הלקתה רחאל תועש 30 המסרופ העדוהה
ותש ןיעה שאר דעו הפוטנ תיבמ :"תורוקמ"ב
הינומא
ימדש םייח :תאמ
.6א ,1א םידומע ,17.07.01 ץראה  :רוקמ
     

הינומא ותש ןיעה שאר דעו הפוטנ תיבמ

.דבלב הז רתאל "ץראה" י"ע ונתינ ןהו "ץראה"ל תוכייש הז רמאמ לע תויוכזה לכ
רושיא תלבק אלל ,ןפואו הרוצ לכב ונממ קלח וא הז םוסרפ ץיפהל וא/ו קיתעהל ןיא
©Ha'aretz daily newspaper Ltd. מ"עב ץראה ןותיע תאצוהמ ,ךכל שארמ


דעו הפוטנ תיבב "תורוקמ" תרבח תנחתמ יצראה ליבומה ריצ ךרואל הייתשה ימ
הינומאה תמרזהב הלקתה תובקעב ,הינומאב םה ףא ומהוז ןיעה שארב הרבחה תנחתל
ומהוז הייתשה ימ יכ התע דע ורבס תואירבה דרשמבו תורוקמב .הפוטנ תיב תנחתב
שארב תורוקמ תנחתב הנושארל הלגתה םוהיזהש רחאל תאזו ,ןד שוג רוזיאב קר
זרב ימב שומיש לע רסא תואירבה דרשמ ,םוהיזה יוליג תובקעב .המורד םשמו ןיעה
הפוטנ תיבמ ליבומה ריצ ךרואל םימהוזמ ויה םימה יכ ררבתמ תעכ .ןד שוגב
דעו הלקתה עגרמ יכ עדונ דוע .רטמוליק 80-כ וכרואש ריצ ,ןיעה שאר תנחתל
הינומאב עבק ךרד תשמתשמ תורוקמ .תועש 30-כ ופלח םוהיזה לע רוביצל העדוהה
.םימה יוטיח ךילהתב

תמר .לאערזי קמעבש עשוהי רפכב רבכ תוריכע התלגתה תורוקמ לש הרקבה תכרעמב
.תילמרונכ תרדגומה תוריכע תמרמ םיינש יפ םיהובגה םירועישב התיה םש תוריכעה
תורוקמ ל"כנמו רגרבדלוג םולש תואירבה דרשמב הביבסה תואירבל ישארה סדנהמה
תוריכעה תמר ."ריבסה תולובגב" איהש תוריכעב רבודמ יכ ורסמ ןייטשפא סומע
רגרבדלוג ,תאז םע .תילמרונה המרהמ הרשע יפ ההובג םוהיזה תעב התיה ןד שוגב
ןכתיי - קמועל תקדבנ עשוהי רפכ ימב תוריכעה תמר התיה ול יכ לומתא רמא
.םוהיזה תוטשפתה תא עונמל היה ןתינש

םימ יווקל תואיצי ןיא רמש ןיעב תורוקמ לש "השנמ" תנחתל עשוהי רפכמ
םימ תלבוה וק תוחפל םייק ןיעה שארל רמש ןיעמ ליבומה עטקב .יצראה ליבומהמ
.הננערלו ןורשה תמרל רתוי םינטק םיווקל םירוביח דועו ,הינתנל דחא לודג
אוה .תועשה ןתואב םיליעפ ויה םיווקה םא עודי אל ןיידע ,רגרבדלוג ירבדל
ףיסוה אוה .ליבומה תועצמאב תיסחי הנטק םימ תומכ הקפוס םוי ותואב יכ ןייצ
- הננערו אבס רפכ תמגוד - ןיעה שארל ליבומה ריצ ךרואל םיבושייהמ קלח יכ
סחיה והמ ונל עודי אל ןיידע" .תורוקמ לע םיכמסנ אלו םמצעל םימה תא םיקפסמ
תועצמאב הקפוסש תומכל תורוקמ ךרד םוי ותואב הקפוסש םימה תומכ ןיב
.רגרבדלוג רמא ,"יתייעב הז לבא ,ךכ לע תונעל הסננ .םיבושייב םיחודיקה

הפיצר םימ תמיגד תכרעמ ןיא ןיעה שארל דעו הפוטנ תיבמש ריצה ךרואל
םאתהב תישענ םימוהיז יוליג םשל םימה תומיגד תורידת יכ ררבתמ .תימוימויו
.םינוכיסה תדימ יפלו בושיי לכב הייסולכואה לדוג יפל ,םימה תוכיא תונקתל
הכומנ תורידתב תומיגדה תוכרענ ,םיבשומבו םיצוביקב רקיעב ,םיבושייהמ קלחב
םימה תא םוגדל םוקמ ןיא םא הלאשל הבושתב .שדוחב םעפ קר םיתיעל - ידמל
,םימוהיז לש רתוי םדקומ יוליגל איבהל היהי ןתינש ךכ רתוי ההובג תורידתב
."םינוכיסל םאתהב קדביי רבדה" יכ רגרבדלוג בישה

,הפוטנ תיבב הרבחה תנחתב אוה םוהיזה רוקמ יכ ברעב םושלש העידוה תורוקמ
קיספהו רבעש ןושאר םויב לקלקתה הינומאה ילכיממ דחאב הדידמה ףוצמש רחאל
תועש רשעב דחא בוק םוקמב - הינומא לש בוק העברא ומרזוה ,ךכמ האצותכ .דובעל
רוניצ תא קתנת יכ העידוה תורוקמ .ליבומה ימל םשמו ,םיפדועה רוניצ לא -
יגיצנ םוקמב וכרעש הקידב תובקעב השענ םוהיזה רוקמ יוליג .ליבומהמ םיפדועה
תיבב תורוקמ םעטמ ימינפ הקידב תווצ ךרעש הקידב .תורוקמו תואירבה דרשמ
.הנחתב םוהיזה רוקמ יכ התליג אל רבעש עובשב הפוטנ

,הפוטנ תיב תנחתל הינומאה תא קפיסש ,"הלבות ילעפמ" תרבח גהנ ,ואד םאסב
לש חטשה יליעפמ בל תמושת תא בסה אוה יכ "לארשי לוק"ל ןויארב לומתא רפיס
,"ןיקת אל ךלש תילכימב בצמה ילוא" התיה םתבושת םלוא ,דידמב הלקתל תורוקמ
."אבה לכימה תא אלמל" שקבתנ אוהו

אל עודמ :תואירבה דרשמו תורוקמ דוקפתל רשאב תולאש הלעמ םוהיזה רוקמ יוליג
תורוקמ החוויד אל עודמ ?ןד שוגל ותעגהל םדוק דוע הייתשה ימ םוהיז ןחבוא
הקידבה תווצ עודמו ?הינומאה תמרזהב הלקת העריא רבעש ןושאר םויב רבכ יכ
תואירבה דרשמב ?רבעש עובשב רבכ הלקתה תביס תא הליג אל תורוקמ םעטמ ימינפה
תא רוקחלו ,הילע חוודלו הלקתה לע תולעל" היה תורוקמ לע יכ לומתא ורמא
תושארב ,תויתשתה דרשמ םעטמ םוהיזל הריקחה תדעו ."רתוי תיניצר הרוצב עוריאה
.התדובעב רחמ לחת ,ןואיל השמ

דידמב הלקתה בקעש רורב היה אל" יכ הבוגתב רמא ,ןייטשפא ,תורוקמ ל"כנמ
העריא הלקתהש תורשפאה .ןקות ומצע דידמה .הגירח תומכב הינומא םג המרזוה
ואדש תויהל לוכי .רבד התליג אל םלוא ,הקדבנו ןובשחב החקלנ הפוטנ תיבב
תא םירזהל ךישמה עודמ - לקלוקמ דידמהש האר םא ןכש ,הלקתל יארחא ומצע
אל יכ דוע רמא ןייטשפא ."רורב אל ןיידעו הקידבב יוצמ אשונה לכ ?הינומאה
.םוהיזה אשונב םינושה םיפוגה ןיב קיפסמ םואית היה

הדובעה תרוצ םאה דמלנ .הקידב תבייחמש הדוקנ ןאכ התלגתה" יכ רמא רגרבדלוג
."םיקיפסמ םיעצמאב ונטקנ םאהו הריבס ונלשהבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ