םימה לש ינויצה סותאה
ןהכ םרימע :תאמ
.2 ג דומע ,18.07.01 ץראה  :רוקמ
     

םימה לש ינויצה סותאה

.דבלב הז רתאל "ץראה" י"ע ונתינ ןהו "ץראה"ל תוכייש הז רמאמ לע תויוכזה לכ
רושיא תלבק אלל ,ןפואו הרוצ לכב ונממ קלח וא הז םוסרפ ץיפהל וא/ו קיתעהל ןיא
©Ha'aretz daily newspaper Ltd. מ"עב ץראה ןותיע תאצוהמ ,ךכל שארמ


דוסבס .תיאלקחה תובשייתהה םודיקל רישכמ םימב התאר תינויצה השיפתה
תענמנ יתלב האצות ונדועו היה תואלקחל םימה

זאמ .רצונ הבש תיגולואידיאה הביבסל סחייתהל ילב םימה רבשמב ןודל ןתינ אל
,תינויצה היגולואידיאה תמשגהל רישכמכ םימה יבאשמל הנידמה הסחייתה ,התמקה
םימה תקפסא ילעפמ ומקוה ךכש ןוויכמ .הזכרמב תיאלקחה תובשייתהה תא הדימעהש
תשרו םילמנ ,םישיבכל המודב ,תיתשת לש םיטקיורפכ ריעל םגו תואלקחל םג
.תובכר

ןהו ריחמב ןה ,םימל ףדעומה ןכרצכ תואלקחה תדמעהל םיקהבומה םייוטיבה דחא
.םהיתורודל תואלקחה ירש ידיל םימה קשמ לוהינל תוירחאה תריסמב היה ,תואצקהב
סרטניא היה ףא םקלחלו ,יאלקחה רזגמהמ דיקפתל ועיגה (ךילרא החמש טעמל) וללה
.םיבשומ ירבח םתויה ללגב םימב ישיא

תורוקמ תרבח ישאר תא ונימ '96 דע םימה קשמ לע םיארחא ויהש תואלקחה ירש
.םימה תואצקה לע םינוממה םימה יביצנ תאו ,לארשי לש םימה תקפסא לע םיארחאה
.יאלקחה רזגמהמ םדיקפתל ועיגה ,םידדוב טעמל ,םימה יביצנ םג

אל תילכלכה תויאדכלש ךכל תגציימ המגוד הווהמ ,'64-ב ךנחנש יצראה ליבומה
הרטמב םקוה ליבומה .םימ ילעפמ תמקה לע תוטלחהב ,ללכב םא ,בר לקשמ היה
םימה ולעוהו ובאשנ ךכ םשל .בגנבו םורדב תיאלקח היקשהל תרנכה ימ תא םירזהל
הכלוה תויולעבו ןיעה שאר תנחתל המורד מ"ק 130 ופחדנ ,רטמ 200 הבוגל
םייתיב םינכרצל םידעוימ ליבומה ימ תיברמ םויכ .בגנלו םורדל ומרזוה תופסונ
.ןד שוגו הפיח רוזאב

תא םלשל לוכיש ,ילנויצנוונוק יאלקח לודיג ,םויה אל םגו זא אל ,אצמנב ןיא
הזה קנעה לעפמה לע םיעמושה ל"וחמ םינלכלכ .יצראה ליבומה קפסמש םימה תולע
םירוזאב אלו בגנב אקווד םיזופתו תוינבגע לדגל הטילחה לארשי עודמ ,םיהות
.םי ימ םיאצמנ םהבש

תרשל דעונ ,'90-ה תונש דע ומקוהש םירחא םימ ילעפמ ומכ ,יצראה ליבומה
,ביבא לת תטיסרבינואמ םחנמ הליג ר"ד .תוינויצה תומגידרפהמ ועבנש תורטמ
דעו הנידמה תמקה זאמ יכ האצמ ,לארשיב תירוביצה תוינידמה תוחתפתה תא הרקחש
םיללכב תובשחתה אלב הביחרמ םימ תוינידמ לארשי תולשממ ולהינ ,'90
יזכרמה םרזה לש היגולואידיאה תא הפקישש המגידרפמ קלחכ תאז לכ .םייגולורדיה
תובשייתהו הייסולכוא רוזיפ ,תידוהי הריגה תטילק - הנידמבו תונויצב
.תיאלקח

תובשייתה דודיעו המקה לש הפוקת ,'66 דע :תופוקת שולש ןיב הניחבמ םחנמ
;הנידמה לש םימה יבאשמ לוצינ תלדגה ךות ,(ןיחלש) היקשה לע תנעשנה תיאלקח
רתיה ןיב ,הילע הנגהו תואלקחה רומישל תומידק הנתינ הבש הפוקת ,'66-'90
הבש הפוקת ,'90-מ לחה ;םימה יבאשמ רומיש ינפ לע ,םימה יריחמ תועצמאב
םיילכלכ תונורקע םושייל ןויסינה םללכב ,תומגדירפה יונישל םיקבאמ וחתפתה
םושייל תונויסינ םג ומכ ,םינושה םישמתשמל םתאצקהבו םימה קשמ לוהינב
.םימב רחסו םימ יקוש תמקה תמגוד םישדח תונויער

םימה ילעפמלו יצראה ליבומל סחייתהל אלש עיצמ בורוזולרא לואש םימה סדנהמ
היה" :םויכ ונילע םילבוקמה םיילכלכ םירטמרפב הנידמה ימי תישארב ומקוהש
תובשייתהה 60-הו 50-ה תונשב .םילוע יפלא תואמל הסנרפו הקוסעת אוצמל חרכה
ויה זא ושענש םיחודיקה תואמו יצראה ליבומה .דיחיה ןורתפה התיה תיאלקחה
.הדיחיה היצפואה התיה תיאלקחה היצפואהש ינפמ ןובשח השע אל דחא ףאו חרכה

תוישעת תמקהו םירע תיינב לש הביטנרטלאה ,הנידמל זא ויהש םיבאשמב בשחתהב"
המכ םהל ונתנ" .בורוזולרא ריבסמ ,"תמייק התיה אל ,םישדחה םילועה רובע
ןהל וארקש המ תא ומיקה ךכו יאלקח ךירדמ ,םייח ילעב המכ ,םימ תסכמ ,םנוד
השיפתל םיאתה הז חרכה ,הרקמב .תיאלקחה תרצותה דוביעל 'חותיפ ירע'
המדאה תדובעבו תובשייתהב התאר השיפת התוא .ץראב הטלשש תיטסילאיצוס-תינויצה
."תולובגה תא תעבוק עקרקב תוזחאהשכ ,הנידמה לש המויקל סיסבה תא

םתאצקהו ,תויגטרטסאו תוימואל תורטמ םושייל רישכמ םה לארשיב םימהש ןועיטה
קבאמהמ קלח םויכ הווהמ - ךפיהל אלא ,הדחכנ אל ולא תורטממ םירזגנ םריחמו
,ינויצה סותאה זכרמב וז השיפת הדמע רבעב םא .תואלקחל םימה דוסבס ךשמה לע
ףא ,םירחא ןיינע ילעבו םיאלקחה ינוגרא לש םנוויכמ רקיעב תעמשנ איה םויכ
ןגרואמה רזגמהמ הכימת תונקל םישקבמה םיאקיטילופה ברקב הזיחא םג הל שיש
.יאלקחה רזגמה ,לארשיב רתויב

םימ" ורמאמב ,ריאמ ןב ריאמ ,רבעשל םימה ביצנ בטיה אטבמ תאזה השיפתה תא
יסדנהמ תדוגא ןואטבב 2001 לירפאב םסרופש ,"םייגטרטסא םידעי שומימל באשמכ
תייעב תא רותפל םירמייתמה םיבר" :ריאמ ןב בתוכ ,ראשה ןיב ,ךכו .םימה
םימב םיקסוע םה יכ םיחינמ ,תוילכלכ האצקהו רוחמת תוטישב םימב רוסחמה
היופצ םימ תפסות אלל .עקרק יבאשמל םימ ןב ןילמוגה רשקמ םימלעתמו תואלקחבו
לובגב םימ אלל .לארשי לש םימושגה םירוזאל םג אלא בגנל קר אל רובדמ תנכס
ידכ ,ןתניי םא יפסכ עויס אל םג ,ןוחטיבה יעצמא לכ ונל ודמעי אל ןופצה
יקלח לכב סולכא ,יגטרטסאה דעיה שומימ םשל .תידוהי תובשייתה םש םייקל
."םימ םישורד ,לארשי

.םתאצקהו םימה יריחמ :םימה רבשמל םימרוג ינש לע םיעיבצמ םיחמומה תיברמ
באשמ רחמתל שיש יפכ ורחמות אל ,תינוריעהו תיאלקחה הכירצל ,םיריפשה םימה
תורטמל רישכמכ םלוצינ תא רשפאמ היה אל םימה לש ילאיר רוחמת .רוסחמב
םיסגא לדגלו בגנב םיסדרפ תוקשהל םיאלקחל רשפיא רוחמתה תת ,ליבקמב .תוימואל
לש תילאירה תולעה תא םלשל םילוכי ויה אלש םילודיגב רבודמ .ןוילעה לילגב
.םימה

תא םיללוכ םהש ינפמ ,רוחמת תתמ םילבוס ןיידעו ולבס ינוריעה ןכרצל םימה םג
רוקמב םימה תולע) םירפיווקאה רומיש תויולע תא אל ךא דבלב הביאשה תויולע
'99-מ הלשממה תטלחה םושייב לחוה הנורחאל קר .(באשמב רוסחמה יאנת תא תפקשמה
.וללה תויולעה תא ףקשיש 'הקפה לטיה' םימה יקיפמ לע ליטהל

םא ,םימה יריחמ תאלעהל הכרעמה תא םיליבומה םיביצקתה ףגא ינלכלכ ירבדל
תא םימלשמ םניאש םילודיג םילדגמה םיאלקחה ולדחי ,אלמה םכרעב םימה ורכמיי
ןפואב ןטקי ךכבו ,םימ ךורצל (הכומנ הבונת ילעב םיסדרפ רקיעב) םימה תולע
.םימל שוקיבה קהבומ

תואלקחל םימה תואצקה תא ןיטולחל לטבל עיצמ ,ןמרביל רודגיבא ,תויתשתה רש
םימה תויוכז תא רחסמל העצה שביג טואלפ ןביטס ןלכלכה .םידסבוסמ םיריחמב
םינלכלכ םג .םהב שומישה תא לעייל ךכבו םימ תוסכמ לש הריכמו םיזרכמ עצבלו
ינלכלכ יריכבמו תובוחרב תואלקחל הטלוקפהמ ,ולסכ באוי 'פורפ םהב ,םירחא
.וז השיגב םיכמות ,לארשיב םימה

תעינמל םידעצ 90-ה תונשב רחואמה לכל וא 80-ה תונשב וטקננ אל עודמ תולאשה
תדעווש תויגוס ולא - היעבה לע עדיש ימ תאז ענמ אל עודמו ,ברקתמה רבשמה
.ןהב קוסעת יאדווב תירטנמלרפ הריקח

םיקהל הלשממה הטילחה '94-ב .התסינ תוחפלש רמאיי ןיבר תלשממ לש התוכזל
תא ןוחבל היה ןויערה .ךורא חווטל םימ תויונידמ לע הל ץילמתש םיחמומ תדעו
,'92-'91 לש םשגהמ םיאלמ םירגאמהשכ אקווד אלא ,ץחלו םוריח בצמב אלש היגוסה
.עיגי רבשמה יכ העידיב ךא

טחושו ןיבר לש הקרבה התיה וז" יכ רמא ,הדעווה ר"וי היהש ימ ,בורוזולרא
רבכ הליחתה הפוקת התואב .םיאלמ םירגאמ לש בצמב םימה קשמ תויעב תא ןוחבל
."'96-ב קר הלחה הלודגה הדיריה לבא ,רהה רגאמב רקיעב ,םיסלפמ תדירי

זא דע וררשש דוסיה תושיפתב ךפהמ וויהש ,הדעווה לש תוירקיעה תוצלמהה ןלהל
:םימה קשמב

םג ךא ,תואלקחל הנושארבו שארב ,םירוטקסה לכל הגרדהב ולעוי םימה יריחמ *
תלפתה לש תילושה תולעל ברקתי ריחמהש הנווכ ךות ,יתיישעתהו ינוריעה רוטקסל
.(ק"מל םילקש השולשכ) םי ימ

לש םינושה םירוזאב הקפסאה לש תילאירה תולעל םג סחייתי עבקייש ריחמה *
.(תוימוקמ תוילוש תויולע) הנידמה

ריחמ תא גציימ הקפהה לטיה) לארשי לש םימה תורוקמ לכ לע הקפה לטיה לטוי *
.(םירפיווקאה רומישל תורוקמ רובצל דעוימו רוקמב םימה

רקיעב הנווכה) םימה תורקייתהמ עגפית םתסנכהש םימה ינכרצ תא הצפת הנידמה *
.(םיאלקחל

.םימה תוביצנ היהת הסיסבבש ,םימל תירוביצ תושר םקות *

לע תירוביצה תולעבה תרימש ךות ,(םימב רחס) םולשתב םימ תוסכמ תרבעה רתות *
.םימה קשמ

רש .והינתנ תלשממב תואלקחהו תויתשתה ,רצואה רשל תוצלמהה ורסמנ '96 -ב
לאירא ,תואלקחהו תויתשתה ירש ךא תוצלמהה תא רשיא ,רודירמ ןד ,זא רצואה
תלטה ,התיה הלבקתהש הדיחיה הצלמההו .ףסה לע ןתוא וחד ,ןתיא לאפרו ןורש
.בכעתמ ןיידע העוציב ךא ,הקפה לטיה

קשמב ילנויצר ילכלכ קשממ םושייל השענש ןויסינה תא ליעל המש תוצלמהה תייחד
,תוצלמהה ולבקתה וליא .םיילאירוטקס םיסרטניאמ קתונמב ,ולוהינ תרדסהו םימה
.ענמנ היה רבשמהש ןכתיי

27% :םיאלקחל םימה תבטה יווש

תמכתסמ תורוקמ תרבחב םיריפש םימ לש תעצוממה (המרזהו הקפה) הקפסאה תולע *
.ק"מל לקש 1.10-ב

תורוגא 97 אוה עצוממה ןריחמשכ הכירצ תוגרדמ שולש יפל םימלשמ םיאלקחה *
תכירצמ וענמנו תוסכמהמ 25%-כ לע ורתיו םיאלקחה תונורחאה םינשבש רחאמ .ק"מל
תורוגא 80-כ ,הברהב ךומנ ומלישש םיריחמה עצוממ ,('ג ריחמ) הובגה ריחמב םימ
.ק"מל

.27%-כ אוה הקפסאה ריחממ םיאלקחל הבטהה יווש *

תמשוימ תויהל הרומאה ,תורוקמ לש םימה יריחמב הקפהה לטיה לש הללכה *
.ק"מל תורוגא 30 -ב םישמתשמה לכל ריחמה תא הלעת ,בורקבהבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ