכנ היה םאה
,גוהנל ךירצ היה ךכש דיגי אל דחא ףא ?םימש ידסח לע ךומסלו ,תולדגו תוכלוה
.וגהנ ךכ - תואיצמב לבא

איה תועמשמה .ק"מ ןוילימ 500-ל רזוחה יולימל הביאשה ןיב רעפה עיגה 2000-ב
תרבח תיזחת .ק"מ ןוילימ 500-ב הכמתסה דבלב וז הנשב םירגאמהמ רתיה תביאשש
526-ל עיגת (ןוכסיח ידעצ וטקניי אל םא) 2001-ב רתיה תביאשש הפוצ תורוקמ
.ק"מ ןוילימ

הנשה) '96 זאמ יכ עבוק ןוינכטב תיאלקח הסדנהל הטלקופהמ יקסבלסז ןד 'פורפ
תעצוממה רתיה תביאש ('91-'92 לש םשגה יפדועמ םימה קשמ הנהנ הבש הנורחאה
עיגמ םימה קשמב רבטצמה ןועריגהש הלוע ןאכמו ,הנשל ק"מ ןוילימ 300 ביבס הענ
.ק"מ דראילימ 1.5-כל

התניפש ךכב ,הנוכנ דואמ 'רוסמ יניש' לש תוינידמ הטקנ לארשי" :בורוזולרא
םנמא הזכ לוהינ .שדחמ םתוא ואלמיו תומושג םינשב ועיגיש םימל םירגאמב םוקמ
תונוחטיבב ותוא םיבגמ םא ,ןוכנ וליפאו לוספ וניא ךא ,םימש ידסח לע ןעשנ
תוכיאב עוגפל ןיא ,תישאר :םיאנת ינשב טפארדרבואל סנכיהל ןתינ .םימיאתמ
לומ דימעהל שי ,תינש .םיכיפה יתלב םיילילש םיכילה םירגאמב רוציל וא םימה
רשפאלו תינועריגה הביאשה תא קיספהל תורשפאה תא וחיטביש ,תונוחטיב ןועריגה
."םימשהמ םירזתה עיגי אל םא אלמתהל םירגאמל

תלוכיה םה םימ קשמ לש הזכ לוהינ תובגל ןתינ םתועצמאבש םיירקיעה תונוחטיבה
ימ לש אלמ לוצינ ומכ םייביטנרטלא תורוקממ םימ קיפהלו הכירצב דח ץוציק עצבל
ויה אל םימה קשמלו ,אובל בריס לודגה םשגהשכ '99-ב לחה לודגה רבשמה .ןיחלוק
.טפארדרבואה יוסיכל םייפולח תורוקמ

םע םיכסמ ,לארשיב םימה ינלכלכ יריכבמו תואלקחל הטלוקפהמ ולסכ באוי 'פורפ
תבותכה ,וירבדל .םימה תורוקמ לש רתיה לוצינב ץוענ רבשמה רוקמ יכ ברוזולרא
לוהינה לדומ יונישל השענ אל רבד לבא ,80-ה תונש תישארב רבכ ריקה לע התיה
רבכ םלוכשכ '92-ב" :בצמה תא ורימחהש םידעצ המכ וטקננ וליפאו םימה קשמ לש
תוסכמ ףיסוהל תוטלחהה ילבקמ וכישמה ,לואש ןמז לע לעופ םימה קשמש ועדי
האצקהה התלע '93-בו ,ק"מ דראילימ 1.05 תואלקחל וצקוה '92-ב .תואלקחל
.ק"מ דראילימ 1.13-ל

תוהובג תואצקהה ויה '98-ב" .ולסכ רמוא ,"ןאולמב וללצונ אל ולדגש תואצקהה"
תוסכמה תא וכשמ אלש קר אל ,םהיתורודל םימה יביצנ .לעופב שומישהמ 20%-30%-ב
םא .םיאלקחל םימה ריחמ לש הלזוה איה תועמשמה .ןהל ופיסוה אלא - ולצונ אלש
םימה ריחמ) הסכמבש םירקיה םימה תא לצנמ אל םצעב התא ,הסכמה תא לצנמ אל התא
הבחר הגרדמ ךל שיו ,(הסכמהמ רתוי הובג רועיש לצנמ ןכרצהש לככ הלוע תואלקחל
הרשפיא תוסכמה תלדגה ,םילזומ תואלקחל םימהש קר אל .םילוז רתוי םימ לש
ןובשח לע הבוט םהל ושע טושפ םימה יביצנ .םילוז םימ רתוי ךורצל םיאלקחל
."רצואה

העידיה תורמל ,וירבדל .רבשמה תקמעהל ואיבהש תופסונ תוביס לע עיבצמ ולסכ
.םימ יללוז םיטקיורפ חתפל וקיספה אל - רתי תביאשמ םייקתמ םימה קשמ יכ
ןוילעה לילגל ףסונ םימ רוניצ תורוקמ החינה '90-ה תונש לש היינשה תיצחמב
רקיעב ,לילגה יבשומב תושדח תועיטנל םימ ק"מ ינוילימ קפסל דעונש ("'ב רמז")
םג םירחא םייאלקח םילודיגל האוושהבו ,םילודג םימ ינכרצ םהש םירישנ יעטמ
תועיטנ ומזי לופר וירחאו רוצ בקעי תואלקחה רש ,וירבדל .הכירצב םיחישק
,ןירדהמ) תויטרפ תויאלקח תורבחו ,יברעמה בגנב םנוד יפלא לש חטשב םיסדרפ
.יאלקחה ריחמהמ םיכומנ םיריחמב ן"דפש ימ לש תוסכמ ולביק (טרופונת

דיה דגנ הנעטל תבותככ הלשממה לע עיבצמ ,ריאמ ןב ריאמ רבעשל םימה ביצנ
יכ ,ריאמ ןב זמר םימה קשמל הריקחה תדעווב ותודעב .םימה יביצנ לש החותפה
לש תיטסילופופה הקיקחל המוד םימה תואצקה םוחתב לארשיב תולשממה תוינידמ
ביצנ" :תורוקמה לע םיעיבצמש אלב האצוה םיעבוק םירקמה ינשב .תסנכה ירבח
תולדלדיה עונמל ,אסיג דחמ .הלשממה תוטלחה לש לגעמה תא עברל שרדנ םימה
,חותיפה תינכות יפ לע םימ קפסל אסיג ךדיאמו ,םתוכיאו םימה תורוקמ
.הלשממה לש תויובייחתההו ,תובשייתהה

,("החימצ לש בגנ") בגנב םיסדרפ םנוד יפלא לש תפסות הדדועו המזי הלשממה"
םירישנ לש תועיטנ הריתהו ,("החירפ לש לילג") לילגב םירישנ לש םנוד יפלא
,םייאלקח םיבושייל העובק םימ תפסות לע התרוה הלשממה .הלבגה אלל לילגב
.לבוקמהמ רתויו הלופכ םימ תסכמ לע תתשוה םירחא םיבושיי לש םסוסיבו

לע חותיפה השענ ,םישדח םימ תורוקמ חותיפ וא ,םימ לש קיפסמ עציה רדעיהב
רתי תביאש ןובשח לעו ,תואלקח חותיפב ועיקשה רבכש הלא לש םימה תסכמ ןובשח
ןוילימ 90 לש תפסות םימכסהה חוכמ תוצקהל ביצנה שרדנ ךכל ףסונב .םירגאמהמ
.ריאמ ןב רמוא ,"חרזממ ונינכשל הנשל ק"מ

יגולורדיה רבשמ וא םיריחמ רבשמ

היוצמ לארשי יכ העיבקל םיפתוש םניא ול הצוחמו רצואה דרשמב םיבר םינלכלכ
הייתש ימ תקפסאל הנכס תמייק יכ הרהזאה תא "םילבה" םינכמ םה .םימ רבשמב
םיאלקחה ,תואלקחל םיריפשה םימב 50% לש ץוציק רחאל םג ,םהירבדל .הייסולכואל
,הזה קנעה רגאמה םייק דוע לכ יכ םירמוא םה .ק"מ ןוילימ 2001 600-ב ולבקי
איה לארשיב היעבה ,םתנעטל .לבה תנעט איה הייתש ימב רוסחמ יופצש הנעטה
הברהב םיכומנ םימה יקשמלו תואלקחל םימה יריחמ יכ םיריבסמ םה .םימה יריחמ
.םירפיווקאה רומיש לשו הקפסאה לש תילושה תולעהמ

םיביצקתה ףגאב רבעשל ןלכלכ רמוא ,"זובזבו רתי תכירצ ררועמה בצמ והז"
האצוההש ךכל איבהלו ,תיבה יקשמלו תואלקחל םימה ריחמ תא תולעהל שי" .רצואב
םימל שוקיבה דריי ,הלאה םידעצה ועצובי םא .האצוהה ךסמ 3%-4%-ל עיגת םימל
רתי תוביאש עצבל הביס לכ היהת אלו ,הנשל ק"מ ינוילימ תואמב םירזגמה לכב
."םירפיווקאה תא סורהלו

יכ םימיכסמש ףא ,םימה קשמב לוהינ ישנאו םימ יסדנהמ ,םינלכלכ ,םיגולורדיה
םימה תיראשב תוארל םיברסמ ,םיריחמה תייעב איה רבשמה תורצוויהל תוביסה תחא
אלב ונממ תחקל ןתינש "לצונמ יתלבה רגאמה" תא םיאלקחה ידיב ורתונש םיריפשה
םורגי ,םירמוא םה ,הזכ דעצ .ידמ דבכ היהי ריחמהש ינפמ ,םתנעטל ,תאז .לובג
םיריהזמ םירחא .לארשיב תירפכה תיאלקחה תוברתה לש ילטוט יתרבחו ילכלכ סרהל
רוציי תיברמ תרמהב ךורכה ןוכיסה ,הזכ דעצב ךורכה יגטרטסאה ןוכיסה ינפמ
.אוביב - לארשי לש ימצעה ןוזמה

ןימז רגאמ תואלקחה ידיב ורתונש םימב האור וניא ,לט ןועמש ,םימה ביצנ
אוה ,וירבדל ,רבשמה .רומח רבשמ םייק ותניחבמ ןכלו ,םימה קשמ תושרל דמועה
תא קפסל םימה קשמ לש ותלוכי ןיבל (תצצוקמה) הקפסאה תינכות ןיב יוצמה רעפב
םומינימה תא קפסל לכואש חיטבהל לוכי יניא םימה קשמ לש בצמב" :הזה שוקיבה
.קפסל ךירצ ינאש

תאזו ,רתויב ןכוסמ אוה רתיה תביאש ךשמהב הזה רעפה תא רוגסל ןויסינ לכ"
רמול תועט וז .הלוכ תכרעמה לע הטילש דוביא לש ןוכיס רצוי הזכ דעצש ינפמ
ינקתמ םיקנשכ םימה תא ריזחנו רטמ דועו רטמ דוע באשנ זא ,המדאב םימ שיש
םייק .רגאמה לש יגולורדיהה ןוזיאב יוניש לש ןוכיס תרצוי וזכ הביאש .הלפתה
דוע לש הביאשש ןוכיס םייקו ;ונממ םילודג םיקלח תחא תבב וחלמויש ןוכיס
לולע הזו - ימיכהו יגולוקאה לקשמה יוויש תרפהל םורגת תרנכב דחא רטמיטנס
תא לידגמ - הכירצב ץצקל םיחילצמ אל ונחנא ובו רבועש םוי לכ .תחא תבב תורקל
."ער רמגיי הזה רבשמהש ןוכיסה

ויה םימה יריחמ וליא" :יתימא רבשמב רבודמ יכ עבוק ולסכ באוי 'פורפ םג
ונייה אלש ןכתיי - רחא היה םימה קשמ לוהינ וליאו ,תורחא תוטישב םיעבקנ
לבא .םימה קשמ לש ןוכנ לוהינ היה אל יכ םימ ידמ רתוי ונבאש .רבשמל םיעיגמ
אוה המכ דע עדוי יניאו ,ותיא םידדומתמ אל ונחנאש קנע טפארדרבוא שי םויה
."הטילשל ןתינ ללכב

- השורדה תילמינימה תומכה תא קפסל תלוכי יא לש ןוכיסב קר אל אוה רבשמה
יממ 20%-כ ,יקסבלסז ןד 'פורפ ,רבעשל םימה ביצנ תעדל .תוכיא לש רבשמ םג אוה
.רתי תביאשמ עבונה םוהיז ללגב ,הייתש ימ לש תוכיאב םניא רבכ ףוחה רפיווקא
החלמהה ךילהת יכ ןורחאה ח"ודב עבוק ,רלסק לאומש ,יגולורדיהה תורישה שאר
יכו ,(רטילב םידירולכ ג"מ) ל"גמ 2-3 לש בצקב ךשמנ ףוחה רגאמ לש םוהיזהו
םיבאשנה םימהמ 40%-ב קר" :(חלמ) םידירולכ ןוט ףלא 22 רגאמל ופסונ 2000-ב
60% יכ איה רבדה תועמשמ .ל"גמ 250-מ ךומנ םידירולכה זוכיר ,ףוחה רגאממ
."הייתש ימכ שומישל םיצלמומ םניא ףוחה רגאמב םימהמהבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ