םימה תצעומ
ירמת םרוי :תאמ
.13, 36 םידומע ,(2001 ילוי) 417 ןויליג ,היקשהו םימ  :רוקמ
     

םימה תצעומ

תויתשתה ירש) םימה קשמב םיעבוקה ,םירשל ץעיימ ףוג הניהש ,הצעומה
.םימה קשמ יורש וב ,דבכה רבשמה לצב עובשה הסנוכ ,(תואלקחהו

:םיאבה םיאשונל התישארב סחייתה ,הצעומה שארב בשיש ,תויתשתה רש

ץוציקל ףסונ) םימ לע םיאלקח לש ןוצרמ רותיו רבדב הלשממה תטלחה .1
.רצואה תודגנתה לשב המשוי םרט (יביטרטסינימדאה

דעצב םיכמות ונחנא) .הז עובש ףוס דע היגוסב קוספל רומא הלשממה שארש ,רסמנ
הנשב יאלקחה רתוומ וילע ,ק"מ לכל ¤ 1.9-3.2 לש ג"דסב םולשת סרוגה ,הז
.(הנותנ

הנש ףוס דע תואלקחל םימה תואצקה תא לטבל ותינכתבש ,עידוה תויתשתה רש .2
לש תרשפתמ יתלב תודגנתהב לקתיי הז ןיינעש ,רשל ונעדוה .הקיקח לש ךרדב ,וז
תויוכזמו םיקוסיעמ םיאלקח לושינ םושמ וז ןיעמ הקיקחב שי ןכש ,יאלקחה רזגמה
.םהלש םימה

ותנווכבש ,רשה עידוה ,הנשה תישארמ תינוריעה הכירצב הדירי לכ ןיאש רחאמ .3
םא ,רבמטפס-ילוי םישדוחה ןיב תובוצק תופוקתל םימ לש תומוזי תוקספה םורגל
.ץראב תולודגה םירעה 30-ב תכרצנה םימה תומכ תחפות אל בורקה שדוחה ךות

.תסנכב תישילשו היינש האירקל בויבו םימ ידיגאת קוח תא םדקל רשה תנווכב .4
שומישה תבחרה רבדב תיחכונה הלשממה תוטלחה תא דגונ הז קוחש ,ול ונרהבה
.אשונה תרהבהל ונתוריש תא רשל ונעצהו ,ןיחלוק ימב יאלקחה

:טילחהל הצעומה השרדנ םהב םיאשונה

(םיבשומו םיצוביק) תננכותמה תובשייתהל תיצקומה םימה תומכ תא לידגהל .א
.הנשב שפנל ק"מ 250-ל שפנל ק"מ 100-מ ,תיאלקח הנניאש הכירצל

הדעווב הז אשונ תולעהל םימה ביצנ תנווכב ,הלשממ תטלחהב רבודמש רחאמ
.רוביצה תויודגנתהל

:תואבה תושירדב הטלחהה תא ונתיה הצעומב וניגיצנ

.בושיה לש תיתנשה האצקהל תפסותכ אובת (שפנל ק"מ 150 לש) ל"נה תפסותה .1

ןתינש תנמ לע ,םיבושיב םימ ידמ תנקתהל םייתנשכ לש ןמז תפוקת ןתנית .2
.בושיה ימוחתב תכרצנה תומכה תא תמאל היהי

ךרוצ היהי וב ,םוקמ לכב תותשר תדרפהל ןומימ םיעבות ונא ,ךרוצה תדימב .3
.ךכב

ןיא הב) ריעה ןיב הטוב הילפא וז הטלחהב םיאור ונא :ןיינעל תיללכ הרעה
לכל ,ונתעדל ,איבי אל קוחה יוניש ;תובשייתהה ןיבל (!יתיב שומישל תואצקה
וניה יתיב שומישל ק"מ ריחמ ,עודיכ) רצואה תפוק תרשעהל קר אלא ,םימב ןוכסיח
.(מ"עמ תפסותב ,ק"מ/ח"ש 1.45

ן"דפשב תוגירח לע דחוימה םולשתה לוטיב תא (תודגנתה אלב) הרשיא הצעומה .4
,דחוימ םולשת לש םיליגרה םיללכה ן"דפשה לע ולוחי התעמו ,ק"מל ח"ש 1.87 ךסב
.םיריפש םימ לע ומכ

תוסחייתה תצובק לש "השילג" היהת אל םיחילמה םימה יפירעתבש ,טלחוה ןכ ומכ
רבודמ) .ףירעתה ןיינעל ,הלש התחפהה רועיש חטבוי הצובק לכלו ,היינשל תחא
.(הנוש ףירעת םייק תומר ןתואמ א"כל עודיכש ,תונוש תוחילמ תומרב םימב

בוציק רוזיאכ ץראה לכ לע הזרכה .ב

,ראשה ןיב ,ןעטנ וב ,יאלקחה זכרמה לש םימה צ"גב תובקעב הלעוה הז אשונ
רבשמ תעל םימ בוצקל ןתינ םהב ,בוציקה ירוזיא רבדב תוריהב רסוח םייקש
םירוזא ,תליא תייריע ,רמת .א.מ :בוציקה רוזיא תלוכתל וסנכוה .יגולורדיה
.ןלוגה תמרבו בגנה תמר םורדב םימייוסמ

םיפירעתה רוקיי - דחוימ םולשת .ג

םלושמ אוהו ,תיתנשה םימה תאצקהמ גרוחה ,ןכרצל סנק הווהמ דחוימה םולשתה
הגירח ןיגב ק"מ/ח"ש 0.36 לע דחוימה םולשתה רועיש דמוע םויכ .ףירעתל ףסונב
.10%-ל רבעמש הגירח לכ לע ק"מ/ח"ש 0.96-ו 10% דע לש

תא רקייל (....התוא איבה ימ הצעומה ירבחל רורב היה אלש) העצהה תא
יפוג לש םתואצמיה חכונל .ןיטולחל טעמכ שבי ןוקריהו התחפ םתעיפש תונייעמה
הדרוהמ םימה ביצנ ענמנ ,הביאשה רוזיאב םיקותמ םימ יפוג תברקב םיחילמ םימ
םיחודיקה תדעו י"ע ץלמוה 60 -ה תונש תישארב .םיקותמה םימה סלפמ לש הלודג
השנמ רוזיאב םימה סלפמ תא דירוהל ןיא יכ ,םימה תוביצנ לש תיעוצקמה הדעווהו
.םינינת רפיווקא לש םודאה וקה דלונ ךכו ,'מ 9.00+ סלפמל תחתמ לא

םימ תואצמיה לע תועידיה חכונ םלוא ,םודא וק עבקנ אל ןוקריב הביאשה רוזיאל
םיסלפמש ,כ"ע רומשל שי יכ ,םיגולורדיהה לע לבוקמ קותמה רוזיאב םיחילמ
לש המירז רמשית הז ןפואב .םינינתה רוזיאמ רתוי םיהובג ויהי ןוקריה רוזיאב
.'מ 12 -כ לש רועישב סלפמה דרי 1951-91 הפוקתה ךשמב .הנופצ םיקוחמ םימ
ףרוח ךשמב .'מ 12-9 ןיב םינינת ןוקרי רוזיאב םימה סלפמ הלע 1991/92 תנועב
עצוממה היילעה הבוג .'מ 5-1 ןיבש רועישב הז רפיווקאב סלפמה הלוע םושג
היה 2000 תנש ךלהמב ילמינימה סלפמה .'מ 3.5 -כ אוה תובוט םשג תונשב
סלפמ .'מ 14.81+ םורדבו 'מ 11.65+ - זכרמב ,'מ 9.6+ ןופצ םינינת-ןוקריב
םודאה וקל תחתמ 'מ 1.5 -כ לש הדירי וניה ,2001 תנשל יוזחה ,ילמינימה םימה
.לבוקמה

ףוחה רפיווקאב םודאה וקה

םיה לא ףיצר חרואב זקנתמו ,וינפ לע םידרויה ,םימשגמ ןוזינ ףוחה רפיווקא
.ןוכיתה

ומוקימ ללגב ,אוה םג םלוא ,םיריפש םימ לש חפנ ליכמ ףוחה רפיווקא
םימ תרידח ךילהת .םיה ןוויכמ םיחולמ םימ תרידח לש תועפותל דעומ ,ירפגואיגה
יתלבה םימל םיריפשה םימה ןיב סלפמה ישרפהב יולת רפיווקאל םיחילמו םיחולמ
.םייוצר

תדירי המרג ,םינש תורשע ךשמב ,רזוחה יולימה לע הלועה ,תכשמתמ הביאש
יקלח תחלמהו םי ימ תרידחב התוול וז העפות .'מ 10-6 לש רועישב םיסלפמה
תנש ימשגו ,1985 תנשב הלחהש ,הביאשה םוצמצ .םיה וקל םיכומסה רפיווקאה
,אוה הז רפיווקאב םודאה וקה .50 -ה תונשב םתמרל םיסלפמה תא וריזחה 1991/92
-ל עיגיה 2000 תנש ךלהמב ילמינימה סלפמה ."ספא" - םיה ינפ סלפמ ,השעמל
תחתמ 'מס 70-50 -ב דרי ,2001 תנשל יוזחה ,ילמינימה סלפמה רשאכ ,'מ 2.30+
.הז סלפמל

םוכיס

תויתאוושה תורטמל םדא ידי השעמ םה "םימודאה םיווק"הש ,רמול ןתינ םוכיסל
הטמ וא הלעמ יפלכ םיווקה םור תא תונשל לוכי ,אשונב קסועה ,עוצקמ שיא .דבלב
תיתורירש הניא םודאה וקה תרבעה .ויכילהתבו עבטב עגפי וא הנשי אל רבדהו
שומישה השענ הכ דע .תוינידמ תעיבקל םייעוצקמ םילוקיש רחאלו ךות תישענו
.רתויב יעוצקמו יארחא ןפואב םימודאה םיווקב

תוריקס

.ם"י ,יגולורדיהה תורשיה ,לארשיב םימה תורוקמ בצמ .1
.םימה תוביצנ ,םירמאמ ץבוק - לארשיב םימה .2
.1990 ,ם"י יגולורדיהה תורישה ,יבצ ןב .א 'רד - םימודא םיווק .3


.לארשי יאלקח תודחאתה ,םימה את זכר - ירמת םרוי :רמאמה רבחמ תודוא


2001 ילוי * 417 ןויליג * היקשהו םימ
.םימה ידבוע ןוגראל תורומש תויוכזה לכ ©הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ